Skip navigationen

Ældrepolitik

Dragør Kommunes ældrepolitik skal medvirke til at skabe rammerne for et godt og aktivt ældre liv. Kommunen vil med udgangspunkt i den enkelte borgers behov understøtte mulighederne for, at borgere kan tage ansvar for eget liv og forblive selvhjulpen så længe som muligt. Til de borgere, der ikke kan klare sig selv, vil kommunens ældre pleje yde den omsorg, der er behov for.

Ældrepolitikken gør målsætningerne synlige

Denne ældrepolitik skal synliggøre kommunens målsætninger på ældreområdet. Politikken skal betragtes som den overordnede ramme for kommunens indsats på ældreområdet. Den skal indgå som grundlag for de beslutninger, der træffes vedrørende ældreområdet. Politikken skal afspejle de aktiviteter, der efterfølgende igangsættes på ældreområdet.

Formål

Politikkens formål er at bidrage til at de ældre borgere i Dragør Kommune fortsat kan leve et godt og aktivt liv. Det er endvidere politikkens formål at skabe rammer for, at den enkelte borger har mulighed for at tage ansvar for eget liv og kan forblive selvhjulpen længst muligt. For den gruppe der ikke kan klare sig selv, skal den kommunale ældrepleje yde den omsorg, de har behov for.

  • Ældrepolitikken omfatter alle ældre borgere i Dragør Kommune. Politikken tager udgangspunkt i borgernes og kommunens eksisterende ressourcer og bygger videre på nuværende indsatser og er udtryk for kommunens prioriterede indsatsområder
  • Ældrepolitikken hænger sammen med kommunes øvrige politikker. Dele af indsatsen på ældreområdet skal således ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i kommunens sundhedsaftale, sundhedspolitik og handicappolitik
  • Ældrepolitikken supplerer de lovmæssige ydelser og skal ses som en generel politik for dem der har behov.

Ældrepolitikkens indsatsområder er pejlemærker, som kommunens indsats på ældreområdet vil sigte efter. Det betyder, at målsætningerne ikke alle forfølges fra dag ét, men søges opnået over en årrække.

Opfølgning og evaluering

Ældrepolitikken gennemføres som en dynamisk proces, der evalueres hvert andet år og revideres hvert fjerde år.

Derfor skal der løbende arbejdes videre med ældrepolitikken, således at kommunen til stadighed er på forkant med udviklingen. I forbindelse med evalueringen af politikken indgår en opgørelse af de aktiviteter, der er foregået på ældreområdet.

Kontakt

Sundhed og Omsorg

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Sundhed og Omsorg
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.