Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 26. september 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Asger Larsen (C). Afbud fra Annette Rahbek (V), Jens Passage (V) indkaldt som suppleant. Afbud fra Birgitte Rinhart (T), Rita Smedegaard (T) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 2
  Revisionsberetning vedrørende regnskab 2012
  Sagsid.: 13/1237

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler,

  1. at revisionsberetning nr. 13 vedrørende årsregnskabet 2012 fra BDO Kommunernes Revision godkendes

  2. at årsregnskabet 2012 med de anbefalede ændringer godkendes

  SAGSFREMSTILLING:

  Beretning nr. 13 vedrørende årsregnskabet 2012

  Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30. maj 2013 årsregnskabet 2012 til revisionen.

  Formålet med beretningen er, at give kommunalbestyrelsen en orientering om de aflagte revisionsbesøg. Det fremgår af konklusionen på revision på revisionspåtegningen side 339, at på trods af de ej korrigerede forhold, er det BDOs vurdering at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

  Årsregnskabet 2012 er blevet ændret i forhold til det tidligere fremsendte på følgende områder:

  Statusbalancen side 32, omkostningskontiene 9.81 til 9.84 er blevet reguleret.

  Revisionen har givet anledning til bemærkninger i henhold til afsnit 1.5:

  ”1.5.2 Social sagsrevision og forretningsgang.

  På områderne Aktivering og Sygedagpenge er det revisionens vurdering, at kommunen ikke har administreret i overensstemmelse med gældende regler. Det skal henstilles, at der etableres det fornødne ledelsestilsyn m.v., således at der administreres i overensstemmelse med gældende regler.

  Det anbefales endvidere, at der iværksættes kvalitetskontrol på merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne, samt at kvalitetskontrol for fleksjobadministration forsætter fremadrettet.”

  Forvaltningen vil arbejde på at snitfladen mellem Jobcentret på den ene side og Ydelseskontoret i Dragør Kommune er velfungerende. Der udtages løbende sager til ledelsestilsyn og det er planlagt, at der månedligt sker en udveksling af sagsoplysninger, så det sikres at de sagsstammer der arbejdes med i de to kommuner er identiske.

  Tårnby kommune og Dragør kommune har sammen gennemgået samtlige sager vedr. Merudgifter til børn (servicelovens § 41) og Tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens § 42) og sikret, at sagerne er korrekt registreret.

  Jobcentret i Tårnby kommune har oplyst Dragør kommune om, at de har haft en generel fejl vedrørende beregning af løntilskud til arbejdsgivere der har fleksjobbere ansat. Fejlen består i, at Jobcenteret har taget udgangspunkt i den faktiske udbetalte løn, frem for den løn der var aftalt ved indgåelsen af ansættelsen. Ifølge loven skal arbejdsgiveren selv afholde udgiften til de lønstigninger der tildeles den fleksjobansatte i løbet af ansættelsesforholdet. Jobcenteret er i øjeblikket ved at lave en total gennemgang af sagerne for at få rettet alle fejl. Gennemgangen vil formodentlig betyde, at Dragør Kommune mister refusioner, men til gengæld forventes at udgiftsniveauet på længere sigt vil blive mindre.

  Regnskabsaflæggelse.

  BDO udtaler at ”Der er ultimo 2012 konstateret uoverensstemmelse mellem kommunens balance og anlægskartotek. Det henstilles, at der snarest sker berigtigelse af differencerne.”

  Økonomiafdelingen kan oplyse at i forbindelse med implementeringen af Opus Økonomi sker der også en implementering af nyt anlægskartotek. I den forbindelse vil der ske en berigtigelse af differencerne.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomi- og Planudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, der afgiver det til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen yderligere bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Regnskabet og årsberetningen vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget, ekstraordinært møde den 24. september 2013

  Kommunalbestyrelsen, ekstraordinært møde den 26. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-09-2013

  Anbefales over for KB.

  Asger Larsen (C) og Peter Læssøe (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2013

  Ad 1

  Godkendt

  Ad 2

  Godkendt

  Bilag

 • 3
  Vedtagelse af Tillæg nr. 2 til lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole
  Sagsid.: 13/1535

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  At Tillæg nr. 2 til lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole vedtages endeligt i henhold til planlovens § 27, med 5 tilretninger:

  1. Lokalplantillæggets redegørelse side 6, suppleres med en passus om de arkæologiske interesser i området, som foreslået af Kroppedal Museum.
  1. Lokalplantillæggets bestemmelsesdel side 8, omredigeres med et ny selvstændigt pkt. 8, om bebyggelsens placering
  1. Lokalplantillæggets bestemmelsesdel side 8, pkt. 6, om bebyggelsens fremtræden, tilføjes en henvisning til tillæggets kortbilag 4.
  1. Lokalplantillæggets bestemmelsesdel side 8, pkt .9, om ændringer i lokalplan 45, udgår en bestemmelse om tyndpudsning af facader.
  1. I Lokalplantillæggets redegørelse præciseres oversigtskortet side 4 yderligere.

  De 5 tilretninger beskrives konkret i sagsfremstillingen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan 45 vedrørende udvidelse af Store Magleby Skole (bilag 1), blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013, og fremlagt til offentlig høring i perioden 2. juli 2013 til den 27. august 2013, i henhold til planlovens § 24.

  Der er i høringsperioden modtaget 5 høringssvar, der vedlægges som bilag 2.

