Skip navigationen

Referat

Torsdag den 19. december 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Annette Rahbek, Jens Passarge indkaldt som suppleant. Punkt 25 tages af dagsorden.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse: Forvaltningens retningslinjer for aktiv information
  Sagsid.: 13/2435

  SAGSFREMSTILLING:

  I konsekvens af en regel i den ny offentlighedslov, som træder i kraft pr. 1. januar 2014, har forvaltningen vedtaget følgende retningslinjer for ”Aktiv Information”:

  ”Dragør Kommune ønsker at informere borgerne aktivt om kommunens virksomhed for at fremme åbenhed og gennemsigtighed i den kommunale forvaltning.

  Dragør Kommune informerer borgerne aktivt via kommunens hjemmeside med oplysninger bl.a. om:

  - kommunens organisatoriske forhold,

  - kommunens økonomiske forhold

  - dagsordener og referater fra politiske udvalgsmøder,

  - forvaltningernes sagsbehandlingsområder,

  - de væsentligste bestemmelser inden for forvaltningernes sagsbehandlingsområder.

  - borgernes adgange til digitale selvbetjeningsløsninger,

  - aktuelle høringsmaterialer,

  - lokalplaner, byplanvedtægter m.v.”

  Den ny offentlighedslov indeholder i § 17 denne bestemmelse om aktiv information:

  En forvaltningsmyndighed skal på myndighedens hjemmeside give borgerne information om sin virksomhed.

  Stk.2. En forvaltningsmyndighed skal fastsætte retningslinjer vedrørende den informationspligt, der følger af stk. 1.

  Stk.3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder for ministerielle departementer og underliggende styrelser og direktorater og uafhængige nævn og råd samt den centrale forvaltning i kommunerne og regionerne.”

  Det er administrationens vurdering, at Dragør Kommune allerede i dag foretager aktiv information i overensstemmelse med reglerne jfr. lovgivers bemærkninger til den ny lov, og retningslinjerne er således vedtaget med afsæt i den informationsvirksomhed, som allerede finder sted.

  Retningslinjerne skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  Retningslinjerne vil efter 1½ år blive genstand for en administrativ evaluering, for at se om begæringer om aktindsigt/andre henvendelser hvor borgerne søger information skal føre til, at der eventuelt gives information i et videre omfang end i dag.

  LOVE/REGLER:

  Ny offentlighedslov § 17 som citeret i sagsfremstillingen.

  Fra lovgivers bemærkninger til bestemmelsen kan følgende fremhæves:

  ”Det beror på en konkret vurdering i forhold til den enkelte myndighed, hvilke oplysninger der er omfattet af informationspligten, og der er således overladt et skøn til den enkelte forvaltningsmyndighed med hensyn til vurderingen af, hvilken information der skal gives på hjemmesiden.”

  Der kan dog som eksempler på information, der umiddelbart kan tænkes meddelt på hjemmesiden, bl.a. nævnes information om: myndighedens organisatoriske forhold, økonomiske forhold (navnlig vedtagne budgetter og årsregnskaber).

  Information om myndighedens eksterne og interne målsætninger og lignende.

  Information om de opgaver, myndigheden varetager, samt information om de væsentligste love og administrative forskrifter (bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger m.v.), der regulerer myndighedens opgavevaretagelse.

  Dagsordener med bilagsfortegnelser og mødereferater ved politiske organer i kommunerne og regionerne.

  Endelig kan nævnes retningslinjer om aktiv informationspligt omfattet af stk. 2.

  De nævnte eksempler på information er ikke udtømmende, og der kan - i lyset af variationen af myndigheder og den information, de er i besiddelse af - tænkes offentliggjort anden form for information, ligesom det kan tænkes, at den enkelte forvaltningsmyndighed ikke offentliggør al den information, der er nævnt ovenfor.

  Indholdet af disse retningslinjer - der bør offentliggøres på hjemmesiden - vil afhænge af karakteren af den enkelte myndighed og de opgaver, den varetager

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Til efterretning.

 • 4
  3. budgetopfølgning 2013
  Sagsid.: 13/1147

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på -11.074.000 kr. på BSSU’s område

  at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling -4.936.500 kr. på ØPU’s område.

  at der omplaceres 2.000.000 kr. i 2013 samt 2.000.000 kr. i 2014 fra drift til anlæg i forbindelse med indgået kontrakt om anskaffelse af PC’er.

  at der deponeres 5.800.000 kr., som følge af, at der er sket flere indfrielser af lån til tilbagebetaling af ejendomsskat.

  at forvaltningen foretager bevillingsmæssig omplacering på forsikringsudgifter fra sektor 9 til øvrige sektorer på baggrund den fremrykkede bogføringsafslutning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området.

  I forbindelse med 3. budgetopfølgning er kommunens budget gennemgået, og det forventes på denne baggrund, at kommunen i 2013 samlet set vil have et mindreforbrug på 16 mio. kr., som lægges i kassen.

  Budgetafvigelserne fremgår af tabellen nedenfor

  Forventet budgetafvigelse i alt

  Merforbrug +
  Mindreforbrug -

  Sektor 3.
  Folkeskole

  Merforbruget skyldes en række jursteringer. Herunder korrektioner i indtægter vedr. overgang til fælles SFO, ændringer i antal børn i SFO samt afregninger vedr. børn der går i skole i Dragør, men bor i andre kommuner.

  1.389.000

  Sektor 5.
  Børn og Pædagogik

  Mindreforbruget skyldes en række jursteringer. Herunder skønnet mindreforbrug på søskendetilskud, merudgift til privat pasning, mindreforbrug på tilskud til pasning af eget barn, merindtægt på betaling fra andre kommuner, mindreforbrug på dagplejen samt mindreforbrug på institutioner grundet lavere børnetal.

  -4.221.000

  Sektor 6.
  Borger og Social

  Mindreforbruget skyldes en række jursteringer. På det specialiserede voksenområde forventes et mindreforbrug. Dette skyldes primært at få borgere er flyttet til billigere tilbud, som er finansieret af staten.

  På beskæftigelsesområdet forventes et mindreforbrug, da udgifterne til Sygedagpenge og forsikrede ledige har været faldende.

  På det specialiserede børneområde forventes et mindreforbrug, pga et faldende antal anbringelser og foranstaltninger.

  Sektoren forventer en merudgift til berigtigelse af refusioner vedrørende kontante ydelser for årene 2007, 2008 og 2009. Berigtigelserne vedrører sager fra Jobcenter Tårnby.

  -7.199.000

  Sektor 7-
  Ældre og Handicappede

  Merindtægten skyldes fornyet skøn for indtægter fra udenbys borgere på Omsorgscenter Enggården.

  -1.043.000

  Budgetafvigelse i alt BSSU

  -11.074.000

  Sektor 9 Forvaltning

  Sektor 10 Renter

  Sektor 11 Finans

  Mindreforbruget skyldes en række justeringer vedr. hovedkonto 6, 7 og 8 samt berigtigelser.

  Der anbefales budgetneutrale tekniske omplaceringer vedr. udmøntning af lokale lønmidler samt omplacering fra drift til anlæg vedr. indkøb af nye PC’ere. Der er afsat en driftsbevilling på 2 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014. I forbindelse med indkøb af nye PC’ere foretages en teknisk omplacering fra drift til anlæg på 2 mio. kr. i 2013 og 2 mio. kr. i 2014.  Deponering af for meget optaget lån til tilbagebetaling af ejendomsskat.

  -4.936.500

  Budgetafvigelse i alt

  -16.010.500

  I bilag 1 er de enkelte afvigelser på områder under BSSU angivet sammen med forklaringer på de væsentlige årsager til afvigelserne.

  I bilag 2 er de enkelte afvigelser på områder under ØPU angivet sammen med forklaringer på de væsentlige årsager til afvigelserne.

  Beslutning fra TMKU den 26. november 2013:

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  Beslutning fra BSSU den 5. december 2013:

  V-gruppen foreslår:

  ”At der i 2013 ekstraordinært afsættes 1,5 mio kr. til inklusionspuljen på skoleområdet. Midlerne udmøntes af skoleforvaltningen i samarbejde med skolelederne.

  Baggrund:

  Skolerne i Dragør udgør en væsentlig del af indsatsen for at inkludere Dragørs børn i vores lokale tilbud, hvilket kræver ressourcer.

  Det ekstraordinære tilskud i 2013 skyldes dels, at der er en tidsforskydning på justeringen af udgifter, da opgaven p.t. løses gennem en aftale med Tårnby. Skolerne har derfor på nuværende tidspunkt efter aftale kunne disponere ekstra midler, hvilket der her vil være mulighed for at kompensere. Dels i erkendelse af, at der i 2013 har været et ekstraordinært pres på skolerne på grund af skoleændringer, lock-out og skolereform”.

  Et enigt udvalg anbefaler forslaget over for ØPU/KB.

  Som konsekvens heraf anbefales over for ØPU/KB, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning gives en tillægsbevilling på - 9.573.000 kr., som tilgår kassebeholdningen.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der gives en tillægsbevilling på -11.074.000 kr. på BSSU’s område samt en tillægsbevilling på -4.936.500 kr. på ØPU’s område.

  Det vil sige, at kassen tilføres i alt 16.010.500 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalg den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Ad1

  Anbefales over for KB med den tilføjelse, at der gives en tillægsbevilling på -9.573.000 kr. jf. beslutning på BSSU den 5. december 2013

  Ad 2-5

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Driftsoverførsler 2013 til 2014 - ØPU
  Sagsid.: 13/2301

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  der samlet set overføres et overskud på 379.000 kr. fra 2013 til 2014 på TMKU’s område, samt 1.349.000 kr. på BSSU’s område. Dvs. i alt 1.728.000 kr. Overførslerne sker i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførsler, dvs. mindreforbrug/overskud op til 50.000 kr. eller op til 3% af det korrigerede budget overføres automatisk til kommende regnskabsår efter Kommunalbestyrelsens godkendelse. Bevillingen finansieres af den i 2013 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr.

