Skip navigationen

Lokalplantillæg nr. 2 til Lokalplan 45

Lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan 45 er vedtaget Kommunalbestyrelsen har den 26. september 2013 vedtaget Lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole.

Ændringer i lokalplantillægget

I forhold til forslaget, der var offentlig fremlagt i perioden fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013, er der kun foretaget mindre tilretninger i det vedtagne lokalplantillæg.

Bindende

Vedtagelsen af lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan 45 indebærer, at fysiske ændringer indenfor lokalplanens område skal ske i overensstemmelse med planen.

Indsigelser

Alle der er fremkommet med skriftlige bemærkninger til planforslaget, vil modtage særskilt underretning fra Plan og Teknik.

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at De f.eks. kan klage, hvis De ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft ret til at træffe en afgørelse som f.eks. vedtagelse af dette lokalplantillæg. De kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter Deres opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klagen skal fremsendes skriftlig til Dragør Kommune. Klagen kan fremsendes elektronisk på pt@dragoer.dk. Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljø-klagenævnet. Klagen skal fremsendes inden den 31. oktober 2013.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af Deres klage sende Dem en opkrævning på gebyret. Behandlingen af klagen vil ikke blive påbegyndt før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis de får helt eller delvist medhold i Deres klage. Vejledning om gebyrordningen kan finders på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Flere oplysninger

Lokalplantillæg nr. 2 til lokalplan 45, vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole, kan ses her. Den vedtagne plan kan desuden ses ved henvendelse til Plan og Teknik, Rådhuset, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

Kontakt

Plan og Teknik - Plan og Byg

pt@dragoer.dk