Skip navigationen

Referat

Torsdag den 15. december 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Anmeldt forfald fra Ole Hansen (A) og Morten Juel Hansen (V), Knud Rosing (A) og Helle Barth (V) er indkaldt som suppleanter.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Afbud fra Ole Hansen (A) og Morten Juel Hansen (V), Knud Rosing (A) og Helle Barth (V) er indkaldt som suppleanter. Der er på Dragør kommunes hjemmeside etableret en facilitet vedr. spørgsmål og svar om skolestrukturprojektet. Spørgsmål kan sendes til skolestruktur@dragoer.dk

 • 3
  3. budgetopfølgning 2011 på SBKU´s område
  Sagsid.: 11/3221

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at det samlede forventede mindreforbrug på SBKUs område på 1,4 mio kr. der lægges i kassen 2. at 3. budgetopfølgning 2011 på SBKUs område godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-12-2011
  ad 1- 2. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug ultimo oktober 2011 foretaget en gennemgang af SBKU´s bevilling. Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området. Samlet set er, der ved 3. budgetopfølgning, konstateret et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på SBKUs område. Bemærkninger til de enkelte sektorer: Sektor Bemærkninger Mer-/mindre forbrug Sektor 3 Folkeskole Budgetopfølgningen på sektor 3 viser et mindreforbrug på 429.280 kr. som skyldes et mindreforbrug på delaftale 2-1. -429.280 Sektor 4 Kultur og Fritid Budgetopfølgningen på sektor 4 viser et samlet merforbrug på 242.238 kr., der skyldes at Ungdomsskolen fejlagtigt fik overført et for lille beløb fra 2010 til 2011 i forbindelse med decentraliseringsregnskabet samt et merforbrug i forbindelse med svømmehallens lukning pr. 31. maj 2011. 242.238 Sektor 5 Børnepasning (Børn og Pædagogik) Budgetopfølgningen på sektor 5 har ikke givet anledning til bemærkninger. Det afsatte budget på området forventes overholdt i forhold til det forventede forbrug på området. 0 Sektor 6 Social Service (Borger og Social) Budgetopfølgningen på sektor 6 viser et samlet mindreforbrug på 2.043.200 kr. Det skyldes blandt andet et mindre betaling anbragte børn, hvor vi er betalingskommune. En anbringelse mindre af børn med sociale adfærdsproblemer. -2.043.200 Sektor 7 Ældre og Handicappede (Sundhed og Omsorg) Budgetopfølgningen på sektor 7 viser et samlet merforbrug på 826.000 kr. Det skyldes dels, at der er i budget 2010-2013 er indregnet for høj husleje indtægt på Enggården på 1.800.000 kr. Dels et mindreforbrug på betalinger til kommuner for hjælp til borgere fra Dragør borgere der er i tilbud i andre kommuner. Yderligere er tre borgere afgået ved døden og der er foretaget et skøn på regninger resten af året. 826.000 Sektor 8 Sundhed (Sundhed og Omsorg) Budgetopfølgningen på sektor 8 har ikke givet anledning til bemærkninger. Det afsatte budget på området forventes overholdt i forhold til det forventede forbrug på området. 0 Samlet mindreforbrug på SBKUs område -1.404.242

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der er ved 3.budgetopfølgning på SBKU´s område konstateret et mindreforbrug på 1.4 mio. kr. som tilføres kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. december 2011 Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 4
  3. budgetopfølgning 2011 på TMUs område
  Sagsid.: 11/3221

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender 3. budgetopfølgning 2011 på TMU´s område.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdet i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 3. budgetopfølgning er TMU’s område gennemgået og det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke konstateret behov for at foretage ændringer i budgettet på TMU’s område.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

 • 5
  3. budgetopfølgning på ØPUs område og opsamling på budgetopfølgning sektor 1-12
  Sagsid.: 11/3221

