Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. september 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Uffe Jacobsen (C) fraværende med anmeldt forfald, Dorthe Brinck (C) indkaldt som suppleant.

Kim Grønved Nielsen (T) fraværende med anmeldt forfald, Mette Mortensen (F) indkaldt som suppleant.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:

  Korrektion til spørgetiden i Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august 2012.

  ”Rikke Karlsson spurgte, om det i højere grad kunne være muligt, at der bliver indkaldt en stedfortræder ved KB medlemmers fravær.

  Borgmesteren svarede, at stedfortrædere indkaldes under hensyn til tidspunktet for anmeldt fravær og stedfortræderens mulighed for at deltage.”

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  1. behandling af budget 2013-15
  Sagsid.: 11/3255

  ANBEFALING:
  Det anbefales, 1. at Økonomi- og Planudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jfr. bilag 1 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Økonomiafdelingen anbefaler at nye tekniske korrektioner jf. bilag 2 indarbejdes i budgetforslag 2013 - 2016. 2. at Økonomi- og Planudvalget tager svaret på ansøgningerne om tilskud og lånepuljer til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til budgetproceduren skal Økonomi- og Planudvalget 1. behandle budgetforslaget 2013 - 2016.

  Drift

  Budgetforslaget for 2013 samt overslagsårene 2014 - 2016 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2012. Dertil kommer tekniske korrektioner. Ved tekniske korrektioner forstås ændringer til budgetforslaget, som følge af lovændringer, pris- og lønreguleringer, berigtigelser samt mængdereguleringer.

  Anlæg

  Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet for 2012.

  Budgetforslag 2013 indeholder budget på 62,173 mio. kr. til skoleombygning og en salgsindtægt på -62,136 kr. til finansiering af ombygningen. Der foreslås en teknisk korrektion vedrørende skolesagen, således at der afsættes 20 mio. kr. i 2013 og 35 mio. kr. i 2014, samt en tilsvarende optagelse af kassekredit til skolebyggeriet. Korrektionen fremgår af bilag 2.

  Øvrige budgetforudsætninger

  I budgetforslaget er indarbejdet statsgaranti for skatter, tilskud og udligning.

  I budgetforslaget er der uændrede skattesatser for perioden 2013-16 i forhold til 2012.

  Svar på ansøgning om tilskud og lån

  Forvaltningen har søgt lån og tilskud i forbindelse med budget 2013. Svaret på de søgte ordninger fremgår af tabel 1.

  Tabel 1

  Ordning

  Status vedr. ansøgning

  Bevilling
  Mio. kr.

  Kvalitetsfonden

  Søgt: Imødekommet

  14

  Ordinære anlæg

  Søgt: Ikke imødekommet

  0

  Kommuner med lav likviditet

  Søgt: Imødekommet

  3

  Tilskud, særligt vanskeligt stillet kommune

  Søgt: Ikke imødekommet

  0

  Tilskud, særligt vanskeligt stillet kommune, hovedstadsområdet

  Søgt: Ikke imødekommet

  0

  Jf. tabel 1 har Dragør Kommune har fået muligheden for at optage lån på 14 mio. kr. til anlægsinvesteringer på kvalitetsfondens område, samt 3 mio. kr. til at afhjælpe lav likviditet. Ingen af disse beløb er indarbejdet pt.

  Procedure m.m.

  Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling. Høringssvar skal være modtaget 27. september 2012, som også er sidste frist for at Kommunalbestyrelsens medlemmer indsender ændringsforslag til budgetforslaget, hvis forslaget kræver administrationens beregning.

  LOVE/REGLER:
  J.f. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomi- opg Planudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Ad 1

  Budgettet oversendes til KB´s behandling.

  Ad 2

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Ad 1.

  Partierne A, F, O og V fremlægger ændringsforslag (budgetforlig) til det af ØPU fremsatte budgetforslag, jf. vedlagte bilag til referatet:

  For stemte:

  10 (A+F+O+V)

  Imod stemte:

  5 (C+T)

  Vedtaget og oversendes til 2. behandling.

  Ad 2.

  Til efterretning.

  Bilag

 • 4
  Revisionsberetning vedrørende regnskab 2011
  Sagsid.: 12/650

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, 1. at revisionsberetning nr. 11 vedrørende årsregnskabet 2011 fra BDO Kommunernes Revision godkendes. 2. at årsregnskabet 2011 med de anbefalede ændringer godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:
  Beretning nr. 11 vedrørende årsregnskabet 2011. Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 24. maj 2012 årsregnskabet 2011 til revisionen. Formålet med beretningen er, at give Kommunalbestyrelsen en orientering om de aflagte revisionsbesøg. Det fremgår af konklusionen på revisionspåtegningen side 272, at på trods af de ej korrigerede forhold, er det deres vurdering, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet. Årsregnskabet 2011 er blevet ændret i forhold til tidligere fremsendt på følgende områder. Årsberetningen 2011 side 30, omkostningskontiene 9.81 til 9.84 på statusbalancen er blevet reguleret. Side 35 noterne er anlægsoversigten taget ud, da den ikke er obligatorisk. Revisionen har givet anledning til bemærkninger i henhold til afsnit 1.6 1.6.1 Social sagsrevision På områderne Tilbud til udlændinge, Kontante ydelser, Revalideringer og Forsikrede ledige er det revisionens vurdering, at kommunen ikke har administreret i overensstemmelse med gældende regler. Revisionen henstiller, at der etableres det fornødne ledelsestilsyn m.v., således at der administreres i overensstemmelse med gældende regler. Samtlige områder varetages af Jobcenteret i Tårnby Kommune. Dragør kommune har været konstant i dialog med Jobcenteret, om at blive bedre til at leve op til lovgivningens krav til sagsbehandlingen. 1.6.2 Udbetaling til alternative modtagere i KMD-aktiv. KMD-aktiv er det system, som kommunen anvender til udbetaling af en række kontante ydelser. Der udbetales ydelser til personer såvel som til alternative modtagere. En alternativ modtager kan eksempelvis være et boligselskab. Revisionen påpeger, at der p.t ikke foretages kontrol af udbetalinger til alternative modtagere i KMD-aktiv. Revisionen henstiller, at der udføres kontrol med udbetalinger til alternative modtagere, således at det sikres, at der sker korrekt udbetaling til rette modtagere. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde en procedure for kontrol af alternative modtagere i KMD-aktiv. 1.6.3 Lånoptagelse Revisionen påpeger, at der er hjemtaget for meget lån for 9,8 mio. kr. i 2011. Der skulle således have været foretaget et ekstraordinært afdrag eller deponering af et tilsvarende beløb ultimo regnskabsåret jr. lånebekendtgørelsen. De 3,8 mio. kr., som vedrøre lån til betaling af ejendomsskatter er blevet modregnet i lånoptagelsen for 2012.De resterende 6 mio. kr. er lån, der vedrører ældreboligbyggeriet Enggården. De 6 mio. kr. er ikke medtaget i kommunens likviditetsopgørelse. Lånet bliver reguleret ved modtagelse af det endelige regnskab fra KAB.

