Skip navigationen

Referat

Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Uffe Jacobsen med anmeldt forfald, Dorthe Brinck blev indkaldt som suppleant. Birgitte Rinhart med anmeldt forfald, Rita Smedegaard blev indkaldt som suppleant. Ole Svendsen med anmeldt forfald, Knud Rosing blev indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse - Årsberetning magtanvendelse 2011
  Sagsid.: 12/1485

  SAGSFREMSTILLING:

  Social, Børn og Kultur fremsender til orientering for udvalget årsberetning 2011 om anvendt magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

  LOVE/REGLER:

  I bekendtgørelse nr. 789 af 6. juli 2006 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne fremgår det af § 15, at kommunen skal følge udviklingen i anvendelse af magt og andre indgreb i den personlige frihed med henblik på en vurdering af behovet for opfølgning.

  Der fremgår af § 15, stk. 2, at beretningen årligt skal forelægges

  kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 27. september 2011

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 27-09-2012

  Til efterretning.

  KB orienteres.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Havedøre i "Smedegården", genbehandling II
  Sagsid.: 12/1259

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles afslag til ansøgning om isætning af 2 havedøre i stuehusets facade mod Hovedgaden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved behandling af sagen på mødet i TMU den 4. september blev det besluttet at udsætte sagen ”for nærmere undersøgelse af hvorvidt øvrige lignende tilladelser er meddelt”, og at genoptage sagen på næste møde.

  Forvaltningen har kun fundet et eksempel på isætning af havedøre/yderdøre i traditionelle stuehuse i landsbyen (efter vedtagelse af Lokalplan 42). Det drejer sig om ombygningen i 2005 af ”Marienlyst”, Møllegade 12-14.

  Ved indretning af 3 boliger i stuehus-længen blev der isat 2 nye yderdøre i stuehusets gårdfacade. Havefacaden mod øst mod Hovedgaden blev bevaret med én centralt placeret havedør i bygningens midterparti (se tegningsbilag).

  Denne ombygning adskiller sig således fra den ansøgte ombygning af ”Smedegården”, hvor der er tale om stuehusets hovedfacade mod Hovedgaden.

  Som oplyst i sagsfremstillingen til TMU-behandlingen den 4.9.2012 er der tidligere meddelt tilladelse til udskiftning af vinduer med havedøre i 2 lejligheder i ”Smedegården”’s andre længer, hvor det oprindelige facadeskema ikke er bevaret.

  Tilsvarende er der i andre bebyggelser i landsbyen meddelt tilladelse til isætning af havedøre i ombyggede udlænger.

  Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen, med tilhørende bilag, i den sag, der forelå til TMU’s behandling den 4.9.2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2012

  For stemte:

  3 A+F+T

  Imod stemte:

  2 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt, at der meddeles afslag på ansøgningen.

  C gruppen begærede herefter sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven § 23.

  Morten Juel Hansen (V) og Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  C-gruppen foreslår at ansøgningen om isætning af 2 terrassedøre imødekommes.

  Forslaget godkendt.

  Bilag

 • 5
  Busdrift Dragør Kommune fra 2013
  Sagsid.: 11/2637

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler, at Movias tilbagemelding tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har ved brev af 11. september 2012 (bilag 1) besvaret Dragør Kommunes bestilling af busdrift fra 2013, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 21. juni 2012 om bestilling af busdrift i form af scenarie C.

  Movia oplyser, at Tårnby Kommune sideløbende har besluttet sig for at fortsætte med den nuværende busbetjening.

  Forudsætningen for at ændre busbetjening, som overskrider kommunegrænser, er enighed om ændringerne. Movia konkluderer, at da der ikke er enighed om ændret betjening, bortfalder forslaget om ændring.

  Såfremt Dragør Kommune ønsker en videre dialog med Tårnby Kommune om mulighederne for at gennemføre hele eller dele af scenarie C, står Movia til rådighed for drøftelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen medfører i sig selv ikke ændret økonomi eller personaleforhold.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2012

  Anbefales over for ØPU/KB.