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, 1. at 3. budgetopfølgning på TMU, SBKU og ØPUs område godkendes, og at mindreudgifterne på samlet set 2,1 mio. kr. lægges i kassen. 2. at der gives tillægsbevilling på anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet forhøjes med 1,7 mio. kr. til salg af jord i forbindelse med projekt Enggården som tilføres kassen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede regnskab på området. Økonomiafdelingen har med udgangspunkt i forbrug ultimo oktober 2011 foretaget en gennemgang af ØPUs bevilling. Sektor 9 På baggrund af en gennemgang af sektor 9 forventes et netto mindreforbrug på 1 mio. kr. Mindreforbrug på 1 mio kr. skyldes primært tilbagebetalingen af støtte givet til andelsforeningen Poppelvej og mindreudgifter til administration. Sektor 10 Det forventes et netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Specifikation af mindreforbrug: Renter, netto -2.124.451 kr. Kursttab ved omlægning af lån 1.000.000 kr. Mindre forbrug sektor 10 i alt -1.124.451 kr. Sektor 11 På baggrund af en gennemgang af sektor 11 forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes indfrielse af lån for solgte ejendomme på 2,1 mio. kr. og indtægt på 0,7 mio. kr. vedr. forsker skat på 0,7 mio. kr. 3. budgetopfølgning 2011 sektor 1-11 samlet set Økonomiafdelingen har i sagsnr. 11/3221 3. budgetopfølgning på TMUs område gennemgået budget og forventet regnskab. Det forventes at det afsatte budget på TMUs område overholdes. Økonomiafdelingen har i sagsnr. 11/3221 3. budgetopfølgning på SBKUs område gennemgået budget og forventet regnskab. Der forventes et mindre forbrug på SBKUs område på 1,4 mio.kr. Økonomiafdelingen har anbefalet at beløbet lægges i kassen. Sektor Bemærkninger Mer-/mindre forbrug Sektor 3 Folkeskole Budgetopfølgningen på sektor 3 viser et mindreforbrug på 429.280 kr. som skyldes et mindreforbrug på delaftale 2-1. -429.280 Sektor 4 Kultur og Fritid Budgetopfølgningen på sektor 4 viser et samlet merforbrug på 242.238 kr., der skyldes at Ungdomsskolen fejlagtigt fik overført et for lille beløb fra 2010 til 2011 i forbindelse med decentraliseringsregnskabet samt et merforbrug i forbindelse med svømmehallens lukning pr. 31. maj 2011. 242.238 Sektor 5 Børnepasning (Børn og Pædagogik) Budgetopfølgningen på sektor 5 har ikke givet anledning til bemærkninger. Det afsatte budget på området forventes overholdt i forhold til det forventede forbrug på området. 0 Sektor 6 Social Service (Borger og Social) Budgetopfølgningen på sektor 6 viser et samlet mindreforbrug på 2.043.200 kr. Det skyldes blandt andet et mindre betaling a nbragte børn, hvor vi er betalingskommune. En anbringelse mindre af børn med sociale adfærdsproblemer. -2.043.200 Sektor 7 Ældre og Handicappede (Sundhed og Omsorg) Budgetopfølgningen på sektor 7 viser et samlet merforbrug på 826.000 kr. Det skyldes dels, at der er i budget 2010-2013 er indregnet for høj husleje indtægt på Enggården på 1.800.000 kr. Dels et mindreforbrug på betalinger til kommuner for hjælp til borgere fra Dragør borgere der er i tilbud i andre kommuner. Yderligere er tre borgere afgået ved døden og der er foretaget et skøn på regninger resten af året. 826.000 Sektor 8 Sundhed (Sundhed og Omsorg) Budgetopfølgningen på sektor 8 har ikke givet anledning til bemærkninger. Det afsatte budget på området forventes overholdt i fo rhold til det forventede forbrug på området. 0 Samlet mindreforbrug på SBKUs område -1.404.242 Såfremt ovenstående anbefalinger alle godkendes medfører 3. budgetopfølgning 2011, at kassen samlet tilføreres 2,1 mio. kr. Sektor 12 Anlæg Budgetopfølgningen på sektor 12 anlæg giver anledning til en enkelt bemærkning, som følge af beslutning i ØPU den 17. november om Enggården - teknisk korrektion af grundkøb i etape 1 sagsnr. 11/3042. Her blev det vedtaget at grundkøb i etape I sættes til 2.500 kr. pr. m2. Det vil sige en merindtægt på 1,7 mio. kr. Det anbefales derfor at der gives tillægsbevilling til anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 1,7 mio. kr.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Godkendelse af budgetopfølgningen og tillægsbevilling på anlægsområdet betyder at kassen tilføjes 3,8 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011

 • 6
  Driftsoverførsler fra 2011 til 2012 - TMU
  Sagsid.: 11/3222

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der samlet set ydes en bevilling på 247.476 kr. i 2012 på TMUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB med den præcisering, at der gives en negativ tillægsbevilling på 247.476 kr. i 2011 Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år. Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2011 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2011. Tidligere år er over-/underskud opgjort på baggrund af afsluttet regnskab for året. Formålet med at foretage opgørelsen tidligere og på baggrund af både forbrug og simulering er at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring. Da en del af opgørelsen er udarbejdet på baggrund af simulering, vil der i foråret 2012 blive udarbejdet en opgørelse over over-/underskud på baggrund af regnskabstal. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering. Alle opgjorte over-/underskud vedrørende de decentrale regnskaber på TMUs område ligger inden for rammerne af regler for decentralisering og kan derfor automatisk overføres. Opgørelsen over decentrale overførsler på TMUs område fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering. I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen. Redningsberedskabet, Havnen og Vej og Gartner er formelt omfattet af Regler om økonomisk decentralisering. For vedligeholdelse af ejendomme og vejbelysning er der kutyme for driftsoverførsel.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler. Konsekvensen af overførelsen er, at der samlet set ydes en bevilling på 247.476 kr. i 2012 på TMUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 7
  Driftsoverførsler fra 2011 til 2012 SBKU
  Sagsid.: 11/3222

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, 1. at det forventede mindre forbrug på 1.642.635 kr. overføres fra 2011 til 2012 efter reglerne om økonomisk decentralisering, 2. at forslag til solidarisk dækning af underskud (bilag 2) godkendes, 3. at der samlet set ydes en bevilling på 1.642.635 kr. i 2012 på SBKUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje til overførsler på 3.000.000 kr.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-12-2011
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB med den præcisering, at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.642.635 kr. i 2011 Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Økonomi- og Planudvalgets anbefaling fra den 8.12.2011, blev sat under afstemning. For stemte 13 (A, Kenneth Gøtterup (C), F, O, T, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (Asger Larsen og Uffe Jacobsen(C)) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til Dragør Kommunes regler for decentralisering kan kommunens decentrale driftsenheder overføre et overskud/mindreforbrug fra et år til det efterfølgende år. Ligeledes skal et underskud/merforbrug overføres til det efterfølgende år. Hensigten med overførelsesadgangen er at motivere kommunens decentrale enheder til en sund økonomisk adfærd, således at de budgetansvarlige kan prioritere deres økonomiske rammer og planlægge langsigtet. Over-/underskud er beregnet på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2011 og på baggrund af et simuleret forbrug for november og december 2011. Tidligere år er over-/underskud opgjort på baggrund af afsluttet regnskab for året. Formålet med at foretage opgørelsen tidligere og på baggrund af både forbrug og simulering er at kunne overføre decentrale over-/underskud, så de er til disposition allerede fra begyndelsen af det nye budgetår. Det giver mulighed for at opnå en bedre økonomisk styring. Da en del af opgørelsen er udarbejdet på baggrund af simulering, vil der i foråret 2012 blive udarbejdet en opgørelse over over-/underskud på baggrund af regnskabstal. Herud fra vurderes, om der er behov for at foretage en eventuel efterregulering. Opgørelse over decentrale overførsler på SBKUs område fra 2011 til 2012 fremgår af bilag 1. Bemærkninger til over-/underskud, der ligger uden for rammen for decentrale overførsler, fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:
  Dragør Kommunes regler for økonomisk decentralisering. Der er overførselsadgang fra budgetår til budgetår. I henhold til kommunens regler om decentralisering får driftsenheder automatisk mulighed for at overføre et mindreforbrug/overskud på op til 50.000 kr. eller 3 % af deres korrigerede budget. Ligeledes er der mulighed for at overføre et merforbrug/underskud på op til 5 % af driftsenhedernes korrigerede budget. Formålsbestemte over-/underskud herudover kan overføres efter indstilling fra fagudvalg og godkendelse af kommunalbestyrelsen. På sektor 5 er der mulighed for at dække solidarisk. Underskud på mere end 5 % kan dækkes med halvdelen af de overskud, der er ud over de 3 %. Hvis dette ikke dækker underskuddet, kan det resterende underskud fordeles ligeligt mellem alle daginstitutioner. Det skal bemærkes, at alle decentrale driftsenheder under sektor 3, 4 og 5 samt Aktivitetshuset og tandplejen formelt set er omfattet af reglerne om økonomisk decentralisering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i 2012 afsat en overførselspulje på 3.000.000 kr. til håndtering af overførsler. Konsekvensen af overførslen er, at der samlet set ydes en bevilling på 1.642.635 kr. i 2012 på SBKUs område, som er finansieret af den i 2012 afsatte pulje.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. december 2011 Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 8
  Kommunens porteføljepolitik
  Sagsid.: 11/2814