  LOVE/REGLER:
  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomi- og Planudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, der afgiver det til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen yderligere bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Regnskabet og årsberetningen vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borger og Social. Regnskabet og årsberetningen vil desuden blive tilgængelig på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning 2012 på SBKU´s område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2012 godkender budgetomplaceringer mellem Sektor 3 Folkeskole, Sektor 4 Kultur og Fritid, Sektor 5 Daginstitutionsområdet og Sektor 7 Ældre og Handicappede, hvorved der lægges 57.345 kr. i kassen som en tillægsbevilling.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-09-2012
  Anbefales over for ØPU/KB, dog således at de 57.345 kr. forbliver inden for SBKUs ramme og reserveres til eventuel udmøntning af den bevilligede underskudsgaranti på 100.000 kr. til Dragør Musikfest. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved budgetopfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SBKUs bevilling gennemgået med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo juni 2012. Det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke behov for at foretage ændringer i budgettet på SBKUs område. Budgetopfølgningen på SBKUs område er foretaget ud fra kendt forbrug og de tendenser, der ses på de enkelte områder. Der vil derfor kunne ske ændringer på de enkelte områder hen over året. Resultatet af 2. budgetopfølgning 2012 på SBKUs område er følgende: Budgetændringer Beløb Sektor 3 Folkeskolen Til Sektor 3 Folkeskolen søges omplaceret 1,8 mio. kr. fra Sektor 5 Daginstitutionsområdet, idet skolefritidsordningerne er flyttet mellem sektorerne. Herudover er Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 26. april 2012 om udvidet ledelsesresurse vedr. ny skolestruktur implementeret. Et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. søges omplaceret til de andre sektorer. 686.867 Sektor 4 Kultur og Fritid Til Sektor 4 Kultur og Fritid søges omplaceret 194.000 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til underskudsgaranti for indkøb af digitaliseringsudstyr til Dragør Biograf. 194.000 Sektor 5 Daginstitutionsområdet På Sektor 5 Daginstitutionsområdet søges 1,8 mio. kr. under søskendetilbud omplaceret til Sektor 3 Folkeskolen, idet Skolefritidsordningerne er flyttet imellem sektorerne. SBKU vedtog på møde d. 3. maj 2012 vedr. status på organisationsændring i Dagplejen, at restbeløbet på 110.000 kr. indgår i 2. budgetopfølgning. -1.910.000 Sektor 6 Borger og Social 0 Sektor 7 Ældre og Handicappede Til Sektor 7 Ældre og handicappede, Hjemmeplejens rehabiliteringsprojekt søges omplaceret 47.488 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen. Kommunalbestyrelsens beslutning den 21. juni 2012 om tilbageførsel af Madservice til Omsorgscentret Enggården er implementeret med 702.000 kr. Sektor 07’s merforbrug søges dækket via mindreforbrug på andre sektorer indenfor SBK. 971.788 Total, Sektor 3 – 7 Differencen mellem sektorerne søges lagt til kassen. -57.345 Sektor 9 Forvaltningen Overføres til Sektor 4 Kultur og Fritid og Sektor 7 Ældre og handicappede. 241.500 Samlet set indstilles ved 2. budgetopfølgning 2012, at 57.345 kr. lægges i kassen. Økonomi- og Planudvalget behandler sektor 09 Forvaltning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning på SBKUs område er, at der lægges 57.345 kr. i kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. september 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

 • 6
  2. budgetopfølgning 2012 på TMU´s område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender 2. budgetopfølgning 2012 på TMU´s område.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2012
  Anbefales over for ØPU/KB Morten Juul Hansen (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er TMU’s område gennemgået og det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke konstateret behov for at foretage ændringer i budgettet på TMU’s område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet at bemærke.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

 • 7
  2. budgetopfølgning 2012 på ØPU´s område
  Sagsid.: 12/271

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at udvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2012 godkender budgetomplaceringer mellem Sektor 9 Forvaltningen, Sektor 4 Kultur og fritid og Sektor 7 Ældre og handicappede på i alt 241.500 kr. 2. at der gives en negativ tillægsbevilling som tilgår kassen i form af en renteindtægt på 450.000 kr. fra lån til betaling af ejendomsskatter.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede regnskab på området. Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug pr. ultimo juni 2012, foretaget gennemgang af ØPUs bevilling. Resultatet af 2. budgetopfølgning 2012 på ØPUs område er følgende: Budgetændringer Beløb Sektor 9 Forvaltningen Der omplaceres 194.000 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til Sektor 4 Kultur og fritid til underskudsgaranti for indkøb af digitaliseringsudstyr til Dragør Biograf. Der omplaceres 47.488 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til Sektor 7 Ældre og handicappede til hjemmeplejens rehabiliteringsprojekt. -241.500 Sektor 10 Renter Renteindtægt fra lån til betaling af ejendomsskatter. Beløbet lægges i kassen. -450.000 Sektor 11 Finans Ingen ændrede forudsætninger. 0 Total -691.500 Samlet overblik over 2. budgetopfølgningNedenstående tabel viser et overblik over 2. budgetopfølgning på områderne TMU, SBKU og ØPU. Område Merforbrug+/ Mindreforbrug- TMU 0 SBKU 0 ØPU -450.000 Samlet opfølgning for alle sektorer -450.000 Herudover omplaceres bevilling på 241.500 fra sektor 9 Forvaltningen til sektor 4 Kultur og fritid og Sektor 7 Ældre og handicappede. Samlet set medfører 2. budgetopfølgning 2012 en anbefaling, der betyder, at 450.000 kr. lægges i kassen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Konsekvensen af godkendelse af 2. budgetopfølgning er, at der omplaceres en bevilling på 241.500 kr. fra Sektor 9 Forvaltningen til Sektor 4 Kultur og fritid og Sektor 7 Ældre og handicappede. Herudover at der lægges 450.000 kr. i kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

 • 8
  Natbusbetjening Dragør Kommune
  Sagsid.: 11/2791

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at Dragør Kommune tilslutter sig Movias anbefalede fremtidige natbusbetjening med linje 81N til Dragør

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juul Hansen (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  På baggrund af ændrede forhold i natbetjening af S-tog og Metro har Movia foretaget analyse af den samlede natbetjening også med busser i hovedstadsområdet. Analyserne er mundet ud i forslag til forenkling og tilpasning af natbusbetjeningen. Hovedparten af City-natbusserne bliver nedlagt og omlægges til kørsel i tidsrummet kl.01:00-05:00 med A-buslinjer. Samtidig bevares natbuslinje 81N til Dragør Stationsplads sammen med natbuslinjer parallelle med S-tog og øvrige regional-natbuslinjer som selvstændige N-linjer. Der vil ske to mindre linjeomlægninger af linje 81N på centrale dele af strækningen i København. Af bilag 1 ses Movias anbefalede nye natbusbetjening. Alt andet lige forventes natbusændringerne at medføre flere passagerer i natbusserne på grund af forenklingen med kørsel med A-busser døgnet rundt. Da linje 81N i det centrale København deler rute med den nye natbuslinje 5A, forventes dog en reduktion i antal passagerer på linje 81N. Dette medfører øgede udgifter for Dragør Kommune. Movia sigter mod trafikbestilling den 15. oktober 2012 for at kunne implementere ændringerne ved køreplanskiftet den 24. marts 2013. Movia har i analysearbejdet også undersøgt muligheden for at køre natbuskørsel med linje 350S i stedet for linje 81N. Dette vil for både Dragør og Tårnby Kommuner bevirke manglende betjening af borgerne på Vestamager herunder Søvang samt Dragør Nord i Dragør. Heraf kan Søvang betjenes ved supplerende natbuskørsel med linje 33. Passagerantallet på strækningen er begrænset. I Søvang viser tællinger 1 påstiger/2 afstigere nat efter søndag – torsdag og 5 påstigere/4 afstigere nat efter fredag og lørdag. Dragør Nord omhandler Kirkevej – Hartkornsvej – Ndr Dragørvej og stationsvej. Tællinger viser 2 afstigere/0 påstigere nat efter søndag – torsdag og 5 afstigere/1 påstiger nat efter fredag og lørdag. Natbusbetjening med linje 350S og linje 33 vil tilsammen blive dyrere, end hvis linje 81N fortsætter. Endvidere vil Dragør Nord ved dette alternativ være ubetjent om natten. Øvrigt materiale beror i sagen i Plan og Teknik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændringen i natbusbetjeningen forventes at medføre øget udgift for Dragør Kommune på anslået kr. 90.000 årligt fra 2013 ved fortsat drift med linje 81N.