  2.

  at

  der samlet set overføres et overskud på 396.000 kr. fra 2013 til 2014 på TMKU’s område samt 1.126.000 kr. på BSSU’s område. Dvs. i alt 1.522.000 kr. Overførslerne sker i hht. decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser, dvs. overførsel af mindreforbrug over 3% og merforbrug over 5% kan godkendes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalg. Heraf finansieres 1.272.000 kr. af den i 2013 afsatte pulje til overførsler. Den resterende del af overførselsbeløbet lægges i kassen, således at der gives en tillægsbevilling på -250.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Over-/underskud for decentrale enheder er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2013 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2013.

  I lighed med tidligere år foretages opgørelsen ad to omgange. Først en foreløbig opgørelse på baggrund af forbrugstal fra januar til oktober samt en simulering af forbruget resten af året. I 2014 foretages en endelig opgørelse på baggrund af regnskabsafslutningen for 2013. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering.

  Formålet med at foretage opgørelsen ad to omgange er, at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Det opgjorte over/underskud vedrørende det decentrale regnskab for Musikskolen, SFO Dragør Nord/Syd, Køjevængets integrerede institution, Bygningsvedligehold og Redningsberedskab ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning. Forklaringerne på over/underskud uden for reglerne om økonomisk decentralisering fremgår af bilag 3 og 4.

  Opgørelsen over foreløbige decentrale overførsler fra 2013 til 2014 på TMKU’s område fremgår af bilag 1 og opgørelsen på BSSU’s område fremgår af bilag 2.

  Beslutning fra TMKU den 26. november 2013:

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  Beslutning fra BSSU den 5. december 2013:

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ole Svendsen (A) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til

  50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 5 samt Sundhedscenter Wiedergården, Aktivitetshusets del og tandplejen

  formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  For skolerne gælder det særskilt, at mindre-/merforbrug overføres automatisk og fuldt ud til kommende regnskabsår efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlet set forventes overførsler fra 2013 til 2014 på 2.475.000 kr. på BSSU’s område og 775.000 kr. på TMKU’s område. Dvs. i alt overførsler på 3.250.000 kr. fra 2013 til 2014.

  Kommunalbestyrelsen har i 2013 afsat en overførselspulje på 3.000.000

  kr. til håndtering af overførsler.

  De resterende 250.000 kr. gives som en tillægsbevilling på - 250.000 kr., som lægges i kassen.

  For god ordens skyld bemærkes det, at der i budgettet for 2013 er afsat

  både et udgiftsbeløb og et indtægtsbeløb på 3.000.000 kr. Udgiftsbeløbet er brugt i foråret i forbindelse med endelige overførsler fra 2012 til 2013, og indtægtsbeløbet bruges nu i forbindelse med foreløbige overførsler fra 2013 til 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Anlægsregnskab Større vejvedligeholdelse 2009
  Sagsid.: 13/2283

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Større vejvedligeholdelse 2009 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Større vejvedligeholdelse 2009:

  Anlægsbevilling:

  2.200.000 kr.

  Anlægsudgift:

  2.130.201 kr.

  Mindreudgift:

  69.799 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.130.201 kr., hvilket er 69.799 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø, og Kulturudvalget den 26. november 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26-11-2013

  Anbefales overfor ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Mindreudgiften tillægges kassebeholdningen

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Anlægsregnskab Større vejvedligeholdelse 2010
  Sagsid.: 13/2294

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskab for Større vejvedligeholdelse 2010 godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Plan og Teknik fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Større vejvedligeholdelse 2010:

  Anlægsbevilling:

  1.800.000 kr.

  Anlægsudgift:

  1.628.476 kr.

  Mindreudgift:

  171.524 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 1.628.476 kr., hvilket er 171.524 kr. mindre end bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26. november 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26-11-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Mindreudgiften tillægges kassebeholdningen

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Anlægsoverførsel fra 2013 til 2014
  Sagsid.: 13/2309

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1. at der overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 7.429.500 kr. i 2013,
  1. at der overføres rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til 2 lånefinansierede ESCO anlægsprojekter i 2013, og som følge af, at de er lånefinansierede, skal de deponeres på deponeringskonto i pengeinstitut over årsskiftet fra 2013 til 2014,

  3. at udvalget godkender 73.414 kr. i tillægsbevilling til at afslutte 13 anlægsprojekter.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet for 2013, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 13.356.100 kr.

  Det kan oplyses, at anlægsbevillingerne ikke er omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering.

  Det drejer det sig om 7.429.500 kr. til projekter, der fortsætter i 2014, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en bevilling i 2013 på

  -7.429.500 kr.. Dvs. beløbet tilgår kassen i 2013, men tages op af kassen igen i anlægsbudgettet for 2014.

  Forvaltningen søger ligeledes om overførelse af rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til 2 lånefinansierede anlægsprojekter i 2013, henholdsvis projekt ESCO investeringer 2013 og Ny vejbelysning, ESCO finansieret, der fortsætter i 2014.

  Som følge af, at anlægsprojekterne er lånefinansierede og ønskes fortsat i 2014, skal mindreforbruget i 2013 i forhold til låneprovenuet i 2013, deponeres på deponeringskonto i pengeinstitut over årsskiftet, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 25.1.2013. Med mindre deponering finder sted, kan projekterne ikke videreføres i 2014.

  Der søges på den baggrund om en bevilling i 2013 på -6.000.000 kr. til de 2 anlægsprojekter, dvs. beløbet på 6.000.000 kr. indsættes på en deponeringskonto i pengeinstitut i 2013, men trækkes fra deponeringskontoen i 2014 og tilgår anlægsbudgettet i 2014.

  Forvaltningen søger ligeledes om 73.414 kr. i tillægsbevilling finansieret af kassen til at afslutte 13 anlægsprojekter.

  Oversigt fremgår af bilag 1.

  Forvaltningen har udarbejdet bemærkninger til overførslen af anlægsbevillinger 2013 til 2014 i bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en bevilling på 7.356.100 kr. til kassebeholdningen i 2013 og deponering på deponeringskonto i pengeinstitut i 2013 på 6.000.000 kr. og en tillægsbevilling til anlæg i 2014 på 13.429.500 kr., hvor 7.429.500 kr. tages af kassen og 6.000.000 kr. fra deponeringskonto.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 9
  Kommuneplanrevision 2013
  Sagsid.: 13/2286

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at det foreliggende forslag til Kommuneplanrevision 2013 godkendes i henhold til planlovens § 24 med henblik på endelig tilretning samt offentliggørelse i 1. kvartal 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagens forhistorie

  I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af ”Planstrategi 2011” blev det samtidig besluttet at iværksætte udarbejdelse af et forslag til Kommuneplanrevision, i form af et tillæg til Kommuneplan 2009, der overvejende skal omfatte en planteknisk ajourføring.

  Den gældende Kommuneplan 2009 blev således fundet tilstrækkelig ”robust” til at være gældende endnu en 4-årig periode frem til næste beslutning om planrevision.

  I forbindelse med høringen af Planstrategi 2011 fremkom enkelte konkrete forslag der henvistes til at kunne indgå i planrevisionen, herunder spørgsmålet om omfang og placering af energianlæg (vindmøller mv.) i det åbne land.

  Det blev tillige tilkendegivet, at ajourføringen også vil medtage forslaget om en udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd / A.P. Møllers Allé, der i Kommuneplan 2009 er beskrevet som et udviklingsønske - et ”perspektivareal”.

  I forbindelse med afgivelse af høringssvar til Fingerplan 2013 blev det tilkendegivet, at ønsket om at konvertere Rosenlund til helårsområde skal fastholdes i den kommende kommuneplanrevision.

  Ved Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i februar 2013 om implementering af kommuneplanen fremkom der ønske om, at der i den videre planlægning blev udpeget et mindre byudviklingsområde nord for Kirkevej til boligformål.

  Dette planønske indgik også i kommunens høringssvar til Fingerplan 2013.

  I november 2012 besluttede Økonomi- og Planudvalget (ØPU), at der skal udarbejdes et forslag til en klimatilpasningsplan for Dragør Kommune, som temaplan parallelt til den plantekniske ajourføring af kommuneplanen.

  I marts 2013 fik udvalget en status i dette arbejde, og ved ØPU’s møde den 22. august 2013 blev et foreløbigt oplæg til en klimatilpasningsplan godkendt som ramme for den videre udarbejdelse af et egentligt planforslag.

  Et forslag til klimatilpasningsplan forventes behandlet ved ØPU’s møde den 12. december 2013.

  ØPU besluttede den 12. september 2013, at de interessetilkendegivelser der var fremkommet i forbindelse med udviklingen af Dragør Havn, skulle indgå i den verserende revision af kommuneplanen.

  Udvalget besluttede videre, at der skulle nedsættes en forvaltningsgruppe til nærmere vurdering af forslagene, specielt i relation til den økonomiske realisme, og den funktionelle indpasning i havneområdet. Alle forslagsstillerne skulle kontaktes for en drøftelse af mulighederne for gennemførelse af forslagene.

  Der indkom i alt 13 ideer og forslag som aktuelt er under behandling i forvaltningsgruppen, i samarbejde med forslagsstillerne.

  Nogle af forslagene kan umiddelbart realiseres på grundlag af gældende planer, mens andre forudsætter et nyt plangrundlag i form af ny lokalplan/ tillæg til gældende lokalplan 70, eventuelt tillæg til kommuneplanen. Nyt plangrundlag tilvejebringes efter den lovbestemte procedure, med fremlæggelse af forslag til offentlig debat i mindst 2 måneder, efterfulgt af en endelig vedtagelse.

  Kommuneplanrevision 2013 – disponering og indhold

  Selve dokumentet ”Kommuneplanrevision 2013” er opdelt i følgende afsnit:

  - Indledning om baggrunden for planen.

  - Beskrivelser af de overordnede planbindinger og de generelle udviklingstendenser indenfor byområdet, det åbne land og de forskellige sektorer.

  - Ajourføring af kommuneplanens retningslinjer, herunder et nyt afsnit om Naturpark Amager, afsnit om energianlæg og et afsnit om ny udpegning af bevaringsværdig bebyggelse i kommunen.

  - Beskrivelse af 3 planønsker, kaldet ”perspektivplaner”, jfr. sagens forhistorie: Udvidelse af erhvervsområdet ved Lufthavn Syd, nyt byudviklingsområde nord for Kirkevej og Rosenlund som helårsområde.

