Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Morten Juel Hansen med anmeldt forfald, Helle Barth indkaldt som suppleant.

Forslag fra liste T: Pkt. 2 på den lukkede dagsorden om ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til optagelse af den byggekredit på 50 mio. kr. flyttes til åben dagsorden da sagen ikke opfylder styrelseslovens kriterier for behandling på lukket møde.

For stemte 5 (C+T)
Imod stemte 10 (A+F+O+V)

Faldet
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Skolebestyrelsesvalg 2012
  Sagsid.: 12/302

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler; 1. at Kommunalbestyrelsen ved dette skolebestyrelsesvalg udpeger de to skoleledere som formænd for valgbestyrelserne. eller 2. at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvem af de udpegede medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der skal være valgbestyrelsesformænd i de to valgbestyrelser

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-03-2012
  ad 1. Anbefales over for KB med 6 stemmer for (A+T+V), at Kommunalbestyrelsen udpeger de to skoleledere som formænd for valgbestyrelserne. 1 medlem (O) stemte imod.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-03-2012
  Ad1. For stemte: 14 (A+C+F+T+V) Undlod at stemme: 1 (O) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. januar 2011 blev skolestrukturen pr. 1. august 2011 ændret, således at der i dag kun er 2 folkeskoler i Dragør Kommune. I forbindelse med ændringen blev det vedtaget, at skolebestyrelserne i skoleåret 11/12 skulle være en overgangsskolebestyrelse, bestående af begge skolebestyrelser fra de tidligere skoler. Det har betydet at skolebestyrelserne i skoleåret 11/12 har været dobbelt størrelse. I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2012 nedlægges overgangsskolebestyrelserne. De nye skolebestyrelser skal bestå af 7 repræsentanter valgt af og blandt skolens forældrekreds, 2 repræsentanter for lærerne/pædagogerne og de øvrige medarbejdere valg af og blandt skolens medarbejdere samt 2 elever valgt af og blandt skolens elever. Da skolebestyrelsen skal varetage begge matrikler og SFO’en på den enkelte skole, vil forvaltningen i annoncering opfordre til, at der kommer kandidater fra alle skolens enheder. Valgperioden er 2 årig for alle medlemmer. I forbindelse med skolebestyrelsesvalget 2012 har forvaltningen udarbejdet en tidsplan for valget, der vil blive annonceret i henhold til reglerne i ” Bekendtgørelse 2012-01-26 nr. 114 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen”. Valg af valgbestyrelsesformand Der skal i henhold til regelsættet udpeges formænd for valgbestyrelserne. Såfremt Kommunalbestyrelsen ikke udpeger et medlem af Kommunalbestyrelsen, så varetages denne opgave af skolelederen. Da der er tale om en overgangssituation anbefaler administrationen, at skolelederne ved de respektive to skoler varetager opgaven ved det kommende skolebestyrelsesvalg. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter, at formandsopgaven skal varetages af et medlem af Kommunalbestyrelsen, skal der udpeges én formand for hver af de to valgbestyrelser. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2009 blev følgende udpeget som formænd for valgbestyrelserne · St. Magleby Skole: Peter Læssøe · Skolen ved Vierdiget: Morten Dreyer · Dragør Skole: Morten Juel Hansen · Nordstrandskolen: Ole K. Svendsen

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse 2012-01-26 nr. 114 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social Børn og Kultur Udvalget den 1. marts 2012 Kommunalbestyrelsen den 13. marts 2012