  Den alternative natbusbetjening med linje 350S og linje 33 forventes at medføre øget udgift for Dragør Kommune på anslået godt kr. 260.000 årligt fra 2013.

  Den øgede udgift til natbusdrift indarbejdes i budget 2013-16.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Ad 1.

  For stemte:

  12 (A+C+F+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Godkendt.

  O beklager, at man ikke fra Dragør har en direkte forbindelse til metroen. Pendlerne tvinges til en langsom omvej dagligt.

  Bilag

 • 9
  Cykelstier
  Sagsid.: 12/1190

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller 1. at forslag til ombygning af krydset Kirkevej/Jægervej godkendes 2. at Der gives en anlægsbevilling på kr. 102.000 til Cykelstier til ombygning af krydset Kirkevej/Jægervej og at beløbet frigives

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2012
  Ad. 1+2 Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juul Hansen (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2012 er afsat kr. 102.000 til Cykelstier, og der er i det 4årige anlægsbudget afsat yderligere i alt kr. 200.000. Beløbene er ikke øremærket yderligere. Cykelstiscreening: Der er derfor udarbejdet en cykelstiscreening med forslag til udpegning af forbedringer for cykeltrafikken (bilag 1) med udgangspunkt i følgende parametre: Afdækning af sikre skoleveje/stier baseret på den nye skolestruktur Afdækning af sikre veje/stier til klub- og fritidsaktiviteter Afdækning af anden evt. manglende sammenhæng i cykelstinettet Til brug for udpegning og anbefalinger er anvendt følgende kortgrundlag og registrering: Nuværende stinet Vejklassificering og årsdøgntrafik Skoledistrikter og skoleveje Børneinstitutioner Fritidsaktiviteter Uheldsregistrering Stibelægningers vedligeholdelsesstand: Herudover har forvaltningen gennemgået stisystemet og har lavet foreløbig vurdering af stiernes vedligeholdelsesstand jf. vedlagte bilag 2. Gennemgang og vurdering er baseret på inddeling af stierne i 3 kategorier, hvor kategori 1 er god stand (grøn), kategori 2 er acceptabel men nedslidt stand (gul) og kategori 3 er dårlig stand (rød). Heraf kan ses, at en del af kommunens cykelstier er i god stand, men at der også er strækninger, som er i dårlig stand, og som snarest bør have nyt asfaltslidlag. Den værste strækning er cykelstien på Banestien mellem Køjevænget og tunnelen under Hartkornsvej. Herefter følger dele af cykelstien på Søndre Strandvej samt skolestien til St. Magleby Skole Kirkevej, strækningen mellem tunnelen under Harevænget og Lundestien. Udstrækningen af cykelstierne bevirker, at egentligt nyt slidlag alt andet lige ikke kan udføres for midlerne afsat i cykelpuljen. Forslag: På baggrund af screening og gennemgang af vedligeholdelsesstand foreslår forvaltningen, at anlægsbeløbet til cykelstier anvendes til en af de udpegede lokaliteter fra den samlede projektliste, hvor de enkelte projekter har fået tildelt point på baggrund af forslag til principper. På baggrund af pointtildelingen foreslår forvaltningen, at det afsatte beløb på kr. 102.000 i 2012 frigives og anvendes til krydsningstiltag på Kirkevej ved krydset Jægervej / Kirkevej i form af krydsombygning med blåt cykelfelt og dobbeltrettet cykelsti. Arbejdet kan i så fald med fordel, koordineres med etablering af handikapvenlige tiltag i form af lydanlæg og niveauændringer samme sted. Forudsætning herfor er, at TMUs anbefaling om handikapvenlige tiltag godkendes af Kommunalbestyrelsen august 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anlægsbeløbet på kr. 102.000 til Cykelstier er afsat i anlægsbudget 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Ad 1+2.

  Godkendt.

  Bilag

 • 10
  Projektforslag Kongevejens renovering 1. etape
  Sagsid.: 12/212

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller 1. at revideret projektforslag til renovering af Kongevejen godkendes 2. at det drøftes, om projektforslaget skal suppleres med forslag til nyt gadeinventar 3. at forslaget til renovering af Kongevejen forelægges følgegruppen i høring inklusiv forslag til tidsplan sideløbende med politisk behandling i ØKU og KB 4. at der frigives kr. 100.000 til gennemførelse af udbud af 1. etape 5. at restfinansiering til 1. etape på kr. 400.000 oversendes til budgetbehandling eller afholdes indenfor budgettet til belysning og større vejvedligeholdelse 2013

