Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 23. april 2013 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Asger Larsen, 1. suppleant Kim Munk deltog.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Der var ikke nogen spørgsmål til spørgetiden.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Punkt 8 udgår til behandling i ØPU og KB.

  Punkt 12, 20 og 24 behandles på starten af mødet.

  Punkt 21 flyttes op som meddelelsespunkt.

 • 3
  Endelige driftsoverførsler fra 2012 til 2013 - TMU
  Sagsid.: 13/1044

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  2.

  3.

  at

  at

  at

  det yderligere mindre forbrug på 47.108 kr. overføres fra 2012 til 2013 på TMU`s område, i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførelser.

  det yderligere mindre forbrug på 552.193 kr. overføres fra 2012 til 2013 på TMU`s område, i hht. decentraliseringsreglerne om politiske besluttede overførelser.

  der samlet set ydes en bevilling på 599.301 kr. i 2013 på TMUs område. Bevillingen i 2013 finansieres som en tillægsbevilling af kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Der er yderligere konstateret et mindreforbrug ultimo 2012 på 599.301 kr. som overføres fra 2012 til 2013 efter reglerne om økonomisk decentralisering finansieret ved en tillægsbevilling på 599.301 kr. finansieret af kassen.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Ved kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 13. december 2012, er der overført 72.648 kr. fra 2012 til 2013. På baggrund af regnskabstallene for 2012 er der konstateret et yderligere mindreforbrug på 599.301 kr. I alt vil det betyde en overførsel fra 2012 til 2013 på 671.949 kr. på TMU`s område.

  Tidligere år er over-/underskud opgjort på baggrund af afsluttet regnskab for året. Formålet med at foretage opgørelsen tidligere og på baggrund af både forbrug og simulering er at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgjorte over-/underskud vedrørende det decentrale regnskab for vej- og gartnerafdelingen ligger inden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan derfor automatisk overføres.

  Det opgjorte overskud vedrørende det decentrale regnskab for vedligeholdelse, ejendomme, redningsberedskab, havnen og vejbelysning mv. ligger uden for rammerne af reglerne for decentralisering og kan overføres ved politisk beslutning.

  Opgørelsen over decentrale overførsler på TMU`s område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Redningsberedskabet, Havnen, Vej og Gartner, vedligeholdelse af ejendomme og vejbelysning mv. er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2013 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler. Puljen forventes udmøntet således:

  Overførelsespulje

  3.000.000

  KB, 13.12.2012:

  TMU, driftsoverførelse

  -72.648

  SBKU, driftsoverførelse

  -853.756

  Sektor 9 Forvaltningen

  -480.400

  Total

  -1.406.804

  Forventet

  KB, 23.4.2013:

  SBKU, driftsoverførelse

  -1.593.196

  Finansieret af kassen i 2013

  Rest, TB

  -599.301

  Konsekvensen af overførelsen på TMUs område er, at der ydes 599.301 kr. som finansieres som en tillægsbevilling af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Ad. 1+2+3

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 4
  Endelige driftsoverførsler fra 2012 til 2013 - SBKU
  Sagsid.: 13/1044

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler,

  1.

  at

  det yderligere mindre forbrug på 419.541 kr. overføres fra 2012 til 2013 på SBKU`s område, i hht. decentraliseringsreglerne om automatiske overførelser.

  2.

  at

  det yderligere mindre forbrug på 1.684.323 kr. overføres fra 2012 til 2013, i hht. decentraliseringsreglerne om politisk besluttede overførelser.

  3.

  at

  der ydes solidarisk dækning for 170.000 kr. af underskuddet for Vierdigets børnehave. Underskuddet finansieres med 120.000 kr. af Klub Dragør, 20.000 kr. af børnehaven Kornblomsten, 20.000 kr. af Hovedgadens fritidshjem og 10.000 kr. af Dagplejen.

  4.

  at

  der samlet set ydes en bevilling på 2.103.864 kr. i 2013 på SBKU’s område. Bevillingen i 2013 finansieres for 1.593.196 kr. af den resterende del af den i 2013 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr. som herefter er udmøntet. Herudover finansieres 510.668 kr. som en tillægsbevilling finansieret af kassen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år.

  Der er yderligere konstateret et mindreforbrug ultimo 2012 på 2.103.864 kr. som overføres fra 2012 til 2013 efter reglerne om økonomisk decentralisering finansieret for 1.593.196 kr. af den til formålet afsatte pulje på 3.000.000 kr. og en tillægsbevilling på 510.668 kr. finansieret af kassen.

  Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet.

  Ved kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 13. december 2012, er der overført et mindreforbrug på 853.756 kr. fra 2012 til 2013, som er finansieret af den i 2013 afsatte pulje på 3.000.000 kr. På baggrund af regnskabstallene for 2012 er der konstateret et yderligere mindreforbrug på 2.103.864 kr. I alt vil det betyde en overførsel fra 2012 til 2013 på 2.957.620 kr. på SBKU`s område.

  Tidligere år er over-/underskud opgjort på baggrund af afsluttet regnskab for året. Formålet med at foretage opgørelsen tidligere og på baggrund af både forbrug og simulering er at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring.

  Opgørelse over decentrale overførsler på SBKUs område fra 2012 til 2013 fremgår af bilag 1.

  Bemærkninger til over-/underskud, der ligger uden for rammen for decentrale overførsler, fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering.

  Der er overførelsesadgang fra budgetår til budgetår.

  I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen.

  Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 4 og 5 samt Sundhedscenter Wiedergården, Aktivitetshusets del og tandplejen formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  Forvaltningen foreslår en solidarisk dækning af hovedparten af underskuddet for Vierdigets børnehave. Den solidariske dækning anbefales, da underskuddet skyldes en meget stor årgang af skolebørn, der forlod børnehaven i maj for at starte på SFO, og selvom børnehaven har afskediget personale, har det grundet opsigelsesvarsel ikke været tilstrækkeligt til at undgå underskud.

  Underskud Vierdiget børnehave: -218.862 kr.

  120.000 kr. finansieres af Klub Dragør

  20.000 kr. finansieres af børnehaven Kornblomsten

  20.000 kr. finansieres af Hovedgadens fritidshjem

  10.000 kr. finansieres af Dagplejen

  I alt 170.000 kr.

  Underskud Vierdiget børnehave efter solidarisk dækning er 48.862 kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i 2013 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler. Puljen forventes udmøntet således:

  Overførelsespulje

  3.000.000

  KB, 13.12.2012:

  TMU, driftsoverførelse

  -72.648

  SBKU, driftsoverførelse

  -853.756

  Sektor 9 Forvaltningen

  -480.400

  Total

  -1.406.804

  Forventet

  KB, 23.4.2013:

  SBKU, driftsoverførelse

  -1.593.196

  Finansieret af kassen i 2013

  Rest, TB

  -510.668

  Konsekvensen af overførelsen på SBKUs område er, at der ydes 510.668 kr. som finansieres som en tillægsbevilling af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 11-04-2013

  ad 1-4.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Kenneth Gøtterup ( C) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  Endelig anlægsoverførsel fra 2012 til 2013
  Sagsid.: 13/1043

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der på anlægsområdet overføres rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 2.123.000 kr. til 2013 ved tillægsbevilling,

  SAGSFREMSTILLING:

  Forvaltningen har gennemgået anlægsbudgettet ultimo 2012, hvor resultatet viser et samlet mindreforbrug på 57.673.000 kr.

  Af det samlede mindreforbrug vedrører 55.550.000 kr. Enggården etape 1., 2. og 3. Etaperne finansieres ved en kassekredit. Derfor skal overførelsen ikke finansieres af kassen i 2013.

  Den resterende del af det samlede mindreforbrug på 2.123.000 kr. vedrører øvrige anlæg. Disse projekter fortsætter i 2013, hvorfor der for dette beløbs vedkommende gives en tillægsbevilling i 2013, som finansieres af kassen i 2013.

  Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 13. december 2012 at overføre 9.527.000 kr. som finansieres af kassen i 2013. Den samlede overførelse bliver således 67.200.000 kr.

  Oversigt over revideret anlægsbudget ultimo 2012 fremgår af bilag 1.

  Oversigt over anlægsbudget 2013 fremgår af bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ovenstående medfører en negativ bevilling på 2.123.000 kr. til kassebeholdningen i 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 6
  Prisfremskrivning af Budget 2014-17
  Sagsid.: 12/1972

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at der som udgangspunkt for budget 2014-17 foretages den pris- og lønfremskrivning, som KL anbefaler, dog med den indarbejdede beslutning ved budgetvedtagelse for 2014 – 2016 om 20 % reduktion på art 2 og 4.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomi- og Planudvalget godkendte på mødet den 24. januar 2013 budgetproceduren for budget 2014 - 2017. Heraf fremgik blandt andet, at der som udgangspunkt for budgetlægningen foretages en korrektion for pris- og lønudviklingen.

  Såfremt KL´s skøn for pris- og lønudviklingen anvendes fuldt ud, vil det give en nettomerudgift på 1,03 mio. kr. for budgetåret 2014 i forhold til det allerede vedtagne budget.

  I budgettet for 2013 er der foretaget en reduktion af prisfremskrivningen på art 2 og 4 med 30 % og i overslagsårene med 20 %.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt KL´s skøn over prisudviklingen anvendes, vil det give en nettomerudgift på 1,03 mio. kr. for budgetåret 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  For stemte 3 (A+F+V)

  Undlod at stemme 2 (T)

  Godkendt

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  ØPU´s beslutning:

  For stemte 12 (A, C, F, O, V)

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Befolknings- og elevprognose 2013
  Sagsid.: 12/1972

  ANBEFALING:

  Økonomiafdelingen anbefaler, at befolkningsprognosen godkendes til brug for årets budgetlægning

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunens folketal er i løbet af 2012 øget med 227 personer fra 13.693 personer den 1. januar 2012 til 13.920 personer den 1. januar 2013.

  Sidste års prognose forventede et fald i folketallet, men i stedet er der sket en markant stigning. Forklaringen på afvigelsen mellem prognosen fra 2012 og den faktiske udvikling er primært, at der er sket en markant fortætning.

  Til brug for den fremtidige budgetlægning er der udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2013-2028 på baggrund af de senest fem historiske år.

  Udviklingen i befolkningsparametre

  Udviklingen i folketallet er et resultat af antal fødte, antal døde samt antallet af flytninger i de historiske år, der ligger til grund for prognoseberegningen.