  Bilag

 • 4
  Beslutning om den fremtidige skolestruktur
  Sagsid.: 12/131

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at der træffes beslutning om den fremtidige skolestruktur 2. at forvaltningen i henhold til beslutningen under pkt. 1. bemyndiges til at gennemføre høring i perioden 14. marts – 28. marts 2012, hvorefter sagen fremlægges til endelig beslutning på møderne i april 2012.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-03-2012
  ad 1. Der forelå 2 forslag: Forslag 1. T-gruppen: "Beregningerne fra kommunens konsulent - Arkitema - viser, at ingen af de foreslåede modeller kan realiseres inden for det provenu, som et salg af Skolen ved Vierdiget realistisk set kan indbringe. Liste T foreslår derfor, at salg af Skolen ved Vierdiget opgives omgående, og at Dragør Kommune fortsætter med sin nuværende skolestruktur." Forslag 2. A, O og V stiller forslag om - under forudsætning af, at den nødvendige finansiering kan tilvejebringes. ” 1. at Det fremtidige sporantal i Dragør Skolevæsen reduceres fra 8 til 7 spor. Bygningskapaciteten i den fremtidige skolestruktur tilpasses dette sporantal således, at der er kapacitet til at oprette 8 spor på enkelte årgange med høje elevtal. 2. at Udbygningen tager udgangspunkt i model 2A og omfatter udbygning med 1 spor på St. Magleby Skole, Kirkevej, og at der sikres kapacitet til at oprette et ekstra spor på enkelte årgange med højt elevtal på Dragør Skole, Nord. 3. at Der sikres kvalitetsløft for undervisningsmiljøet i det samlede Dragør Skolevæsen således, at undervisning sker gennem tidssvarende lokaler og undervisningsmateriel. 4. at Der afsættes en økonomisk ramme for udbygning på St. Magleby på 45 mio.kr. samt en ramme på 5 mio.kr. på henholdsvis Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd. 5. at Der allerede i 2012 anvendes kvalitetsfondsmidler, samt iværksættes ESCO projekter på Dragør Skole Syd. 6. at Fusionsprocessen, herunder den nuværende ledelsesressource, under hensyn til ovenstående fortsætter frem til endelig fordeling af elever og lærere er gennemført.” T-gruppens forslag, som det mest vidtgående, blev sat under afstemning først: For stemte 2 (C+T) Imod stemte 5 (A+O+V) Forslaget faldet. Herefter blev A+O+V’s forslag sat under afstemning: ad 1. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 2. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 3. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 4. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. ad 5. Anbefales over for ØPU/KB. ad 6 For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for ØPU/KB. C-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: ”Det beklages at et flertal fortsætter en skolereform, velvidende at det er tydeligt bevist i alle notater, at det af økonomiske årsager ikke kan lade sig gøre. Vi må samtidig konstatere, at flertallets vision om forbedret undervisningsmiljøer ikke vil kunne indføres i deres plan.” T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen. ad 2 – administrationens indstilling: Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V). 2 medlemmer (C+T) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-03-2012
  T-gruppen genfremsatte forslag fra SBKU: For stemte: 1 (T) Imod stemte: 6 (A+C+F+V) Faldet Anbefaling fra SBKU. F tilkendegav at være en del af den politiske aftale som fremsat i SBKU. Ad 1 For stemte: 6 (A+C+F+V) Imod stemte: 1 (T) Anbefales over for KB Ad 2 For stemte: 6 (A+C+F+V) Imod stemte: 1 (T) Anbefales over for KB Ad 3 For stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 4 For stemte: 5 (A+F+V) Imod stemte: 1 (T) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales over for KB Ad 5 For stemte: 6 (A+F+T+V) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales over for KB Ad 6 For stemte: 5 (A+F+V) Imod stemte: 1 (T) Undlod at stemme: 1 (C) Anbefales over for KB Ad 2 anbefaling fra SBKU For stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for