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2012
  Ad.1 For stemte: 3 (A+F+V) Imod stemte: Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. Ad. 2 For stemte: 3 (A+F+V) Imod stemte: Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. Ad. 3 Anbefales over for ØPU/KB. Dog således at bemærkninger fra høringen forelægges TMU på mødet til december. Ad. 4 For stemte: 3 (A+F+V) Imod stemte: Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. Ad. 5 For stemte: A F V 3 (A+F+V) Imod stemte: Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. TMU udbeder sig en kopi af materialet i papir til hele KB + tidligere projekt. Morten Juul Hansen (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 29. marts 2012 er der udarbejdet et revideret projektforslag i form af et dispositionsforslag for renovering af en 1. etape af Kongevejen omfattende gågaden og Neels Torv (vedlagt som bilag 1). I det reviderede projektforslag etableres et relativt smalt gennemgående bånd af knoldebro ind mod facader. I gågaden etableres granitbrostensbånd i varierende bredde mellem knoldebro og det centrale areal. Det centrale areal etableres med betonbrostensbelægning. Neels Torv etableres tilsvarende i betonbelægningssten med knoldebro langs facader, og det sekskantede areal i chaussesten udvides til en cirkel. Der etableres handikapledelinier og –navigationspunkter i form af bånd af kløvet granit. I cirklen på Neels Torv plantes et nyt større træ, ligesom der ændres på inventar og belysning ændres til væghængte lamper i gågaden. Ved overgang til Strandlinien og på Neels Torv etableres træmaster med specialarmaturer. Endelig er der i forslaget indarbejdet en p-lomme på nordsiden af Kongevejen, så der kan etableres fire ekstra p-pladser, hvorved noget af den i dag ulovlige parkering på Kongevejen lovliggøres. Sammenligning med oprindeligt projekt I forhold til det oprindelige projekt er mindsket omfang af granitbrolægning, bordursten er udeladt som kantsten og vandrender, og den wirehængte belysning er ændret til væg hængt. Den beskrevne 1. etape består af to etaper fra det oprindelige projekt samlet i en større enhed. De oprindelige 1. og 6. etape ud for henholdsvis Ndr Væl og i Toldergade er udeladt i projektforslaget. De to etaper i det gamle projekt, svarende til den nu reviderede 1. etape, kan prisfremskrevet realiseres for 3,74 mio. kr. inkl. ny belysning og genbrug af inventar og ekskl. udbud mv. Det reviderede projekt 1. etape kan realiseres for anslået 2,97 mio. kr., inkl. ny belysning og nyt inventar, hvor eksisterende inventar på Neels Torv tænkes genanvendt i gågaden. Hvis alene gammelt inventar anvendes kan 1. etape inkl. ny belysning realiseres for anslået 2,44 mio. kr. og ekskl. udbud mv. Tilvalg Forvaltningen anbefaler, at det drøftes, hvorvidt det ønskes at tilvælge nyt inventar/siddemøbel/cykelparkering i projektet for anslået kr. 530.000. Derudover er der skitseret 2 mulige tilvalg. Dels tilvalg 1 i form af granitbrosten på den centrale del af gågaden. Dels tilvalg 2 i form af en fortovsudvidelse ved overgangen til Strandlinien. Forvaltningen har udeladt tilvalg, så der er bedre match mellem projekt og økonomi. Det samlede reviderede projekt kan anslået udføres for ca. 5,4 mio. kr., heraf ca. 2,8 mio. kr. for 1. etape alt inkl., hvis gadeinventar genanvendes. Videre proces Forvaltningen anbefaler, at forslaget sideløbende med politisk behandling i ØPU og KB forelægges den udpegede følgegruppe i høring inklusiv forslag til tidsplan. Hvis forelæggelsen for følgegruppen giver anledning til væsentlige forslag til tilretninger af projektet, så forelægges dette politisk, inden udbud iværksættes. Umiddelbart vurderes, at udbudsprocessen kan forløbe over efterår/vinter 2012, så 1. etape af renoveringen kan opstartes, når frostperioden er ovre forventeligt omkring 1. april 2013. Det forventes, at 1. etape af renoveringen er færdig omkring 1. juli 2013.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I anlægsbudgetter er der afsat 2,40 mio. kr. til renovering af Kongevejen med 1,40 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i 2013. Overslag for 1. etape er anslået til 2,8 mio. kr. og eksklusiv nyt gadeinventar (kr. 530.000). Der udestår således en restfinansiering på kr. 400.000 kr. Restfinansieringen kan enten foreslås oversendt til budgetbehandlingen af budget 2013 eller afholdes indenfor budget til vejbelysning og større vejvedligeholdelse 2013. I henhold til tidsplanen kan arbejdet udføres i april - juni 2013 med udbud i januar – februar 2013. Det foreslås, at der frigives kr. 100.000 til udbud mv. og at resten af anlægsbudgettet i 2012 overføres til 2013. Det samlede projektforslag beløber sig overslagsmæssigt til 5,4 mio. kr. Det tidligere projekt beløb sig til anslået 7,5 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Projektforslaget forelægges følgegruppen, som har indmeldt repræsentanter, i høring.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 4. september 2012 Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Ad 1-2

  For stemte:

  4 (A+F+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales overfor KB.

  Ad 3

  Anbefales over for KB

  Ad 4-5

  For stemte:

  4 (A+F+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Ændringsforslag fra C:

  Kongevejens renovering udskydes til 2015.

  For stemte:

  3 (C)

  Imod stemte:

  12 (A+F+O+T+V)

  Faldet.

  Ad 1+2

  For stemte:

  12 (A+F+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Godkendt

  Ad 3.

  Godkendt.

  Ad 4+5

  For stemte:

  12 (A+F+O+T+V)

  Imod stemte:

  3 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 11
  Ekspropriation til ny vandboring
  Sagsid.: 12/46

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at arealerhvervelse til ny vandboring sker ved ekspropriation af 400 m2 jordareal på matrikel 43 a, at der pålægges servitut på 665 m2 areal til sikring af nedgravet vandledning på matrikel 43 a, 43 f og 151 b, at der anvendes 1180 m2 til midlertidig arbejdsareal og at det tages til efterretning af parterne er enige om at spørgsmålet om erstatning indbringes for taksationskommissionen.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i oktober 2006 godkendt, at erhvervelse af nødvendige rettigheder til etablering af ny vandboring på marken bag vandværket i St. Magleby kan ske ved ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå en frivillig aftale parterne imellem. På Økonomi- og Planudvalgets møde den 2. maj 2012 er det oplyst at det ikke har været muligt for partnerne at indgå frivillig aftale om projektet, idet partnerne ikke har kunnet blive enige om prisen. Derfor har der den 16. august 2012 været gennemført åstedsforretning på ejendommen og protokollatet fra åstedsforretningen er sendt i høring hos parterne med bemærkning om at supplerende bemærkninger skal fremsendes til Dragør Kommune senest den 7. september 2012. Dragør Kommune har ikke modtaget supplerende bemærkninger fra parterne. Såfremt der modtages supplerende bemærkninger inden den 7. september 2012 vil disse blive fremsendt til Økonomi- og Planudvalget så de kan indgå i sagens behandling. Det fremgår af protokollatet at partnerne er enige om at erstatningsfastsættelse sker ved indbringelse for taksationskommissionen. Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse i henhold til ekspropriationsfortegnelsen af 26.6.2012 med ændringer som fremgår af protokollen fra åstedsforretningen. Ændringerne omhandler fx: at eksisterende hegn bibeholdes uændret og at selskabet anlægger vandledning under pæonmark ved styret underboring.

  LOVE/REGLER:
  Lov om vandforsyning (nr. 299 af 8.6.1978 med seneste ændringer) § 37 og under anvendelse af procedurereglerne i lov om offentlig veje (lov nr. 312 af 9.6.1971) med seneste ændringer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Udgiften til ekspropriation og erstatning skal afholdes af selskabet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Afgørelsen om ekspropriation kan indbringes for miljøklagenævnet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 12
  Endelig beslutning om at deltage i en fælles spildevandskoncern
  Sagsid.: 11/62

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der træffes beslutning om, at Kommunen indtræder i det fælles spildevandselskab, og at kommunen i den forbindelse tiltræder den vedlagte ejeraftale, 2. at der udpeges en repræsentant fra Kommunalbestyrelsen som medlem af bestyrelsen for holdingselskabet i den nye spildevandkoncern og får mandat til at repræsentere kommunen i forbindelse med stiftelsen af holdingselskabet i overensstemmelse med denne beslutning og de vedlagte bilag, herunder de vedlagte udkast til vedtægter som er bilagt ejeraftalen, 3. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Dragør Spildevand A/S i den nye koncern, herunder ved at træffe de fornødne beslutninger på generalforsamlingen for Dragør Spildevand A/S 4. at kommunens udgift til at indgå ejeraftalen mv. afholdes inden for rammen på 10.000 kr., der finansieres inden for Plan og Tekniks driftsbudget