  - Enkelte tilretninger af kommuneplanens rammebestemmelser for lokalplanlægningen.

  - Ajourførte statusbeskrivelser for udvalgte sektorer (Miljø og teknik, Turisme, Kultur, Institutioner, Skoler og SFO).

  Kommuneplanrevision 2013 er en ajourføring af Kommuneplan 2009 – og kan betragtes som et ”rettelsesblad” – hvor stort set alle retningslinjer og rammebestemmelser i Kommuneplan 2009 fortsat vil være gældende.

  Det foreliggende forslag til Kommuneplanrevision 2013 er en foreløbig udgave med foreløbige billeder/fotos.

  Der vil ske indsætning af nye og supplerende fotos og billedtekster i den efterfølgende tilretning inden offentliggørelse.

  Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

  LOVE/REGLER:

  Planlovens § 24 om vedtagelse og offentliggørelse af planforslag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommuneplanrevision 2013 har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 21. november 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-11-2013

  Punktet udskydes til behandling i december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB med de faldne bemærkninger.

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Sendes retur til fornyet behandling i ØPU.

  Bilag

 • 10
  Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A/S 2014
  Sagsid.: 13/2285

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A/S 2014 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har sendt en ny betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand Dragør A/S 2014 til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  Betalingsvedtægten er udarbejdet som følge af ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsstruktur for vandafledningsbidrag mv.), hvor forsyningsselskaberne senest den 1. december 2013 skal udarbejde en ny vedtægt i overensstemmelse med den nye lov.

  Der er én væsentlig ændring i forhold til den gældende vedtægt. Den nye betalingsstruktur (trappemodellen), som er indarbejdet i vedtægten, indebærer at kubikmetertaksten for den variable del af vandafledningsbidraget falder med stigende vandforbrug for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår. De differentierede takster falder i følgende tre grupper:

  • Vandforbrug til og med 500 m3/år (trin 1)
  • Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (trin 2)
  • Vandforbrug på over 20.000 m3/år (trin 3).

  For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal der opkræves efter trin 1 uanset vandmængden. Efter en indfasning over fem år udgør rabatten 20 % på trin 2 og 60 % på trin 3.

  Reglerne om de differentierede takster er en del af Folketingets ”Vækstpakke” fra april 2013.

  Herudover er vedtægten for HOFOR Spildevand Dragør A/S gjort enslydende med vedtægterne for de øvrige spildevandsselskaber i HOFOR som led i at skabe et mere fælles HOFOR.

  Ud over at ny lovgivning er indarbejdet, er der kun få tekniske ændringer i forhold til den gældende vedtægt.

  Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2014 og afløser vedtægt af 24. maj 2012.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Lov nr. 902 af 04/07/2013).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den nye betalingsvedtægt har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. HOFOR Spildevand Dragør A/S og øvrige vandselskaber er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet. Det betyder, at reduktion af vandafledningsbidraget, jf. trappemodellen, indebærer at vandafledningsbidraget stiger for øvrige brugere med et mindre vandforbrug.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26. november 2013.

  Økonomi– og Planudvalget den 12. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26-11-2013

  Et enigt TMKU, kan ikke anbefale betalingsvedtægten over for ØPU/KB idet modellen indebærer at vandafledningsbidraget stiger for brugere med et mindre vandforbrug.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Asger Larsen (C) rejste spørgsmålet om borgmesteren var inhabil. Spørgsmålet blev bragt til afstemning:

  For stemte 1 (C)

  Imod stemte 3 (A+T)

  Faldet

  A stillede følgende ændringsforslag:

  At forvaltningens indstilling anbefales over for KB

  For stemte 2 (A)

  Imod stemte 2 (C+T)

  Faldet

  Anbefaling fra TMKU:

  For stemte 2 (C+T)

  Imod stemte 2 (A)

  Faldet

  Borgmesteren begærede sagen i KB, jfr. styrelseslovens § 23

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Asger Larsen foreslog, at betalingsvedtægten ikke godkendes, idet modellen indebærer at vandafledningsafgiften stiger for brugere

  For stemte 5 (C÷Kenneth Gøtterup, T)

  Imod stemte 8 (A÷Bertel Riber, O, V÷Jens Passarge, Kenneth

  Gøtterup)

  Undlod at stemme 2 (Bertel Riber, Jens Passarge)

  Faldet

  Anbefaling fra forvaltningen:

  For stemte 8 (A÷Bertel Riber, O, V÷Jens Passarge, Kenneth

  Gøtterup)

  Imod stemte 5 (C÷Kenneth Gøtterup, T)

  Undlod at stemme 2 (Bertel Riber, Jens Passarge)

  Godkendt

  Bilag

 • 11
  Frigivelse samgravning med DONG
  Sagsid.: 12/455

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.990.800 til indkøb af elkabel og samgravning med DONG og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Under forudsætning om godkendelse af samarbejdsaftale mellem DONG Energy og Dragør Kommune på Kommunalbestyrelsens møde den 28. november 2013 anmodes om frigivelse af beløb på kr. 2.990.800 til indkøb af elkabel og samgravning med DONG. Dette som forberedelse af jordlægning af vejbelysningen, når DONG alligevel får jordlagt lufthængte el-ledninger fra forventeligt januar 2014 til og med september måned 2014.

  Frigivelsessag er nødvendig på nuværende tidspunkt for at kunne nå at indkøbe og levere elkabel til DONGs forventede opstart af første etape den 16. januar 2014.

  Forvaltningen har iværksat udbud for indkøb af elkabel til jordlægning i samarbejde med DONG. Udbudsresultatet kendes den 2. december 2013 og forventes at indgå som bilag til den politiske behandling i Økonomi og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen i december måned 2013.

  DONG Energy har detailprojekteret første del af deres jordlægning og har oplyst, at der i denne del er tale om mulighed for ca. 13 km fælles gravning i stedet for oprindeligt estimeret 17 km. DONG er i færd med detailprojektering af anden del af jordlægningen. Når denne projektering er udført, kan der gives et bedre estimat på den samlede anlægsudgift til det fælles projekt for Dragør Kommune. Den umiddelbare forventning er en størrelsesorden på 3,0 – 3,5 mio. kr. i stedet for oprindeligt 4,0 mio. kr.

  Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat yderligere kr. 1.007.000 til jordlægningsprojektet. DONG har udtrykt imødekommenhed omkring slutafregning for projektet primo 2015, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

  Når det stramme vejbelysningskabel er jordlagt, kan de enkelte vejbelysningsarmaturer/master blive tilkoblet som en del af det kommende ESCO-projekt for vejbelysningen. I denne forbindelse kan endvidere overflødiggjorte master efter luftledningerne blive skrottet, og masteoverdragelsesafgift indkasseres fra DONG i henhold til Masteoverdragelsesaftalen mellem parterne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløbet på kr. 2.990.800 til jordlægning af luftledning i samarbejde med DONG er afsat i anlægsbudget 2014.

  I budgettet for overslagsår 2015 er afsat yderligere kr. 1.007.000 til jordlægningen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26. november 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26-11-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

 • 12
  Klimatilpasningsplan 2013
  Sagsid.: 12/1584

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Klimatilpasningsplan 2013 godkendes som temaplan til Kommuneplanrevision 2013, med henblik på endelig tilretning og høring i 1. kvartal 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Efter indledende behandlinger i november 2012 og marts 2013 godkendte Økonomi- og Planudvalget den 22. august 2013 en foreløbig udgave af forslag til Klimatilpasningsplan 2013, for så vidt angår valg af fokusområder, emner og foreløbige beskrivelser, som ramme for den videre udarbejdelse af et egentligt planforslag.

  Sagsfremstilling fra ØPU’s møde den 22. august 2013 er vedlagt som bilag.

  Der foreligger nu et samlet forslag til Klimatilpasningsplan 2013, der vedlægges som bilag.

  Planforslagets er disponeret i 3 hovedafsnit:

  - Risikokortlægning

  - Kystbeskyttelse og diger

  - Regnvand

  Planforslaget indeholder desuden en introduktion, beskrivelse af vision og mål, samt en ”klimafortælling” om udfordringerne set fra Dragør Kommune.

  Baggrunden for udarbejdelse af en klimatilpasningsplan er en aftale mellem Regeringen og KL om at alle danske kommuner inden udgangen af 2013 skal have udarbejdet et forslag til en klimatilpasningsplan.

  I henhold til Miljøministeriets vejledninger mv. om klimatilpasningsplaner er det efterfølgende præciseret, hvad en klimatilpasningsplan som minimum skal indeholde (bl.a. risikokortlægning), og at klimatilpasningsplaner skal være en del af Kommuneplan 2013 eller et tillæg hertil.

  I Dragør Kommune er det besluttet, at klimatilpasningsplanen udarbejdes som en temaplan til den sideløbende tekniske revision af kommuneplanen, kaldet Kommuneplanrevision 2013.

  Formelt skal forslaget til klimatilpasningsplan godkendes som et tillæg til Kommuneplan 2009.

  Klimatilpasningsplan 2013 beskriver status i arbejdet med klimatilpasning i kommunen, og danner således ramme for den videre planlægning. Konkrete beslutninger om f.eks. digeudbygning forelægges til særskilt behandling.

  Efter endelig redigering, indsætning af endelige fotos med billedtekster, vil planforslaget blive offentliggjort i 8 uger sammen med forslag til Kommuneplanrevision 2013.

  Efter høringsperioden behandles indkomne bemærkninger og planen kan vedtages endeligt, eventuel med ændringer.

  Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen, der har forlangt sin afvigende mening vedrørende planforslaget tilført beslutningsprotokollen, kan forlange, at den afvigende mening offentliggøres samtidig med forslaget tillige med en kort begrundelse, der affattes af medlemmet.

  Klimatilpasningsplanen henviser i øvrigt til Dragør Kommunes hjemmeside, der har en klima-emneside bl.a. med illustration af højvandsscenarie. Forvaltningen vil undersøge muligheden for at indarbejde en dialog-facilitet på hjemmesiden, hvor borgere kan komme med idéer og forslag til konkret klimatilpasning.