  Morten Juel Hansen (V) og Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  Anbefales over for KB

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Taget til efterretning.

  Bilag

 • 6
  Kunstgræsbane
  Sagsid.: 12/1732

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  der gives en tillægsbevilling på 1.300.000 kr. på anlægsbudget 2012 til projektet kunstgræsbane på boldarealerne ved Hollænderhallen, finansieret af uforbrugte anlægsmidler 2012

  2.

  at

  der frigives et rådighedsbeløb på 150.000 kr. til arkæologiske undersøgelser, projekt og udbud af kunstgræsbane ved Hollænderhallen

  3.

  at

  det endelige projekt til kunstgræsbane behandles i Teknik- og Miljøudvalget iht. Lokalplan 45

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmesteren har på vegne af A, F, O og V anmodet forvaltningen om at belyse muligheden for at få anlagt en kunstgræsbane ved Hollænderhallen.

  På anlægsbudget 2012 er der afsat 1.500.000 kr. til medfinansiering af en kunstgræsbane ved Hollænderhallen.

  Boldklubben har oplyst at de har modtaget tilsagn om donation fra en fond på 1.500.000 kr. og at de har indsamlet 150.000 kr. fra sponsorater m.v. De oplyser videre, at der arbejdes videre med erhvervssponsorater og ansøgninger om eksterne tilskud fra bl.a. DBU (se bilag 2).

  Der er særlige regler om momsrefusion ved donation til kommuner fra foreninger, fonde o.l. Donationen på 1.500.000 kr. har således en værdi på 1.361.250 kr. efter moms.

  Forvaltningen har udarbejdet et anlægsoverslag på etablering af en kunstgræsbane og overslaget er på 4.350.000 kr. Se bilag 1. Endelig anlægssum kendes, når projektet har været i udbud.

  I øjeblikket er der således en samlet pulje på 2.661.250 kr. Med forslaget om en yderligere bevilling på kr. 1.300.000 giver det en samlet pulje på 4.161.250 kr. I forhold til overslaget mangler der således pt ca. 189.000 kr. som boldklubben forventer at tilvejebringe jf. bilag 2.

  Såfremt beløbet bevilges vil det videre arbejde i sagen bl.a. bestå af følgende aktiviteter:

  -

  Yderligere sponsorering; herunder ansøgning om anlægstilskud fra fonde og foreninger

  -

  Yderligere belysning af anlægsoverslag

  -

  Afklaring af planforudsætninger med henblik på udformning og indplacering i landskabet

  Den yderligere medfinansiering med 1.300.000 kr. til bl.a. anlægsforberedelser og igangsætning af udbud er væsentlig for at få rejst den sidste del af finansieringen til baneprojektet og få belyst den aktuelle anlægssum.

  Den videre planlægning og projektering vil i givet fald bl.a. afklare følgende forhold:

  -

  Indpasning af banen i forhold til landskabsplan for Hollænderhalområdet i Kommuneplan 2009 og Lokalplan 45, herunder muligheden for at benytte afgravet jord til terrænregulering i nærområdet.

  -

  Håndtering af regnvand ved afvanding til eksisterende dræn, evt. kombineret med lokal nedsivning i grøfter.

  De arkæologiske undersøgelser nødvendiggøres på baggrund af brev af 12. oktober 2012 fra Kroppedal Museum der bl.a. oplyser at museet har begrundet formodning om tilstedeværelsen af jordfaste fortidsminder på det berørte areal.

  Det endelige projekt for etablering af kunstgræsbanen skal efterfølgende bl.a. godkendes i Teknik og Miljøudvalget i relation til den gældende Lokalplan 45 for området.

  LOVE/REGLER:

  Kommuner har normalt mulighed for at få fuld refusion for afholdte momsudgifter.

  Imidlertid reduceres refusionen med et beløb svarende til 17,5% af kommunens indtægter fra drifts- og anlægstilskud fra bl.a. fonde og private foreninger.