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler på baggrund af en vurdering af kvaliteten af indholdet i tilbuddet, at Nordea benyttes som samarbejdspartner og til at udarbejde et udkast til kommunens porteføljepolitik.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunens porteføljepolitik angiver rammerne for den finansielle forvaltning. Politikken vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Politikken forelægges Kommunalbestyrelsen til fornyet godkendelse mindst en gang om året eller når Direktionen anser det for nødvendigt. Porteføljepolitikken omfatter lånoptagelse og gældspleje (herunder anvendelsen af finansielle instrumenter), placering af likvide og deponerede midler samt leasing. Strategien angiver rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle portefølje. Hensigten er, at minimere renteudgifter samt at maksimere renteindtægterne under hensyntagen til de finansielle risici kommunen er villig til at påtage sig. Forvaltningen har hjemtaget tre tilbud fra samarbejdspartnere om porteføljepolitikken Kommunekredits tilbud omfatter to møder det første år. Pris første år: 50.000 kr. Andet år og derefter anbefales et møde årligt og honoraret vil falde til 25.000 kr. årligt. Honoraret skal kunne indgå som en del af besparelsen i de omlægninger som kommunekredit foreslår. Nordeas tilbud omfatter udarbejdelse af en porteføljepolitik. Derudover udarbejdes der kvartalsvis et notat til orientering på ØPU, hvor Dragørs økonomiske situation ridses op. Pris: 40.000 kr. pr. år. Honoraret skal kunne indgå som en del af besparelsen i de omlægninger som Nordea foreslår. Danske Banks tilbud omfatter sparring i forbindelse med udarbejdelse af porteføljepolitik. Derudover holdes ser 1-4 årlige rådgivningsmøder med forvaltningen, og der udarbejdes kvartalsvis en gældsrapport til orientering på ØPU hvor Dragørs økonomiske situation ridses op. Pris 55.000 kr pr år. Honoraret skal kunne indgå som en del af besparelsen i de omlægninger som Danske Bank foreslår.

  LOVE/REGLER:
  Låneomlægning sker i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1311 af 15.12 2009

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Hvis Nordeas tilbud vælges koster det 40.000 kr. pr. år. Det finansieres ved besparelsen i de omlægninger Nordea foreslår i deres tilbud.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2012 Kommunalbestyrelsen 15. december 2012

 • 9
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område -3. kvartal 2011
  Sagsid.: 11/1060

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-12-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Udgifterne til områderne vedrørende det specialiserede sociale område indgår i kommunens serviceramme. Regeringen har, for budget og regnskab 2011, besluttet den såkaldte regnskabssanktion. Den betyder, at kommunen straffes for en eventuel budgetoverskridelse, medmindre overskridelsen kan modsvares af besparelser inden for den øvrige serviceramme. Formålet med den vedlagte oversigt er at give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for Dragør Kommune. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, eventuelt korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Rapporteringen vedrørende det specialiserede socialområde er delt på tre områder: 1. Udsatte børn og unge · Særlige dagtilbud og særlige klubber · Plejefamilier og opholdssteder · Forebyggende foranstaltninger · Døgninstitutioner · Sikrede døgninstitutioner 2. Udsatte voksne og handicappede · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (tilskud til personlig hjælp) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Hjælpemidler · Botilbud for personer med særlige sociale problemer · Alkoholbehandling · Midlertidige og længerevarende botilbud · Beskyttet beskæftigelse · Aktivitets- og samværstilbud 3. Pleje og omsorg · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (ydelser efter serviceloven) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Plejehjem og beskyttede boliger · Hjælpemidler · Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Generel kommentar: Det korrigerede budget for det samlede specialiserede område efter 3. kvartal er kr. 169,8 mio. Det forventede regnskab 2011 forventes at blive i alt kr. 166,6 mio. Altså et forventet mindreforbrug på ca. kr. 3.2 mio. Til orientering er det korrigerede budgettal for 2. kvartal, vedrørende plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, tilrettet fra kr. 8,3 mio. til kr. 10,2 mio. Der skal indberettes nettotal eksklusiv refusioner til særlig dyre enkeltsager. Disse var fejlagtigt medtaget i 2. kvartal og nu taget ud igen. Kommentarer til de enkelte områder: 1. Udsatte børn og unge Det korrigerede budget, efter 3. kvartal, er kr. 24 mio. og regnskabet for 2011 forventes at blive kr. 20,8 mio. Mindreforbruget skyldes, at der har været nedgang i antallet af længerevarende anbringelser af børn og unge og denne tendens forventes at fortsætte. 2. Udsatte voksne og handicappede Det korrigerede budget, efter 3. kvartal, er kr. 61,3 mio. og regnskabet for 2011 forventes at blive kr. 61,3 mio. Der er således ingen forventninger til afvigelser på dette område – og det forventede regnskab for 2011 forventes at holde. 3. Pleje og omsorg Det korrigerede budget, efter 3. kvartal, er kr. 84,5 mio. og regnskabet for 2011 forventes at blive kr. 84,5 mio. Der er således ingen forventninger til afvigelser på dette område – og det forventede regnskab for 2011 forventes at holde.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra ministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger udover de ovennævnte hovedtendenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. december 2011 Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 10
  Fastlæggelse af gennemsnitslærerløn vedrørende lønsumsstyring på skolerne
  Sagsid.: 11/66