  LOVE/REGLER:

  Godkendelse af planforslaget sker i henhold til planlovens § 24.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Klimatilpasningsplanen har ikke sig selv økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer for HOFOR Vand Dragør A/S
  Sagsid.: 13/2282

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at garantistillelsen for lån til HOFOR Vand Dragør A/S godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har sendt en ansøgning om kommunal garantistillelse på op til 4.110.000 kr. for lån til anlægsinvesteringer for årene 2012 – 2014.

  HOFOR Vand Dragør A/S har behov for at optage lån til finansiering af anlægsinvesteringer for årene 2012 – 2014.

  Lånebehovet udgør, kr.

  2012

  2013

  2014

  I alt

  Afrundet

  3.753.328

  241.150

  110.149

  4.104.627

  4.110.000

  De fastsatte prislofter fra Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen angiver hvor meget forsyningsselskabet maksimalt må indarbejde i taksterne i de enkelte år. Og på grund af prislofterne er anlægsinvesteringerne kun delvist finansieret over taksterne.

  Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der kan opkræves via taksterne, kan finansieres gennem låntagning, der indregnes i taksterne over en årrække.

  Dragør Kommune kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer uden at det påvirker kommunens låneramme.

  Fristen for hjemtagelse af lånet for 2012 hos Kommunekredit er 31. december 2013.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12/06/2009).

  Lånebekendtgørelsen, Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr. 68 af 25/01/2013).

  Dragør Kommune kan, med hjemmel i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, stille garanti for lån til anlægsinvesteringer jf. Vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker den kommunens låneramme.

  Lånene søges optaget med kommunal garanti, som annuitets- eller serielån. Den maksimale løbetid på lån til anlægsudgifter for 2012 er på 25 år. Fra og med regnskabsår 2013 er den maksimale løbetid på 40 år for lån til anlægsudgifter, jf. Lånebekendtgørelsens § 12 stk. 4.

  I anlægsperioderne indenfor året anvendes der midlertidige byggekreditter, der omlægges til endelig finansiering når de samlede anlægsudgifter for året er opgjort. Lånene optages i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler i øvrigt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Låneoptagelsen har udover garantistillelsen ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der kan opkræves af det pågældende års takster, forudsættes finansieret via låntagning, der indregnes i taksterne over en årrække.

  Baseret på det samlede behov for lån i perioden 2012 – 2014 ansøges om en samlet garantiramme, der er opgjort til 4.110.000 kr. og fordeles på følgende måde:

  Lånebehov, kr.

  2012

  2013

  2014

  I alt

  Afrundet

  3.753.328

  241.150

  110.149

  4.104.627

  4.110.000

  Anlægsinvesteringerne for 2012 er mellemfinansieret gennem banklån optaget 8. februar 2013 og udløber den 31. december 2013. Der skal hjemtages nyt lån inden udløb med maksimal løbetid i forbindelse med indfrielse af de eksisterende banklån.

  Det estimerede lånebehov i 2013 og 2014 er opgjort på baggrund af de budgetterede anlægsinvesteringer for årene. Det ansøgte garantibeløb svarer til det maksimale forventede lånebehov. Der hjemtages kun de nødvendige lån til anlægsinvesteringer, så den endelige lånoptagelse vedrørende 2013 og 2014 kan blive lavere.

  På grund af tidspunktet for kommunalbestyrelsens forventede godkendelse af lånegarantien den 19. december, kan lån kun optages som variabelt forrentede lån, fordi fristen for hjemtagelse af lån hos Kommunekredit for 2012 er 31. december 2013. Og kun lånedokumenter til variabelt forrentet lån kan udarbejdes og underskrives for hjemtagelse af lån inden årsskiftet.

  HOFOR forventer, at variabelt forrentede lån bliver omlagt til annuitets- eller serielån med fast rente i marts måned 2014.

  Hvis kommunalbestyrelsen godkender lånegarantierne, men lånet for 2012 ikke når at blive hjemtaget inden 31. december 2013, vil det betyde, at kommunen skal søge om dispensation for tidsfristen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilket kan blive omstændigt.

  Hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender lånegarantierne, kan konsekvenserne blive, at HOFOR må optage et banklån med en højere rentesats, hvilket vil betyde højere takster for forbrugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  For stemte              3 (A+T)

  Undlod at stemme     1 (C)  

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  For stemte 12 (A, C÷Asger Larsen, O, T÷Birgitte Rinhart,

  V÷Jens Passarge)

  Imod stemte 3 (Asger Larsen, Birgitte Rinhart, Jens Passarge)

  Godkendt

  Bilag

 • 14
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer for HOFOR Spildevand Dragør A/S
  Sagsid.: 13/2284

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at garantistillelsen for lån til HOFOR Spildevand Dragør A/S godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har sendt en ansøgning om kommunal garantistillelse på 6.300.000 kr. for lån til anlægsinvesteringer i 2011 og 2012.

  HOFOR Spildevand Dragør A/S har behov for at optage lån til finansiering af anlægsinvesteringer i 2011 og 2012.

  Lånebehovet udgør, kr.

  2011

  2012

  I alt

  3.118.612

  3.181.388

  6.300.000

  De fastsatte prislofter fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen angiver hvor meget forsyningsselskabet maksimalt må indarbejde i taksterne i de enkelte år. Og på grund af prislofterne er anlægsinvesteringerne kun delvist finansieret over taksterne i 2011 og 2012.

  Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der kan opkræves via taksterne i 2011 og 2012, skal finansieres gennem låntagning, der indregnes i taksterne henover en årrække.

  Dragør Kommune kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer uden at det påvirker kommunens låneramme.

  Fristen for hjemtagelse af lånene for 2011 og 2012 hos Kommunekredit er 31. december 2013.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (LOV nr. 469 af 12/06/2009).

  Lånebekendtgørelsen, Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr. 68 af 25/01/2013).

  Dragør Kommune kan, med hjemmel i Lånebekendtgørelsens § 3 stk. 3, stille garanti for lån til anlægsinvesteringer jf. Vandsektorlovens § 16, uden at det påvirker den kommunens låneramme.

  Lån søges optaget med kommunal garanti, som annuitets- eller serielån. Den maksimale løbetid på lån til anlægsudgifter for 2011 og 2012 er på 25 år. Lånet optages i overensstemmelse med lånebekendtgørelsens regler.

  Særligt om lån til investeringer for 2011. har Forsyningssekretariatet udmeldt følgende i Vandnyt (nyt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) af 22. marts 2013 om underfinansiering af investeringer i 2011 (uddrag):

  ”Reglerne om overholdelse af prisloftet blev først fastlagt i starten af 2012. Reglerne har derfor en indirekte virkning for 2011, da kontrollen med overholdelsen af prislofter for 2011 foretages i prisloftet for 2013. Da 2011 var det første prisloftsår vil Forsyningssekretariatet, helt ekstraordinært, kunne acceptere indberetninger af investeringsomkostninger, som selskaber har finansieret igennem overdækningslikviditet i 2011. Hvis disse selskaber vil undgå at finansiere tilbagebetaling af overdækning gennem en reduktion af de almindelige driftsomkostninger i prisloftet, skal selskaberne i 2013 optage lån for investeringsudgifter i 2011, som er finansieret gennem overdækningslikviditet.”

  HOFOR har henvendt sig til KommuneKredit, fordi den normale frist for kommunal garantistillelse er passeret for 2011.

  KommuneKredit konstaterer, at der i lånebekendtgørelsen ikke findes en generel tidsfrist for garantistillelser, men i det omfang garantistillelsen påvirker kommunens låneramme, må der anses at være en indirekte tidsfrist.

  Garanti for lån optaget til vand- og spildevandsformål påvirker imidlertid ikke kommunernes lånerammer, så kommunerne kan godt stille garantier for anlægsinvesteringer i 2011 uden først at søge dispensation til overskridelse af tidsfristen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Låneoptagelsen har udover garantistillelsen ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Den del af investeringerne, der ligger ud over det, der kan opkræves af de pågældende års takster, forudsættes finansieret via låntagning, der indregnes i taksterne over en årrække.

  Lånebehov, kr.

  2011

  2012

  I alt

  3.118.612

  3.181.388

  6.300.000

  Anlægsinvesteringerne for 2012 er mellemfinansieret ved banklån optaget 8. februar 2013 og udløber den 31. december 2013. Der skal hjemtages nyt lån inden udløb med maksimal løbetid i forbindelse med indfrielse af de eksisterende banklån.

  På grund af tidspunktet for kommunalbestyrelsens forventede godkendelse af lånegarantien den 19. december, kan lånet kun optages som et variabelt forrentet lån, fordi fristen for hjemtagelse af lån hos Kommunekredit for 2011 og 2012 er 31. december 2013. Og kun lånedokumenter til variabelt forrentet lån kan udarbejdes og underskrives for hjemtagelse af lån inden årsskiftet.

  Den endelige belåning for 2011 og 2012 optages som et samlet lån.

  HOFOR forventer, at variabelt forrentede lån bliver omlagt til annuitets- eller serielån med fast rente i marts måned 2014.

  Hvis kommunalbestyrelsen godkender lånegarantierne, men lånene ikke når at blive hjemtaget inden 31. december 2013, vil det betyde, at kommunen skal søge om dispensation for tidsfristen hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvilket kan blive omstændigt.

  Hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender lånegarantierne, kan konsekvenserne blive, at HOFOR må optage et banklån med en højere rentesats, hvilket vil betyde højere takster for forbrugerne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  For stemte              3 (A+T)

  Undlod at stemme     1 (C)  

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  For stemte 12 (A, C÷Asger Larsen, O, T÷Birgitte Rinhart,

  V÷Jens Passarge)

  Imod stemte 3 (Asger Larsen, Birgitte Rinhart, Jens Passage )

  Godkendt

  Bilag

 • 15
  Vedtægtsændring for HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 13/2298

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, At kommunaldirektøren får mandat til at tiltræde, at vedtægterne i HOFOR Spildevand Holding A/S ændres, så bestyrelsens valgperiode i dette selskab samordnes med valgperioden for bestyrelsen i HOFOR Vand Holding A/S.

  SAGSFREMSTILLING:

  I HOFOR Vand Holding A/S udløber den nuværende valgperiode for bestyrelsen i henhold til selskabets vedtægter ved den ordinære generalforsamling i 2014, som forventes afholdt i maj måned 2014.