KB Suppleringsforslag fra T: Liste T foreslår, at såfremt flertallet beslutter at gå videre med projektet, at der gennemføres et borgermøde senest 1 uge inden høringsfristen For stemte: 1 (T) Imod stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 1 (C) Faldet Protokoltilføjelse fra C: Undertegnede er generelt positiv overfor planer om en ændret skolestruktur som beskrevet, men afventer at tage endelig stilling til ændringerne når det økonomiske grundlag er tilvejebragt Protokoltilføjelse fra T: Det beklages at et flertal fortsætter en skolereform, velvidende at det er tydeligt bevist i alle notater, at det af økonomiske årsager ikke kan lade sig gøre. Vi må samtidig konstatere, at flertallets vision om forbedrede undervisningsmiljøer ikke vil kunne indføres i deres plan.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-03-2012
  T-gruppen genfremsatte forslag fra ØPU den 8. marts 2012. For stemte: 4 (T+C-Asger Larsen) Imod stemte: 11 (A+F+O+V+Asger Larsen,C) Forslaget faldet. Ad anbefaling 1-6 fra ØPU den 8. marts 2012 Ad1: For stemte: 11 (A+F+O+V+Asger Larsen,C) Imod stemte: 4 (C-Asger Larsen+T) Godkendt. Ad2: For stemte: 11 (A+F+O+V+Asger Larsen,C) Imod stemte: 4 (C-Asger Larsen+T) Godkendt. Ad3: For stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 5 (C+T) Godkendt Ad4: For stemte: 10 (A+F+O+V) Imod stemte: 4 (C-Asger Larsen+T) Undlod at stemme: 1 (Asger Larsen,C) Godkendt. Ad5: For stemte: 14 (A+C-Asger Larsen+F+O+T+V) Undlod at stemme: 1 (Asger Larsen,C) Godkendt. Ad6: For stemte: 10 (A+F+O+V) Imod stemte: 2 (C-Asger Larsen) Undlod at stemme: 3 (T+ Asger Larsen,C) Godkendt. Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen ønskede C-gruppens protokoltilføjelse fra SBKU den 1. marts 2012 overført: C-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: ”Det beklages at et flertal fortsætter en skolereform, velvidende at det er tydeligt bevist i alle notater, at det af økonomiske årsager ikke kan lade sig gøre. Vi må samtidig konstatere, at flertallets vision om forbedret undervisningsmiljøer ikke vil kunne indføres i deres plan.” T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen. Asger Larsen (C) genfremsatte protokoltilføjelse fra C-gruppen fra ØPU den 8. marts 2012: ”Undertegnede er generelt positiv overfor planer om en ændret skolestruktur som beskrevet, men afventer at tage endelig stilling til ændringerne når det økonomiske grundlag er tilvejebragt.” Ad2 anbefaling fra ØPU: For stemte: 10 (A+F+O+V) Undlod at stemme: 5 (C+T) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 24. november 2011 besluttet at få undersøgt to modeller for den fremtidige skolestruktur i Dragør Kommune. Den første model er en ind- og udskolingsmodel, hvor Dragør Skole Syd og St. Magleby Skole Kirkevej er indskolinger og Dragør Skole Nord er udskoling. Den anden model er en helhedsskolen (0-9 kl.) med i alt 7½ spor fordelt på 2 skoler på 3 matrikler. Modellerne skal ses som tillæg til de øvrige modeller, der tidligere har været undersøgt. For begge modeller ønskes SFO lokaliseret på eller omkring skolerne i størst mulig omfang. Den økonomiske ramme udgør 50 mio. kr., og undersøgelsen skal understøtte 8 pædagogiske sigte linjer: · Skolerne skal fortsat være i top i forhold til elevernes indlæring samt evner og motivation til at fortsætte i en ungdomsuddannelse · Arbejdet med indskoling skal fremmes gennem øget samarbejde mellem SFO og skole med henblik på optimering af trivsel og helhedstænkningen vedr. det enkelte barn. · Arbejdet med udskoling skal fremmes gennem etablering af mere fleksible læringsmiljøer, der muliggøre differentierede undervisningsformer. · Højere grad af inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. · Fleksible læringsrum, der kan understøtte det enkelte barns læringsstil. · Øget faglig fleksibilitet og samarbejde mellem lærerne med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen og udbuddet af valgfrie fag. · Øget aktivt brug af IT og moderne undervisningsmidler i undervisningen. · Dragør Kommunes skolevæsen skal fortsat være et af de mest økonomisk effektive. Der er udført en undersøgelse af ind- og udskolingsmodellen (1B) og 4 varianter at helhedsskolen med 7½ spor i alt. Med 7½ spor menes en struktur, hvor antallet af spor varierer i forhold til den samlede elevmængde på de enkelte årgange, således at nogen årgange vil have 7 spor, og de store årgange vil have 8 spor. De 4 varianter er: 2A: Hvor der udbygges med 1 spor på St. Magleby Skole Kirkevej og ½ spor på Dragør Skole Nord. 2B: Hvor der udbygges med 1 spor på Dragør Skole Nord og ½ spor på St. Magleby Skole Kirkevej. 2C: Hvor der udbygges med 1 spor på St. Magleby Skole Kirkevej og ½ spor på Dragør Skole Nord og Dragør Skole Syd (St. Magleby skole fortsætter som helhedsskole, hvorimod Dragør Skole ændres til en ind- og udskoleskole). 2D: Hvor der udbygges med 1½ spor på Dragør Skole Nord. Modellerne er tidligere udsendt. I materialet er modellerne prissat. Der er udarbejdet et forslag til besparelser for de 2 modeller, som ikke i første omgang overholdt den økonomiske ramme på 50 mio. kr. Parallelt med udarbejdelsen af forslag til besparelser er der udarbejdet en alternativ model (2D). Modellen tager afsæt i den erfaring af en udbygning et sted er det billigste afsæt. Modellen understøtter dog ikke i samme grad de skolepolitiske sigtelinjer eller den igangværende skole- og SFO-fusion. Model Overslag mio. kr. Reduceret overslag mio. kr. 1B 50 2A 65.2 50 2B 60 50 2C 89 Ikke analyseret videre 2D 42.5 Forslag til besparelser fremgår af vedlagt bilag. Der er herudover i et vedlagt bilag udarbejdet en analyse af de pædagogiske konsekvenser for de enkelte modeller i forhold til de vedtagne skolepolitiske sigtelinjer. De 5 modeller understøtter som udgangspunkt de skolepolitiske sigtelinjer, men nogle modeller støtter sigtelinjerne mere end andre. Der er i det vedlagte bilag udarbejdet en overordnet tidsplan for projektet og en detaljeret tidsplan for den politiske beslutning om valg af fremtidig skolestruktur. Den overordnede tidsplan sigter mod at skolebyggerierne kan stå færdig til skoleårets start i sommeren 2014. Dette mål forudsætter bl.a., at den fremtidige skolestruktur besluttes endeligt og at udbudsprocessen igangsættes på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2012. Nuværende skolestruktur Fra august 2011 har skolevæsenet i Dragør Kommune bestået af 2 skoler, der hver har 4 spor. Begge skoler består af to afdelinger. Til hver skole er der tilknyttet én SFO. Hver enkelt SFO består af 4 enheder. St. Magleby Skole Dragør Skole Afdelinger St. Magleby Skole Kirkevej St. Magleby Skole Vierdiget St. Magleby Skole SFO Rødtjørnen SFO Strandengen SFO Kirkevej SFO Sølyst SFO Derudover arbejder skolen sammen med Hovedgadens Fritidshjem, hvis børn primært kommer fra St. Magleby Skole Afdelinger Dragør Skole Nord Dragør Skole Syd Dragør Skole SFO Hartkorn SFO Nordstrand SFO Blushøj SFO Jægervej SFO Af bilagene fremgår de nuværende skoledistrikter og elevtal pr. 6. februar 2012.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomi og personaleforhold afhænger af den valgte skolestruktur.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Den besluttede model skal i henhold til styrelsesvedtægten sendes i høring i mindst 14 dage blandt skolerne, før Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning, jf. vedlagt bilag. Det besluttede forslag sendes derfor i høring i perioden den 14. marts – 28. marts 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. marts 2012 Økonomi- og Planudvalget den 8. marts 2012 Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 13. marts 2012 Høringsperiode 14. marts - 28. marts 2012 Social, Børn og Kulturudvalget den 12. april 2012 Økonomi- og Planudvalget den 19. april 2012 Kommunalbestyrelsesmøde den 26. april 2012