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at skolernes lønbudget, 2012 og fremadrettet, reguleres med en gennemsnitsløn ved udskiftning i lærerstaben, svarende til trin 44 på lærernes lønskala for fastansatte lærere og med trin 34 for vikarer.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-12-2011
  Anbefales over ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning på møde den 26. maj 2011 om at indføre lønsumsstyring på skolerne i Dragør Kommune, blev det samtidig besluttet at indføre en gennemsnitsløn for lærere ansat på Dragør Kommunes skoler. Denne sagsfremstilling beskriver forslag til fastsættelse af gennemsnitsløn for lærere på skolerne i Dragør Kommune. Formålet med at anvende gennemsnitsløn er at opnå en enklere budgetteringsmetode. Gennemsnitslønsvirkningen på den enkelte skoles budget er, at når en lærer fratræder, så udskiftes den afgående lærers løn med gennemsnitslønnen. For lærere der fratræder med højere løn end gennemsnitslønnen, vil skolernes lønbudget blive reduceret. For lærere der fratræder med lavere anciennitet end gennemsnitslønnen, vil skolens lønbudget blive forøget. Ancienniteten på den lærer, der ansættes i stedet for, bestemmer den reelle lønudgift. Fra 2012 er det den enkelte skole, der har ansvaret for budgetlægning og overholdelse af eget lønbudget/lønsummen. Som udgangspunkt får indførelse af gennemsnitsløn ikke nogen budgetmæssige konsekvenser for den enkelte skole. For budgetår 2012 får skolerne tildelt budget efter den hidtidige metode. Fra og med 2012 - i takt med, at der sker udskiftning i lærerstaben –vil der løbende ske udskiftninger i lønbudgettet. Det betyder, at skolens ledelse får incitament til tættere økonomisk styring af lønbudgettet, blandt andet fordi overskud her vil kunne generere midler til andre aktiviteter på skolen. Fra og med budget 2013 fremskrives skolernes lønsum med en af kommunalbestyrelsen godkendt pris- og lønfremskrivning. Arbejdsgruppen/forvaltningen foreslår, at der fra 2012 og frem anvendes en gennemsnitsløn ved udskiftning i lærerstaben, for fastansatte lærere svarende til trin 44 på lærernes lønskala og trin 34 for vikarer.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Gennemsnitslønnen tages op til vurdering hvert 2. år. Regulering af gennemsnitslønnen sker gennem almindelig fremskrivning. Det skal bemærkes, at der i overenskomsten er indlagt automatiske anciennitetsstigninger ved 4, 8 og 12 års ansættelse. Dette forhold skal skolens ledelse være opmærksom på, at indeholde i skolens overskud. Med andre ord skal skolens ledelse huske at spare op til disse lønstigninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Dragør Kommunes økonomiske politik 2011 - 2014

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. december 2011 Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

 • 11
  Budgetprocedure for budget 2013-16
  Sagsid.: 11/3255

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at den politiske budgetprocedure for budget 2013-16, jf. bilag 1 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  For stemte 3 (A+F) Undlod at stemme 1 (T) Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Ændringsforslag fra Peter Læssøe (T) Sagen tilbagesendes til fornyet behandling. For stemte 1 (Peter Læssøe (T)) Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart (T)) Faldet. Forslag fra Borgmesteren, Økonomi- og Planudvalgets anbefaling, med tilføjelse af, at der indlægges et borgermøde/budgetcafe eller lignende i processen. For stemte 13 (A, C, F, O, V) Imod stemte 1 (Peter Læssøe (T)) Undlod at stemme 1 (Birgitte Rinhart (T)) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Budgetprocedure for Budget 2013-16 Formålet med budgetlægningen for 2013 er at skabe et budget i balance. Det indebærer, at Dragør Kommune skal have en sund økonomi i årene fremover. Udgangspunkt for budgetlægningen for 2013 samt overslagsårene 2014- 2016 er budgetoverslagsåret 2013 i det vedtagne 2012 budget. Heri fortages der en række tekniske ændringer: Korrektion for pris- og lønudviklingen Tekniske korrektioner, jf. nedenfor Tekniske korrektioner defineres som: Konsekvenser af lov- og cirkulæreændringer, som medtages i DUT-kompensationen. Demografireguleringer som følge af befolkningsprognose 2012 samt tildelingsmodellerne inden for de pågældende områder. Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres via regnskabsresultatet for 2011 samt 1. budgetopfølgning. Ændrede forudsætninger kan være ændringer i ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer der har karakter af udvidelse skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer. Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl. Det budgetforslag for 2013, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er basisbudgettet, hvortil der efterfølgende kan foretages politiske ændringer. I basisbudgettet forudsættes det, at kommunens skatteprocenter er uændret i forhold til 2012. Det foreslås, at 1. budgetseminar aflyses, og at de sager, der plejer at blive behandlet på 1. budgetseminar i stedet sættes på dagsordenen til Økonomi- og Planudvalget den 14. juni 2012. Det drejer sig om følgende dagsordenspunkter: Økonomi- og Planudvalg orienteres om den økonomiske situation Økonomi- og Planudvalg præsenteres for forvaltningens forslag til ændringer i budget 2013-16 samt skabeloner til brug for budgetprocessen Økonomi- og Planudvalg godkender indberettede tekniske korrektioner Formålet med de tre nye punkter er, på et tidligt tidspunkt, at skabe klarhed over den økonomiske situation og grundlaget for budgetlægningen. Derudover skal fælles skabeloner lette arbejdet med budgetprocessen for både politikere og forvaltning. 2. budgetseminar afholdes som det plejer den 31. august - 1. septrember.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 12
  Anlægsoverførsel fra 2011 til 2012
  Sagsid.: 11/3266

