Skip navigationen

Tillæg til lokalplan 31

Tillæg til lokalplan 31 er vedtaget Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2014 vedtaget Tillæg til lokalplan 31, for en golfbane ved Kongelunden. Tillæg til Lokalplan 31 fastlægger omfang og placering af nye bebyggelser på Dragør Golfbane.

Ændringer i lokalplantillægget

I forhold til forslaget, der var offentlig fremlagt i perioden fra den 4. marts til den 5. maj 2014, er der ikke foretaget ændringer i den endelige vedtagne plan.

Bindende

Vedtagelsen af Tillæg til lokalplan 31 indebærer, at nye bebyggelser indenfor lokalplantillæggets område, skal ske som angivet i planen.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft ret til at træffe en afgørelse som f.eks. vedtagelse af dette lokalplantillæg. De kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klage over retlige spørgsmål skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV.
Klagen skal fremsendes skriftligt til Dragør Kommune, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Klagen kan også fremsendes elektronisk på pt@dragoer.dk

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter bekendtgørelsen af planens vedtagelse. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for nævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af Deres klage sende Dem en opkrævning på gebyret. Behandlingen af klagen vil ikke blive påbegyndt før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis de får helt eller delvist medhold i Deres klage.

Flere oplysninger

Tillæg til lokalplan 31 kan ses her. Den vedtagne plan kan desuden ses ved henvendelse til Plan og Teknik, Rådhuset, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Dragør Kommunalbestyrelse

Kontakt

Plan og Teknik - Plan og Byg

pt@dragoer.dk