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 29. marts 2012 truffet principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i en fælles spildevandskoncern, hvori kommunen indskyder selskabet Dragør Spildevand A/S samt at spildevandsselskabet serviceres af det fælles servicesselskab i den nye vandkoncern ved at spildevandsmedarbejderne overgår til ansættelse i det fælles servicesselskab. På mødet blev der også truffet beslutning om, at endelig beslutning om deltagelse vil blive truffet, når vilkårene for deltagelse i den fælles spildevandskoncern foreligger. Spildevandsselskabet har med e-mail af 3. juli 2012 fremsendt beslutningsgrundlag, så den enkelte kommune kan træffe endelig beslutning om deltagelse i det nye fælles spildevandsselskab. Selskabet har fremsendt udkast til ejeraftale, vedtægter for holding og de underliggende selskaber, samt notat om styring mv. Materialet er vedlagt som bilag. Det er fortsat Forvaltningens vurdering, at der er to væsentlige grunde til at danne et fælles spildevandsselskab: Dragør Spildevand A/S og Dragør Vand A/S har hidtil løst en række opgaver for hinanden og har haft fælles administration, direktør mm. Dragør Vand A/S er blevet fusioneret med det nye fælles vandkoncern. Derefter er det ikke muligt at opretholde en drift af Dragør Spildevand A/S i eget regi. Vandsektorens prisloftregulering stiller øgede krav om effektivisering, som kun kan nås gennem stordriftsfordele og strukturtilpasning Disse udfordringer kræver et fælles Spildevandsselskab, idet kravene ikke kan honoreres gennem fx et spildevandssamarbejde og lovgivningen giver ikke mulighed for, at selskabet kan købe væsentlige ydelser af andre selskaber ud over til mindre opgaver. Bestyrelsen i Dragør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 16. februar 2012 udtalt at såfremt Dragør Vand A/S fusioneres, så bør Dragør Spildevand ligeledes fusioneres ind i et fælles spildevandsselskab. Det kan oplyses, at staten via Konkurrencestyrelsen har pålagt Dragør Spildevand A/S en 6,8% driftsbesparelse i 2012 svarende til 575 t.kr. og at de vurderer via deres benchmarking, at Dragør Spildevand A/S har et besparelsespotentiale på 59%, svarende til 2.9 mio. kr. Sparekravet er efterfølgende sat i midlertidig bero, idet Konkurrencestyrelsen skal meddele sparekravene individuelt, det forventes på nuværende tidspunkt ikke at give store ændringer. Hertil kommer at vandforbruget over de sidste 15 år er halveret, og at forbruget er fortsat faldende. Selskabets basisomkostninger kan ikke reduceres i samme omfang som det faldende vandforbrug. Med fusion af Dragør Vand A/S i den fælles vandselskab vil en fortsat drift af Dragør Spildevand A/S som selvstændigt selskab blive dyrere, da den fælles drift og administration mellem de to selskaber er nedlagt. Sparekrav, faldende vandforbrug og fusionen af Dragør Vand A/S i den fælles Vandkoncern er 3 væsentlige udfordringer, som ikke vurderes muligt at nå ved nuværende struktur. Det kan oplyses: · at der er 6 kommuner som pt. tager stilling til at danne en fælles spildevandskoncern. (Albertslund, Dragør, Herlev, Hvidovre, København og Rødovre) · at der er to kommuner, som deltager i den fælles vandkoncern som ikke pt. vil deltage i den fælles spildevandskoncern (Brøndby og Vallensbæk) Det skyldes at de får driftet deres spildevandssystem af Spildevandscenter Avedøre I/S · at der sideløbende med etablering af det fælles spildevandskoncern pågår undersøgelser mm for at inkludere eller tilknytte de fælles renseanlæg (Spildevandscentret Avedøre og Lynettefællesskabet) til selskabet Det fælles spildevandsselskab vil på lige fod med det fælles vandselskab være indstillet på, at andre spildevandsselskaber på Sjælland på sigt kan indtræde i selskabet. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter fusion, vil Dragør Spildevand A/S blive en del af den nye fælles spildevandskoncern. Selskabet vil som hidtil have sit eget forsyningsområde og egne takster, og grundlaget for taksterne vil i henhold til lovgivningen fortsat skulle godkendes af Dragør Kommunalbestyrelse. De spildevandsselskaber, der indgår i koncernen, vil få udført administrations- og serviceopgaver af det fælles serviceselskab i den vandkoncern, der blev etableret i juli 2012. Beskrivelse af spildevandskoncernen Den nye spildevandskoncern vil blive etableret ved, at de kommuner, der beslutter at deltage, indskyder deres eksisterende spildevandselskaber i et nyt holdingselskab. De nuværende spildevandsselskaber, herunder Dragør Spildevand A/S, består efter etableringen af koncernen og bevarer egne prislofter og egne takster. En detaljeret oversigt over strukturen vedlægges som bilag. Ved at indskyde deres respektive selskab bliver kommunerne direkte ejere af alle de spildevandsselskaber, der indgår i koncernen. Ejerandelene fordeles i forhold til værdien af det enkelte indskud. Fastlæggelsen af ejerandelene er – i lighed med fordelingen af ejerandelene i den fælles vandkoncern – sket ud fra en helhedsvurdering af hvilke elementer, der skaber og afspejler værdi for spildevandsselskaberne. Da grundlaget for vand- og spildevandsselskabers værdier er væsensforskellig, savner det mening at anvende modellen fra vandkoncernen til fordelingen af ejerandele til spildevandskoncernen. Beregningen er derfor baseret på de reguleringsmæssige anlægsaktiver mv. fratrukket rentebærende gæld (vægtes 40 %), samme værdier med en korrektion for længere levetid for ledninger (vægtes 40 %) samt debiteret vandmængde for 2010 (vægtes 20 %). Dragør Kommune får 4.0 % af aktiekapitalen, der fordeler sig således: Albertslund Kommune 8,4 % Dragør Kommune 4,0 % Herlev Kommune 5,6 % Hvidovre Kommune 12,0 % Københavns Kommune 65,3 % Rødovre Kommune 4,7 % I alt 100 % Ejerandelene er drøftet med Forsyningssekretariatet, der den 28. juni 2012 skriftligt har tilkendegivet, at den aftalte ejerfordeling ikke umiddelbart giver anledning til at antage, at der sker overførsel af værdier mellem kommunerne. Dette svarer til tilbagemeldingen for så vidt angår ejerfordelingen i forbindelse med etableringen af den fælles vandkoncern. Samarbejdet indebærer, at KE Afløb A/S´ særlige gældsforpligtelse over for KommuneKredit opretholdes. De øvrige kommuner og deres spildevandsselskaber belastes ikke af denne gældsforpligtelse. Holdingselskabets bestyrelse Ejerkommunernes indflydelse i spildevandkoncernen sikres navnlig på generalforsamlingen og de af ejerne valgte bestyrelsesmedlemmer i koncernens holdingselskab. Hver ejerkommune besætter én plads i bestyrelsen. Af hensyn til at sikre viden om samarbejdet mellem vand- og spildevandskoncernerne og forståelse for den indbyrdes afhængighed mellem koncernernes forhold vil det være hensigtsmæssigt, hvis de samme personer, som sidder i bestyrelsen i vandkoncernens holdingselskab, vælges til bestyrelsen for spildevandskoncernens holdingselskab. Der er ikke knyttet et vederlag til bestyrelseshvervet i spildevandskoncernens holdingselskab. De kommuner, som er medejere af vandkoncernen, men ikke af spildevandkoncernen, har ret til at lade sig repræsentere med en observatør i spildevandskoncernens holdingbestyrelse. Det samme gælder de kommuner, der har en observatør i holdingbestyrelsen i vandkoncernen. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis kommunalbestyrelserne også i disse tilfælde vælger de samme personer, som deltager i bestyrelsesmøderne i vandkoncernens holdingselskab, som repræsentanter i spildevandskoncernens holdingselskab. Medarbejderrepræsentanterne fra vandkoncernen kan ligeledes deltage som observatører i spildevandskoncernen. Ejerkommunernes kompetence På generalforsamlingen træffer ejerkommunerne beslutninger af principiel eller væsentlig økonomisk betydning for spildevandkoncernen, f.eks. spørgsmål om optagelse af nye aktionærer, udlodning af udbytte og opløsning af holdingselskabet. Vedtagelse af sådanne beslutninger kræver tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Derudover kræves, at mindst 3 ejerkommuner stemmer for forslaget. Det kræver dog enstemmighed, hvis andre end holdingselskabet skal være medejere af spildevandsselskaberne. Det samme gælder, hvis der træffes beslutninger, som kan medføre modregning i ejerkommunernes bloktilskud, eller beslutninger, som kan påvirke ejerkommunernes lånerammer. Spildevandsselskaberne Bestyrelsen i det enkelte datterselskab træffer beslutninger om selskabets forhold. For at sikre koordination mellem spildevandkoncernens selskaber skal en række væsentlige beslutninger vedrørende spildevandsselskaberne forelægges det enkelte selskabs generalforsamling – dvs. bestyrelsen i holdingselskabet. Det gælder blandt andet følgende beslutninger: · Beslutninger, der kan medføre modregning i Ejerkommunernes bloktilskud, eller som kan påvirke Ejerkommunernes lånerammer · Større investeringer · Optagelse af lån · Indstilling eller fastsættelse af spildevandstakster mv. · Godkendelse af selskabets budgetter · Fusion og spaltning af selskabet Kommunernes myndighedsopgaver Ejerkommunerne bevarer deres myndighedsbeføjelser på spildevandsområdet, herunder særligt kompetencen til at godkende det lokale spildevandsselskabs takster mv. samt muligheden for at styre gennem planlægning. Spildevandsselskabernes vedtægter indeholder en bestemmelse om, at de er forpligtede til at følge de lokale spildevandsplaner under forudsætning af, at udgifterne hertil kan indregnes i taksterne. Gennemførelse af beslutningen er betinget af, at der opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Det forventes, at det fælles samarbejde vil blive etableret i december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Dragør Kommunes andel af de samlede stiftelsesomkostninger for det nye selskab beløber sig til kr. 10.000, som afholdes inden for områdets driftsbudget. Overdragelse af medarbejdere til serviceselskabet er ske i medfør af lov om virksomhedsoverdragelse. Overdragelsen er sket som besluttet i sagen om endelig godkendelse af fusionen på vandområdet. Såfremt Dragør Kommunalbestyrelsen beslutter ikke at indgå i det fælles spildevandskoncern vil de tidligere medarbejdere fra Dragør Spildevand A/S blive tilbudt at blive tilbageført til selskabet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Bestyrelsen fra Dragør Spildevand A/S har på mødet den 16. februar 2012 drøftet fusion og besluttede bl.a. at anbefale, at såfremt Dragør Vand A/S fusioneres så bør Dragør Spildevand A/S også indgå i en spildevandsfusion, da selskaberne idag samarbejder og deler medarbejdere for at kunne opretholde drift.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget det 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Asger Larsen blev erklæret inhabil