  Bilag

 • 5
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Kristine Bach: Vil partierne være repræsenteret ved et borgermøde, som måtte bliver arrangeret af folk uden for KB? Borgmesteren: Finder ikke det er hensigtsmæssigt at deltage i borgermøde mens der pågår en officiel høring. Men er i øvrigt positivt indstillet overfor borgermøde. Pernille Lundqvist: SF vil drøfte en invitation i gruppen når den er modtaget, men vil ikke tage stilling på nuværende tidspunkt. Morten Dreyer: Man vil også drøfte en invitation i den lille gruppe, men finder i udgangspunktet ikke, at det er fornuftigt at deltage i borgermøde samtidig med en høring foregår. Annette Rahbek: Ønsker ikke at deltage i borgermøde i høringsperioden. Asger Larsen: C vil deltage i et sådan borgermøde. T vil også deltage i et borgermøde. Jutta Hørlyck: Hvor meget er det sparet på skolerne i de seneste år? Annette Rahbek: Kender ikke det præcise tal. Claes Clevin: Hvad er status for PCB-undersøgelsen på skolerne? Borgmesteren: Rapporten foreligger endnu ikke, men vil blive offentliggjort. Annette Nyvang: Er der på nuværende tidspunkt overblik og over antal af årgange og spor i skolerne? Borgmesteren: Nej der endnu ikke udarbejdet en detaljeplanlægning. Det sættes først i værk når der er en nærmere afklaring på baggrund af høringssvar og afklaring af det finansielle grundlag. Annette Nyvang: Hvilke elementer er der taget ud af model 2A for at bringe udgifterne ned fra det Arkitema oprindelig havde vurderet? Borgmesteren: Det konkrete byggeprogram er endnu ikke udarbejdet, men skal konkretiseres i fremtiden på baggrund af den overordnede rummelighedsstudie som Arkitema har udarbejdet. for model 2A. Claes Clevin: Hvornår foreligger rapporten om PCB-situationen i kommunens bygninger? Borgmesteren: Vi forventer, at de foreligger inden sommerferien. Kristine Bach: Hvordan skaffes finansieringen til skoleudbygningen? Borgmesteren: Det kan ikke oplyses konkret, men vil ikke ske ved besparelser eller skattestigninger. Rikke Karlsson stillede spørgsmål til samtlige partier om deres holdning til optagelse af lån til skoleudbygningerne Annette Rahbek: Dette spørgsmål behandles på det lukket KB-møde og kan ikke uddybes på det åbne møde. Kenneth Gøtterup: C kan ikke acceptere optagelse af lån. Peter Læssøe: T forholder sig på samme måde som C-gruppen. Pernille: F forholder sig på samme måde som V-gruppen. Bertha Jensen: Hvornår er finansieringsforholdene afklaret? Borgmesteren: Inden sommer. Katja Paridon: Har vi set den sidste besparelse på skoleområdet, når nu effekten af skoleudbygningen er mere rationel drift? Borgmesteren: Det kan der naturligvis ikke gives garantier for, men konsekvensen af den nye skolestruktur vil være en bedre udnyttelse af de ressourcer vi har til rådighed. Claes Clevin: Hvornår kan man se noget mere konkret om sagen? Borgmesteren: Når høringssagen er behandlet og finansieringen er på plads. Claes Clevin: Kommer det konkrete projekt i høring? Borgmesteren: Det er strukturen der kommer i høring, men skolebestyrelsen vil blive inddraget i det konkrete projekt. Bertha Jensen: Skal grunden ved Vierdiget i udbud igen? Borgmesteren: Det skal drøftes på lukket møde, men det er klart at grunden en del af finansieringsgrundlaget.