  I HOFOR Spildevand Holding A/S udløber den nuværende valgperiode derimod i henhold til selskabets vedtægter ved den første generalforsamling i 2014.

  På dette punkt er der ikke overensstemmelse mellem vedtægterne for de to selskaber.

  Det foreslås, at valgperioderne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S samordnes.

  Dette kan ske ved, at vedtægterne, § 9.2, for HOFOR Spildevand Holding A/S ændres på en ekstraordinær generalforsamling den 1. januar 2014, så valgperioden i dette selskab bliver den samme som i HOFOR Vand Holding A/S.

  Den nuværende bestyrelses valgperiode i begge selskaber vil derved udløbe ved den ordinære generalforsamling i maj måned 2014.

  Ændringen af vedtægtens § 9.2 vil være følgende:

  "Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Første valgperiode udløber ved den første ordinære generalforsamling i 2014. Valg af de generalforsamlingsvalgte medlemmer finder herefter sted på den ordinære generalforsamling i lige år. Genvalg kan finde sted."

  Udover dette forslag til vedtægtsændring er der ikke sket andre rettelser i vedtægterne.

  Valgperioden er endvidere reguleret i ejeraftalen. Beslutningen kræver derfor enstemmighed mellem de 6 ejerkommuner i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægter for HOFOR Spildevand Holding A/S

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vedtægtsændringen har ingen økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune.

  Ændringen vil heller ikke have betydning for bestyrelsesmedlemmernes vederlag, fordi der ikke er knyttet honorar til bestyrelsesposterne i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Der er således alene tale om en praktisk og teknisk ændring af vedtægterne.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi– og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Rottehandlingsplan 2013-2015
  Sagsid.: 13/2287

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at udkast til Rottehandlingsplan 2013-2015 godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune har sendt et udkast til Rottehandlingsplan 2013-2015 for Tårnby og Dragør Kommuner til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

  Rottehandlingsplanen er udarbejdet på baggrund af Miljøministeriets bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, hvor der er indført en række bestemmelser, der skal sikre en mere effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

  En af de nye bestemmelser er, at der skal udarbejdes en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Og handlingsplanen skal revideres minimum hvert 3. år.

  Et vigtigt element i bekendtgørelsen er en øget indsats til forebyggelse af rotter, herunder at kommunen er forpligtet til at opsætte rottespærrer på kloakledninger ved offentlige bygninger, såsom skoler, institutioner og plejehjem, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt.

  Dragør har et forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune om rottebekæmpelse, hvor Tårnby varetager driftsopgaven for begge kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 26/06/2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgifterne til rottehandlingsplan 2013-2015 forventes afholdt inden for driftsbudgettet for vedligehold af kommunale ejendomme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26. november 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26-11-2013

  Anbefales over for KB.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Enggården, renovering af fællesarealer m.v.
  Sagsid.: 13/2369

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at renovering af gang og etablering af fællesareal med køkken i det tidligere kapel igangsættes inden for anlægsbudgettet til etape 3.

  SAGSFREMSTILLING:

  Moderniseringen og udbygning af Enggården, etape 3, er ved at være færdig og den samlede anlægsøkonomi kan opgøres. Gennemgang af anlægsbudgettet for etape 3 viser, at der forventes et mindre forbrug på ca. 2.7 mio. kr.

  Renovering og etablering af fællesrum med køkken koster i størrelsesordnen 1.7 mio. kr. jf a-skema til anlægsbudget 2014.

  Det er således muligt at gennemføre renoveringen af gang og etablering af fællesarealer med spise og opholdsareal inden for anlægsbudgettet for etape 3.

  Med denne renovering tilbydes beboerne samme plejestandard som den resterende del af Enggården.

  Det kan oplyses, at A-skemaet i sin tid blev fremsendt til budget 2014, da det i sommer var tvivlsomt om der var økonomisk råderum til projektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er økonomisk råderum inden for anlægsbudgettet for etape 3 til at gennemføre renoveringen og etableringen af fællesarealet.

  Hvis projektet ikke gennemføres vil anlægsøkonomien på 1.7 mio. kr. blive modregnet i det samlede byggelån for etape 3. Pengene kan ikke tilgå andre projekter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 5. december 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 05-12-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Frigivelse af midler til åbning af de 10 sidste boliger på Enggården
  Sagsid.: 13/2337

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at     anlægsbevilling i Budget 2014 på 1.360.000 kr. til åbning af de 10 sidste boliger på Enggården frigives pr. 1. januar 2014.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er 10 uudnyttede plejeboliger i den gamle del af Enggården. Der er i Budget 2014 afsat 1.360.000 kr. til klargøring af boligerne. Midlerne skal anvendes til møblering, maler- og lakeringsarbejde, belysning, etablering af loftlifte samt gardiner.

  Årsagen til at boligerne skal åbnes i 2014 skyldes dels en uventet stor tilstrømning af udenbys borgere, som ønsker plejebolig i Dragør, dels et konstant øget pres for at hjemtage borgere fra sygehus, selv om de ikke er klar til at komme tilbage til eget hjem.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beløbet på 1.360.000 kr. er afsat i anlægsbudget 2014  til åbning af de 10 sidste boliger på Enggården.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social, og Sundhedsudvalget den 5. december 2013

  Økonomi og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 05-12-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

 • 19
  § 17 stk. 4 folkeskolereformudvalg
  Sagsid.: 13/2123

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  • at der træffes beslutning om medlemssammensætningen i § 17 stk. 4 folkeskolereformudvalget
  • at der ikke er gives vederlag for deltagelse i § 17 stk. 4 folkeskolereformudvalget
  • at kommissoriet for § 17 stk. 4 folkeskolereformudvalget godkendes
  • at kommissoriet for den overordnede styregruppen godkendes
  • at organiseringen af arbejdet med folkeskolereformen godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  På Børn, Social og Sundhedsudvalgets møde den 7. november 2013 blev følgende anbefalet:

  ”at der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg (skolereformudvalg) til overordnet styring af arbejdet med folkeskolereformen. Forvaltningen fremsender diagram for hele organiseringen af arbejdet med reformen med udgangspunkt i KL’s eksempel 2 før endelig vedtagelse på kommende KB møde”

  Efterfølgende anbefalende Økonomi og Planudvalgest på mødet den 21. november 2013, at ” forvaltningen udarbejder kommissorium for skolereformudvalget og styregruppen som behandles på ØPU i december 2013. Kommissoriet skal indeholde forslag til faste ikke politiske deltagere i udvalget”.

  I henhold til ovenstående anbefalinger er der udarbejdet kommissorium for henholdsvis § 17 stk. 4 udvalget og den overordnede styregruppe samt en oversigt over organiseringen med arbejdet med folkeskolereformen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt det besluttes, at der skal gives vederlag for deltagelse i § 17 stk. 4 udvalget, vil der være udgifter forbundet hermed. Dette er der ikke taget højde for i budgettet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Ad 1 med anbefaling af sammensætning af udvalget som beskrevet i bilaget: ”Kommissorium for arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget

  i forbindelse med folkeskolereformen”.

  For stemte 3 (A+C)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2-5

  For stemte 3 (A+C)

  Imod stemte 1 (T)

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  T-gruppen fremlagde ændringsforslag:

  Liste T foreslår en mere klar og tydelig udmøntning af regeringens folkeskolereform i Dragør Kommune.

  Ad. 1 Medlemssammensætning

  At forslag til medlemssammensætning suppleres med følgende repræsentanter/nøgleinteressenter:

  elever (fra elevråd), lærere (DLF Kreds 13-repræsentant) og pædagoger (BUPL-repræsentant)

  Ad. 2 Vederlag

  At der gives vederlag til frivillige, elever, lærere, pædagoger og skolebestyrelsesrepræsentanter.

  Ad. 3 + 4 Kommissorium

  At kommissorium for henholdsvis §17, stk.4 udvalg og for ”overordnet styregruppe” omskrives til at være en kortfattet rammebeskrivelse af den opgave, som udvalg respektive styregruppe skal løse.

  Kommissorium skal som minimum indeholde:

  · Formål

  · Mål

  · Succeskriterium

  · Afgrænsning

  · Tidsplan

  · Milepæle

  · Opfølgning

  Ad. 5 Organisering

  At organisering forenkles og tydeliggøres.

  Med forslaget var vedlagt en grafisk eksempel på en mere enkel organisering af folkeskolereformprojektet.

  Den politiske kobling sker via et §17, stk.4 udvalg, der refererer direkte til KB.

  Projektleder indgår i:

  • §17,stk.4 udvalg
  • styregruppe
  • DSS
  • Kompetenceudvikling
  • Fysiske rum

  Referencegruppen er rådgivende og konsulterende. Primært formål er at være et sparringsorgan for projektleder og direktion. Repræsentanter for UCC, pwc m.fl. er oplagte medlemmer af referencegruppen.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 12 (A, C, O, V)

  Faldet

  ØPUs anbefaling med ændringsforslag fra A, C, O, V:

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2: ”der ydes et vederlag til formanden på 9 % af borgmestervederlaget”

  For stemte 11 (A, C÷Asger Larsen, O, V)

  Imod stemte 1 (Asger Larsen)

  Undlod at stemme 3 (T)

  Godkendt.

  Ad 3: ”§ 17.stk. 4 udvalget udvides med en repræsentant for lærere, elever og pædagoger. De nationale mål og måltal indarbejdes i kommissoriet”.

  For stemte 12 (A, C, O, V)

  Imod stemte 2 (T÷Birgitte Rinhart)

  Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart)

  Godkendt

  Ad 4:

  For stemte 12 (A, C, O, V)

  Imod stemte 2 (T÷Birgitte Rinhart)

  Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart)

  Godkendt

  Ad 5

  For stemte 12 (A, C, O, V)

  Imod stemte 2 (T÷Birgitte Rinhart)

  Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart)

  Godkendt

  Bilag

 • 20
  Høringssvar til fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III
  Sagsid.: 13/2204

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at     høringssvar til KKR-Hovedstaden vedrørende fælleskommunal politisk vision og målsætninger godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af drøftelse i Børne, Social, og Sundhedsudvalget den 7. november 2013 har forvaltningen udarbejdet forslag til høringssvar til KKR-Hovedstaden vedr. fælleskommunal politisk vision og målsætninger for Sundhedsaftale III.