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der på anlægsområdet overføres 3.379.000 kr. fra regnskab 2011 til 2012 ved tillægsbevilling på anlægsbevillingen og rådighedsbeløb, 2. at det resterende beløb på 36.000 kr. lægges i kassen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB med den præcisering, at der gives en negativ anlægsbevilling på 3.379.000 kr. i 2011 Direktionen overvejer hensigtsmæssigheden af overførsler hvortil der ikke er etableret en aftalebinding Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er i budget 2011 et mindre forbrug på anlægsbevillingen. Anlægsbevillingen er ikke omfattet af reglerne for økonomisk decentralisering. Det mindreforbruget udgør 3.415.000 kr. Der anmodes derfor om overførsel af 3.379.000 kr. fra 2011 til 2012, hvorfor der søges om tillægsbevilling på anlægbevillingen og rådighedsbeløbet på 3.379 t.kr. Oversigt fremgår af bilag 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ovenstående medfører en tillægsbevilling på 3.379 kr. finansieret af kassen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 13
  Erhvervsaffaldstakster for genbrugsstationen 2012
  Sagsid.: 11/3252

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at taksten for erhvervs benyttelse af genbrugsstationen fastsættes til: Bil 150 kr. Bil + trailer 210 kr. Farligt affald 0-10 kg 75 kr. Farligt affald 10 – 25 kg 150 kr.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 29-11-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Folketinget har vedtaget, at virksomheder fra 1. januar 2012 skal have adgang til genbrugsstationerne via en tilmeldeordning. Med den nye tilmeldeordning skal kommunerne kun opkræve gebyr hos virksomheder, der aktivt tilmelder sig ordningen. De to seneste år er alle gebyrpligtige virksomheder opkrævet et rådighedsgebyr, som har givet adgang til genbrugsstationerne. De nye regler medfører, at kommunerne kan vælge mellem tre modeller for en tilmeldeordning: Abonnementsmodel, Betaling pr. besøg eller Betaling efter vægt. Af Folketingets aftalegrundlag fremgår, at kommunerne skal fastsætte kostægte gebyrer i forhold til afleverede mængder affald til genbrugspladsen. Forvaltningen har i samarbejde med Amagerforbrænding og de øvrige kommuner i Amagerforbrænding udarbejdet et fælles forslag hvor virksomhederne betaler for hvert besøg og hvor der betales for aflevering af farligt affald efter vægt. Gebyret opkræves af Amagerforbrænding for kommunerne. Fordelen ved at have samme model er: - at der ydes en ensartet service for alle virksomheder i Amagerforbrændings opland - at administrationen centraliseres til et sted - at virksomhederne ikke transporterer affaldet langt for at opnå billigere pris Det er usikkert, hvor mange virksomheder der tilmelder sig den nye ordning. Derfor bliver 2012 et overgangsår, hvor der indhentes erfaringer i forhold til kundegrundlaget, gebyrstørrelse og en mere permanent teknisk løsning. I overgangsåret 2012 vil virksomhederne skulle købe en billet på I/S Amagerforbrændings hjemmeside eller på den enkelte genbrugsstation, hvorved de får adgang til en genbrugsstation på en given dato. Når ordningen er vedtaget vil den blive indarbejdet i kommunens affaldsregulativer. Den reviderede affaldsbekendtgørelse er først lige kommet i høring. Det forventes, at Miljøstyrelsen giver kommunerne frist til 1. april 2012 med at få regulativteksterne på plads. Såfremt den reviderede bekendtgørelse ændrer vilkårene for opkrævning af gebyret udarbejdes en ny indstilling til politisk godkendelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I budget 2012 forventes en indtægt på 975.200 kr. fra erhverv. Det er usikkert, hvor mange virksomheder der vil tilmelde sig ordningen efter de nye regler - og dermed indtægterne. Affaldsområdet er et ´hvil i sig selv´, det vil sige, at evt. overskud eller underskud reguleres i næste års takster. Disse nye takster afløser de takster for erhvervs benyttelse af genbrugsstationen, som er indregnet i budgettet for 2012.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

 • 14
  Byudvikling ved Vierdiget - indledende høring og rammer for lokalplanlægningen
  Sagsid.: 11/2948