  Ethvert beløb som kommunen modtager fra boldklubben til kunstgræsbanen rammes af denne regel.

  Se BEK nr 711 af 26/06/2012

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tillægsbevillingen holdes inden for den samlede budgetramme for anlæg i 2012, idet der pt. kalkuleres med uforbrugte anlægsmidler fra bl.a. ombygningen på Enggården, der dækker beløbet.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomi- og Planudvalget den 23. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 25-10-2012

  Anbefales over for KB.

  Borgmesteren rettede fejl i mellemregninger i den udsendte dagsorden. Det samlede beløb er korrekt. Beløbene er rettet i sagsfremstillingen.

  Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 7
  Ny skolestruktur, valg af rådgiver
  Sagsid.: 12/848

  ANBEFALING:

  Forvaltningen anbefaler:

  1.

  at

  rådgiver E tildeles opgaven

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling på 500.000 kr. til brug for rådgivning i 2012, der modregnes i den samlede anlægsramme til projektet i 2013.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. juni 2012 besluttet at udbyde rådgivningen til skolebyggerierne.

  Denne rådgiveropgave har været i EU-udbud og opgaven har været udbudt som ”økonomiske mest fordelagtig”.

  Der er 5 firmaer som blev prækvalificeret til at give bud på opgaven. Sammenstilling af tilbuddene og vurdering fremgår af bilag 1.

  Der kan ikke frit vælges mellem tilbuddene, idet opgaven skal tildeles det firma som opnår flest point.

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26. april 2012 bl.a. besluttet

  at der skal bygges et nyt supplerende spor på St. Magleby Skole

  Kirkevej og at der skal sikres kapacitet til at opretholde ekstra spor

  på enkelte årgange med højt elevtal på Dragør Skole Nord. Herudover

  skal undervisningsmiljøet i det samlede skolevæsen ske i tidssvarende

  lokaler.

  Der er afsat 45 mio. kr. til St. Magleby Skole ved Kirkevej, 5

  mio. kr. til Dragør Skole Nord og 5 mio. kr. til Dragør Skole Syd.

  Den valgte rådgiver skal i samarbejde med brugerne og forvaltningen udarbejde byggeprogram, udbudsmateriale og føre tilsyn med byggerierne.

  Der er udarbejdet en revideret tidsplan for projektet, det peger i retning af at skolebyggerierne kan stå færdige omkring november 2014.

  Endelig tidsplan for byggeriet vil blive udarbejdet, når entreprenøren er valgt, herunder vil muligheden for eventuel tidligere indflytning blive belyst.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I anlægsbudget 2013 er der afsat 20 mio. kr. og 35 mio. kr. i 2014 til skolebyggeri. For at tidsplanen kan overholdes, skal udarbejdelse af byggeprogram med brugerne i gang i 2012. Der skal derfor afholdes en række udgifter til rådgivning i 2012.

  Tillægsbevillingen på 500.000 kr. forventes at kunne holdes inden for det samlede budget for 2012, som følge af uforbrugte anlægsmidler. Tillægsbevillingen modregnes i den samlede anlægsramme til projektet i 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomi- og Planudvalget den 23. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 25-10-2012

  Liste T foreslår at valg af rådgiver udsættes indtil konsekvenserne af Arbejdstilsynets påbud om ”at sikre indeklimaet” på St. Magleby Skole er afdækket.

  For stemte:

  2 (T)

  Imod stemte:

  3 (A+C+V)

  Faldet.

  Afstemning om forvaltningens anbefalinger:

  For stemte:

  2 (A+V)

  Imod stemte:

  3 (C+T)

  Faldet.

  A og V begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  ØPU ønsker oplysninger om eventuelle påbud på St. Magleby Skole.

  Ole K. Svendsen (A) og Pernille Lundqvist (F) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Forslag fra C-gruppen om, at sagen sendes tilbage til ØPU

  For stemte 6 (C, T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Faldet

  T foreslår, at valg af rådgiver udsættes indtil konsekvenserne af Arbejdstilsynets påbud vedr. indeklimaet på St. Magleby skole er kendt.