  Borgmesteren anbefales som bestyrelsesmedlem

  Ad 1-4

  For stemte:

  4 (A+F+V)

  Undlod at stemme:

  2 (T)

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Asger Larsen (C), Birgitte Rinhart (T) og Bertel Riber (A) blev erklæret inhabile

  Ad 1-4

  For stemte:

  9 (A+F+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 13
  Politisk aftale om nyt forbrændingsanlæg
  Sagsid.: 11/3028

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at Økonomi- og Planudvalget drøfter udkast til politisk aftale for anlæg af nyt forbrændingsanlæg 2. at der træffes beslutning om at revision af kommunens affaldsplan tager afsæt i en målsætning om at reducere mængden af husholdningsaffald som bortskaffes ved forbrænding med 20 % inden 2020

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. november 2011 en samlet låneramme på kr. 3.95 mia. kr. til anlæg af et nyt forbrændingsanlæg til erstatning af det gamle forbrændingsanlæg. Samtidigt opfordrede Kommunalbestyrelsen bestyrelsen for I/S Amagerforbrænding til at træffe den endelige beslutning om anlæggets størrelse, dog maksimalt 70 ton pr. time. De øvrige kommuner i Amagerforbrænding godkendte også anlæg af et nyt forbrændingsanlæg, dog ikke Københavns Kommune. Amagerforbrænding har udbudt anlæg af det nye anlæg og tilbuddene skal tiltrædes senest med udgangen af september ellers skal udbudsprocessen gå om. Frederiksberg Kommune har den 4. september udsendt vedlagte aftale til politisk godkendelse hos ejerkommunerne, som grundlag for endelig godkendelse af låneoptagelse hos kommunerne. Dragør Kommune har godkendt lånerammen og skal alene forholde sig til den politiske aftale. Det kan oplyses, at aftalen indeholder et punkt om 20% reduktion af den mængde husholdningsaffald som bortskaffes via forbrænding. Dragør Kommune har oplyst, at vi ikke har et sådan mål i den eksisterende affaldsplan men at spørgsmålet vil blive drøftet ved revidering af kommunens næste generation af affaldsplaner.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Ad 1

  For stemte:

  4 (A+F+V)

  Undlod at stemme:

  3 (C+T)

  Anbefales overfor KB.

  Ad 2

  For stemte:

  6 (A+F+T+V)

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Ad 1-2

  For stemte:

  11 (A+F+T+V)

  Imod stemte:

  1 (O)

  Undlod at stemme:

  3 (C)

  Godkendt.