  Fødselsoverskuddet (antal fødte versus antal døde) har de sidste mange år været negativt. I 2012 var fødselsoverskuddet minus 11. I prognoseperioden forventes antallet af døde pr. år at stige, mens fødselstallet falder. Det negative fødselsoverskud forventes dermed at stige i hele prognoseperioden.

  I 2012 flyttede 19 personer ind i nye boliger i Dragør. I 2013 forventes 26 personer at tilflytte nye boliger. Tilflytningen til nye boliger forventes forholdsvis stor i prognosens første 2-3 år, hvorefter tilflytningen til nye boliger forventes at falde markant. Det skyldes, at der som følge af udbygningen af Enggården, forventes en indflytning i en del nye boliger i prognosens første år, mens der i prognosens resterende år kun er få aktuelle muligheder for nybyggeri i Dragør.

  I 2012 var nettotilflytningen til eksisterende boligmasse på 228. Det vil sige, at der i gennemsnit er blevet flere beboere pr. eksisterende bolig, hvilket er modsat tendensen på landsplan.

  Samlet set var nettotilflytningen i 2012 på 247 personer, hvilket er markant højere end forventet i 2012 prognosen, hvor der blev forventet en nettotilflytning på kun 54 personer.

  I dette års prognoseberegning har Dragør i samarbejde med COWI valgt at give de fem beregningsår lige stor vægt, med undtagelse af fertilitetsniveauet, som er beregnet på baggrund af det gennemsnitlige fertilitetsniveau for årene 2009-2012. Grunden til, at der er valgt disse år, er, at fødselsmønstret har ændret sig de seneste år til en faldende tendens i modsætning til årene 2004-2008, hvor tendensen var stigende.

  Samlet set betyder bevægelserne i fødselstal, antal døde samt flytninger, at Dragørs folketal forventes at stige en smule frem til prognosens slutår. Det forventede folketal i prognosens slutår 2028 er 14.009 personer.

  I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2014-17 af særlig interesse. De faktiske folketal for 2013 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2014-2017 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

  Tabel 1: Forventet befolkningsudvikling 2012-2016

  Aldersgruppe

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  0-2 år

  395

  397

  402

  398

  397

  3-5 år

  548

  526

  502

  485

  485

  6-16 år

  2.059

  2.073

  2.086

  2.084

  2.072

  17-24 år

  987

  949

  922

  921

  910

  25-34 år

  760

  759

  766

  772

  781

  35-49 år

  3.119

  3.077

  3.034

  2.976

  2.892

  50-66 år

  3.390

  3.375

  3.341

  3.366

  3.408

  67-79 år

  1.988

  2.090

  2.179

  2.220

  2.247

  80+ år

  674

  693

  721

  752

  790

  Hovedtotal*

  13.920

  13.940

  13.953

  13.974

  13.981

  *Hovedtotalerne er opgjort pr. 1. januar det pågældende år

  Antallet af 0-2 årige forventes at falde en smule de kommende år, mens der forventes et fald i antallet af 3-5 årige frem til 2017. Antallet af 6-16 årige forventes at stige en smule i prognoseårene.

  Antallet i aldersgrupperne mellem 25-34 år forventes at stige de kommende år og det samme gælder antallet af ældre fra 67 år og frem.

  Elevprognose

  Der var den 31. december 2012 indskrevet 2.015 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 53 elever mere end forudsat i sidste års elevprognose.

  Elevprognosen er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013 kombineret med de sidste tre års historiske data trukket fra kommunens elevadministrationssystem. I samråd med Cowi justerede Dragør Kommune i 2012 forventningen om, hvornår kommunens børn starter i skole, således at det fremadrettet forventes, at en større andel af de 6-årige er startet i skole end hvad der kunne forventes på baggrund af data fra de seneste tre år. Justering sker på baggrund af evalueringen af sidste års elevprognose og medfører, at prognosens elevtal i højere grad harmonerer med de enkelte skolers forventede elevtal for de kommende skoleår.

  Elevtalsprognosen viser en forholdsvis stabil udvikling i elevtal frem til skoleåret 2016-17. Hvorefter elevtallet falder frem mod prognosens slutår. Udviklingen i elevtallet varierer dog noget fra skole til skole.

  Der er sket ændringer i skoleelevernes søgemønstre. Således har Dragør Skole Nord fået 115 elever mere end forventet i prognosen for 2012, hvorimod Store Magleby Skole Vierdiget har 64 elever mindre og Store Magleby Skole Kirkevej har mistet 33 elever mindre end prognosticeret.

  Detaljeret tabelmateriale samt beskrivelse af forudsætninger for såvel befolknings- som elevprognose findes i det vedlagte bilag.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt befolknings og elevprognosen godkendes anvendes den til tekniske demografikorrektioner af budget 2014-17 på daginstitutions-, skole og ældreområdet.

  Befolkningsprognosen kan desuden anvendes som forudsætning for beregning af budgettets finansiering.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  For stemte 3 (A+F+V)

  Undlod at stemme 2 (T)

  Godkendt

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  ØPU´s beslutning:

  For stemte 12 (A, C, F, O, V)

  Imod stemte 3 (T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 8
  Ændring af ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S
  Sagsid.: 10/1264

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at tillæg til ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge ejeraftalen (bilag 2), der blev tiltrådt af HOFORs ejerkommuner i forbindelse med etablering af Vores Vand Holding A/S (nu HOFOR Vand Holding A/S), skal der i HOFOR Vand-koncernen etableres et nyt vandproduktionsselskab pr. 1. januar 2013.

  Imidlertid har det vist sig uhensigtsmæssigt at etablere vandproduktionsselskabet nu, hvorfor det foreslås, at tidspunktet herfor udskydes.

  Med det formål at opnå større fleksibilitet i den daglige drift af HOFOR Vand-koncernen, foreslås endvidere en ændring af ejeraftalen (bilag 1), således at vandselskabernes koncerninterne bestyrelser kan bestå af flere end 3 ansatte i HOFOR Vand-koncernens serviceselskab.

  Ejeraftalen for HOFOR Vand Holding A/S kan i henhold til pkt. 16.2 alene ændres ved enighed mellem ejerkommunerne. Ændringer skal ske skriftligt ved underskrift af et tillæg til ejeraftalen af repræsentanter for samtlige ejerkommuner.

  Vandproduktionsselskab

  Af ejeraftalen, der blev tiltrådt af 8 ejerkommuner – heriblandt Dragør Kommune – i forbindelse med stiftelsen af HOFOR Vand Holding A/S (tidligere Vores Vand Holding A/S), fremgår det af pkt. 2.4, at der med virkning pr. 1. januar 2013 skal etableres et særskilt vandproduktionsselskab i HOFOR Vand-koncernen.

  Det skal ske ved at samle vandselskabernes produktionsaktiver i et nyt vandproduktionsselskab inden for HOFOR Vand- koncernen. De nuværende vandselskaber ville herefter alene udøve distributionsaktiviteter i ejerkommunerne, mens vandproduktionsaktiviteten skulle varetages af det særskilte vandproduktionsselskab.

  Forsyningssekretariatet har allerede pålagt alle HOFOR Vand-koncernens nuværende vandselskaber krav om effektiviseringer. Hvis der etableres et særskilt vandproduktionsselskab, vil det øge effektiviseringspresset endnu mere, hvilket vil have en negativ indflydelse på selskabernes økonomi. Dette skyldes, at den nuværende benchmarking-model tilgodeser vand- og spildevandsselskaber, der har samlet flest mulige aktiver i én juridisk enhed.

  Selv om produktionsaktiviteterne ikke samles i et særskilt vandproduktionsselskab, vil vandproduktionsaktiviteterne fortsat blive styret og drevet ud fra et helhedssyn.

  Det anbefales derfor, at tidspunktet for etableringen af vandproduktionsselskabet udskydes, hvilket bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S – hvori Dragør Kommune er repræsenteret ved Borgmester Allan Holst har tiltrådt på sit møde den 15. november 2012.

  Ejer- og styringsmæssigt har det ingen betydning, hvorvidt der etableres et særskilt vandproduktionsselskab i koncernen, eller den nuværende struktur opretholdes. Alle selskaber ejes 100 % af HOFOR Vand Holding A/S - hvori Dragør Kommune har indflydelse som ejer og har en plads i bestyrelsen – og alle selskaber serviceres af det fælles serviceselskab.

  Det foreslås i den vedlagte ændring til ejeraftalen, at bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S kan træffe beslutningen om det konkrete tidspunkt for at samle vandproduktionsaktiviteterne i én juridisk enhed.

  Naturstyrelsen igangsætter i foråret 2013 en ekstern analyse af vandsektorloven, herunder den økonomiske regulering. Analysen skal være afsluttet ultimo 2013. HOFOR Vand Holding A/S’ bestyrelse og ledelse vil aktivt følge arbejdet og forsøge at gøre sin indflydelse gældende.

  Bestyrelsen i vandselskaberne

  Af ejeraftalen for Vores Vand-koncernen, der er blevet tiltrådt af ejerkommunerne, fremgår det endvidere af pkt. 8.3.1, at bestyrelsen i koncernens vandselskaber består af 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem er administrerende direktør i holdingselskabet, og 2 bestyrelsesmedlemmer er ansat i koncernens serviceselskab.

  I ejeraftalen, der efterfølgende er blevet indgået vedrørende spildevandskoncernen er det derimod i pkt. 8.2.1 bl.a. bestemt, at bestyrelsen i koncernens spildevandsselskaber består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Denne bestemmelse giver større fleksibilitet i forbindelse med underskrift af dokumenter.

  Med det formål at opnå samme fleksibilitet i Vores Vand-koncernen som i spildevandskoncernen foreslås det derfor, at ejeraftalen ændres, således at bestyrelsen i hvert af vandselskaberne består af mindst 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvoraf 1 bestyrelsesmedlem som hidtil er administrerende direktør i holdingselskabet, og 2 bestyrelsesmedlemmer er ansat i koncernens serviceselskab.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Punktet udgår.

  Bilag

 • 9
  Ordinær generalforsamling i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S
  Sagsid.: 13/1105

  ANBEFALING:

  Det indstilles at, kommunalbestyrelsen tiltræder, at generalforsamlingerne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S i 2013 afholdes som "skrivebordsgeneralforsamlinger", dvs. uden fysisk fremmøde,

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 tager bestyrelsens beretning til efterretning,

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 godkender selskabernes årsrapporter,

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat i selskaberne (overskud i HOFOR Vand Holding på 51.736.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen og underskud i HOFOR Spildevand Holding på 22.947.000 kr. foreslås overført til egenkapitalen), og

  at

  Dragør Kommune på generalforsamlingerne i 2013 stemmer for KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, Københavns, Rødovre og Vallensbæk kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Dragør Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner, dog med undtagelse af Brøndby og Vallensbæk kommuner.

  Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune, fra Dragør Kommune er Borgmester Allan Holst repræsentant.

  De to holdingselskaber skal i henhold til deres vedtægter afholde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af maj måned. Selskaberne har derfor, jf. Bilag 1 og 2, berammet generalforsamlingerne til den 31. maj 2013.

  Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Dragør Kommune 1,92 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,0 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S.

  Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

  Det indstilles, at hver generalforsamling afholdes som "skrivebordsgeneralforsamling", også kaldet "papirgeneralforsamling". Herved forstås, at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men at selskaberne på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes og efterfølgende udsendes referat (protokollat) af generalforsamlingerne. Det kræver enighed mellem ejerne at afholde generalforsamlingerne uden fysisk fremmøde.

  Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet som de vedlagte udkast, jf. Bilag 3 og 4.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013.

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  V-gruppen foreslår, at sagen går tilbage til behandling i udvalget, med henblik på rapportering af relevante nøgletal fra HOFOR.

  For stemte 14 (A, C, F, T, V)

  Imod stemte 1 (O)

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Opløsning af Vandsamarbejde Sjælland A/S
  Sagsid.: 12/206

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller at, Vandsamarbejde Sjælland A/S opløses ved en selskabsretlig likvidation, herunder

  1.

  at

  der gives fuldmagt til advokatfirmaet Kromann Reumert til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ordinær og ekstraordinær generalforsamling

  2.

  at

  der gives en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert i forbindelse med gennemførelses af likvidationen, og

  3.

  at

  et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S

  SAGSFREMSTILLING:

  På den ordinære generalforsamling i 2012 var der enighed om at fortsætte Vandsamarbejde Sjælland året ud, således at det kunne fungere som dialogforum, hvis der skulle være behov for det. Herefter skulle det nedlægges, medmindre situationen ændrede sig.

  Bestyrelsen vurderer, at der ikke længere er brug for Vandsamarbejde Sjælland. Det foreslås derfor, at Vandsamarbejde Sjælland opløses ved en selskabsretlig likvidation.

  Med henblik på at gøre processen så enkel som muligt foreslås samtidig, at der i stedet for afholdelse af en generalforsamling, hvor aktionærerne møder fysisk op, gives selskabets advokat fra Kromann Reumert fuldmagt, jf. bilag 1,til at afholde ordinær generalforsamling (”papirgeneralforsamling”) den 31. maj 2013 og beslutte, at selskabet træder i likvidation.  Det foreslås samtidigt, at Kromann Reumert får fuldmagt til at gennemføre likvidationen, herunder afholdelse af ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med den endelige likvidation.

  Kommunen anmodes i den forbindelse om at give en friholdelseserklæring til advokatfirmaet Kromann Reumert for enhver udgift, skattekrav, erstatningsansvar, mv. i forbindelse med gennemførelse af likvidationen. Det gælder dog ikke et evt. erstatningsansvar, der skyldes likvidators forsætlige eller groft uagtsomme adfærd.

  Fuldmagten bortfalder, når selskabet er afregistreret hos Erhvervsstyrelsen.

  Ifølge vedtægternes punkt. 13.2 tilfalder et likvidationsprovenu (udover den af aktionærerne indskudte kapital på 500.000 kr., som tilbageføres til ejerne) den, der viderefører selskabets virksomhed. Selskabets virksomhed videreføres imidlertid ikke. Derfor foreslås det, at et evt. likvidationsprovenu udover den indskudte kapital tilbageføres til forsyninger/kommuner i forhold til indbetalte bidrag til driften af Vandsamarbejde Sjælland A/S. Det forventes ikke, at det samlede likvidationsprovenu vil overstige den indskudte kapital væsentligt.

   Årsrapporten for 2012 er vedlagt i bilag 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Størrelsen af et eventuelt provenu er på nuværende tidspunkt ikke opgjort.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget 18. april 2013.

  Kommunalbestyrelsen 23. april 2013.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Udskiftning af Kongelundshallens tagdækning
  Sagsid.: 13/1030

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 657.180 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 657.180 kr. til udskiftning af utæt tagdug. Tagdugen er 45 år gammel, og i de senere år er der løbende opstået utætheder på grund af nedslidning.

  Tagdækningen udskiftes med galvaniserede stålplader.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

 • 12
  Skolevej Krudttårnsvej
  Sagsid.: 13/1074

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  der etableres torontoanlæg på Krudttårnsvej nær Mågevænget

  2.

  at

  torontoanlægget finansieres ved en anlægsbevilling på kr. 109.000 fra anlægsprojekt Trafikdæmpende foranstaltninger 2013, og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med screening af skoleveje som følge af den nye skolestruktur er der peget på etablering af et torontoanlæg på Krudttårnsvej nær Mågevænget. Herved kan der etableres en mere sikker krydsning af Krudttårnsvej til Vængekvarteret for skoleelever kommende fra boligområdet syd for Krudttårnsvej til Store Magleby Skole Kirkevej. Igennem Vængekvarteret kan der cykles videre til stisystemet til Store Magleby Skole Kirkevej.

  I screeningen peges også på en sikker krydsning af Stationsvej fx ved Hollændervej. Dette forslag til bedring af trygheden ved passage på Stationsvej er egentligt udsprunget af tidligere udført screening. Arbejdet kan fx prioriteres i 2014 fra anlægsprojekt Cykelstier 2014 og/eller Trafikdæmpende foranstaltninger 2014.

  Det vurderes, at et torontoanlæg med fodgængerfelt og blink som på Ndr Dragørvej kan etableres for omkring kr. 100.000. Forvaltningen afventer pt. forslag på egentlig placering og tilhørende anlægsudgift. Selve arbejdet kan iværksættes og gennemføres inden det nye skoleårs start i august 2013.

  Anlægsarbejdet kan fx finansieres ved anlægsbevillingen på kr. 109.000 til Trafikdæmpende foranstaltninger 2013.

  Med tanke på finansieringen henvises i øvrigt til sag om Kongevejens renovering, 2. etape, hvortil anlægsmidlerne til Trafikdæmpende foranstaltninger 2013 alternativt kan overvejes anvendt.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2013 er der afsat kr. 109.000 til Trafikdæmpende foranstaltninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Ad. 1. + 2.

  Anbefales over for ØPU/KB

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

 • 13
  Københavns Befæstning
  Sagsid.: 10/2209

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbudgettet på 350.000 kr. og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2010 tiltrådte Dragør Kommune Projektet Københavns Befæstning.

  I forbindelse med projektet blev der afsat 1 mio. kr. til anlægsprojekter på Kongelundsfortet fra det samlede Københavns Befæstnings projekt. Dragør Kommune har delt det lokale projekt op i to delprojekter.

  Dragør Kommune har til realisering af delprojekt 1 modtaget 650.000 kr., der bl.a. har været benyttet til at etablere ny toiletbygning på Kongelundsfortet. 10 % af disse er tilbageholdt og udbetales efter tilbagerapportering af endt delprojekt 1.

  Der er fra Københavns befæstning givet tilkendegivelse via mail om, at kommunen har råderet over de sidste 350.000 kr. til realisering af delprojekt 2 på Kongelundsfortet. Kommunen skal mellemfinansiere disse og vil få dem udbetalt efter endt tilbagerapportering af endt delprojekt 2. Delprojekt 2 skal være afsluttet inden udgangen af juni måned 2013.

  Delprojekt 2 omfatter:

  · Renovering af halvtag ved indgang til Kongelundsfortet

  · Renovering af radarmast/udsigtstårn

  · Indvendig istandsættelse af mandskabsbarak

  · Renovering af tag over værkstedsbygninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er tale om en tillægsbevilling som efterfølgende finansieres af Københavns Befæstning. Det vil sige et udlæg.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013.

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013.

  Kommunalbestyrelsen en 23. april 2013.

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Kunstgræsbane ved Hollænderhallen
  Sagsid.: 12/1732

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  boldklubbens tilbagemelding om etablering af græsbane på grusbanen i forbindelse med anlæg af kunstgræsbane tages til efterretning

  2.

  at

  budgettet for anlæg af kunstgræsbane øges med 700.000 kr. til i alt 5.05 mio. kr. som finansieres ved at overføre beløbet fra anlægsprojekt ”fortov langs Stationsvej”

  3.

  at

  overskudsjord fra anlæg af kunstgræsbane oplægges i en vold placeret nord/sydgående i overgangen mellem boldfælleden og de dyrkede marker

  4.

  at

  eventuelt anlæg af 7-mandsbane placeres i forlængelse af 11-mandsbanen og at overskudsjorden herfra ligeledes indarbejdes i volden

  5.

  at

  der bortgraves muldjord på op til 60 cm dybde, idet sætning på mellem 0-2 cm accepteres

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. februar 2013 besluttet at tilbagesende sagen om kunstgræsbane til fornyet udvalgsbehandling, idet der foreligger nye oplysninger om omfanget af jordarbejder, som har væsentlige konsekvenser for budget og håndtering af jord.

  Det oprindelige anlægsbudget på anlæg af en 11-mands kunstgræsbane er på i alt 4.35 mio. kr. (bilag 1).

  Efterfølgende er der gennemført geotekniske undersøgelser som viser at der er mere muldholdigt jord, som skal bortgraves for at undgå sætninger, end forudsat i det oprindelige budget. I det oprindelige budget er der forudsat bortgravning af 30 cm muldjord som kan oplægges lokalt på matriklen. Alternativt anvendt til anlæg af en cykeljordbane på grusbanen som foreslået i udvalgssagen til Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2013. Undersøgelserne af jordbundsforholdene viser imidlertid, at der skal bortgraves i gennemsnit 1 meter jord for at undgå sætninger og i gennemsnit 60 cm, hvis sætninger på 0-2 cm kan accepteres. Det giver væsentligt mere overskudsjord end forudsat:

  30 cm ca. 2.650 m3 svarende til ca. 4.770 ton

  60 cm ca. 5.300 m3 svarende til ca. 9.720 ton

  100 cm ca. 8.830 m3 svarende til ca. 15.900 ton

  De ændrede forudsætninger medfører øgede udgifter til bortgravning af muldjord og indbygning af større mængder bærelag. Merudgiften er anslået til ca. 700.000 kr. Det giver et nyt budgetoverslag på i alt 5.05 mio. kr. Dette budget hviler på en forudsætning om maksimal bortgravning af 60 cm muld, som oplægges i en vold på arealet (matriklen). I bilag 2 se det reviderede budgetoverslag.

