Skip navigationen

Grundlisteudvalg

Enhver dansk statsborger under 70 år med valgret til Folketinget kan blive valgt som domsmand og nævning, såkaldte lægdommere. Man må ikke være straffet eller af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at varetage opgaven.

Ret

Samme funktion

Nævninge og domsmænd har samme funktion. Forskellen ligger i, hvilke sager de dømmer, og hvordan de dømmer. Nævninge dømmer alene, domsmænd dømmer i samråd med jurister.

Domsmænd

Byretterne og landsretterne anvender domsmænd, når de skal dømme i en sag. Domstolene anvender dog ikke domsmænd, hvis den anklagede tilstår eller der kun er tale om en bødestraf. I byretterne er der to domsmænd og en dommer. I Landsretterne er der tre domsmænd og tre dommere.

Nævninge

Domstolene kalder kun nævninge ind, hvis det er en større sag. Det vil sige en sag, hvor strafferammen er over fire år. Nævninge dømmer kun i sager, der er kommet i Landsretten. Der sidder altid tolv nævninge og dømmer.

Hvordan bliver man domsmand eller nævning?

Grundlisteudvalget udvælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som domsmænd og nævninge. Der udtages en person for hver 300 indbyggere. De udpegede skal udgøre et alsidigt udsnit af befolkningen. Udpegning til grundlisteudvalget sker med hjemmel i Lov om rettens pleje § 72 samt bekendtgørelse nr. 809 af 5.12.1990.

Vil du være nævning eller domsmand?

Vil du være nævning eller domsmand? Så har du nu mulighed for at søge optagelse på den grundliste, hvorfra der udtages nævninge og domsmænd til Lands- og Byretten.

Du skal udfylde en ansøgningsblanket og sende den som vedhæftet fil via borger.dk/digital post til Dragør Kommune.

Perioden for ansøgning om at blive domsmand eller nævning er udløbet. Næste periode er 1. januar 2020.

Find blanketten her i word og her i pdf.

Du kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside.

Din ansøgning bliver behandlet af grundlisteudvalget

Din ansøgning om optagelse på grundlisten vil blive behandlet af grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2016 – 31. december 2019. Du kan ikke optages på grundlisten, hvis du fylder 70 år inden udgangen af 2019, eller hvis du f.eks. ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Du skal endvidere have en ren straffeattest.

Lands- og Byretten trækker lod

Selvom du optages på grundlisten, er det ikke sikkert, du bliver indkaldt som nævning eller domsmand. Lands- og Byretten udarbejder de såkaldte nævninge- og domsmandslister ved lodtrækning blandt personerne på grundlisterne. Du får ikke besked, hvis du ikke udtages til nævninge- og domsmandslisten.

Ingen garanti for optagelse

Der er heller ingen garanti for, at du bliver udtaget til Dragør Kommunes grundliste, selvom du er egnet og opfylder kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Dragør Kommune, der ønsker optagelse på listen. Grundlisteudvalget har en forpligtelse til at sikre, at personer der udtages til grundlisten udgør et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Dette hensyn kan få betydning for, hvem der udtages, såfremt der er flere interesserede end antal personer, der skal optages på listen.

Lægdommere får for tiden 1.100 kr. pr. dag og kan i visse tilfælde ansøge om transportgodtgørelse.
Folk på kontanthjælp skal være opmærksom på, at der kan ske fratræk i ydelserne.

Ansøgningsfrist

Næste periode går fra den 1. januar 2020, frist for ansøgning er endnu ikke fastlagt.

 

I grundlisteudvalget sidder

  • Erik Skovgaard Nielsen
  • Jørgen Honoré
  • Maria Riber
  • Afventer
  • Klaus Andresen
Kontakt

Borgmestersekretariat og Personale

Telefon: 32 89 01 06, 32 89 01 16 eller 32 89 01 19

Du kan også sende en mail til Borgmestersekretariat og Personale
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.