  De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af 2014. Der skal derfor indgås en ny sundhedsaftale for perioden 2015 – 2018.

  Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale for hver region. Det betyder, at kommunerne i regionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen ud fra fælleskommunale politiske visioner og målsætninger.

  De første forslag til fælleskommunale visioner og målsætninger for Sundhedsaftale III er allerede udarbejdet og sendes nu til politisk høring i regionens kommuner. Forslagene skal bruges til drøftelser med regionen om Sundhedsaftale III. De er udarbejdet af KKR´s Embedsmandsudvalg for Sundhed i samarbejde med det politiske og administrative niveau i regionens kommuner.

  I modsætning til den tidligere aftale er forventningen, at psykiatri spiller en rolle på lige fod med somatik i Sundhedsaftale III. Derfor er der i første omgang lavet særskilte forslag til fælleskommunale visioner og målsætninger både for somatik og psykiatri.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da indgåelse af sundhedsaftaler ikke er koblet sammen med tilførslen af midler til kommunernes sundhedsopgaver. På sigt kan der godt blive tale om, at Sundhedsaftale III får økonomiske konsekvenser i form af bindende aftaler og opgaver, kommunen skal løse.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social og Sundhedsudvalget den 5. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 05-12-2013

  Anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Vedtægter for Beboer og Pårørenderåd
  Sagsid.: 13/2040

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler;

  at vedtægterne for Beboer- og Pårørenderåd på Omsorgscentret Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedtægterne for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården blev på møde i Børne, Social, og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2013 anbefalet over for Kommunalbestyrelsen. Punktet blev herefter trukket fra dagsordenen til Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober med henblik på at få sagen yderligere belyst.

  Herefter har Beboer og Pårørenderådet fremsendt et skriftligt høringssvar til vedtægterne. Vedtægterne fremlægges derfor igen med Beboer- og Pårørenderådets høringssvar som bilag.

  Vedtægterne ændres som led i en proces, hvor Beboer- og Pårørenderådets virke i højere grad skal have fokus på dels at styrke de frivilliges arbejde og aktiviteter på centret, dels at understøtte de nyetablerede lokale beboer- og pårørenderåd på hver afdeling.

  Beboer- og Pårørenderådets høringssvar kan læses i sin fulde længde i bilaget. Enggården og forvaltningen har forholdt sig til alle kommentarerne og imødekommet nogle af dem.

  Nedenfor nævnes de væsentligste kommentarer fra Beboer- og Pårørenderådet.

  Beboer- og Pårørenderådet skriver:

  Ad § 5 Udtrædelse af rådet stk. 1

  ”Et beboervalgt medlem udtræder af Rådet, når medlemmet eller den beboermedlemmet repræsenterer ikke længere bor på Omsorgscenteret, hvorefter suppleanten indtræder i dennes sted”.

  Her er følgende sætning fra 2009 slettet:


  ”Rådet kan beslutte, at medlemmet kan fortsætte i Rådet frem til næste valg”.


  Vi mener, at denne formulering er rar at beholde, da det kan være godt at have muligheden for at bede et BOP-medlem fortsætte frem til næste valg. Det kan jo være, at det er et medlem med central viden, som skal overleveres til nye.

  Enggården og forvaltningen fastholder, at et medlem forlader rådet, når medlemmet eller den medlemmet repræsenterer ikke længere bor på Enggården. Begrundelserne er, at andre beboere og pårørende har behov for og interesse i at overtage pladsen, og at ens interesser i rådet per definition vil ændre sig, når man ikke længere er beboer eller pårørende til en beboer på Enggården.

  Beboer- og Pårørenderådet skriver:

  Ad § 6 Rådets konstituering

  ”Vi mener, at der mangler en beskrivelse af hvordan den situation håndteres, hvis der ikke er tilstrækkeligt med repræsentanter fra de lokale grupperåd til at føde det centrale BOP.

  Vi mener derfor, at det centrale BOP styringsmæssigt skal have lov at overleve, selv om det for en eller flere afdelinger ikke lykkes at stille et lokalt grupperåd på benene. Som vedtægterne ser ud nu, kan det centrale BOP vist nedlægges, hvis ikke der er lokalt engagement fra alle grupper.”

  Enggårdens og forvaltningens svar: §3 ændres, så det fremgår, at hvis et lokalt BOP ikke kan etableres, kan der stadig vælges medlemmer fra afdelingen til det centrale Beboer- og Pårørenderåd.

  Beboer- og Pårørenderådet skriver:

  Ad § 7 Rådets opgaver

  Her er følgende fra 2009-vedtægter fjernet:

  ”Rådet har indflydelse på følgende områder:

  1. Principperne for plejehjemmets virksomhed, herunder retningslinier for kostplaner, arbejdsrutiner og aktiviteter.

  2. Principperne for anvendelse af den af Kommunalbestyrelsen fastsatte budgetramme

  Stk. 2. Ved ansættelse af lederen for Enggården deltager en repræsentant for Rådet i bedømmelsesudvalget”

  Vi vil fortsat gerne have indflydelse på disse ting.”

  Enggården og forvaltningen fastholder, at rådets opgaver ændres med nedenstående begrundelser:

  Vedrørende principperne for plejehjemmets virksomhed

  Det er en faglig og ledelsesmæssig beslutning at udarbejde retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner og aktiviteter. Det gør lederen i samarbejde med medarbejderne og med reference til sundheds- og omsorgschefen.

  Vedrørende principperne for anvendelsen af den fastsatte budgetramme

  Rådet har ikke længere indflydelse på de økonomiske prioriteringer som sker inden for den udmeldte ramme. Det er en faglig og administrativ beslutning, som hører under ledelsens råderum.

  Beboer- og Pårørenderådet opfordres til at gå ind i arbejdet med at søge eksterne puljemidler og sponsorater til eksempelvis belysning, elektroniske tavler ved indgangspartierne og andre lignende goder, som forskellige fonde gerne vil uddele midler til.

  Vedrørende rådets medvirken i ansættelsesprocesser

  Rådet har ikke længere indflydelse på ansættelse af leder og medarbejdere på Enggården. Begrundelserne er, at det hører under ledelsens faglige råderum, og at det af ansættelsesretlige årsager ikke er korrekt, at frivillige deltager i en ansættelsesproces.

  Mødevirksomhed og vejledning til forretningsorden

  Herudover har Beboer- og Pårørenderådet en række kommentarer til mødevirksomhed og forretningsorden, som Enggården og forvaltningen ud fra rådets skriftlige høringssvar har søgt at imødekomme i videst mulig udstrækning. Fx ændres vedtægterne, så referatet nu godkendes på næste møde for derigennem at undgå misforståelser og fejl, som kan opstå i forbindelse med skriftlig kommentering af referater.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Lov om social service § 16 skal kommunerne sørge for, at brugerne af tilbud efter loven får mulighed for indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Ifølge § 16 stk. 2 kan kommunerne vælge at nedsætte råd, der rådgiver kommunen om indsatsen. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver. Den tidligere § 17, som pålagde kommunerne at oprette bruger- og pårørenderåd ved alle plejehjem er ophævet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Beboer- og Pårørenderådet på Enggården har afgivet et skriftligt høringssvar, som er vedlagt som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne, Social, og Sundhedsudvalget den 5. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 05-12-2013

  Morten Dreyer (O) stillede ændringsforslag om, at sagen udsættes til den nye kommunalbestyrelse i januar 2014 og at der afholdes et dialogmøde med Beboer og Pårørenderåd:

  For stemte

  1 (O)

  Imod stemte

  4 (A+T+V)

  Undlod at stemme

  1 ( C)

  Faldet.

  Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning:

  For stemte

  5 (A+T+V)

  Imod stemte

  0

  Undlod at stemme

  1 ( O)

  Vedtægterne anbefales over for KB.

  Ole Svendsen (A) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  For stemte 14 (A, C, T, V)

  Imod stemte 0

  Undlader at stemme 1 (O)

  Godkendt

  Bilag

 • 22
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 13/2396

  ANBEFALING:

  Borgmesteren anbefaler, at forslag til ændring af kommunens styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 1. december 2013 mellem A+C(minus Asger Larsen)+O+V er der aftalt en ændring af de stående udvalgs opgaveområder samt en oprettelse af yderligere et stående udvalg.

  Ændringer i udvalgenes opgaveområder og antal kræver ændring af styrelsesvedtægten, hvorfor procedurerne herfor skal iagttages. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

  Det foreslås derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, således at den eksisterende udvalgsstruktur med et Økonomi- og Planudvalg, Teknik, Miljø og Kulturudvalg og Børne, Social og Sundhedsudvalg ændres til en udvalgsstruktur med et Økonomiudvalg, et Børne, Fritids- og Kulturudvalg, et By, Erhverv og Planudvalg og et Social- og Ældreudvalg.

  Som bilag udsendes den nuværende styrelsesvedtægt samt forslag til ny styrelsesvedtægt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomi- og Planudvalgsmøde den 5. december 2013

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 10. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013   

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-12-2013

  Anbefales over for KB

  Det anbefales endvidere, at de nye udvalg oplyses om egne driftsområder, herunder om bygninger, anlæg og arealer.

  Ole K. Svendsen (A), Asger Larsen (C), Annette Rahbek (V) var fraværende med anmeldt forfald

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 10-12-2013

  Anbefalet til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen med følgende udformning af §14, stk. 2:

  Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tilbud på 0-18 års området, sociale undervisningsmæssige og visse kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

  • Folkeskolen, ungdomsskolen og voksenundervisning
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
  • Musik- og kulturskole
  • Dagtilbud m.v.

  Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 2 Specialundervisning og PPR.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Forslag fra A-gruppen:

  ”Social og ældreudvalget” ændres til ”Social og Sundhedsudvalget”.

  Godkendt

  Bilag

 • 23
  Ansøgning om udsættelse af frist for indfrielse af lån
  Sagsid.: 12/367

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunen anmoder Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilladelse til, at det midlertidige lån til skolerenovering senest indfries inden udgangen af 2015.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Indenrigsministeriet gav i juni 2012 Dragør Kommune tilladelse til kortvarig lånedispensation på 60 mio. kr. til udgifterne til skolebyggeriet under forudsætning af, at det midlertidige lån indfries inden udgangen af 2014.