  Bilag

 • 14
  Frigivelse - renovering af spunsvæg
  Sagsid.: 12/1327

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 514.000,00 til renovering af spunsvæggen ved mastekranen i Lystbådehavnen og at anlægsbevillingen frigives

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 04-09-2012
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juul Hansen (V) og Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudgettet for 2012 afsat et beløb i genopretningspuljen på kr. 310.000,00 samt et beløb på kr. 204.000,00 til ændring af bygningsværker. Sidstnævnte beløb er oprindelig afsat til at foretage en analyse af bundforholdene herunder, sedimentvandring, strømforhold m.m. som led i projektering af ombygning af indsejlingsforholdene til havnen. Undersøgelsen bør udføres umiddelbart før ombygning, derfor foreslås det at beløbet anvendes sammen med genopretningspuljen til renovering af spunsvæggen i Lystbådehavnen. Havnen har modtaget et overslag på opgaven fra en entreprenør på ca. kr. 450.000,00. Overslaget er usikkert da bl.a. forankringen af spunsvæggen inde i land ikke kan vurderes før der bliver gravet op. havnen forventer dog at den samlede opgave kan udføres inden for den samlede anlægsbevilling. Arbejdet forventes udført i januar/februar 2013 da der skal påregnes 2 – 3 måneders opstartstid efter afgivelsen af ordren og da arbejdet skal koordineres med bådoptagning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Budgettet for 2012. Genopretningspuljen på kr. 310.000,00 og ændring af bygningsværker kr. 204.000,00.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik og Miljøudvalget den 4. september 2012 Økonomi- og Planudvalget den. 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 15
  Retningslinjer for underretninger på Børne- og Ungeområdet
  Sagsid.: 12/1344

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at retningslinjerne for håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-09-2012
  Anbefales over for KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af KL’s tolv retningslinjer for håndtering af underretninger på børne- og ungeområdet. Baggrunden for retningslinjerne er, at KL opfordrer alle kommuner til at foretage et eftersyn af kommunernes retningslinjer omkring underretning efter ankestyrelsens kulegravning af det seneste års historier om overgreb mod børn. Forvaltningen har de seneste år arbejdet intensivt med den tidlige indsats. Der er udarbejdet en handleguide vedr. bekymring for børn, som er en håndbog til de decentrale medarbejdere der arbejder med børn og unge. Handleguiden har som en grundlæggende værdi at forældrene inddrages, og at der etableres et samarbejde med kommunens børneteam, hvis det vurderes nødvendigt. Handleguiden skal være med til at sikre en fælles faglig forståelse af signaler på overgreb og mistrivsel hos børn og unge. Handleguiden beskriver de handlemuligheder, som institutioner og skoler har, hvis de oplever et barn med særlige vanskeligheder. Det fremgår af handleguiden hvornår og hvordan der kan underrettes til børneteamet. Til at sikre brugen af handleguiden har kommunen etableret et nøglepersonnetværk af medarbejdere på skoler og institutioner, som har til opgave at sikre, at handleguiden anvendes i det daglige. Kommunen har interne konsulenter, som løbende kommer på kommunens institutioner og skoler, hvor personalet kan henvende sig, hvis de er bekymret for et barn. Sundhedsplejersker og talepædagog kommer i kommunens vuggestuer. Socialrådgiver og psykolog kommer i kommunens børnehaver, skoler og fritidshjem. Derudover kommer den pædagogiske konsulent på besøg i alle kommunens daginstitutioner, hvor der blandt andet drøftes pædagogik i forhold til børn med særlige vanskeligheder. Der holdes koordinerende møder mellem kommunens interne konsulenter, hvor man vidensdeler og sparrer med hinanden.

  LOVE/REGLER:
  Efter Lov om Social Service § 154 har alle, der får kendskab til, at et barn eller en ung udsættes for vanrøgt, vold, mishandling, seksuelle overgreb mv. eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, pligt til at underrette kommunen. Efter Lov om Social Service § 153 og underretningsbekendtgørelsen (nr. 1336 af 30/11-2007) har fagpersoner en særlig udvidet underretningspligt. Underretningspligten omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Punktet har relation til og er i overensstemmelse med kommunens samlede Børne og Ungepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20.september 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 16
  Retningslinjer for tilsyn på Børne- og Ungeområdet
  Sagsid.: 12/1343

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at retningslinjerne for tilsyn på børne- og ungeområdet godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-09-2012
  Anbefales over for KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Retningslinjerne er udarbejdet på baggrund af KL’s ti retningslinjer for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder. Retningslinjerne er en opfølgning på partnerskabet på socialområdet i forhold til godkendelse og tilsyn, som socialministeren og KL’s formand indgik i november 2011. Overordnet er ansvaret for godkendelse og tilsyn Kommunalbestyrelsens. I Borger og Social har Dragør kommune ansat en familieplejekonsulent, som deltager i en række eksterne netværk for på den måde at sikre en faglig bæredygtighed i opgaveløsningen. Familieplejekonsulenten er en del af kommunens børneteam. Dragør Kommune har ingen institutioner eller opholdssteder for Børn og Unge beliggende i kommunen. Det betyder, at vi alene foretager driftstilsyn i plejefamilier.

  LOVE/REGLER:
  Lovgrundlaget for de enkelte områder fremgår af retningslinjerne.

  BESLUTNINGSPROCES:
  eratSocial, Børn og Kulturudvalget den 6. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 17
  Lokalefordeling til ny forening
  Sagsid.: 12/755

  ANBEFALING:
  Forvaltningen vil på mødet redegøre for den trufne administrative fordeling af tider til de forskellige foreninger, der benytter Tolderhuset.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-09-2012
  Under godkendelse af dagsordenen blev sagen overført til behandlingspunkt. Forvaltningsnotat om lokalefordeling omdelt på mødet: Anbefalingen er som følger: 1. september – 1. april. Strandjagtsforeningen får tildelt: Mandag, onsdag, fredag samt lørdag-søndag i lige uger. Dragør Motorbåds Klub får tildelt: Tirsdag, torsdag samt lørdag-søndag i ulige uger. 1. april – 1. september. Dragør Motorbåds Klub får tildelt: Mandag, onsdag, fredag samt lørdag-søndag i lige uger. Strandjagtsforeningen får tildelt: Tirsdag, torsdag samt lørdag-søndag i ulige uger. Der forelå 2 forslag. 1. A-gruppen stillede forslag om, at sagen sendes i høring i FOU på det førstkommende møde. 2. C+V grupperne stillede forslag om, at forvaltningens beslutning fastholdes, men at SBKU i samarbejde med det nye FOU revurderer regler og kompetencer for lokalefordeling. A-gruppens forslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først: For stemte 4 (A+T+O) Imod stemte 2 (C+V) Godkendt. Som konsekvens heraf blev forslag 2 ikke sat under afstemning. Herefter begærede C+V sagen behandlet i KB jf. Styrelsenslovens § 23. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. september 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  A-gruppen stillede forslag om, at sagen sendes i høring i FOU på det førstkommende møde.

  For stemte:

  6 (A+O+Birgitte Rinhart, T)

  Imod stemte:

  9 (C+F+V+Peter Læssøe, T)

  Faldet.

  C+V grupperne stillede forslag om, at forvaltningens beslutning fastholdes, men at SBKU i samarbejde med det nye FOU revurderer regler og kompetencer for lokalefordeling.

  For stemte:

  9 (C+F+V+Peter Læssøe, T)

  Imod stemte:

  4 (A)

  Undlod at stemme:

  2 (O+Birgitte Rinhart, T)

  Godkendt.

  Bilag

 • 18
  Lejemål på Dragør Havn
  Sagsid.: 12/908

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at der tages stilling til om lejemålet Færgevej 9 skal udbydes til leje på ny, eller om halvdelen af lejemålet skal tilbydes budgiver A fra seneste udbud.