  For stemte 3 (T)

  Imod stemte 9 (A, F, O, V)

  Undlod at stemme 3 (C)

  Faldet

  Forvaltningens forslag pkt 1+2 samlet.

  For stemte 9 (A, F, O, V)

  Imod stemte 6 (C, T)

  Godkendt

  Protokol fra T:

  T-gruppen ønsker at man hurtigst muligt afklarer de økonomiske konsekvenser af arbejdstilsynets påbud vedr. indeklimaet på St. Magleby Skole.

  Bilag

 • 8
  Lukkedage
  Sagsid.: 12/1261

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at institutionerne holder lukket den 5. juni, og at der tilbydes alternativ pasning den 31. december.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lukkedage i daginstitutioner var et tema i økonomiaftalen for 2012 mellem den tidligere regering og KL. Samtidig har der igen været fokus på lukkedage i forbindelse med offentliggørelsen af kommunernes budgetindberetninger for 2012, ligesom lukkedage er et tema i regeringsgrundlaget.

  I regeringsgrundlaget fremgår det, at antallet af lukkedage bør begrænses, og at regeringen vil drøfte veje hertil med kommunerne. Grundlaget for disse drøftelser forventes at være en status på, hvordan kommunerne lever op til den nuværende aftale om lukkedage.

  Lukkedage defineres som almindelige hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtagen lørdage, søndage og helligdage samt grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december. I Dragør Kommune holder alle institutioner åbent 5. juni til kl. 12.

  Holder et dagtilbud under kommunens forsyning en lukkedag, skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til rådighed. Kommunen kan alene undlade at stille alternativ pasning til rådighed i weekender, på helligdage samt den 5. juni og 24. december, da disse dage ikke defineres som lukkedage. Dragør Kommune har ikke tidligere stillet alternativ pasning til rådighed den 31. december, men skal i henhold til regeringens udmelding tilbyde alternativ pasning denne dag for at opfylde kravet. I loven er der til gengæld ikke krav om pasning den 5. juni, så forvaltningen foreslår, at der holdes helt lukket denne dag, og at der i henhold til loven i stedet tilbydes alternativ pasning den 31. december.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget 27. september 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 27-09-2012

  Anbefales over for KB.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Godkendt.

 • 9
  Det nye folkeoplysningsudvalgs vedtægter og kompetencer
  Sagsid.: 11/1867

  ANBEFALING:

  Social, Børn og Kulturudvalget anbefaler,

  1.

  at

  vedtægterne for det nye folkeoplysningsudvalg godkendes

  2.

  at

  Kommunalbestyrelsen delegerer følgende kompetencer til det nye folkeoplysningsudvalg:

  ·

  Anvisning af lokaler.

  ·

  Regler om anvisning af lokaler.

  ·

  Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning.

  ·

  Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

  ·

  Regler om aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik den 26. april 2012. Ifølge folkeoplysningspolitikken skal der nedsættes et nyt folkeoplysningsudvalg i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2.

  Den 12. september 2012 afholdtes valgmøde til det nye folkeoplysningsudvalg, der konstituerer sig i oktober måned.

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge vedtægter for det nye folkeoplysningsudvalgs virksomhed og beslutte, hvilke kompetencer der skal delegeres til det nye folkeoplysningsudvalg.

  Social, Børn og Kultur anbefaler, at følgende kompetencer delegeres:

  Anvisning af lokaler – Regler for anvisning af lokaler – Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning – Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde – Regler om aktivitetstilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og den folkeoplysende voksenundervisning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 27. september 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 27-09-2012

  ad 1-2.

  Anbefales over for KB dog under forudsætning af, at det nye FOU fremkommer med et oplæg til revision af bane- og lokalefordelingsreglerne.

  Udvalget ønsker tilsendt en liste over de valgte medlemmer af det nye Folkeoplysningsudvalg.

  Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Strandparken - godkendelse af årsregnskab 2011
  Sagsid.: 12/1526

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler,

  1. at årsregnskab 2011 for Boligselskabet Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med reglerne.
  1. at dagsordenen for styringsdialogen fastsættes således:

  a)Boligselskabets fremtidige opfølgning på den økonomiske

  situation; herunder opfølgning på de af revisor anbefalede tiltag.

  b)Drøftelse af mulighederne for en effektivisering af bolig-

  selskabet – evt. ved sammenlægning af afdelinger og ekstern

  administration/forretningsførelse.

  c)Bygningernes tilstand.

  d)Beboersammensætningen.

  e)Administrationens effektivitet.

  f)Diverse.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har som tilsyn med de almene boliger i kommunen modtaget Boligselskabet Strandparkens årsregnskab for 2011

  Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne og anbefales derfor godkendt som sådan.

   Årsregnskaberne med tilhørende revisionsprotokollat indeholder oplysninger, som er relevante at inddrage i styringsdialogen med boligselskabet.

  Indledningsvist skal det – uden nogen direkte sammenhæng med årsregnskab 2011 i øvrigt - oplyses, at boligselskabets organisationsbestyrelse i september 2012 besluttede at afskedige forretningsfører.

  Boligselskabernes Landsorganisation (BL) og boligselskabets eksterne revisor har været inddraget som konsulenter i processen og har bistået med, at der omgående blev konstitueret en forretningsfører i boligselskabet således at forretningsføreropgaven varetages.

  Konstitueret forretningsfører er Ole Nyholm der er tidligere direktør i det daværende Roskilde Boligselskab.

  Administrationen har en løbende dialog med den konstituerede forretningsfører, og har også været i dialog med selskabets revisor.

  Årsregnskab 2011 udviser, at 8 ud af boligselskabets 10 afdelinger i 2011 har underskud.

  Disse underskud begrundes med uforudsete stigninger til vand og renovation.

  Af øvrige større udgifter kan anføres bistand til ekstern bistand i forbindelse med regnskabsmæssig assistance i forbindelse med revisionen. Denne udgift var budgetteret med kr. 275.000,00 medens den reelle udgift var kr. 423.456,00.

  Endvidere er en regnskabspost vedrørende konto 513 ”vedligeholdelse af kontormaskiner” bogført med en udgift på kr. 2.726.330,00.

  Posten vedrører førtidig afvikling af nogle leasingaftaler vedrørende kopimaskiner. Boligselskabet valgte at købe sig ud af aftalerne, da leasingaftalerne og de tilhørende forbrugsafgifter var uforholdsmæssigt høje. Dispositionsfonden har bevilget et tilskud på kr. 1.500.000 til delvis dækning af udgiften.

  Hovedtal for boligorganisationen er et underskud på kr. 2.326.933,00. Underskuddet overføres til arbejdskapitalen som er negativ med kr. 2.044.819,00.

  Dispositionsfonden andrager kr. 3.700.914,00.

  Revisor påpeger at visse afdelinger ikke har tilstrækkelige henlæggelser – dels til imødegåelse af tab ved fraflytning og dels til vedligeholdelse.

  Administrationen foreslår, at forholdene drøftes konkret med organisationsbestyrelsen og forretningsfører under styringsdialogmødet med henblik på at indgå aftale om fremtidige henlæggelser.

  Revisor anbefaler endvidere, at der udarbejdes skriftlige procedurer for løbende afstemninger, ajourføring af bogholderiet og procedurer for

  årsafslutningsprocessen samt for godkendelse af indkøb, lønudbetalinger m.v.

  Administrationen anbefaler, at opfølgningen på disse anbefalinger drøftes under styringsdialogmødet.

  I lyset af, at flere afdelinger har genereret underskud i året 2011 og i lyset af afskedigelsen af forretningsfører vil det være relevant at foretage en drøftelse med organisationsbestyrelsen og forretningsfører om boligselskabets fremtidige tiltag.