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til rammerne for det videre planarbejde med udarbejdelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, på baggrund af høringssvar og debatindlæg fra den indledende høring. Det anbefales videre, 1. at der ikke indgår mulighed for butikker på området i den videre planlægning, med henvisning til den samlede vurdering i sagsfremstillingen og 2. a. at stillingtagen i øvrigt knytter sig til de gennemgående emner, der fremgår af sagsfremstillingen og den bilagte oversigt, og b. at det sker i form af tilkendegivelser om fokuspunkter for den videre planlægning og den videre dialog med tilbudsgiver.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Ad 1 Godkendt Ad 2a Godkendt Liste T foreslår, at der optages forhandlinger med køber om at afholde en arkitektkonkurrence. For stemte 1 (T) Imod stemte 3 (A+F) Faldet Ad 2b 1. Den videre proces: Den iværksatte proces fortsættes. 2. Mulighed for butikker: Bebyggelse i den nordøstlige del mod Krudttårnsvej bør omdisponeres fx i form af 2-3 etages rækkehuse. 3. Bebyggelsens tæthed: En maximal bebyggelsesprocent på 60 fastholdes. 4. Bygningshøjder: (Jf. udbudsmaterialet punkt 1.4) Begrænsning af 4. etage kombineret med større rummelighed i den nordøstlige del mod Krudttårnsvej. Opbrydning af etageboligblokke for at skabe gennemkig og passager. Maximalt 2 etager for rækkehuse ved skellet mod ”Strandkanten”. 5. Landskabstilpasning: Bearbejdning af friarealerne, specielt den grønne bræmme langs Sdr. Strandvej der som minimum skal fastholdes i skitseforslagets bredde, fx med vand som tema, herunder lokal regnvandshåndtering. Dele af egetræsbeplantningen ved nuværende boldbaner bør bevares. 6. Arkitektur / udformning: Der bør tilstræbes høj arkitektonisk kvalitet. Der bør i øvrigt sættes høje mål for ”energi og klima” i udformning af bebyggelse og friarealer. For stemte 3 (A+F) Undlod at stemme 1 (T) Godkendt Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23 Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen: ”T-gruppen foreslår, at projektet opgives omgående. Det vil sige, at Dragør fortsætter med 8 spor på 4 adresser.” For stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Imod stemte 11 ( A, Asger Larsen (C), F, O, V) T-gruppen foreslog, at der optages forhandlinger med køber om at afholde en arkitektkonkurrence: For stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Imod stemte 11 ( A, Asger Larsen (C), F, O, V) Ad anbefaling 1. fra ØPU: Godkendt Ad anbefaling 2 A fra ØPU: For stemte 11 ( A, Asger Larsen (C), F, O, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Godkendt Ad ØPU pkt 2 B: Pkt 1: For stemte 11 ( A, Asger Larsen (C), F, O, V) Imod stemte 2 (T) Undlod at stemme 2 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C)) Godkendt Pkt. 2: For stemte 11 ( A, Asger Larsen (C), F, O, V) Undlod at stemme 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Godkendt Pkt 3. For stemte 11 ( A, Asger Larsen (C), F, O, V) Imod stemte 2 (T) Undlod at stemme 2 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C)) Godkendt Pkt. 4: For stemte 11 ( A, Asger Larsen (C), F, O, V) Imod stemte 2 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C)) Undlod at stemme 2 (T) Godkendt Pkt. 5: For stemte 13 (A, C, F, O, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (T) Godkendt Pkt. 6: Godkendt Protokoltilføjelse fra C-gruppen ÷Asger Larsen: C- gruppen beklager, at et flertal giver tilladelse til, at der må bygges i 4 etager. Det strider mod hidtidig praksis i Dragør og vil kunne danne præcedens for fremtidig byggeri, hvilket må anses for uhensigtsmæssigt for kommunens fremtidige udvikling.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober 2011 blev det besluttet at indlede planprocessen, med henblik på byudvikling på ejendommen Vierdiget 2, med indkaldelse af idéer og forslag mv. til planlægningsarbejdet. Dette skete i henhold til planlovens § 23 c. Det blev samtidig besluttet at offentliggøre det skitseforslag, der fulgte det valgte tilbud, og at fastsætte en høringsperiode på 14 dage. Ved høringsperiodens udløb den 24. november 2011 var der fremkommet i alt 13 høringssvar og indlæg i form af breve, e-mails og indlæg i Dragør Nyt (bilag i sagen). En oversigt over høringssvar og debatindlæg fremgår af bilag i sagen. De gennemgående emner er: 1. Den videre proces i sagen 2. Mulighed for butikker 3. Bebyggelsens tæthed 4. Bygningshøjder 5. Landskabstilpasning 6. Arkitektur / udformning Forvaltningens bemærkninger: Ad 1: I henhold til den nuværende planlagte proces i sagen forestår udarbejdelse af forslag kommuneplantillæg og lokalplan i dialog med den nye ejer og dennes arkitekt, med udgangspunkt i nærværende behandling og det skitseforslag, der fulgte det valgte tilbud. Den videre behandling vil følge planlovens regler. Der er fremkommet forslag om at basere udformningen af bebyggelsen, og dermed den videre planlægning, på resultatet af en arkitektkonkurrence. Ad 2: Et gennemgående forslag i høringen er at udelade muligheden for at etablere butikker i området især af hensyn til de nuværende butikker og centre i kommunen. Realisering af butikker i området, som foreslået i det valgte tilbud, forudsætter i givet fald en ændring og/eller tilpasning af kommunens centerstruktur og centerafgrænsning i forhold til den gældende Kommuneplan 2009. Muligheder herfor, i forhold til lovgivning og de gældende planer, er beskrevet i bilagt notat fra kommunens rådgiver af 15.11.2011 om "Sydstrandscenteret". Skøn over konsekvenser for de eksisterende butikker i Dragør Kommune ved etablering af butikscenter eller dagligvarebutikker i området ved Krudttårnsvej, fremgår af bilagt notat af 28.11.2011. Spørgsmål om det afgivne købstilbuds forslag om butikker i relation til udbudsreglerne er besvaret i tidligere e-mail af 16.11.2011 til Kommunalbestyrelsen, som er vedlagt. Det er efterfølgende vurderet af forvaltningen, "at såfremt der gives tilladelse til opførelse af et butikscenter på 2000 kvm, vil der være tale om en så væsentlig ændring i forhold til udbudsmaterialet, at et nyt offentligt udbud er påkrævet". Hvis butikker i givet fald udgår, skal der ske en omdisponering af bebyggelse og friarealer i den nordøstlige del af området. Ad 3: Gennemgående forslag i høringen er en mindre tæthed - og dermed en mindre massiv bebyggelse, bl.a. med henvisning til den omgivende bebyggelse. Udgangspunktet i udbudsmaterialet har været en maximal bebyggelsesprocent på 60, som er noget højere end bebyggelsesprocenter for etagebebyggelser i nærområdet. Lokalplanen for naboområdet mod vest ("Strandkanten"´s rækkehuse) angiver en maximal bebyggelsesprocent på 40. Ad 4: Gennemgående forslag i høringen er en mindre bygningshøjde, bl.a med henvisning til den omgivende bebyggelse, der maximalt er 2-3 etager, og med henvisning til naboskabet til kystlandskabet. Udbudsmaterialet muliggør bebyggelse op til 4 etager. Det bemærkedes dog i udbudsbetingelserne, at der lægges vægt på, at der sikres optimale udsigtsforhold også for den omgivende bebyggelse, og at bebyggelse over 2 etager indplaceres som fritliggende punkthuse eller lign. Denne vægtning - i relation til skitseforslagets etage-blokke - kunne indgå i den videre dialog og planlægning. Ad 5: Der stilles flere forslag om en bedre landskabelig tilpasning - især i forhold til kystlandskabet. Det gælder både bygningshøjder (se ovenfor) og bebyggelsens placering i forhold til Sdr. Strandvej (sikring af grøn ubebygget bræmme) - samt muligheden for mere åbenhed i planen. I udbudsmaterialet bemærkedes, at der lægges vægt på, at bebyggelsesplanen, herunder disponering af friarealer, tager hensyn til naboskabet til strandengene, og at bebyggelsens samlede profil tilpasser sig kystlandskabet. Denne vægtning kunne indgå i den videre dialog og planlægning. Bevaring af eksisterende beplantninger kan i et vist omfang indgå i lokalplanlægningen. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med den videre planlægning - i medfør af planloven - skal udarbejdes en visualisering af bebyggelsens indpasning i den kystlandskabelige helhed med begrundelse for bl.a. bygningshøjder. Dertil kommer, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanens eventuelle indvirkning på den flora og fauna, der er udpegningsgrundlaget for strandengenes status som Natura 2000 område (EU naturbeskyttelsesområde). Ad 6: Det bemærkes fra flere, at der bør stilles krav til "arkitektur af høj kvalitet". Udover bestemmelser om bebyggelsens placering og omfang kan der i en lokalplan - i et vist omfang - fastlægges bestemmelser om fx proportioner og materialekarakter. En generel bestemmelser om "kvalitet" kan ikke håndhæves. Andre emner: Forslag om fx at indtænke miljø- og klimahensyn i planlægningen kan i et vist omfang indgå. Det kunne bl.a. gælde energikrav til bebyggelsen og retningslinjer for lokal regnvandshåndtering bl.a. med nedsivning og regnvandsbede/grøfter i områdets friarealer langs Sdr. Strandvej. I et høringssvar efterlyses en miljøvurdering, en trafikanalyse og en detailhandelsanalyse i tilknytning til projektet. Med hensyn spørgsmålet om den indpasning i kystlandskabet og miljøvurdering i forhold til strandarealerne som Natura 2000 område, henvises til ovenstående pkt. 5. Det kan videre oplyses, at der i forbindelse med lokalplanlægningen skal gennemføres en såkaldt "miljø-screening" i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I den forbindelse skal spørgsmålet om konsekvenser for bl.a. trafiksikkerheden nærmere vurderes. En vurdering af forslaget i relation til spørgsmålet om etablering af butikker, indgår i de vedlagte "butiks-notater", der tager udgangspunkt i foreliggende detailhandelsanalyser. Flere af forslagene under specielt pkt. 1, 3 og 4 strider imod de betingelser og rammer, der er fastsat i udbudsmaterialet. Eventuel imødekommelse skal i givet fald nærmere vurderes i forhold til udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Sagen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011