  Ministeriet stillede endvidere som betingelse for den kortvarige låntagning, at provenuet ved blandt andet salg af St. Magleby Skole Vierdiget, anvendes til at nedbringe det kortvarige lån.

  Det er imidlertid ikke realistisk at forstille sig, at St. Magleby Skole Vierdiget er solgt og provenuet er modtaget inden udgangen af 2014, idet byggeriet på St. Magleby Skole Kirkevej først vurderes at være klar til indflytning primo 2015.

  På den baggrund skal det anbefales, at kommunen anmoder Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilladelse til, at det midlertidige lån senest

  indfries inden udgangen af 2015.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  For stemte 2 (A)

  Imod stemte 2 (C+T)

  Faldet

  Borgmesteren begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  A foreslog administrationens anbefaling.

  For stemte 11 (A, C÷Asger Larsen, O, V)

  Imod stemte 4 (Asger Larsen, T)

  Godkendt

 • 24
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Oversigten over verserende blev senest behandlet i ØPU/KB i september 2013. Administrationen har opdateret dokumentet.

  Oversigten over verserende sager bliver forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang bliver marts 2014.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 25
  Ændring af retningslinier for Brugerbestyrelsen for Dragør Havn
  Sagsid.: 13/2302

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at retningslinjerne for Brugerbestyrelsen for Dragør Havn ændres ved tilføjelse af følgende bestemmelse under retningslinjernes pkt. 4:

  ”Såfremt en eller flere af de klubber der skal vælge én repræsentant i fællesskab, i strid med retningslinjerne indstiller mere end én repræsentant pr. gruppefællesskab, bemyndiges havneadministrationen til at iværksætte og gennemføre en lodtrækningsprocedure, som de berørte klubber kan overvære.

  Forud for en eventuel lodtrækning skal de berørte foreninger/klubber over for havneadministrationen dokumentere - ved fremlæggelse af et afstemningsreferat, tiltrådt af de berørte foreninger -, at retningslinjernes foreskrevne valgprocedure har været gennemført, uden at det har været muligt at vælge én fælles kandidat.”

  SAGSFREMSTILLING:

  Havneadministrationen har udsendt breve til de foreninger/klubber, som i henhold til retningslinjerne for Brugerbestyrelsen for Dragør Havn (BBH) kan indstille en repræsentant til BBH. I brevet anmodes foreningerne/klubberne om at foretage indstilling senest den 25. november 2013.

  I den anledning har havneadministrationen modtaget et spørgsmål fra medlemmer af nogle af de klubber og foreninger der er berettigede til at være repræsenteret i BBH.

  Nogle af de berettigede er i henhold til retningslinjerne for BBH grupperet således, at flere klubber i forening skal indstille én repræsentant til BBH.

  Det er endvidere reguleret, at de klubber som skal vælge én fælles repræsentant, skal foretage valget i en valgforsamling, hvor hver klub har én stemme.

  Grupperingerne er således i dag at der er 2 klubber/foreninger som sammen skal udpege én, og 4 klubber/foreninger som skal vælge én repræsentant.

  Spørgsmålet angår den situation hvor de klubber/foreninger som skal udpege en fælles repræsentant ikke kan blive enige – som følge af for eksempel stemmelighed - da begge grupperinger har et lige antal indstillingsberettigede foreninger og hver en stemme.

  Havneadministrationen må konstatere, at de gældende retningslinjer ikke indeholder regler som gælder en sådan situation.

  For fremtidigt at kunne håndtere en mulig problemstilling, foreslår havneadministrationen, at de gældende retningslinjer suppleres med den tilføjelse som fremgår af indstillingen.

  Reglen indsættes i et nyt afsnit under pkt. 4 umiddelbart efter beskrivelsen af den forudsatte valgprocedure.

  Hensigten med ændringen er at slå fast, at det fortsat fastholdes som den altovervejende hovedregel at grupperingerne i enighed indstiller én kandidat pr. gruppering i henhold til de gældende retningslinjer, og dermed afklarer eventuelle uenigheder inden for rammerne af de foreningsdemokratiske spilleregler, da dette er hovedtanken bag den oprindeligt fastlagte procedure for indstilling af repræsentanter til BBH.

  Ændringen indebærer således ikke en direkte adgang til, for alle grupperinger til, fremtidigt at indstille fra 2 til 4 kandidater pr. gruppering; indstilling af flere end én kandidat skal være undtagelsen.

  Lodtrækningsproceduren foreslås som det mest neutrale, og det er hensigten at det er havneadministrationen som skal forestå lodtrækningen på et nærmere angivet tidspunkt og sted, som de berørte foreninger (altså de grupperinger for hvem der er indstillet mere end 1 kandidat) bliver oplyst om skriftligt, og dermed har lejlighed til at overvære.

  For at søge at opretholde hovedreglen, om at valghandlingen skal gennemføres og der skal indstilles én fælles repræsentant, skal de berørte klubber/foreninger forinden dokumentere – ved fremlæggelse af et afstemningsreferat, påtegnet af alle de berørte klubber/foreninger – at retningslinjernes valgprocedure har været gennemført uden resultat.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er iværksat høring af BBH, som behandler høringssvaret den 26. november 2013.

  Høringssvaret fra BBH vil foreligge ved sagens behandling i Økonomi- og Planudvalget.

  27. november 2013 er modtaget følgende høringssvar fra BBH:

  ”BBH besluttede at indstille til ØPU, at klubberne normalt skal blive enige om en fælles repræsentant.

  Såfremt dette ikke er mulig skal det dokumenteres overfor Havneadministrationen, at man har gjort et forsøg på at finde en fælles kandidat. Såfremt enighed ikke opnås, skal man første gang dvs. til BBH for 2014, trække lod om hvilken af de indstillede repræsentanter der bliver medlem af BBH.

  Herefter skal almindeligt rotationsprincip anvendes.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26. november 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 26-11-2013

  A, T, V + Uffe Jacobsen (C) anbefaler over for ØPU/KB, at der oprettes en ekstra plads i Brugerbestyrelsen for Dragør Havn, dvs. der gives 1 plads til Strandjagtforeningen/Unionen og 1 plads til Motorbådsklubben.

  Asger Larsen (C) undlod at tage stilling.

  Pernille Lundqvist (A) og Hanne Stockbridge (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  A stillede følgende forslag:

  Sagen tilbagesendes til udvalget med henblik på forslag til revision af Brugerbestyrelsens sammensætning med baggrund i havnens aktuelle brugergrupper.

  For stemte              3 (A+C)

  Undlod at stemme     1 (T)

  Godkendt

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Udgår.

  Bilag

 • 26
  Årsregnskab 2011/2012 - Boligselskabet Engparken
  Sagsid.: 13/2279

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at årsregnskab 2011/2012 for Engparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  2. at dagsorden for styringsdialogmødet fastsættes således:

  a) Gennemgang af den aktuelle økonomiske situation og boligselskabets fortsatte effektuering af den iværksatte genopret- ningsplan.

  b) Drøftelse af boligselskabets opfølgning på revisionsprotokollatets anbefalinger i forhold til den fortsatte opmærksomhed på boligselskabets økonomi og opfølgning på byggesagsregnskab.

  c) Drøftelse af bygningernes tilstand og drifts- og vedligeholdelsesplan; herunder spørgsmålet om en egentlig byg- ningsgennemgang.

  d) Drøftelse af beboersammensætningen.

  e) Drøftelse af boligselskabets administrations effektivitet.

  f) Evt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har som tilsyn med de almene boliger med hovedsæde i kommunen rettidigt modtaget årsregnskab 2011/2012 fra det almene boligselskab ”Engparken, Dragør Andelsboligforening”.

  Årsregnskabet - som er det første effektueret under Boligkontoret Danmarks forretningsførerskab - er aflagt i overensstemmelse med lovens krav, og skal derfor godkendes som sådan.

  De foreløbige effekter af den iværksatte 10-årige genopretningsplan kan positivt aflæses af årsregnskab 2011/2012.

  I året har selskabet forbedret arbejdskapitalen med kr. 261.000, således at den negative arbejdskapital er reduceret til kr. 167.000.

  Årets resultat for selskabet er et overskud på kr. 38.000 og en egenkapital på kr. 7.098.000.

  Boligselskabets eneste afdeling har et årsresultat som er et underskud på kr. 1.168.000.

  Afdelingen har dog samtidig forbedret arbejdskapitalen med kr. 2.341.000.

  Afdelingens underskud for indeværende og tidligere år afvikles jfr. tidligere årsregnskaber og godkendelser i Kommunalbestyrelsen over en periode på 3-10 år.

  Samlet set er der efter administrationens vurdering sket en forbedring af boligselskabets økonomiske afsæt i regnskabsåret, og udviklingen følger umiddelbart den vedtagne genopretningsplan.

  Den eksterne revision er gennemført uden anmærkninger eller forbehold.

  Revisor henleder dog opmærksomheden på, at der i den løbende drift bør være fortsat opmærksomhed på den økonomiske situation.

  Da den vedtagne 10-årige genopretningsplan nu er iværksat og effekterne positivt målbare, er det administrationens anbefaling, at dagsordenen for styringsdialogmødet fastsættes som anbefalet, med henblik på en nærmere redegørelse for- og synliggørelse af - den opmærksomhed Boligkontoret Danmark og bestyrelsen allerede i dag har på den økonomiske situation.

  Revisionsprotokollatet nævner, at der er et udestående fra tidligere forretningsførers tid med hensyn til en byggesag, og administrationen finder det relevant at få nærmere oplysninger om sagen; herunder hvilke tiltag der er gjort med hensyn til opfølgning på sagen.

