Skip navigationen

Kommunalvalg

For at stemme til kommunalvalget skal du have valgret.

Byskilt med kommunalvalg

Hvem kan stemme og hvem kan stille op

Valg- og stemmeret til kommunalbestyrelsen har alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som herudover enten

 

  • har dansk indfødsret
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

 

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når personerne i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

 

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

 

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Hvis du vil vide mere

Der henvises til Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside for yderligere oplysninger

Kontakt

Valgsekretariatet

Telefon: 32 89 01 16 eller 32 89 01 08

Du kan også sende en mail til Valgsekretariatet
dragoer@dragoer.dk