  De 4 høringssvar indeholder ingen konkrete ændringsforslag til lokalplantillægget, men påklager alle et mangelfuldt indhold i tillægget og gør gældende, at tillægget burde have været miljøvurderet, i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Sagen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, med anmodning om at klagen tillægges opsættende virkning. Det 5. høringssvar indeholder et konkret forslag om at tilføje en passus om de arkæologiske interesser, i tillæggets redegørelsesdel.

  Forvaltningen afholdt den 11. september 2013 et møde med afsenderne til de indkomne høringsvar, hvor der var mulighed for at uddybe svarerne, og dermed kvalificere behandlingen af sagen. Der vedlægges et referat fra mødet (bilag 3).

  Forvaltningen har samlet resumeret og kommenteret de 5 høringsskrivelser i vedhæftede notat 04.13 (bilag 4)

  Sammenfatning

  Det er forvaltningens sammenfattende vurdering, at lokalplantillægget indeholder en fyldestgørende beskrivelse af den planlagte udvidelse af Store Magleby Skole. Planen beskriver konkret placeringen, omfanget, højden og den arkitektoniske karakter af tilbygningen og anviser adgangs- og parkeringsmuligheder og udpeger et grønt areal, der skal indgå i skolens friareal.

  Forvaltningen finder desuden at den foreliggende miljøscreening, der i overensstemmelse med den gængse praksis, er udarbejdet på grundlag af den forhåndenværende viden, godtgør at der ikke er konkrete anledninger til at gennemføre en miljøvurdering af planen.

  På baggrund af en samlet vurdering, anbefaler forvaltningen at der foretages følgende tilretninger af det foreliggende forslag til lokalplantillæg, som beskrevet i bilag 5:

  • Tilføjelse af en passus i redegørelsen, om de arkæologiske interesser i området, som foreslået af Kroppedal Museum.
  • 3 tilretninger i bestemmelsesdelen, der angiver en større sammenhæng mellem bestemmelsesdelen og kortbilagene, og ophæver en utidssvarende bestemmelse i lokalplan 45.
  • En præcision af bebyggelsens placering på oversigtskortet i redegørelsen, side 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen ses ikke at have økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 24. september 2013

  Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-09-2013

  For stemte 4 (A+V)

  Imod stemte 2 (T)

  Anbefales over for KB.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2013

  For stemte 9 (A, O, V)

  Imod stemte 5 (C, T)

  Vedtaget

  Protokoltilføjelse fra T-gruppen

  ”T-gruppen kan ikke stemme for tillæg nr. 2 til Lokalplan 45. Begrundelsen er, at udarbejdelsen og høringen af lokalplantillægget har været gennemført som en ren pro forma proces, som ikke har givet kommunalbestyrelsen mulighed for at behandle sagen på et oplyst grundlag”.

  C-gruppen tilsluttede sig protokollen fra T-gruppen.

  Bilag

 • 4
  Vurdering af det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 13/1065

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at vedlagte udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet om vurdering af det hidtidige forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 29. august 2013 telefonisk bedt om Dragør Kommunes vurdering af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Udtalelsen skal vurdere samarbejdets hidtidige form og forløb.

  Det er ministeriets vurdering at en sådan udtalelse skal indgå i den samlede sag, jf. lov om forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune er blevet bedt om en tilsvarende udtalelse, som tilsvarende behandles i Tårnby Kommunalbestyrelse.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunalt samarbejde

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Afgivelse af udtalelse har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 12. september 2013

  Ekstraordinært møde i Økonomi- og Planudvalget den 24. september 2013

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 12-09-2013

  Sagen behandles på ekstraordinært ØPU den 24. september 2013 og

  ekstraordinært KB den 26. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-09-2013

  Anbefales over for KB.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Forslag fra C
  Sagsid.: 13/2000

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af den 18. august 2013 anmodet om at følgende forslag sættes på ØPUs dagsorden:

  ”C gruppen stiller forslag om, at kommunalbestyrelsens træffer principiel beslutning om, at man at ønsker at møder sendes digitalt på kommunens hjemmeside så borgerne kan følge den politiske debat online. Forvaltningen fremlægger forslag til, hvordan dette kan implementeres og prisen på dette.


  Der tages samtidig beslutning om, at alle skriftlige spørgsmål fra politikerne til forvaltningen offentliggøres med spørgsmål og svar på kommunens hjemmeside.

  Motivation:

  Borgerne i Dragør har et stort engagement i udviklingen af Dragør kommune. Mange følger med i den politiske debat og vi ønsker at gøre de politiske drøftelser i kommunalbestyrelsen mere synlige over for borgerne. Ved at sende kommunalbestyrelsens møder på kommunens hjemmeside vil de politiske drøftelser blive mere synlige for borgerne og skabe en bedre gennemsigtighed i de politiske beslutninger og drøftelser. Flere kommuner er gået denne vej og som inspiration kan vi henvise til Høje Taastrup kommune.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomi- og Planudvalget den 24. september 2013

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 26. september 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 24-09-2013

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  3 (A)

  Anbefales overfor KB.

  Asger Larsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 26-09-2013

  Ændringsforslag fra O: Beslutning om sagen udskydes til en ny kommunalbestyrelse er på plads.

  For stemte 4 (O, V)

  Imod stemte 5 (C, T)

  Undlod at stemme 5 (A)

  Faldet

  Forslaget om principiel beslutning om at transmittere fra KB-møderne

  For stemte 6 (AH (A), C, T)

  Imod stemte 8 (A ÷AH, O, V)

  Faldet.

  Forslag om at offentliggøre spørgsmål fra politikere til administrationen:

  For stemte 5 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, O, V)

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen

  ”C-gruppen beklager, at et flertal ikke ønsker øget åbenhed”.

  T-gruppen tilslutter sig.