  Det kan oplyses, at der også er opstillet et budgetoverslag på anlæg af en 7-mands kunstgræsbane (børnebane). Overslaget er på i alt 2.0 mio. kr. Tilbud på børnebanen indgår som en option i udbuddet.

  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at optimere projektet ved at anlægge kunstgræsbanen på grusarealet. Geotekniske undersøgelser har imidlertid vist, at grusbanen er anlagt på et slaggelag og at der skal bortgraves mellem 1 til 2 meter grus, slagge og jord for at sikre et stabilt underlag for kunstgræsbanen. Dette vil ikke kunne oplægges lokalt, men skal bortskaffes til godkendt modtageranlæg. Det vurderes derfor ikke økonomisk interessant at anlægge kunstgræsbaner på grusbanen.

  I udvalgssagen, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2013 var det foreslået at benytte overskudsjorden til anlæg af en cykeljordbane på grusbanen. Dette forslag er opgivet, fordi mængden af overskudsjord er for stor til grusbanen. Det vurderes også at være billigst, hvis overskudsjorden oplægges i en jordvold placeret nord/sydgående i overgangen mellem boldfælleden og de dyrkede marker, hvorfor denne løsning tilstræbes. Denne løsning strider ikke mod intentionerne i helhedsplanen for området.

  Dragør Boldklub har udtalt accept af at boldbanen kan sætte sig op til 2 cm. Det kan oplyses, at en sætning i den størrelse ikke har betydning for brugen af banen men at den løbende udlægning af sort gummigranulat (vedligehold af banen) kan blive synlig, idet områder med sætning kan risikere at fremstå mørke.

  På spørgsmålet om etablering af græs på grusbanen udtaler Dragør Boldklub, at Bestyrelsen støtter op om ideen med at ændre grusbanen til en græsbane som foreslået af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 11. november 2012. Dog under forudsætning af:

  -

  at det ikke må være på bekostning af børneområdet på kunstgræsbanen (7-mandsbanen)

  -

  at standarden på den nye græsbane (grusbane) er lige så god eller bedre end nuværende græsbaner

  -

  at der eventuelt skal etableres dræn i den nye græsbane, hvis det gamle ikke virker

  -

  at buske og træer fjernes, således at græsområdet fremstår som et samlet område

  -

  at eventuelt meromkostninger til græsbanen alene bæres af kommunen.

  Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt inden for det økonomiske overslag for anlæg af en kunstgræsbane at etablere en græsbane på grusbanen.

  Det kan oplyses, at det endelige budget for anlæg af kunstgræsbanen først kendes, når projektet har været i udbud, hvilket forventes at ske den 10. maj. Politisk behandling af de indkomne tilbud, option på børnebanen og frigivelse af anlægsmidler vil ske på møderne i maj 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt merbevillingen på 700.000 kr skal prioriteres på anlægsbudget 2013- 2016, kunne det overvejes at tage pengene fra projektet ”fortov langs Stationsvej”. I anlægsbudget 2013 er der afsat 1.013.800 kr til fortov langs Stationsvej. Forvaltningen vurderer, at de løsningsmuligheder, der findes for ca. 1 mio. kr. ikke i tilstrækkelig grad giver forbedrede forhold for fodgængerne på Stationsvej ud for Grushullerne. Løsningsmulighederne synes at begrænse sig til sideforskydning og asfaltering med afstribning og ikke anlæg af et egentligt fortov.

  En mulighed kunne derfor være, at restfinansieringen til kunstgræsbanen finansieres ved at udskyde anlæg af fortov langs Stationsvej indtil der er en tilstrækkelig finansiering til en egentlig fortovsløsning. Dvs til budgetseminar 2014. Restfinansieringen ved hjælp af projekt ”fortov langs Stationsvej” har sammenhæng med projekt Kongevejens renovering etape 2.

  Finansiering af kunstgræsbane ser således ud:

  Anlægsbudget 2012

  Medfinansiering af kunstgræsbane

  1.500.000

  Anlægsbudget 2013

  Tillægsbevilling af 25.okt 2013

  1.300.000

  Boldklubben

  A.P. Møller donation + sponsorater

  1.361.250

  Boldklubben

  Ekstra sponsorater, hvis nødvendigt

   (200.000)

  I alt

  4.361.000

  Overslag af 3.3.2013

  5.050.000

  Mangler finansiering

  689.000

  Ekstra sponsorater på 200.000 kr. fra Boldklubben er ikke indsamlet endnu, men boldklubben har tilkendegivet at dette vil ske, hvis det måtte blive nødvendigt.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Ad. 1+2+3+4+5

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB, dog således at administrationen undersøger alternative muligheder for anvendelse af overskudsjord

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Kongevejens renovering, 2. etape
  Sagsid.: 12/212

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller,

  1.

  at

  det drøftes, om Kongevejens renovering 2. etape skal iværksættes i 2013 i forbindelse med udførelsen af 1. etape, herunder mulig finansiering.

  2a.

  at

  Kongevejens renovering 2. etape i bekræftende fald finansieres ved et træk fra kassen på kr. 1.045.000 og at beløbet frigives

  ELLER

  2b.

  at

  Kongevejens renovering 2. etape i bekræftende fald finansieres ved omdisponering af anlæg til en anlægsbevilling på kr. 1.045.000 og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på møde den 5. februar 2013 blev der i forbindelse med licitationen for renovering af Kongevejen 1. etape også indhentet optionspriser på renovering af Kongevejens 2. etape. Entreprenøren med billigste bud på 1. etape havde også billigste optionspris på 2. etape. Forvaltningen vurderer, at der er tale om en god pris og kan i den forbindelse foreslå udførelse af 2. etape i forbindelse med renoveringen af 1. etape i 2013. Muligheder for finansiering fremgå af økonomiafsnittet.

  Licitationsresultatet for renovering af Kongevejen 1. etape bevirker, at renoveringens 1. etape er iværksat, idet vindende tilbud holder sig indenfor budgettet jf. bilag 1. Kontrakt med vindende entreprenør er underskrevet og arbejdet igangsat ultimo marts måned 2013.

  For etape 1 udestår herefter alene afklaring for finansiering af byinventar på Neels Torv. Forvaltningen vil forventeligt på udvalgsmøde i april/maj måned 2013 fremlægge forslag til byinventar på Neels Torv.

  I øvrigt kan oplyses, at forvaltningen planlægger prøveopsætning af ny belysning på Irmas facade, på mastestander på Badstuevælen samt på træmast på Strandlinien ved anvendelse af LED lyskilder forinden endeligt valg af belysningsarmaturer og lyskilder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2013 er der for overslagsåret 2016 afsat kr. 2.400.000 til renovering af Kongevejen 2. etape. Ved iværksættelse i 2013 i forbindelse med udførelsen af etape 1 kan etape 2 udføres for anslået kr. 1.045.000 inkl. byinventar hhv. kr. 995.000 ex. byinventar.

  Projekter og anlægsbeløb på vejområdet (bortset fra Kongevejens renovering) for anlægsbudget 2013 inklusive overførsler fra 2012 fremgår af bilag 2. Det kan overvejes, om nogle af disse projekter kan udskydes og de derved frigjorte anlægsmidler i stedet for kan anvendes til finansiering af 2. etape af Kongevejens renovering. Heri også om byinventar til 1. og eventuelt 2. etape af Kongevejens renovering skal prioriteres i 2013.

  Det er forvaltningens vurdering, at nogle anlægsprojekter under alle omstændigheder bør fastholdes iværksat i 2013. Disse fremgår særskilt af bilag 2. Ved alle anlægsprojekter har forvaltningen kort anført bemærkning om det enkelte projekt.

  Lidt mere uddybende skal nævnes fortov på Stationsvej. I anlægsbudget 2013 er der afsat kr. 1.014.000 til fortov på Stationsvej. Forvaltningen vurderer, at de løsningsmuligheder, der findes for ca. 1 mio. kr., ikke i tilstrækkelig grad giver forbedrede forhold for fodgængere på Stationsvej ud for Grushullerne. Løsningsmulighederne synes at begrænse sig til sideforskydning og asfaltudlægning med afstribning.

  Hvis Kongevejens 2. etape fremrykkes til 2013, kan etapen finansieres ved brug af en del af det afsatte beløb til fortov på Stationsvej samt nogle af de øvrige anlægsprojekter, se bilag 2. Anlæg af fortov på Stationsvej kan fx i stedet for flyttes til budgetår 2016 og finansieres ved de 2,4 mio. kr., der på nuværende tidspunkt er afsat til Kongevejens 2. etape dér. For de 2,4 mio. kr. vil det være muligt at finde en egentlig fortovsløsning. Der henvises i øvrigt til Boldbanesagen omkring finansiering med anlægsmidler fra Fortov på Stationsvej i 2013.

  Det skal også nævnes, at der i forbindelse med screening af skoleveje som følge af den nye skolestruktur er peget på etablering af et torontoanlæg på Krudttårnsvej ved Mågevænget (ca. kr. 100.000). Hvis dette skal prioriteres i 2013 som følge af den nye skolestruktur ved midler fra Trafikdæmpende foranstaltninger 2013, kan disse ikke benyttes til finansiering af Kongevejens 2. etape i 2013. Endvidere er der peget på etablering af en tryggere passage af Stationsvej ved Hollændervej. Dette er ikke afstedkommet af ny skolestruktur men den tidligere cykelstiscreening. Et sådan arbejde kan prioriteres i 2014 fx fra anlægsprojekt Cykelstier 2014.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  I den udstrækning det besluttes at iværksætte udførelse af etape 2 af Kongevejens renovering i forbindelse med etape 1, vil forvaltningen snarest tage kontakt herom til følgegruppen samt meddele det til de involverede grundejere på Kongevejen.

  I forbindelse med høringsfasen for 1. etape udtrykte en enig følgegruppe ønske om udførelse af hele projektet på én gang.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Ad 1.

  Blev drøftet.

  Ændringsforslag fra A, F og V

  1.

  at

  2. etape iværksættes i forlængelse af 1. etape.

  2.

  at

  der meddeles en anlægstillægsbevilling på 1.045.000 kr. og at bevillingen frigives.

  3.

  at

  anlægsbevillingen finansieres ved besparelser på drift og anlægsbudget 2013 og at forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag hertil til TMKU-mødet den 30. april.2013

  Ad. 1 + 2

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Ad. 3.

  For stemte: 4 (A, F og V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefaling fra TMKU:

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for KB

  Ad 3

  For stemte 3 (A+ F+V)

  Undlod at stemme 2 (T)

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Ad 1 + 2:

  For stemte 12 (A, F, O, T, V)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 3 (C)

  Godkendt.

  Ændringsforslag fra T-gruppen:

  At anlægsbevillingen finansieres ved besparelser på anlægsbudget 2013 og at forvaltningen anmodes om at fremkomme med forslag hertil til TMKU-mødet dem 30. april 2013.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlader at stemme 1 (C)

  Faldet.

  Ad 3.

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 6 (C, T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Kollektiv bustrafik - en regional opgave
  Sagsid.: 13/1020

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at Dragør Kommune fremsender skrivelse (bilag 1) til transportministeren.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med opfølgning på temadrøftelse om busdriften i Dragør besluttede et enigt Teknik- og Miljøudvalg den 5. marts 2013, at der skal udarbejdes et brev til transportministeren, hvori det påpeges, at busdriften burde ligge i Regionen.

  Forvaltningen har udarbejdet udkast til skrivelse (bilag 1) herom.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Umiddelbart ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Genopretning 2013 - Skoler
  Sagsid.: 13/1003

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der frigives en bevilling på 1.516.570 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2013 er der afsat 1.516.570 kr. til genopretning af Dragør Skole Nord og Syd og St. Magleby Skole, Kirkevej.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov på skolerne over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 30 mio. kr. og heri er indregnet ca. 10 mio. kr. til ventilationsanlæg i lokaler, som endnu ikke er mekanisk ventileret.

  Genopretningsplanen for 2013 – 2015 viser en samlet udgift på ca. 8 mio. kr. I 2013 friholdes midlerne primært til renoveringsopgaver, som kan opstå som følge af de planlagte anlægsopgaver på skolerne. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9 april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Genopretning 2013 - Daginstitutioner
  Sagsid.: 13/1004

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling på 628.413 kr. til genopretning af daginstitutioner, og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2013 er der afsat 628.413 kr. til genopretning af kommunens 19 daginstitutioner.

  Genopretning er en løbende proces for udskiftning / fornyelse af bygningsdele, som økonomisk ikke kan rummes inden for det normale budget til vedligehold. Det samlede genopretningsbehov over de næste 10 år ligger i størrelsesordenen 10 mio. kr.

  Der er i 2013 prioriteret aktiviteter på Høgevængets Børneinstitution, Harevængets Børneinstitution og Elisenborg. Herudover afsættes 60.000 kr. til uforudselige udgifter og mindre akutte opgaver. Oversigt over aktiviteter og økonomi er opstillet i bilag.

  Genopretningsplanen for 2013 – 2015 viser en samlet udgift på ca. 2,5 mio. kr.

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevillingen er en del af det afsatte budget.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 19
  Energiforbedringer 2013 - ESCO bygninger
  Sagsid.: 13/1014

  ANBEFALING:

  Forvaltningen indstiller, at der frigives en bevilling til ESCO projektet på 4.222.200 kr., og at rådighedsbeløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudgettet er der afsat 4.222.200 kr. til energiforbedringer i kommunens ejendomme. Beløbet lånefinansieres, og energibesparelsen finansierer lånet.

  Der er udarbejdet energimærkning af alle kommunens ejendomme, og energimærkningen anvendes som grundlag for prioritering af opgaverne, som omfatter renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og installationer samt udskiftning af vinduer. Endvidere opsættes solcelleanlæg i mindre omfang.

  Opgaverne i 2013 fordeler sig på Hollænderhallen, Dragør Skole Syd, Dragør Skole Nord, St. Magleby Skole og Rådhuset.

  Den årlige energibesparelse er beregnet til ca. 350.000 kr., svarende til en simpel tilbagebetalingstid på ca. 11 år. Aktiviteterne i 2013 er nærmere beskrevet i bilag med oplysninger om omfang, investering og energibesparelse.

  Det samlede reviderede budget til ESCO projektet er beregnet til ca. 26 mio. kr. i perioden 2010 – 2015. Når hele ESCO projektet er gennemført i 2015 er den samlede årlige energibesparelse beregnet til 2.250.000 kr. i 2011 priser. Siden 2010 er energibudgettet til kommunens bygninger reduceret med 2.600.000 kr. og heraf udgør lukning af svømmehallen ca. 400.000 kr.  Den planlagte energibesparelse overholdes således.   

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Bevilling lånefinansieres

  Årlig reduktion af energiudgift ca. 350.000 kr. indregnes i budget 2014.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Skoleprojekt - foranstaltninger i byggeperioden
  Sagsid.: 13/1096

  ANBEFALING:

  I forbindelse med Byggeperioden for St. Magleby Skole Kirkevej er der i den periode brug for en løsning på grund af mangel af klasselokaler.

  Det anbefales at der enten tages beslutning om at løse denne udfordring ved en flytning af elever fra Kirkevej til Vierdiget og samtidig en udvidelse af skolebuskørsel eller en midlertidig opsætning af pavilloner på St. Magleby Skole Kirkevej

  ad 1.

  Ved beslutning om kørsel:

  a)

  at

  der fortages en midlertidig udvidelse af skolebuskørslen i byggeperioden for St. Magleby Skole. Den udvidede buskørsel skal omfatte kørsel af børn fra Søvang, der i byggeperioden midlertidigt flyttes til St. Magleby Skole, Vierdiget og kørsel af 0. klasseelever fra St. Magleby Skole til Rødtjørnens SFO efter endt skoledag

  b)

  at

  der anbefales givet en tillægsbevilling til driften i 2013 på 105.000 kr. og i 2014 på 250.000 kr. som finansieres af en tilsvarende reduktion af den supplerende anlægspulje med 355.000 kr., hvorefter 2.145.000 kr. står tilbage som anlægssum.

  ad 2.

  Ved beslutning om pavilloner:

  a)

  at

  der opsættes pavilloner på St. Magleby Skole Kirkevej til løsning af klasselokalemangel i forbindelse med skolebyggeriet og hvor der samtidig skabes en løsning så alle de kommende 6. og 7. klasses elever allerede fra august 2013 kan starte på St. Magleby Kirkevej.

  b)

  at

  der gives en anlægsbevilling på 1.535.000 kr. fra den supplerende anlægspulje på 2,5 mio. kr. til pavillonløsning og at beløbet frigives.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagsfremstilling til ekstraordinært ØPU den 23. april 2013 og KB den 23. april 2013

  Som opfølgning på de politiske beslutninger i henholdsvis BSSU den 11. april 2013 om, at pavillonerne skal finansieres af sparede lønmidler i forbindelse med lockouten og TMKU´s beslutning den 17. april 2013 om at oversende sagen til ØPU med henblik på analyse af mulighederne for en sikker skolevej (buskørsel), er sagen belyst yderligere i nedenstående afsnit, samt i vedhæftede bilag.

  Det er forvaltningens vurdering, at en pavillonløsning, set ud fra et rent fagligt perspektiv, er den bedste løsning, da det vil give færrest flytninger af børnene og dermed det mest sammenhængende forløb i overgangsfasen. Af hensyn til tidsplanen ville en realisering af pavillonprojektet kræve politisk godkendelse i løbet af april. Det er dog også forvaltningens vurdering, at begge de skitserede løsninger er fuldt fagligt forsvarlige.

  Forud for mødet i BSSU den 11. april 2013 var det endvidere forvaltningens umiddelbare skøn, at lønbesparelsen i forbindelse med lockouten ville være af en størrelsesorden, der eventuelt kunne muliggøre finansieringen af opstilling af pavilloner til erstatning for de manglende klasselokaler.

  Forvaltningen har efterfølgende analyseret konsekvenserne af lockouten nøjere – herunder konsekvenserne, såfremt den ikke bringes til ophør inden for en kort periode. Analysen viser at lønbesparelsen vil være følsom i forhold til, hvor lang tid konflikten strækker sig ud over to uger.

  Da konflikten nu ser ud til at strække sig væsentligt udover to uger, skal en stor del af de aflyste timer efter den 15. april 2013 kompenseres i indeværende skoleår eller i det næste. Det kan medføre yderligere lønudgifter som følge af ekstraordinære foranstaltninger og overarbejdsbetaling.

  Samlet set betyder dette, er der i dag er stor usikkerhed vedrørende omkostningerne til de nødvendige foranstaltninger, når konflikten er afsluttet.

  Med udsigten til en længerevarende konfliktperiode er det derfor forvaltningens aktuelle vurdering, at der ikke p.t. bør disponeres over de uforbrugte lønmidler.

  Oprindelig sagsfremstilling fra BSSU den 11. april 2013

  På KB den 26. april 2012 blev det besluttet, at St. Magleby Skole fremadrettet skal være en 3 sporet skole med fysisk placering på St. Magleby Skole, Kirkevej. Udbudsmaterialet for udvidelsen af de eksisterende bygninger er sendt i udbud, og det er planlagt at byggeriet starter op i november 2013 med afslutning ved udgangen af 2014.

  Behov for undervisningslokaler under byggefasen

  På KB den 22.november 2012 blev det besluttet, at reducerer antallet af spor fra 8 til 7 over en 2 årig periode. Fra skoleåret 13/14 vil der ske en sporreduktion på de kommende 6. og 7. årgang, således at der på disse årgange fra august 2013 kun vil være 7 spor. Sporreduktionen realiseres ved at etablere 3 nye klasser pr. årgang, hvor klasserne sammensættes af elever fra begge af skolens matrikler.

  Derudover er der indskrevet otte 0. klasser til skoleåret 13/14, hvor 3 klasser placeres på St. Magleby Skole Kirkevej og 5 klasser placeres på Dragør Skole Nord og Syd. Det betyder, at der fra august 2013 samlet vil være 37 klasser i St. Magleby Skole, placeret på to matrikler.

  Inddragelse af lokaler i byggefaserne

  Udvidelsen af St. Magleby Skole betyder, at der i perioder skal ske afspærring af dele af den eksisterende skole til etablering af byggeplads. Afspærringerne vil ske i 3 etaper, således at der hele tiden vil være dele af skolen, der kan benyttes til undervisning. Den første etape omfatter den vinge af skolen, hvor der skal ske flest om- og udbygninger. Under denne etape afspærres 6 klasselokaler. Når denne etape er færdig, vil der være 12 klasselokaler i den aktuelle vinge. Derved er der skabt øget kapacitet på skolen under de efterfølgende etaper, hvor der vil blive afspærret 4 klasselokaler af gangen.

  Afspærringen i de 3 byggeetaper betyder, at antallet af undervisningslokaler på St. Magleby Skole Kirkevej formindskes. I første etape er der tale om reduktion på næsten 1/3 af skolens klasselokaler, i de efterfølgende etaper vil dette tal være mindre.

