Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. november 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Anmeldt forfald fra Ole Svendsen (A) og Bertel Riber (A), Knud Rosing (A) og Elisabeth Haase (A) er indkaldt som suppleanter.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Poul Gjerka spurgte om, der sikkerhed for, at økonomien ved salg af Vierdiget Skole holder? Skal kommunen betale for byggemodning af grunden? Er der foretaget brugerundersøgelse vedr. behovet for butikker på området? Borgmesteren svarede, at køber har haft mulighed for at foretage undersøgelser af grunden mht. til. F.eks. ”blød bund”, og har ikke anmeldt nogle former for krav om prisnedslag på den baggrund. Iflg. udbudsbetingelserne står køber selv for det. Og der er ikke foretaget brugerundersøgelse. Rikke Karlsson spurgte til, hvad finansloven får af betydning for f.eks. antallet af pædagoger i Dragørs institutioner. Ville det ikke være en god ide hurtigt at ansætte flere pædagoger forinden andre kommuner gør det? Borgmesteren svarede, at der endnu ikke er foretaget konkrete analyser af, men forvaltningen arbejder på det. Jo, det ville det, men vi har ikke mulighed for det, før vi kender de præcise konsekvenser af finansloven for Dragør. Jo, og vi vil derfor være opmærksom på rekrutteringen. Peter Hollænder spurgte til, hvem lejerne i fremtiden skal indbetale husleje til i den ejendom, som kommunen har solgt? Borgmesteren svarede, at det skal de til den nye ejer, og vi vil fra kommunens side følge op og tage kontakt til denne med henblik på, at beboerne får de nødvendige informationer herom. Poul Gjerka spurgte om, datoen for deponering af købesummen ved salg af Skolen ved Vierdiget? Der har gennem nogen tid været betydelige lugtgener i Hollænderhallen. Hvad vil kommunen foretage sig i den anledning? Borgmesteren svarede, at den 30. august 2012 stiller køber en anfordringsgaranti på 20 % af købesummen. Den 15. februar 2013 skal køber deponere hele købesummen. Forvaltningen vil straks tage kontakt til bestyreren af Hollænderhallen med henblik på at løse problemet vedr. lugtgener.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Anmeldt forfald fra Ole Svendsen (A) og Bertel Riber (A), Knud Rosing og Elisabeth Haase er indkaldt som suppleanter. Asger Larsen (C) foreslår at punkt 11 udgår af dagsorden.

 • 3
  Meddelelse - Skolebestyrelser
  Sagsid.: 11/3187

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  På det konstituerende møde den 1. december 2009 blev der udpeget fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse af lov om folkeskolen § 42 stk. 3, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen kan udpege et kommunalbestyrelsesmedlem til at deltage i møder i skolebestyrelsen. Som konsekvens af beslutningen om ny skolestruktur i Dragør Kommune fusioneres de eksisterende skolebestyrelser parvis til to skolebestyrelser, hvor alle eksisterende medlemmer er repræsenteret. De fusionerede skolebestyrelser eksisterer frem til august 2012, hvor de erstattes af to nyvalgte skolebestyrelser. Valget til de nye skolebestyrelser finder sted i maj 2012. I ovennævnte overgangsperiode frem til august 2012 fortsætter de fire medlemmer af Kommunalbestyrelsen i skolebestyrelserne i de to fusionerede skoler Dragør Skole og St. Magleby Skole. Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Til efterretning

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen 24. november 2011

 • 4
  Meddelelse - Afgørelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden
  Sagsid.: 11/1152

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Statsforvaltningen Hovedstaden har truffet afgørelse i en sag, hvor en lejer i en af de ejendommen Dragør Kommune tidligere ejede, klagede til statsforvaltningen over lejemålets stand og over kommunens oplysninger i udbudsmaterialet. Statsforvaltningen Hovedstaden har meddelt klageren og Dragør Kommune, at Statsforvaltningen Hovedstaden ikke foretager yderligere i sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 5
  Indkøbspolitik
  Sagsid.: 11/3154

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen indstiller, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende indkøbspolitikken.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB med diverse redaktionelle ændringer

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har indgået en samarbejdsaftale med SAS Institute A/S omkring et analyseprogram, der kan anvendes til at opnå besparelser på indkøb. Forudsætningen for at realisere de potentielle besparelser på indkøb i en kommune som Dragør, er derfor en markant politisk vilje til at realisere indkøbspolitikken med fokus på at realisere de mulige besparelser. Der bliver igangsat et indkøbsprojekt med udgangspunkt i, at indkøbsstyringen ændres fra decentralt til centralt indkøb. I praksis svarer det til, at indkøb fortsat foretages af de decentrale institutioner i overensstemelse med kommunens principper om decentralt budgetansvar, hvor varer og tjenesteydelser bestilles, leveres og faktureres til den enkelte institution, men indkøbene sker koordineret gennem rammeaftaler som følges i hele kommunen. Økonomiafdelingen har derfor udarbejdet en ny indkøbspolitik som fastlægger hvilke objektive krav kommunen stiller til sine leverandører. Indkøbspolitikkens formål er at skabe rammerne for at Dragør Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på baggrung af princippet "bedst og billigst". I takt med indgåelse af leverandøraftaler skabes der indsigt i det faktiske besparelsesprotentiale.