  Administrationen finder det tillige relevant at det drøftes om der er - eller planlægges – effektueret en egentlig bygningsgennemgang, således som det er besluttet iværksat med boligselskabet Strandparken.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven, driftsbekendtgørelsen m.v. som slår fast, at kommunalbestyrelsen i den kommune de almene boliger har hovedsæde skal godkende årsregnskabet og afholde styringsdialog.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet i relation til Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 21. november 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-11-2013

  Punktet udskydes til behandling i december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 27
  Årsregnskab 2011/2012 - Boligselskabet Strandparken
  Sagsid.: 13/2243

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at årsregnskab 2011/2012 for Boligselskabet Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav, og
  1. at dagsordenen for styringsdialogmødet fastlægges således:

  a. Boligselskabets og afdelingernes økonomiske situation; herunder opfølgning på revisors anbefalinger samt drøftelser på seneste styringsdialogmøde i december 2012 bl.a. for så vidt angår henlæggelser.

  b. Drøftelse af mulighed for en effektivisering af boligselskabet; herunder en opfølgning på drøftelserne på styringsdialogmødet i december 2012.

  c. Bygningernes tilstand; herunder fremlæggelse fra boligselskabets side af en konkretiseret tidsplan for den bygningsgennemgang som blev aftalt på seneste styringsdialogmøde samt boligselskabets overvejelser om efterfølgende tiltag for at tilvejebringe større overensstemmelse mellem drift- og vedligehold og henlæggelserne.

  d. Fremtidige forventninger til evt. huslejestigninger.

  e. Beboersammensætning og udlejning.

  f. Eventuelt.

  1. at drøftelsen med Strandparken finder sted i forbindelse med aflæggelsen af referat fra styringsdialogmødet, hvor forretningsfører fra Boligkontoret Danmark og evt. repræsentanter fra bestyrelsen inviteres til møde med ØPU som opfølgning på styringsdialogmødet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har rettidigt modtaget årsregnskab 2011/2012 fra Boligselskabet Strandparken.

  Årsregnskabet er aflagt før Boligkontoret Danmark efter udbud overtog forretningsføreropgaven pr. 1. juni 2013.

  Med årsregnskabet følger også budget 13/14 for afdelinger og selskab sammen med drift- og vedligeholdelsesplaner. Disse vedlægges sagen som bilag.

  De fremsendte drift- og vedligeholdelsesplaner er identiske med dem som er modtaget i forudgående år, idet den egentlige professionelle bygningsgennemgang - som forudsat - først er iværksat efter Boligkontoret Danmarks overtagelse af forretningsføreropgaven.

  For årsregnskab 2010/2011 gjorde det sig gældende, at der var fokus på den økonomiske situation i Strandparken, dels fordi nogle afdelinger ikke foretog tilstrækkelige henlæggelser og dels fordi forretningsføreropgaven for Engparken ophørte i regnskabsåret.

  De drøftelser som blev foretaget og de aftaler som blev indgået fremgår af styringsdialogmødereferatet fra den 14. december 2012, der vedlægges som bilag.

  I forbindelse med Boligkontoret Danmarks tiltræden som forretningsfører blev den 23. maj 2013 afholdt et møde mellem administrationen i Dragør Kommune og Boligkontoret Danmark.

  På mødet blev referatet fra styringsdialogmødet gennemgået for at sikre, at ny forretningsfører var bekendt med og opmærksom på de forhold som var til drøftelse på styringsdialogmødet, og derfor kunne iværksætte relevante tiltag.

  På baggrund af årsregnskab 2012/2013 er det fortsat administrationens opfattelse, at der er behov for at være opmærksom på Strandparkens økonomiske situation.

  Administrationen vurderer, at det på styringsdialogmødet vil være relevant at tage konkret afsæt i de aftaler som blev indgået på styringsdialogmødet i november 2012 og foretage aftaler om tidsplan og opfølgning; jfr. beslutning truffet på kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013 under pkt.16.

  Når bygningsgennemgangen er gennemført vil det være muligt at sikre større overensstemmelse mellem drift- og vedligeholdelsesplanerne og henlæggelserne.

  I den sammenhæng vil boligselskabets forventninger til evt. fremtidige huslejestigninger også kunne oplyses med en større sikkerhedsgrad end nu.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at dagsordenen for styringsdialogmødet fastsættes som foreslået under anbefalingens pkt. 2 a- 2f.

  For årsregnskab 2012/2013 gør det sig gældende, at regnskabet er påtegnet af revisor uden forbehold.

  Boligorganisationen(selskabet) havde i året et underskud på kr. 1.481.553,00

  For afdelingerne var årets resultat:

  Afd. 1: et overskud på kr. 981.079,00.

  Afd. 2: et underskud på 432.422,00.

  Afd. 3: et underskud på kr. 189.324,00

  Afd. 4: et underskud på 206.304,00

  Afd. 5: et underskud på kr. 190.269,00

  Afd. 6: et underskud på kr. 39.665,00

  Afd. 7: et underskud på kr. 26.053,00

  Afd. 8: et underskud på kr. 27.906,00

  Afd. 9: et overskud på kr. 183.432,00

  Afd 10: et overskud på kr. 175.483,00.

  Afdeling 2 afvikler underskuddet i 2011/2012 medens øvrige afdelinger med underskud har budgetteret med afvikling i 2012/2013.

  Revisor bemærker, at der fortsat er to afdelinger uden tilstrækkelige henlæggelser til tab ved fraflytning, og anbefaler at henlæggelserne etableres.

  Det er administrationens anbefaling, at forholdet medtages til drøftelse og aftaleindgåelse på styringsdialogmødet, således at det sikres at afdelingernes henlæggelser er tilstrækkelige.

  For de øvrige afdelinger gælder det, at der er henlagt mere end tilgodehavender hos fraflyttere.

  Administrationen anbefaler på ovenstående baggrund, at årsregnskabet godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med lovens krav.

  Det anbefales endvidere, at der følges op med ny forretningsfører på de aftaler som blev indgået ved seneste styringsdialogmøde og at der i videst muligt omfang indgås konkretiserede aftaler med forretningsfører om realiseringen af de aftalte tiltag.

  Når styringsdialogmødet er afholdt – forventeligt i løbet af december 2013 – fremsendes referatet til orientering for Økonomi- og Planudvalget. På det møde hvor referatet fremlægges, inviteres forretningsfører fra Boligkontoret Danmark samt evt. repræsentanter for Strandparkens bestyrelse til mødet med henblik på en drøftelse med udvalget jfr. beslutning truffet af kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2013.

  LOVE/REGLER:

  Almenboligloven, driftbekendtgørelsen der slår fast, at kommunalbestyrelsen som tilsyn med de almene boliger med hovedsæde i kommunen skal godkende årsregnskab og afholde styringsdialogmøde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 21. november 2013

  Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 21-11-2013

  Punktet udskydes til behandling i december 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 28
  Godkendelse af driftsbudget 2014 med tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplan for 31 plejeboliger på Enggården.
  Sagsid.: 13/2408

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at driftsbudget 2014 med tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplan for 31 plejeboliger på Enggården godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har fra Domea modtaget driftsbudget for 2014 med tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplan for 31 plejeboliger på Enggården.

  Normalt godkendes driftsbudgettet på et afdelingsmøde, men der mødte ingen – hverken beboere eller pårørende med fuldmagt - op til det behørigt indkaldte afdelingsmøde den 16. september 2013.

  Når det ikke er muligt at gennemføre et afdelingsmøde i en afdeling med plejeboliger, siger reglerne på området, at driftsbudgettet med tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplan skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

  Driftsbudgettet indeholder ingen huslejestigninger for året, og det fremlagte budget udviser efter administrationens opfattelse en god sammenhæng mellem udgifter, indtægter og henlæggelser.

  Drifts- og vedligeholdelsesplanen har været forelagt Plan og Teknik, der ikke har bemærkninger til materialet.

  I konsekvens heraf anbefaler administrationen, at driftsbudget 2014 med tilhørende drifts- og vedligeholdelsesplan godkendes.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 29
  Dragør Ældreboligselskab - godkendelse af årsregnskab 11/12 samt fastsættelse af dagsorden for styringsdialogmødet
  Sagsid.: 13/2409

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at årsregnskab 2011/2012 for Dragør Ældreboligselskab godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med reglerne.
  2. at dagsordenen for styringsdialogmødet fastsættes således:

  A) Bygningernes tilstand; herunder evt. planlagte, større vedligeholdelsesarbejder.

  B) Beboersammensætning.

  C) Administrationens effektivitet.

  D) Eventuelle ønsker om aftaler m.v. fra boligselskabets side.

  E) Eventuelt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har som tilsyn med de almene boliger modtaget årsregnskab 2011/2012 fra Domea der administrerer Dragør Ældreboligselskab.

  Regnskabet er modtaget rettidigt og det er aflagt i overensstemmelse med reglerne, hvorfor det anbefales godkendt som sådan.

  Den eksterne revision af årsregnskabet er gennemført uden forbehold.

  I selskabet er i året realiseret et overskud på kr. 4.994,00 som er overført til arbejdskapitalen.

  Den disponible del af arbejdskapitalen udgjorde pr. 31. marts 2013 kr. 78.766,00.

  Dispositionsfonden er i året forøget med kr. 10.803,00 og den disponible del af saldoen udgør kr. 109.575,00.

  I afdelingen er der i året realiseret et overskud på kr. 209.400,00.

  Af dette beløb er der anvendt kr. 177.018,00 til selvfinansierede forbedringsarbejder. Kr. 122.382,00 er overført til resultatkontoen.

  I året har været henlagt i alt kr. 476.650,00 til indvendig vedligeholdelse, svarende til gennemsnitligt kr. 14.019,00 pr. lejemål.

  Indeværende års henlæggelser er budgetteret med kr. 83.000,00 og henlæggelserne vurderes derfor at være tilstrækkelige.

  Administrationen anbefaler, at der på styringsdialogmødet foretages en drøftelse af bygningernes tilstand; herunder om der planlægges større vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder, således at det kan vurderes hvorvidt henlæggelserne også fremtidigt må anses for tilstrækkelige.

  Desuden foreslås drøftet beboersammensætningen og administrationens effektivitet, ligesom boligselskabet skal have lejlighed til at fremkomme med eventuelle ønsker til drøftelse med Dragør Kommune; herunder om der fra boligselskabets side er et ønske om at indgå nogle former for aftaler inden for rammerne af almenboliglovgivningen.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. december 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-12-2013

  Anbefales over for KB

  Pernille Lundqvist (A), Kim Grønved Nielsen (T) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 30
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 19-12-2013

  Kristine Bak spurgte om borgmesteren vil fremlægge et regnskab for økonomien i lånoptagelse vedr. skolebyggeriet.

  Borgmesteren svarede, ja, som følge af den almindelige praksis.