  Når der tages højde for sporreduktionen betyder det, at skolen samlet på de to matrikler mangler 3 klasselokaler i den første etape.

  Etablering af undervisningslokaler under byggefasen

  Under byggefasen vil der være elever, der midlertidigt skal flytte fra St. Magleby Skole, Kirkevej til St. Magleby Skole, Vierdiget. Dette er en nødvendighed for at sikre undervisningslokaler til alle elever.

  Skolens plan er, at de kommende 6. og 7. klasser samles på St. Magleby Skole, Vierdiget. Da disse klasser i forbindelse med sporreduktionen vil være sammensat af elever fra begge matrikler, vil der være elever, der skal flytte fra deres nuværende matrikel, uanset hvor klasserne placeres. Ved at vælge disse årgange er det færrest muligt elever, der vil opleve et midlertidigt skift af matrikel.

  Da alle 3 kommende 0. klasser starter på St. Magleby Skole, Kirkevej vil der fra august 2013 ikke være nogen 0. klasser på St. Magleby Skole, Vierdiget. Derved er der frigivet 2 klasselokaler og skabt plads til en ekstra 6. og 7. klasse på matriklen.

  På St. Magleby Skole, Kirkevej skal der i byggefasen etableres 3 ekstra undervisningslokaler. Skolen er på nuværende tidspunkt i gang med at finde løsninger på denne udfordring. En del af løsningen bliver, at Hollænderhallen i byggefasen vil blive benyttet til undervisningsforløb i kortere eller længere perioder , ligesom der i dele af byggeperioden ikke vil være et hjemlokale til alle klasser på Kirkevej.

  Etablering af midlertidig buskørsel i byggefasen

  Ved placering af de kommende 6. og 7. klasser på St. Magleby Skole, Vierdiget vil der være en række elever, som får ændret deres skolevej. For eleverne bosat i St. Magleby er der sikker skolevej hele vejen til St. Magleby Skole, Vierdiget via eksisterende stisystemer og cykelstier. Desuden planlægges der etablering af torontoanlæg på Krudtårnsvej ved Mågevænget.

  For eleverne bosat i Søvang vil den nye skolevej betyde, at de skal benytte Bachersmindevej, hvor der i dag ikke er etableret cykelsti. For at undgå, at disse elever skal cykle på veje uden cykelsti til og fra skole, kan den eksisterende skolebuskørsel udvides, så der etableres buskørsel om morgenen og når de får fri. Det vil betyde, at den eksisterende buskapacitet udvides, så skolebussen fra Søvang kører til begge matrikler på St. Magleby Skole. For at undgå, at eleverne ikke skal komme for sent eller meget tidligt, er skolen i gang med at indføre forskudte ringetider mellem de to matrikler.

  Ved placering af alle tre 0. klasser på St. Magleby Skole, Kirkevej vil der være en række elever, som efter endt skoledag skal til Rødtjørnens SFO. I dag kører der en skolebus fra St. Magleby Skole, Kirkevej til Søvang, når indskolingsbørnene har fri og skal i SFO i Sølyst. Denne buskørsel kan udvides til at omfatte de 0. klasser, der skal starte på Rødtjørnen.

  Afgange efter udvidelse omfatter

  1 afgang om morgenen

  4 forskudte afgange om eftermiddagen, tilpasset hvornår eleverne har fri.

  De samlede omkostninger til en midlertidig udvidelse af skolebusordningen i knapt 1½ år er i størrelsesordenen 355.000 kr., 105.000 kr. i 2013 og 250.000 kr. i 2014.

  Alternativ løsninger

  Der har fra forældreside været fremsat ønske om, at der i byggefasen etableres en pavillon-løsning på St. Magleby Skole, Kirkevej. Formålet med en pavillon-løsning er at sikre, at ingen elever i byggefasen skal skifte matrikel.

  Præmissen om, at ingen elever skal flytte matrikel i byggefasen lægger en række bindinger på, hvor dyrt en sådan løsning bliver. I et forældreinitiativ har der været arbejdet med etablering af 3 pavillon-klasselokaler. Denne løsning vil kræve, at sporreduktionen i de kommende 6. og 7. klasser ved begge matrikler sker ved at sammenlægge klasserne på matriklen på Vierdiget. For at sikre klassekvotienter under 28 betyder det, at en række elever frivilligt skal flytte fra Vierdiget til Kirkevejs klasserne. Hvis dette ikke sker, vil klassekvotienterne i de kommende 6. og 7. klasse på Vierdiget være på mellem 34 og 36 elever, mens den vil være på mellem 19 og 25 i klasserne på Kirkevej.

  Skolen har blandt familierne i kommende 6. og 7. klasse på Vierdiget undersøgt, om nogle af disse elever ønskede frivilligt at flytte til de eksisterende klasser. Idet kun 4 familier har tilkendegivet, at de gerne vil flyttes til Kirkevej kan en sammenlægning af klasserne på Vierdiget ikke foretages, når klassekvotienten samtidig skal holdes under 28.

  Et andet alternativt hvor der skabes en pavillon-løsning vil alle de kommende 6. og 7. klasses elever allerede fra august 2013 kunne starte på St. Magleby Kirkevej.

  Det vil kræve etablering af 6 pavillon-klasselokaler.

  Ved denne løsning vil eleverne fra Vierdiget flytte til matriklen på Kirkevej 1½ år tidligere end de øvrige elever på Vierdiget.

  Denne løsning vil efterlade 6 tomme klasselokaler på Vierdigets matrikel.

  Etablering af 6 klasselokaler i en pavillon-løsning vil koste ca. 1.535.000 kr. Der henvises til uddybning i vedlagte bilag.

  Denne løsning er ca. 1.180.000 kr. dyrere end etablering af en midlertidig udvidelse af eksisterende buskørsel.

  Beslutning til BSSU den 11. april 2013

  Der forelå følgende ændringsforslag:

  Grupperne AOV stillede ændringsforslag til administrationens ad 2.b:

  ”At de sparede lærerlønsmidler som følge af konflikten på skoleområdet anvendes inden for skoleområdet efter en politisk beslutning. Det foreslås endvidere, at finansieringen af den foreslåede pavillonløsning finansieres af denne besparelse.”

  T-gruppen stillede følgende 2 ændringsforslag, som blev sat under afstemning først, idet de var de mest vidtgående:

  1.

  Da børnetallet i Kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  4 (A+O+V)

  Faldet

  2.

  T-gruppen foreslår, at sporreduktionen bortfalder til byggeriet er gennemført.

  For stemte

  1 (T)

  Imod stemte

  4 (A+O+V)

  Faldet

  Administrationens indstilling ad 2.a. blev sat under afstemning.

  For stemte

  4 (A+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Anbefales over for TMKU/ØPU/KB

  Grupperne AOV’s ændringsforslag til administrationens ad 2.b. blev herefter sat under afstemning

  For stemte

  4 (A+O+V)

  Imod stemte

  1 (T)

  Anbefales over for TMKU/ØPU/KB, idet der gives en anlægsbevilling på 1.535.000 kr., som frigives, finansieret af de sparede lærerlønsmidler i forbindelse med lock-outen på skoleområdet, således at der gives en tillægsbevilling på driften, som nedskrives med tilsvarende beløb.

  Herudover vedtog udvalget kørsel efter skoletid for de elever på St. Magleby Skole, Kirkevej’s 0-klasser, der skal til Rødtjørnens SFO og at denne udgift afholdes inden for den eksisterende ramme.

  Kenneth Gøtterup ( C) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  Behandling i TMKU den 17. april 2013

  Der henvises til sagen, som kan ses i bilag 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med sagen om anlægsoverførsler fra 2012 til 2013 den 13. december 2012 besluttet at overføre 2,5 mio. kr. til anlægsrammen på skoleområdet. Forvaltningen foreslår at finansiere merudgiften i 2013 og 2014 fra den supplerende anlægspulje.

  Ved beslutning om ekstra kørsel:

  Rent teknisk anmodes om en tillægsbevilling i 2013 på 105.000 kr. og i 2014 på 250.000 kr. og en tilsvarende reduktion af den supplerende anlægspulje med 355.000 kr., hvorefter 2.145.000 kr. står tilbage som anlægssum.

  Ved beslutning om pavilloner:

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.535.000 kr. fra den supplerende anlægspulje på 2,5 mio. kr. til pavillonløsning og at beløbet frigives.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært Økonomi- og Planudvalgsmøde den 23. april 2013

  Kommunalbestyrelsesmøde den 23. april 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 23-04-2013

  T-gruppen genfremsatte de to ændringsforslag fra BSSU:

  1.

  Da børnetallet i kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.

  For stemte 2 (T)

  Imod stemte 4 (A+F+V)

  Faldet

  2.

  T-gruppen foreslår, at sporreduktionen bortfalder til byggeriet eventuelt er gennemført.

  For stemte 2 (T)

  Imod stemte 4 (A+F+V)

  Faldet

  F genfremsatte forslag fra TMKU:

  Sparede lærerlønsmidler skal ikke anvendes til anlæg, men skal anvendes i skolevæsenet til uændret serviceniveau.

  Anbefales over for KB

  A+F+V stillede følgende forslag:

  A+F+O+V ønsker at fastholde budgetforudsætningerne for skolerne og fastholder derfor beslutningen om sporreduktionen på 5-6. klassetrin og den allerede udmeldte placering af klasserne på St. Magleby skole Vierdiget indtil byggeriet er afsluttet.

  Til sikring af skolevej besluttes

  - At der fortages en midlertidig udvidelse af skolebuskørslen i byggeperioden for St. Magleby Skole. Den udvidede buskørsel skal omfatte kørsel af børn fra Søvang, der i byggeperioden midlertidigt flyttes til St. Magleby Skole, Vierdiget og kørsel af de 0. klasseelever fra St. Magleby Skole som skal gå på Rødtjørnens SFO efter endt skoledag

  - At der anbefales givet en tillægsbevilling til driften i 2013 på 105.000 kr. og i 2014 på 250.000 kr. som finansieres af en tilsvarende reduktion af den supplerende anlægspulje med 355.000, hvorefter 2.145.000 kr. står tilbage som anlægssum.

  For stemte 4 (A+F+V)

  Imod stemte 2 (T)

  Anbefales over for KB

  Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  T-gruppen stillede følgende 2 ændringsforslag, som blev sat under afstemning først, idet de var de mest vidtgående:

  1.