  SAGSFREMSTILLING:
  På Økonomi- og Planudvalgets møde i august 2012 blev det besluttet at tilbyde lejemålet Færgevej 9, "Nissens Hus" til den tilbudsgiver som ville leje hele lejemålet og etablere en havnekiosk med salg af souvenir. Tilbudsgiver har efterfølgende meddelt Dragør Kommune, at tilbudsgiveren ønsker at trække sit tilbud tilbage. I det tidligere udbud bød alene 2 tilbudsgivere ind, og tilbudsgiveren der ikke fik tilbudt lejemålet ville alene leje halvdelen af ejendommen. Brugerbestyrelsen for Dragør Havn udtalte sig imod det påtænkte formål som var coaching og healing. Da denne tilbudsgiver imidlertid afgav konditionsmæssigt tilbud, vil der ikke være noget til hinder for, at tilbyde tilbudsgiveren halvdelen af lejemålet (kontordelen) og herefter at udbyde lagerdelen på sædvanlige vilkår. Henset til at der ved seneste udbud alene indkom 2 tilbud er administrationen i tvivl om, hvor stor den reelle interesse for lejemålet er; herunder navnlig den del af lejemålet som alene kan anvendes til lagerformål. Alternativt kan hele lejemålet udbydes på ny på sædvanlige vilkår. Disse vedlægges som bilag jfr. seneste beslutning om at udbyde lejemålet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Hvis halvdelen af lejemålet tilbydes tidligere tilbudsgiver, vil der oppebæres en årlig lejeindtægt på kr. 27.000

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Forslag fra A-gruppen:

  Grundet ringe interesse ved udbud til fortsat udlejning foreslås det, at Færgevej 9 i stedet stilles til rådighed for foreningsformål.

  For stemte:

  3 (A+F)

  Imod stemte:

  4 (C+T+V)

  Faldet

  T-gruppen foreslår: Nyt udbud af hele lejemålet

  For stemte:

  4 (C+T+V)

  Imod stemte:

  3 (A+F)

  Godkendt.

  A-gruppen begærer sagen i KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Forslag fra A-gruppen:

  Grundet ringe interesse ved udbud til fortsat udlejning foreslås det, at Færgevej 9 i stedet stilles til rådighed for foreningsformål.

  For stemte:

  7 (A+F+Birgitte Rinhart, T)

  Imod stemte:

  8 (C+O+V+Peter Læssøe, T)

  Faldet.

  ØPUs beslutning af 13. september 2012 er herefter gældende.

  Bilag

 • 19
  Kvalitetsstandard for pædagogisk tilsyn
  Sagsid.: 12/1354

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at de foreslåede ændringer i kvalitetsstandarden for tilsyn med dagtilbud på 0-18 års området godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-09-2012
  Anbefales over for KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har opdateret kvalitetsstandarden for tilsyn med dagtilbud på 0-18 års området og ændringerne fremlægges hermed til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Der er ikke krav om høring af kvalitetsstandarden.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 20
  Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplanen for 2013
  Sagsid.: 12/769

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Beskæftigelsesplanen for 2012 godkendes, herunder at der bakkes op om Det lokale Beskæftigelsesråds anbefalinger.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 06-09-2012
  Anbefales over for KB. Analyse af langtidsledigheden i Dragør og Tårnby kommuner fremsendes med referatet. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Jobcenter Tårnby skal årligt udarbejde beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen for Dragør og Tårnby Kommuner. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at støtte borgere fra Dragør og Tårnby Kommuner i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Beskæftigelsesplanen indeholder mål udsendt af Beskæftigelsesministeriet og lokale mål, der er formuleret af Jobcenter Tårnby. Målene i 2013 vil blive formuleret indenfor følgende områder: · Unge skal i gang med erhvervskompetencegivende uddannelser. · Det skal forebygges, at så mange personer førtidspensioneres. · Langtidsledighed skal bekæmpes. · Der skal fokuseres på et tættere samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. · Jobcenteret vil iværksætte en analyse, der skal danne grundlag for den etniske indsats. · Jobcenteret vil have fortsat fokus på at opnå bedre rettidighed for kerneydelserne. · Gennem OPP projekt at nedbringe antallet af langtidssyge. De specifikke mål vil først blive udarbejdet, så de foreligger inden udgangen af 2012. Det skyldes, at Jobcentrene de seneste år har oplevet, at ministeriet flere gange i andet halvår har ændret forudsætningerne for ledighedstallenes udvikling. Det er derfor i år besluttet, at de specifikke måltal først skal forelægge senere på året. Målene er blevet kvalificeret ved dialog med Beskæftigelsesregion Hovedstaden.

  LOVE/REGLER:
  Kravene til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1157 af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Beskæftigelsesplanen er behandlet i Det lokale Beskæftigelsesråd 20. august 2012, som udtaler: Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) har i overensstemmelse med Beskæftigelsesministerens udmelding om beskæftigelsesindsatsen for 2013 prioriteret den virksomhedsrettede indsats i forhold hertil. LBR anbefaler, at der etableres en netværksgruppe af repræsentanter fra områdets virksomheder, som har interesse i at indgå i et jobrotationsprojekt eller andre virksomhedsrettede initiativer, der kan medvirke til at bekæmpe væksten i langtidsledigheden. LBR peger på, at jobrotationsredskabet udvikles således, at Jobcentret bliver i stand til at kunne gennemføre konkrete jobrotationsprojekter i tæt samarbejde med de lokale virksomheder. Konkret anbefaler LBR, at netværket sammensættes af virksomhedernes driftsledelser, HR-området eller tilsvarende. Det er endvidere LBR’s ønske, at jobrotationsprojekterne har fokus på de udfaldstruede ledige.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 6. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2011

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 21
  Revision af it-sikkerhedspolitik
  Sagsid.: 12/903

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, It og Udvikling anbefaler, at it-sikkerheds-politikken godkendes.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget skal behandle kommunens IT- sikkerhedspolitik. I henhold til de gældende regler fra Datatilsynet skal hver kommune udarbejde en it-sikkerhedspolitik, som opdateres i overensstemmelse med ændringer i den tekniske installation og i brugernes adgang til systemerne. Den gældende it-sikkerhedspolitik blev revideret og godkendt i september 2005. Revisionen af sikkerhedspolitikken afspejler bl.a. at stadig flere brugere tilgår kommunens datasystemer via smartphone, IPad o.lign. systemer. It-sikkerhedspolitikken er endvidere blevet ændret på følgende områder: Organisationsnavne, håndtering af virus, implementering af sikkerhedspolitik for brug af Ipads. Opdatering af systemejere og systemer i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Godkendt.

  Bilag

 • 22
  Oversigt over verserende sager
  Sagsid.: 12/1397

  ANBEFALING:
  Administrationerne anbefaler, at oversigten over verserende sager tages til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Oversigten over de verserende sager blev behandles på ØPU/KB i juni 2012. Administrationen har opdateret dokumentet. Oversigten over verserende sager vil blive forelagt ØPU/KB en gang i kvartalet. Næste gang vil være på møderne i december 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 13. september 2012 Kommunalbestyrelsen den 20. september 2012

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 13-09-2012

  Anbefales overfor KB, dog med visse korrektioner, der indarbejdes i materialet til KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 20-09-2012

  Forslag fra T:

  Sagen sendes tilbage til udvalget.

  Godkendt.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 04-10-2012

  Diverse rettelser indarbejdes. Sagen genoptages i december 2012.

  Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri afholdes som temamøde.

  Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  Bilag

 • 23
  Spørgetid2
  Sagsid.: