Skip navigationen

Referat

Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  2. behandling af budget 2014-17
  Sagsid.: 13/141

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at Økonomi- og Planudvalget oversender budgetforslag 2014 og overslagsårene 2015-2017 til kommunalbestyrelsens 2. behandling.
  2. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8, og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning
  3. at kirkeskatteprocenten sænkes til 0,61 %. I 2013 var kirkeskatteprocenten 0,63 %.
  4. at grundskyldspromillen fastsættes til uændret 25,7 i 2014
  5. at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgiften af grundværdier af offentlige ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,85 promille (alle uændret)
  6. at taksterne godkendes, jf. bilag 2
  7. at forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til budgetforslaget.

  SAGSFREMSTILLING:

  Budgetforlig AOV

  På kommunalbestyrelsens møde den 19. september 2013 blev det besluttet at oversende budgetforliget 2014-17 mellem AOV til 2. behandling, jf. bilag 19.

  Med budgetforliget vil der være en kasseforøgelse på ca. 130.000. kr. i 2014.

  Resultatopgørelse, budgetforlig 2014-17:

  Mio. kr.

  Budget 2013

  Budget forslag 2014

  Budget forslag 2015

  Budget forslag 2016

  Budget forslag 2017

  Det skattefinansierede område

  Indtægter i alt

  -766,9

  -782,403

  -801,093

  -829,566

  -858,653

  Driftsudgifter i alt

  731,9

  748,4

  753,4

  758,5

  762,4

  Driftsresultat før renter, afdrag, anlæg

  -35,0

  -34,0

  -47,7

  -71,1

  -96,3

  Renter mv.

  5,6

  4,3

  4,1

  3,6

  3,6

  Afdrag på lån

  16,3

  17,2

  17,2

  17,2

  17,2

  Anlæg

  43,5

  57,8

  22,2

  20,1

  9,8

  Pris og lønreserver drift og anlæg

  0

  0

  13,2

  26,6

  41,5

  Det skattefinansierede område i alt

  30,4

  45,3

  9,0

  -3,7

  -24,2

  Brugerfinansierede områder

  0

  0

  0

  0

  0

  Det skatte- og brugerfinansierede område i alt

  30,4

  45,3

  9,0

  -3,7

  -24,2

  Finansiering

  Lånoptagelse

  -20,2

  -20,4

  -20,4

  -16,1

  -16,1

  Øvrige forskydninger

  -12,7

  -25,1

  11,1

  11,1

  11,1

  Ændring af likvide aktiver

  -2,5

  -0,1

  -0,3

  -8,6

  -29,1

  Serviceudgifter i budgetforlig 2014

  I budgetforliget 2014 kan serviceudgifterne opgøres til 598,9 mio. kr. mio. kr.

  Den udmeldte serviceramme for Dragør Kommune er 587,4 mio. kr. Det

  betyder, at serviceudgifterne i budgetforliget 2014 er 11,5 mio. kr. højere end den udmeldte serviceramme på 587,4 mio. kr.

  I 2014 er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Budgetsanktionen er som udgangspunkt kollektiv i 2014. Budgetloven giver imidlertid økonomi- og indenrigsministeren bemyndigelse til at gøre sanktionen delvis individuel, såfremt det vurderes, at enkeltkommuner ikke har udvist en passende budgetadfærd.

  Finansiering

  I budgetforslaget er der indarbejdet uændrede skatter i forhold til 2013. Det medfører følgende skattesatser i budgetforslaget:

  • udskrivningsprocenten er 24,8
  • grundskyldspromillen er 25,7
  • dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille
  • dækningsafgiften på offentlige ejendommes grundværdi er 12,85 promille
  • dækningsafgiften på offentlige ejendommes forskelsværdi er 8,75 promille

  I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning. jf. bilag 1.

  Kirkeskat

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser. Provstiudvalget har valgt at sænke kirkeskatten fra 0,63 % i 2013 til 0,61 % i 2014.

  Forskudsbeløb af kirkeskat

  -14.191.772

  Fællesfonden

  232.200

  Landskirkeskat

  3.556.800

  Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag

  10.600.600

  Underskud overført til status

  197.828

  Ved udgangen af 2013 har kirken et tilgodehavende på kr. 1.856. Det betyder, at den ved udgangen af 2014 har en gæld til kommunen på kr. 195.972.

  Tekniske ændringer

  Forvaltningen beder om en bemyndigelse til at foretage tekniske ændringer i det budget, der vedtages ved 2. behandlingen. En teknisk ændring kan f.eks. være en korrekt indarbejdelse af pris- og lønvirkning af de politiske ændringsforslag til budgetforslaget.

  LOVE/REGLER:

  Jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse, udarbejder Økonomi- og Planudvalget budgetforslag til kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

  Jf. § 7.a i lovbekendtgørelse nr. 782 af 06/07/2012 om lov om folkekirkens økonomi fastsætter provstiudvalget ligningsbeløbet til kommunens kirkekasser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget er sendt til de høringsberettigede parter. Forvaltningen har modtaget 15 høringssvar jf. bilag 4 – 18. Indholdet af høringssvarene er opsummeret i bilag 20.

  Eventuelt yderligere høringssvar medtages til mødet.

  Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 3. oktober 2013

  Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 03-10-2013

  Ad 1

  Budgettet oversendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling med den tilføjelse jf. ad 6, at taksten for SFO fastholdes på teknisk fremskrevet niveau kr. 1.726

  For stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 2-5

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB

  Ad 6

  For stemte:

  4 (A+V)

  Undlod at stemme:

  2 (C+T)

  Anbefales over for KB

  Ad 7

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for KB

  Kim Grønved Nielsen (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 10-10-2013

  Ad 1.

  Godkendt jf. afstemningsskema.

  Ad 2.

  Godkendt.

  Ad 3.

  Godkendt.

  Ad 4.

  For stemte 12 (A, O, T, V)

  Imod stemte 3 (C)

  Godkendt.

  Ad 5.

  Godkendt.

  Ad 6.

  Ændringsforslag fra A,V,O:

  Taksterne godkendes som forelagt med den ændring, at taksten for børnehaver fastholdes på 1.726 kr. om måneden, som fremskrevet i det tekniske budget.

  For stemte 9 (A, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt.

  Ad 7.

  Godkendt.

  Bilag