  Da børnetallet i Kommunen er højt og ejendomspriserne i bund, foreslår T-gruppen, at AFOV’s forslag til udbygning af St. Magleby Skole, Kirkevej opgives – og Vierdiget bibeholdes.

  For stemte

  6 (C, T)

  Imod stemte

  9(A, F, O, V)

  Faldet

  2.

  T-gruppen foreslår, at sporreduktionen bortfalder til byggeriet eventuelt er gennemført.

  For stemte

  6 (C, T)

  Imod stemte

  9(A, F, O, V)

  Faldet

  3.Ændringsforslag fra T-gruppen:

  Da ingen på nuværende tidspunkt ved, om byggeriet overhovedet er gennemførligt økonomisk. Og da den planlagte 1. etape vil gøre 33% af St. Magleby Skole, Kirkevej ubrugelig indvendigt – og skolegården til en stor byggeplads, foreslår T-gruppen, at den eventuelle byggestart udsættes til sommeren 2014.

  For stemte 6(C, T)

  Imod stemte 9(A, F, O, V)

  Faldet

  Protokoltilføjelse fra T–gruppen:

  T-gruppen går ind for, at der sættes pavilloner op til de klasser på St. Magleby Skole (Kirkevej), som ikke kan være i deres klasselokaler i byggeperioden. Men vi kan absolut ikke gå med til, at klasserne fra Vierdiget flyttes til Kirkevej, før eventuelt byggeri er færdigt.

  Protokoltilføjelse fra C-gruppen:

  C-gruppen vil endnu engang beklage skoleflertallets kaotiske beslutninger. Med seneste beslutninger demonstreres på ny at skoleflertallet ikke har det nødvendige overblik.

  Anbefaling fra ØPU:

  F-gruppen genfremsatte forslag fra TMKU:

  Sparede lønmidler skal ikke anvendes til anlæg, men skal anvendes i skolevæsenet til uændret serviceniveau.

  Godkendt.

  AFOV ønsker at fastholde budgetforudsætningerne for skolerne og fastholder derfor beslutningen om sporreduktionen på 5-6. klassetrin og den allerede udmeldte placering af klasserne på St. Magleby skole Vierdiget indtil byggeriet er afsluttet. Til sikring af skolevej besluttes

  at

  der fortages en midlertidig udvidelse af skolebuskørslen i byggeperioden for St. Magleby Skole. Den udvidede buskørsel skal omfatte kørsel af børn fra Søvang, der i byggeperioden midlertidigt flyttes til St. Magleby Skole, Vierdiget og kørsel af de 0. klasseelever fra St. Magleby Skole som skal gå på Rødtjørnens SFO efter endt skoledag.

  At

  der anbefales givet en tillægsbevilling til driften i 2013 på 105.000 kr. og i 2014 på 250.000 kr. som finansieres af en tilsvarende reduktion af den supplerende anlægspulje med 355.000 kr., hvorefter 2.145.000 kr. står tilbage som anlægssum.

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt

  Bilag

 • 21
  Redegørelse til skolernes kvalitetsrapport
  Sagsid.: 13/223

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler,

  at

  redegørelsen for skolernes kvalitetsrapport godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:

  På SBKU-mødet den 17. januar 2013 blev det besluttet, at administrationen skulle udarbejde en redegørelse indeholdende en fremstilling af, hvordan der arbejdes videre med de udpegede bekymringspunkter og berigtigelse af de fejl, der er påpeget i kvalitetsrapporten for skoleåret 11/12.

  Bekymringspunkterne omfatter:

  • Elevfravær; hvor fraværet på St. Magleby Skole er markant større end på Dragør Skole.
  • Antal nyere computere; hvor antallet af nyere computere er markant højere på Dragør Skole end på St. Magleby Skole.

  Derudover ønskedes en redegørelse for, hvordan det sikres, at de skolepolitiske mål opfyldes som en del af den igangværende proces med skolestrukturtilpasningen.

  Elevfravær

  I bilaget findes en samlet oversigt over elevfravær fra skoleåret 08/09 til og med skoleåret 11/12. For skoleårene 08/09 til og med 10/11 er tallene fremkommet ved at tage et gennemsnit af de nu fusionerede skolers tal.

  Fraværsoversigterne er delt op i 3 forskellige typer af fravær:

  • S =

  Fravær pga. elevernes sygdom eller lignende.

  • U =

  Ulovligt fravær.

  • L =

  Fravær med skolelederens tilladelse. Det kan f.eks. være til ferie uden for skolens feriekalender

  Hvis man ser på udviklingen af fravær pga. sygdom, så er den i skoleåret 11/12 faldet på begge skoler. På Dragør Skole er sygefraværet mellem skoleåret 10/11 og 11/12 reduceret med gennemsnitlig 3,3 dage pr. elev, mens den på St. Magleby Skole er reduceret med gennemsnitlig 2,1 dag pr. elev.

  Angående ulovlige fravær, så har St. Magleby Skole oplevet en stigning fra skoleåret 10/11 til 11/12. Hvad denne stigning skyldes vides ikke. En forklaring kan være, at eleverne ikke har haft seddel med hjemmefra inden månedsopgørelsen over fravær, hvorfor det så er registreret som ulovligt fravær. Så snart skolen oplever ulovligt fravær kontaktes forældrene, for at få afklaret årsagen til fraværet.

  Angående lovlig fravær er dette mellem skoleåret 10/11 og 11/12 reduceret med gennemsnitlig 1,1 dage pr. elev på Dragør Skole, mens det er steget med 2,5 dage pr. elev på St. Magleby Skole.

  Det samlede fravær er mellem skoleåret 10/11 og 11/12 faldet med gennemsnitlig 5,4 dage på Dragør Skole, mens det på St. Magleby Skole er steget med gennemsnitlig 1.6.

  St. Magleby Skole og skolebestyrelsen har på baggrund af kvalitetsrapporten sat fokus på elevfraværet for at få det nedbragt. Indsatsen omfatter breve til forældre for at synliggøre problemet ved det høje samlede fravær, øget fokus på forældrekontakt ved elever med meget højt fravær mv.

  På Dragør Skole har skolebestyrelsen i samarbejde med klasseråd og skolen i skoleåret 11/12 haft sat fokus på fravær, at komme for sent i skole, fritagelse fra undervisning mv. Dette kan være forklaringen på, at der ses et markant fald i gennemsnitlige fraværsdage pr. elev.

  Nyere computere (under 5 år)

  I opgørelsen for skoleåret 11/12 fremgår det, at St. Magleby Skole har 40 computere under 5 år, mens Dragør Skole har 230. Det har efterfølgende vist sig, at Dragør Skole havde lavet en fejl i opgørelsen, hvorfor det rigtige tal for Dragør Skole er 162.

  Det er skolerne der selv afgør, hvornår der skal indkøbes nyt IT udstyr. Igennem den sidste årrække har skolerne haft fokus på at få anskaffet især active boards. På dette område ligger St. Magleby Skole lidt over Dragør Skole i antallet af henholdsvis Active boards og projektorer. Det øgede fokus på active boards kan være forklaringen på, hvorfor St. Magleby Skole har færre nyere computere. Generelt anskaffes computere i større antal af gangen, enten ved nyindkøb eller overtagelse af rådhusets maskiner. Det betyder, at antallet af nyere computere kan variere over en årrække, da det vil være et stort antal, der forsvinder fra opgørelsen det år de bliver 6 år. Hvis man ser på tallene for antal elever pr. undervisningscomputer på de to skoler, så er der 2,75 elever pr. undervisningscomputer på St. Magleby Skole, mens der er 2,66 elever pr. undervisningscomputer på Dragør Skole.

  Skolernes arbejde med de skolepolitiske mål

  Skolerne har fokus på, hvordan forskellige udviklingstiltag kan samtænkes, så de ikke kommer til at opleves som en række sideløbende udviklingsprojekter der er uafhængig af hinanden. På nuværende tidspunkter arbejder skolerne med skolestrukturtilpasning, inklusion og skolepolitiske mål. Skolerne har fokus på at finde tilgange til arbejdet med disse, så de understøtter hinandens forskellige aspekter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalgets den 7. marts 2013

  Social, Børn og Kulturudvalget den 11. april 2013

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 07-03-2013

  Sagen udsættes til næste møde p.g.a. sygdom i forvaltningen.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 11-04-2013

  Redegørelsen godkendt.

  KB orienteres.

  Kenneth Gøtterup ( C) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Overflyttet til meddelelsespunkt.

  Til efterretning.

  Bilag

 • 22
  Godkendelse af ny aftale om forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 13/1065

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler:

  1.

  at

  Dragør Kommune ansøger Økonomi- og Indenrigsministeriet om at indtræde i forpligtende samarbejde med Københavns Kommune fra 1. januar 2014 eller snarest muligt derefter, samt at Dragør Kommune ansøger om dispensation til undtagelse fra det forpligtende samarbejde, på en del af de områder som i dag løses i Tårnby Kommune,

  2.

  at

  Dragør Kommune indgår aftale med Københavns Kommune om forpligtende samarbejde inden for følgende områder:

  • Natur og Miljø
  • Socialområdet – voksne med særlige behov
  • Beskæftigelse og beskæftigelsesrettet integration

  3.

  at

  hovedaftalen godkendes og fremadrettet udgør rammerne for samarbejdet mellem Dragør Kommune og Københavns Kommune,

  4.

  at

  samarbejdsaftalerne, herunder de økonomiske beregninger, godkendes og fremadrettet udgør rammerne for opgaveløsningen mellem Dragør Kommune og Københavns Kommune inden for hvert af de nævnte områder i indstillingens første punkt

  5.

  at

  Dragør Kommune hjemtager og fremover selv er myndighed på følgende områder:

  • Hjælpemidler
  • Genoptræning
  • Specialundervisning og PPR
  • Det sociale børneområde,

  6.

  at

  de vedlagte notater på de områder som ønskes hjemtaget, herunder de økonomiske beregninger, danner grundlag for opgaveløsningen fremadrettet og for ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til undtagelse fra det forpligtende samarbejde.

  7.

  at

  Dragør Kommune opsiger aftale om forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, når den samlede aftale er godkendt i ministeriet

  8.

  at

  de økonomiske forudsætninger i den samlede aftale godkendes som ramme for det videre arbejde

  SAGSFREMSTILLING:

  På Økonomi- og Planudvalgets møde den 23. august 2012 blev det besluttet, at ”der optages realitetsforhandlinger med København om vilkårene for at indgå i det forpligtende samarbejde i overensstemmelse med de nye lovregler”. Ændringen af aftalen er muliggjort af en ændring i lov om forpligtende samarbejde i juni 2012.