  Bilag

 • 15
  Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11
  Sagsid.: 11/3210

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at den udarbejdede kvalitetsrapport godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 01-12-2011
  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I følge folkeskoleloven § 40 a er kommunerne forpligtet til hvert år at udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet i Dragør Kommune. Kvalitetsrapporten består af to dele, selve kvalitetsrapporten og en rapport med datamateriale. Skoleåret 2010/11 var det første år, hvor skolerne arbejdede med de skolepolitiske mål. Dette arbejde blev dog neddroslet i den sidste halvdel af skoleåret, da det i januar 2011 blev besluttet at indføre en ny skolestruktur pr. 1. august 2011. I forlængelse heraf blev der nedsat en række arbejdsgrupper, som repræsentanter fra skolerne deltog aktivt i. I forbindelse med sidste kvalitetsrapport blev det fra skolernes side besluttet at udvide kvalitetsrapporten, så den ikke kun var en evaluering af forgangne skoleår. Kvalitetsrapporten for skoleåret 2009/10 indeholdt derfor også en fremadrettet del, hvor skolerne redegjorde for, hvilke skolepolitiske mål de havde udvalgt at arbejde med i skoleåret 2010/11, og hvordan de planlagde at arbejde med dem. På baggrund af den igangværende skolestruktursag, har forvaltningen besluttet, at skolerne ikke skulle udarbejde dette i forhold til kvalitetsrapporten for skoleåret 2010/11, da der for tiden ikke er vished om, hvordan den fremtidige skolestruktur og dermed også samarbejdsstrukturerne bliver. I stedet har forvaltningen beskrevet det fremadrettede arbejde i forhold til skolevæsenet samlet set. Når skolestruktursagen er faldet endeligt på plads, vil kvalitetsrapporterne igen indeholde afsnit, hvor den enkelte skole beskriver, hvilke skolepolitiske mål de i det kommende skoleår vil arbejde med, og hvordan de forventer dette arbejde skal ske.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Kvalitetsrapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside efter endelig politisk godkendelse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 1. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 16
  Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse - Strandparken afd 5.
  Sagsid.: 11/3278

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler: at det tillades Strandparken at optage et 20- årigt fastforrentet (4%) obligationslån på kr. 585.000 at de lejeforhøjelser som overstiger 5% af den nuværende leje godkendes,

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  For stemte 11 (A, F, T, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 4 (C, O)

  SAGSFREMSTILLING:
  Strandparken afd. 5 har indgivet ansøgning om tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse vedrørende arbejder under den kollektive råderet. Lånet skal anvendes til nye køkkener og badeværelser samt ekstra vinduer i afdelingen, hvor beboerne i 12 lejemål har besluttet sig for, at benytte den såkaldte kollektive råderet i almenboliglovgivningen. Den kollektive råderet går ud på, at beboerne kan ønske at gennemføre forbedringer af lejemålene, som det ellers ligger uden for beboernes ret at foretage. Forbedringerne finansieres indledningsvist af afdelingen, men skal herefter betales af lejerne af de 12 lejemål, som har besluttet at deltage i ordningen. Da ikke alle lejemål har fået gennemført ensartede forbedringer, varierer den lejeforhøjelse som kommer til at påhvile de enkelte lejemål, da man alene skal tilbagebetale den del af lånet man har udnyttet til forbedringen. Tilsynet med de almene boliger skal give tilladelse til at boligselskabet optager lånet, og skal også godkende de lejeforhøjelser som overstiger 5% af den nuværende leje i konsekvens af låneoptagelsen. Der er alene tale om tre lejemål for hvilke lejeforhøjelsen overstiger 5%. For disse lejemål er stigningen 5,35%, 6,31% og 8,22%. For alle øvrige lejemål er stigningen på mindre end 5% af huslejen, og disse stigninger skal ikke godkendes af Tilsynet med de almene boliger. Endvidere skal Tilsynet ansøges om tilladelse før der kan ske låneoptagelse. der foreligger lånetilbud fra Realkredit Danmark, og lejestigningerne er beregnet på baggrund af lånetilbuddet. Administrationen anbefaler, at låneoptagelsen og lejeforhøjelserne godkendes.