  Administrationen bekendt overvejes en sammenlægning af afdelinger med henblik på effektivisering, ligesom bestyrelsen undersøger de fremtidige muligheder for forretningsførelse, herunder om denne skal foretages eksternt i stedet for, som hidtil, med en fastansat forretningsfører.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som foreskriver, at Kommunalbestyrelsen som tilsyn med de almene boliger skal have forelagt årsregnskaberne til godkendelse og afholde styringsdialogmøde med de almene boligselskaber i kommunen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den. 4. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  Anbefales over for KB

  ØPU orienteres om styringsdialogmødet umiddelbart efter mødets afholdelse

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Pkt 1 og 2 under afstemning samlet:

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Ansøgning om forhøjelse af lånebeløb - Strandparken afd. 1
  Sagsid.: 12/844

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at det godkendes at forhøje det tidligere godkendte lånebeløb for afd. 1 i Strandparken med kr. 42.352,00.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2012 5 ansøgninger om låneoptagelse og lejeforhøjelse fra Strandparken i Dragør.

  Låneoptagelsen vedrørte den såkaldte kollektive råderet, hvor beboerne efter egen ansøgning kan få lov at udføre forbedringsarbejder som ellers påhviler boligselskabet – f.eks. udskiftning af køkken og bad.

  Der optages lån til finansieringen og tilbagebetalingen påhviler de lejemål hvor arbejderne er udført.

  Den 21. juni 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen bl.a. at afdeling 1 kunne optage lån med i alt kr. 1.443.000,00. Der var tale om, at 7 lejemål ønskede at udskifte køkken og bad.

  Ole Nyholm, konstitueret forretningsfører i Strandparken har den 17. september 2012 fremsendt ansøgning om, at lånebeløbet forhøjes med kr. 42.352,00 fordi det viste sig, at der var yderligere ét lejemål i afdelingen end oprindeligt ansøgt, som efter egen ansøgning fik udskiftet køkkenet.

  Administrationen anbefaler, at det tillades at forøge lånebeløbet med det ansøgte, således at låneprovenuet bliver kr. 1.485.352,00.

  Lejeforhøjelsen som kommer til at påhvile lejemålet i konsekvens af køkkenudskiftningen er på 4,76 % og den skal således ikke godkendes af Kommunalbestyrelsen, da den ikke overstiger 5 % af den årlige leje.

  LOVE/REGLER:

  Reglerne om almene boliger og kommunernes tilsyn med disse.

  Reglerne forskriver bl.a. at der ikke kan optages og tinglyses lån i ejendommene uden Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet i forhold til Dragør Kommune. Der er ikke tale om, at der søges om kommunal garanti for lånene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  For stemte 5 (A+F+T+V)

  Imod stemte 1 (C)

  Anbefales over for KB

  Beløbet tilrettes.

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  For stemte 12 (A, F, O, T, V)

  Imod stemte 0

  Undlod at stemme 3 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Udpegning til bestyrelsen i Dragør Erhverv
  Sagsid.: 12/1792

  ANBEFALING:

  Administrationen anbefaler, at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen i Dragør Erhverv

  SAGSFREMSTILLING:

  Formanden for Dragør Erhverv, Rasmus Gundelund Nielsen, har i mail af 16. oktober 2012 skrevet til kommunalbestyrelsen og tilbudt en plads i bestyrelsen i Dragør Erhverv til den til enhver tid siddende borgmester i Dragør Kommune, med titel af observatør uden stemmeret.

  På nuværende tidspunkt er foreningens vedtægter formuleret således:

  ”Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år. Endvidere afsættes der 1 plads til et af kommunalbestyrelsen udpeget bestyrelsesmedlem. Denne plads er som observatør uden stemmeret. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.”

  På foreningens stiftende generalforsamling blev ovenstående formulering drøftet under punktet eventuelt. Generalforsamlingen var enige om at ændre vedtægterne på den ordinære generalforsamling i begyndelsen af 2013 til følgende:

  ”Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt på den ordinære generalforsamling for 2 år. Endvidere afsættes der 1 plads til den til enhver tid siddende Borgmester i kommunen. Denne plads er som observatør uden stemmeret. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.”