  Kommunalbestyrelsen er senest orienteret om status på mødet i februar 2013, samt ved temamøde den 14. marts 2013 med gennemgang af den forventede opgaveløsning og snitflader.

  Aftale med Tårnby

  Det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune omfatter i dag følgende områder:

  • Miljø og natur

  • Det specialiserede voksenområde

  • Handicappede børn, børn med særlige behov

  • Hjælpemidler

  • Genoptræning

  • Specialundervisning og PPR

  • Beskæftigelse og integration

  Aftalen med Tårnby har i 2013 et samlet budget på 28,2 mio. kr.

  Ny aftale om hjemtagelse og overdragelse til København

  Administrationen har siden oktober 2012 forhandlet med Københavns Kommune om en aftale om forpligtende samarbejde. Sideløbende har administrationen i Dragør vurderet, om der er opgaver kommunen fremadrettet selv ønsker at udføre.

  Det foreslås:

  1) at der indgås en aftale med Københavns Kommune om:

  • Miljø og natur

  • Det specialiserede voksenområde

  • Beskæftigelse og integration

  2) at Dragør Kommune hjemtager de øvrige områder:

  • Handicappede børn, børn med særlige behov

  • Hjælpemidler

  • Genoptræning

  • Specialundervisning og PPR

  Ad 1: Aftale med København

  Aftalens generelle forudsætninger er beskrevet i en hovedaftale. Udgangspunktet er at Dragør Kommune følger det serviceniveau, som er i Københavns Kommune i dag. Københavns Kommune vurderer, at det ikke vil være praktisk muligt at arbejde med flere niveauer for service inden for det samme opgaveområde.

  Som hovedregel vil borgere i Dragør skulle henvende sig direkte i Københavns Kommune på de berørte områder. Det vil primært have betydning for borgere, der skal i kontakt med jobcentrene. På det sociale voksenområde er der primært kontakt mellem borger og myndighed i forbindelse med ændringer i visitation.

  Der er vedlagt hovedaftale samt delaftaler for de konkrete opgaveområder. Økonomien på hvert delområde fremgår af den vedlagte oversigt over den samlede økonomi i aftalen.

  Ad 2: Hjemtagning af opgaver til Dragør

  Administrationen har vurderet at der vil være væsentlige synergier i at hjemtage de nævnte områder; børn med særlige behov, hjælpemidler, genoptræning samt specialundervisning og PPR.

  En hjemtagning kræver en dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det må forventes at ministeriet dels vil lægge vægt på den faglige bæredygtighed i de skitserede løsninger, dels på snitfladerne til andre kommunale opgaver. Og endelig at borgerne vil opleve en sammenhængende og god borgerservice.

  Der er vedlagt notater vedr. opgaveløsning og snitflader for de konkrete opgaveområder. Økonomien på hvert delområde fremgår af den vedlagte oversigt over den samlede økonomi i aftalen.

  Tidsplan

  Der er i samarbejde med Københavns Kommune udarbejdet en tidsplan, som opererer med opstart af forpligtende samarbejde i Københavns Kommune og hjemtagelse af opgaver til Dragør Kommune fra den 1. januar 2014.

  En forudsætning for, at tidsplanen kan holde, er, at Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser og Københavns Borgerrepræsentation senest ultimo april har godkendt en ny aftale om forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen behandler sagen den 25. april 2013.

  Herefter skal den nye aftale om forpligtende samarbejde, herunder ikke mindst opgaverne som fremover skal varetages af Dragør Kommune, godkendes i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det har ikke været muligt at få angivet forventet sagsbehandlingstid i ministeriet.

  Det er dog væsentligt at der er tid til konkrete implementeringsaftaler efter aftalens godkendelse og inden ikrafttræden. Administrationen har derfor drøftet muligheden for en evt senere ikrafttræden i 2014 med både København og Tårnby.

  Opsigelse af aftaler

  Aftalen med Tårnby vil blive opsagt, når der foreligger en godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  En ny samarbejdspartner på det forpligtende samarbejde kan have konsekvenser for andre indgåede kontrakter, eks. med Sprogcenter Vestegnen. Disse aftaler vil blive opsagt, når den nye aftale er godkendt, for at sikre at Dragørs borgere ikke oplever at stå uden tilbud.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende samarbejde mellem kommuner

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien i den samlede aftale er vedlagt i bilag.

  I budget 2013 og overslagsår er der afsat følgende besparelser på det forpligtende samarbejde:

  2013: 0,2 mio. kr.

  2014: 0,5 mio. kr.

  2015: 1. mio. kr.

  2016: 1 mio. kr.

  I forhold til budget 2013-16 forventes følgende påvirkning af kassebeholdningen:

  2014: -2,9 mio. kr.

  2015: 0,8 mio. kr.

  2016: 0,8 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 9. april 2013

  Social, Børn og Kulturvalget den 11. april 2013

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Teknik, Miljø og Kulturudvalget den 09-04-2013

  Ad. 1+2+3+4+5+6+7+8

  Anbefales over for SBKU/ØPU/KB.

  Asger Larsen (C) og Uffe Jacobsen var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne, Social og Sundhedsudvalget den 11-04-2013

  ad 1-8.

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Kenneth Gøtterup ( C) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

  Bilag

 • 23
  Kørselsgodtgørelse for medarbejdere
  Sagsid.: 11/428

  ANBEFALING:

  Det anbefales, at der pr. 1. maj 2013 udbetales befordringsgodtgørelse for medarbejdere efter høj takst.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. august i 2011, at befordringsgodtgørelse med virkning fra 2012 udbetales efter SKAT’s lave takst. Ordningen blev videreført til 2013, dog med udtagelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at modtage befordringsgodtgørelse dækkende faktiske udgifter, hvilken den høje takst er et udtryk for.

  Der har siden indførelsen været utilfredshed med ordningen. Administrationen har i februar 2013 foretaget interview med nogle medarbejdere. Medarbejderne oplever, at ordningen afføder et ekstra tidsforbrug. Dette tidsforbrug er at betragte som død tid, og det anslås at der bruges 10-15 % i ekstra tid ved brug af kollektiv trafik eller kommunens biler, end hvis medarbejderen brugte egen bil.

  Den oprindelige besparelse var ca. 100.000 kr. Det tyder ikke på, at ordningen har haft den store effekt, da niveauet for udbetaling i 2011 og 2012 er forholdsvist stabilt jf. nedenstående tabel.

  Der forventes ikke en stor stigning i udgiften til befordringsgodtgørelse som følge af en ændring til høj takst fremover, idet en stor del af de medarbejdere, som kører meget, allerede har bemyndigelser til kørsel efter den høje takst.

  Udgiften til kørselsgodtgørelse og diæter sig således:

  År

  Udgift

  2009

  391.396,72 kr.

  2010

  269.907,42 kr.

  2011

  371.705,16 kr.

  2012

  411.271,39 kr.

  I opgørelsen for 2012 er der registreret udbetalinger for kilometer kørt i 2011, som er konteret efter det gamle regelsæt med sats 3,67 kr. pr. km. Disse udbetalinger udgør 66.221,93 kr. Udgiften i 2012 for kommunalbestyrelsesmedlemmers kørselsgodtgørelse udgør efter høj takst 625,1 kr.

  Med henblik på at sikre en optimal anvendelse af medarbejdernes arbejdstid, anbefales det, at der pr. 1. maj 2013 udbetales befordringsgodtgørelse efter den høje takst.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der forventes kun begrænset stigning i de direkte udgifter til kørsel, baseret på udviklingen i de seneste år.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 18. april 2013

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 18-04-2013

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) og Asger Larsen (C) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Godkendt.

 • 24
  Forslag fra C-gruppen
  Sagsid.: 13/1076

  ANBEFALING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling

  SAGSFREMSTILLING:

  C-gruppen har i mail af 3. april 2013 anmodet om at følgende forslag sættes på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 23. april 2013:

  ”C-gruppen stiller forslag om, at den besparelse Dragør Kommune opnår på løn i forbindelse med lockouten anvendes til konkrete forbedringer af skoleområdet.

  Når beløbets størrelse er kendt anmodes skolebestyrelserne om, at indsende ønsker til forbedringer og der prioriteres administrativt mellem de indkomne forslag.

  Besparelsen skal ikke indgå i det samlede budget til finansiering af skolereformen.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  T-gruppen foreslår, at mindreomkostningen i forbindelse med lockout af skolelærerne anvendes til kompenserende timer på skolerne.

  For stemte 3(T)

  Imod stemte 9(A, F, O, V)

  Undlader 3 (C)

  Faldet

  Forslag fra C-gruppen

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod 3 (T)

  Faldet

 • 25
  Evaluering af reglement for spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse
  Sagsid.: 11/3158

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om;

  1. ordningen skal fastholdes eller
  2. ændres til den tidligere model, så der også kan stilles mundtlige spørgsmål inden mødet i kommunalbestyrelsen

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med kommunalbestyrelsens godkendelse af ”Reglement for spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse” den 24. november 2011 blev det besluttet, at reglementet evalueres efter et år.

  Vedtagelsen af reglementet betyder hovedsagligt, at spørgetiden før mødet i kommunalbestyrelsen skal foregå på baggrund af skriftlige spørgsmål, som skal være borgmesterkontoret i hænde senest kl. 08.00 ugedagen inden mødets afholdelse. Den mundtlige spørgetid efter mødet i kommunalbestyrelsen blev fastholdt.

  Administrationen kan oplyse, at der dags dato er indgået skriftlige spørgsmål til besvarelse forud for møderne i kommunalbestyrelsen den 30. august 2012, den 31. januar 2013 og 4. april 2013.

  Formålet med regelsættet var at sikre en mere smidig afvikling af spørgetiden i Dragør Kommunalbestyrelse, og administrationen skal derfor anbefale, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt ordningen skal fastholdes eller ændres til den tidligere model, så der også kan stilles mundtlige spørgsmål inden mødet i kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 23. april 2013

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-04-2013

  Ad 2.

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet.

  Ad 1.

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 26
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Birgitte Nielsen spurgte, hvordan har man tænkt sig Falck samarbejdet i relation til det forpligtende samarbejde, kontanthjælp, snittet med UU-vejledningen.

  Borgmesteren svarede, at der i aftalen med Falck er taget højde for evt. skift af samarbejdspartner. Vedr. nye regler for kontanthjælp er disse regler endnu ikke fastlagt i detaljer.

  Annette Rahbek svarede at de nærmere regler for UU-vejledninger vil blive fastlagt efter nærmere aftale.