Skip navigationen

Opgaveportefølje for havnefoged ved Dragør Havn

I forbindelse med rekruttering af ny havnefoged kan her ses opgaveporteføljen for stillingen.

Havnefogeden ved Dragør Havn

 

 • Forestår ledelsen af gamle havn, den tidligere færgehavn, lystbådehavnen og jollehavnen.
 • Varetager sagsfremstilling og indstilling i enkeltsager med henblik på behandling i de politiske udvalg By-, Erhvervs- og Planudvalget/Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen, i samarbejde med Plan og Teknik.
 • Har ansvar for udarbejdelse og overholdelse af havnens ordensreglement og takstregulativ.
 • Udarbejder driftsbudget og udøver budgetkontrol.
 • Har ansvar for markedsføring af havnen, herunder kontakt til bådejere, erhvervsdrivende, klubber og organisationer. Udlejning af bådpladser.
 • Har ansvar for tilsyn og vedligeholdelse af havneværker, kajer, bygninger og inventar på havneområdet og har myndighed til at indgå bindende aftaler i forbindelse med drift, reparationer og anlæg på havnen.
 • Har den daglige ledelse af havnens personale, herunder ansvaret for personalepleje, udviklingssamtaler (MUS), APV, uddannelsesplanlægning samt gennemførelse af lønsamtaler med de ansatte.
 • Rådgiver kommunen i havne- og maritime spørgsmål.
 • Har ansvar for løbende at tilpasse havnens dynamik og konkurrencedygtighed til markedets behov.

 

Vagt

 

 • Deltager i vagttørnen for weekends og helligdage i perioden 1/6 – 31/8.
 • Er til rådighed, også udenfor normal arbejdstid, for politi, søværn o.lign. fx i forbindelse med eftersøgninger eller lign.

 

Personaleledelse

 

 • Personaleledelse for 1 HAer, 2 3F og 1 kontorass. (Herudover 2 studentermedhjælpere og 1 sommerferie HAer i sommerperioden.) 
 • Daglig arbejdstilrettelæggelse.
 • Vagttilrettelæggelse for havneopsyn, 3F er og sommermedhjælp.
 • Kontrol med timesedler, sygemeldinger og ferieindberetning.
 • MUS
 • Klarlæggelse af uddannelsesbehov.
 • Deltagelse i MED-udvalg

 

Budgetansvarlig

 

 • Udarbejde budget til politisk behandling
 • Budgetkontrol
 • Attestering og kontrol med bogføring

 

Kasse og regnskabsansvarlig

 

Tilrettelæggelse og kontrol med opkrævning af:

 • Faste pladsafgifter
 • Arealudlejning
 • Landingsafgifter
 • Gæsteafgifter
 • Beddingsafgifter
 • Kontrol med de øvrige medarbejderes kasser

 

Pladsadministration

 

 • Ansvarlig for tildeling, rokering, genudlejning og opsigelse af pladser.
 • Opkræver pladslejer. Pladssystemet er omlagt og implementeret til IT.

 

Antal bådpladser og gæster:

 

Fritidsbåde i vandet                                                         650 stk

Joller på land                                                                    26 stk

Fiskerihavnen                                                                   22 stk

Årligt gæsteantal                                                      ca. 6000 stk   (overnattende)

Meget stort antal korttidsgæster              (antal registreres ikke)

 

Udvalgsarbejde

 

 • Forbereder sager til behandling i bestyrelser og udvalg.
 • Arrangerer ekskursioner, besigtigelser o.l.

 

Vedligeholdelse mv.

 

 • Kontrol af vedligeholdelsesstandard
 • Udfærdigelse af vedligeholdelsesplaner
 • Planlægning og indkøb af materialer
 • Entrering med håndværkere og entreprenører
 • Kontrol og tilsyn med samme
 • Ansøgning om klaptilladelser og kontrol af betingelser samt udførelse af oprensning.
 • Ansvar for renholdelse af toiletter, baderum, havneområde og bassiner.
 • Snerydning og saltning af havneområdet om vinteren.

 

Beredskabsplanlægning

 

Deltager i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af beredskabsplaner for søulykker i det sydlige Øresund og miljøuheld i området, i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

 

Kontakter / samarbejdsparter / myndigheder / netværk

 

 • Havnens brugere og klubber, erhvervsdrivende
 • Politi, Søværn, Marinehjemmeværn, Falck, Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Trafikministeriet, Kystdirektoratet, Miljøcenter Roskilde, andre danske og udenlandske havne, Dansk Sejlunion, FLID, Sammenslutningen af Danske Havne, Danmarks Turistråd.