  Efterfølgende har bestyrelsen behandlet spørgsmålet, og der er enighed om, at foreningen fra begyndelsen ønsker, at den siddende borgmester udpeges til bestyrelsen i Dragør Erhverv.

  Administrationen skal anbefale, at kommunalbestyrelsen udpeger et medlem til bestyrelsen i Dragør Erhverv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  F foreslår, at den siddende borgmester vælges.

  Godkendt.

 • 13
  Mødeplan 2013
  Sagsid.: 12/1319

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, It og Udvikling anbefaler, at eventuelle ændringer i mødeplanen for 2013 indarbejdes og godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-09-2012
  SBKU godkendte mødeplanen for 2013 for så vidt angår egne møder. Dialogmøderne blev godkendt på følgende datoer: Tirsdag den 19. marts 2013: Skolerne kl. 17.00-19.00 Tirsdag den 23. april 2013: Musik- og kulturskolen Ungdomsskolen kl. 17.00-17.45 kl. 18.00-18.45 Tirsdag den 14. maj 2013: Tandplejen Sundhed og Omsorg kl. 17.00-17.45 kl. 18.00-19.15 Herudover blev det besluttet, at dialogmødet med Museum Amager afholdes hvert andet år.

  SAGSFREMSTILLING:
  Det er udarbejdet forslag til mødeplan 2013. Kommunalbestyrelsen: Der er indlagt 12 møder som afholdes på torsdage. Det lukkede møde afholdes umiddelbart inden det åbne møde, såfremt der er sager, som skal behandles for lukkede døre. Det åbne møde begynder kl. 19.00. Mødet den 10. oktober 2013 vil kun indeholde budgettets 2. behandling. Seminar: Der er forslag om budgetseminar den 30. og 31. august 2013. Kommunalpolitisk Topmøde: KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 21. og fredag 22. marts 2013. Kommunaløkonomisk Forum: KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 10. og fredag den 11. januar 2013. Kommunal- og Regionsrådsvalg: Den 19. november afholdes der valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. I den forbindelse vil der være møder før og efter den 19. november, for dem der sidder i valgbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalget: Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage og det foreslås af møderne ligger kl. 7.30-9.30 med servering af morgenmad. Mødet den 3. oktober vil primært indeholde 2. behandling af budgettet. Social, Børn og Kulturudvalget: Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage og begynder kl. 8.00. Dog ligger mødet i oktober onsdag den 9. Der skal være dialogmøder med Skolerne, Musikskole og Ungdomsskole, Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Tandplejen, evt. Museet og Dragør Turistråd. Rækkefølgen og mødetidspunkter for dialogmøderne fastlægges i forbindelse med et af de første SBKU-møder i året. Teknik og Miljøudvalget: Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage og begynder kl. 17.00. Der skal indarbejdes dialogmøder og vejsyn.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. september 2012

  Teknik og Miljøudvalget den 27. september 2012

  Økonomi- og Planudvalget den 4. oktober 2012

  Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2012

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 27-09-2012

  TMU godkendte mødeplanen for 2013 for så vidt angår egne møder.

  Dialogmøde afholdes efter TMU den 30. april 2013.

  Vejsyn afholdes efter TMU den 3. september 2013

  Morten Juel Hansen (V) og Helle Barth (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  ØPU godkendte mødeplanen 2013 for så vidt angår egne møder, dog at møderne begynder kl. 17.00.

  Det anbefales, at KB-mødet den 25. april 2013 flyttes til den 23. april 2013

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 25-10-2012

  Lars Tøgern spurgte til hvem den rådgiver der er valgt er, jfr. Pkt. 7.

  Borgmesteren svarede at det må ikke oplyses på nuværende tidspunkt på grund af karenstid.

  Annette Nyvang spurgte om man vil oprette ekstra spor til de klasser, hvor der bliver op mod 37 børn i hver klasse.

  Borgmester svarede at det vil indgå i den konkrete skoleplanlægning.