Skip navigationen

Støtte til frivilligt socialt arbejde

Her kan du læse om, hvordan du kan søge om støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18

Der kan ydes støtte til det frivillige sociale arbejde i Dragør Kommune, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer.

Til gavn for borgere i Dragør

Det er en forudsætning for støtte, at arbejdet helt overvejende sker til gavn for borgere i Dragør Kommune. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

Lovgrundlag

Støtte til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Lov om Social Service.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan ydes støtte til udgifter, som skaber rammerne for indsatsen. For eksempel lokaler, telefon, administration, supervision, indslusning af nye frivillige, sikre økonomiske midler og så videre.

Her kan du se eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til:

  • Rådgivning
  • Besøgstjeneste
  • Selvhjælpsgrupper
  • Sorg / krise-grupper
  • Forældrenetværk

Listen over aktiviteter er ikke udtømmende. 

Medinddragelse

Det er Dragør Kommunes ønske at inddrage borgerne i løsningen af sociale problemer, så indsatsen omkring arbejdet med sociale problemer gøres til et ansvar, der ikke alene påhviler kommunen. Derfor ønsker Dragør kommune at støtte aktiviteter til iværksættelse af frivilligt socialt arbejde i kommunen.

Spørgsmål

Hvis du er usikker eller i tvivl om, hvorvidt du kan komme i betragtning til en del af de økonomiske midler, kan du kontakte Sundhed og Omsorg på telefon 32 89 02 72.

Uddeling

Det er Social og Sundhedsudvalget, der en gang om året, beslutter hvilke aktiviteter, der skal ydes støtte til. Der gives ikke begrundelser for hvilke aktiviteter der gives støtte og hvilke der får afslag. Referat fra udvalgets møde kan efter uddelingen læses på kommunens hjemmeside.

Uddeling finder normalt sted i maj/juni måned.

Ansøgning 2019

Ansøgning om midler kan i 2019 ske i perioden 18. feb. til og med 27. marts.

Ansøgninger modtaget uden for ansøgningsperioden, vil blive afvist.

Ansøgere kan forvente svar i maj måned.

Social- og Sundhedsudvalget for venter at uddele årets midler på mødet i maj måned. Uddelingen kan blive udskudt til et senere møde eller løftet til Kommunalbestyrelsen, hvilket vil forsinke uddelingen.

 

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema kan hentes nedenfor som PDF eller Word fil.

Den udfyldte ansøgning sendes på mail til sundhedogomsorg@dragoer.dk

Husk at påføre ansøgningen CVR eller CPR nummer til brug for udbetaling af eventuel støtte.