  LOVE/REGLER:
  Driftsbekendtgørelsen om almene boliger som bl.a. slår fast at låneoptagelse og lejestigninger på mere end 5% af huslejen skal godkendes af tilsynet med de almene boliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

 • 17
  Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af rør - Strandparken afd. 4
  Sagsid.: 11/3278

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler: 1. at det tillades Strandparken at optage et 20-årigt fastforrentet lån på kr. 4.981.000 til dækning af omkostninger ved udskiftning af rør i afdelingen. 2. at lejeforhøjelsen på 5,57 % i konsekvens af låneoptagningen godkendes. 3. at det besluttes at Strandparken skal fremsende kopi af lånetilbuddet til kommunen, når tilbuddet foreligger, og at der skal indgives fornyet ansøgning såfremt lejeforhøjelserne i konsekvens af låneoptagelsen overstiger de beregnede 5,57 %

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  For stemte 11 (A, F, T, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 4 (C, O) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget ansøgning fra Strandparken om tilladelse til at optage et lån til dækning af omkostningerne forbundet med udskiftning af ejendommes rør. Det anføres i ansøgningen at udskiftningen er nødvendig grundet rørenes alder og tilstand. Låneoptagelsen vedrører et lån på kr. 4.981.000, som forudsættes at være et 20-årigt 4% obligationslån. Låneoptagelsen påhviler alle lejere i afdelingen og medfører en huslejestigning på 5,57%. Da lånetilbuddet ikke foreligger endnu, anbefaler administrationen, at Strandparken skal fremsende en kopi når det foreligger til dokumentation af, at lejeforhøjelserne ikke overstiger de beregnede 5,57%. Overstiges de beregnede lejeforhøjelser, skal Strandparken fremsende fornyet ansøgning. Da udskiftningen af rør er velbegrundet, anbefaler administrationen at låneoptagelsen tillades og at lejeforhøjelserne godkendes.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. decmeber 2012 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2012

 • 18
  Ansøgning om tilladelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse - Strandparken afd. 4
  Sagsid.: 11/3277

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT og Udvikling anbefaler, 1. at det tillades Strandparken at optage et 20-årigt 4% obligationslån med en hovedstol på Kr. 383.000, og 2. at de respektive lejeforhøjelser for de berørte lejemål godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 08-12-2011
  Anbefales over for KB Asger Larsen (C), Mette Mortensen (F) og Annette Rahbek (V) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  For stemte 11 (A, F, T, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 4 (C, O) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Boligselskabet Strandparken har indgivet ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse for seks lejemål i afdeling 4. Lånet vil have en hovedstol på kr. 383.000 og vil være et 20-årigt fastforrentet obligationslån. Der foreligger lånetilbud fra realkredit Danmark. Lånet skal anvendes til nye køkkener og badeværelser i afdelingen, hvor beboerne i seks lejemål besluttet sig for, at benytte den såkaldte kollektive råderet i almenboliglovgivningen. Den kollektive råderet går ud på, at beboerne kan ønske at gennemføre forbedringer af lejemålene, som det ellers ligger uden for beboernes ret at foretage. Forbedringerne finansieres indledningsvist af afdelingen, men skal herefter betales af lejerne af de seks lejemål, som har besluttet at deltage i ordningen. Da ikke alle lejemål har fået gennemført ensartede forbedringer, varierer den lejeforhøjelse som kommer til at påhvile de enkelte lejemål, da man alene skal tilbagebetale den del af lånet man har udnyttet til forbedringen. Tilsynet med de almene boliger skal give tilladelse før der kan ske låneoptagelse, og skal også godkende lejeforhøjelser som overstiger 5% af den nuværende husleje. Huslejestigningerne er respektive på 5,21 %, 5,70%, 5,82%, 6,04%,6,40% og 7,65%. Administrationen anbefaler at låneoptagelsen og lejeforhøjelserne godkendes.

  LOVE/REGLER:
  Driftsbekendtgørelsen om almene boliger, der indeholder reglerne for benyttelse af den kollektive råderet, og regler om at kommunalbestyrelsen som tilsyn skal godkende låneoptagelse og lejestigninger på mere end 5% af lejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2011 Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

 • 19
  Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund 2011
  Sagsid.: 11/3237

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at målsætningen for 2012 er at fastholde nuværende andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 15-12-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunerne skal som følge af trepartsaftalen 2007 opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. Måltallene besluttes politisk i en politik eller i et møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere drøfte opfyldelsen af måltallene én gang årligt. Det fremgår af statistik fra 2010, at Dragør Kommunes medarbejderandel ligger på 5,89 %. Til sammenligning var medarbejderandelen i 2008 på 5,9 % og i 2009 4,92 % Medarbejderandelen er fastholdt og ligger højere end befolkningssammensætningen i kommunen som helhed, hvor andelen udgør 3,08 %, men lavere end Region Hovedstaden, hvor andelen udgør 11,43 %. Det kan konkluderes, at kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund ligger på et acceptabelt niveau i forhold til befolkningssammensætningen i Dragør. På den baggrund anbefales det som målsætning for 2012 at fastholde nuværende niveau.

  LOVE/REGLER:
  Trepartsaftaler 2007

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 15. december 2011

  Bilag

 • 20
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Annette Nyvang havde et spørgsmål til Annette Rahbek: Annette Rahbek har udtalt, at hun mener, at arbejdet med skolernes kvalitetskontrakter fungerer godt. Hvorfor? Annette Rahbek svarede, at hun mente at skolerne havde leveret det de skulle og gjort et godt stykke arbejde i den sammenhæng. Annette Nyvang spurgte, hvad Kommunalbestyrelsen ville gøre for at sikre den arkitektoniske kvalitet i forbindelse med byggeriet ved Vierdiget. Borgmesteren svarede, at spørgsmålet ville indgå i det fremtidige lokalplanarbejde i det omfang det var muligt.