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Det forventes, at kommunen kan opnå besparelser på 700.000 kr. årligt fra 2013, ved at ændre sin indkøbsstrategi. Det faktiske besparelsespotentiale vil vise sig i takt med indgåelse af leverandøraftaler.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 6
  Vandsamarbejde Sjælland A/S – principbeslutning om fælles vandselskab
  Sagsid.: 11/62

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at der træffes principbeslutning om, at kommunen ønsker at deltage i et fælles vandselskab fuldt ud, svarende til aftag, produktion- og distributionsanlæg, 2. at der udpeges et medlem til interim-bestyrelsen for det kommende selskab, 3. at sagen forelægges til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen, når de endelige vilkår for deltagelsen foreligger.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Ad 1) Anbefales over for KB Ad 2) Borgmesteren blev foreslået som medlem til interim-bestyrelsen For stemte 5 (A+F+V) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 3) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Asger Larsen foreslår at Birgitte Rinhart indtræder i interim-bestyrelsen. For stemte 5 (C, T) imod stemte 8 (A, F, O, Annette Rahbek (V), ) undlod at stemme 2 (Morten Juel og Hanne Stockbridge (V)) Faldet. Ad 1, 2, 3 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 5 (C, T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget har på mødet den 20. januar 2011 besluttet at tilkendegive overfor vandsamarbejdet at kommunen er interesseret i at deltage fuldt ud i et kommende fælles vandselskab. Samtidigt har udvalget opfordret vandselskabet til også at igangsætte en tilsvarende proces for stiftelse af et fælles spildevandsselskab. Tilkendegivelsen er betinget af at kommunen først kan meddele endelig godkendelse, når sagen vilkår og præmisser er fuldt oplyst. Vandselskabet har med brev af 1. september anmodet Dragør Kommune om at tage en principbeslutning om deltagelse i et fælles vandselskab. Det er forvaltningens vurdering, at der er to væsentlige grunde til at danne et fælles vandselskab. 1) Sikre vandressourcen, forsyningssikkerheden og leverancen af vand til hovedstaden og Dragør Kommune 2) Vandsektorlovens prisloftregulering stiller øgede krav om effektivisering, som kun kan nås gennem stordriftsfordele og strukturtilpasninger Disse udfordringer kræver et fælles selskab, idet kravene ikke kan honoreres gennem et vandsamarbejde. I materialet fra vandsamarbejdet oplyses: · at Samarbejdet om et fælles vandselskab vil blive tilrettelagt sådan, at de kommuner, der i beslutter at deltage, indskyder deres vandselskaber eller dele heraf i et nyt holdingselskab. Kommunerne bliver herved indirekte ejere af alle de vandselskaber, der indskydes, med forholdsmæssige ejerandele i forhold til værdien af det enkelte indskud. · Dragør Kommunes indskud vil – hvis alle kommuner vælger at deltage med alle anlæg – udgøre ca. 1,8 % opgjort efter selskabets værdi, 1,3 % efter andel solgt vandmængde og 1,4 % i forhold til antal indbyggere. Samlet aktieandel vil andrage 1,5 % af det nye selskab. · De overordnede beslutninger om investeringer, takster, gennemførelse af miljø- og servicemål mv. vil blive truffet af bestyrelsen i det fælles vandselskab. · Hver kommune får én plads i bestyrelsen af holdingselskabet i en etableringsfase på 2-4 år. · Indtil videre opretholdes den selskabsmæssige adskillelse mellem de enkelte vandselskaber, og de beholder derfor hvert deres prisloft og hver deres takst, der som hidtil skal godkendes af den stedlige kommune. Hermed sikres at hver kommune kun betaler til eget anlæg og ikke andres eventuelle efterslæb. · Et fælles serviceselskab, der ejes af deltagerkommunerne gennem det fælles holdingselskab, vil stå for driften af vandselskaberne og produktionsselskabet, hvilket vil medføre et effektiviseringspotentiale. Herudover kan de enkelte deltagerkommuners spildevandsselskaber og evt. øvrige forsyningsselskaber få udført drift og administration af det fælles serviceselskab. KE har tilkendegivet at ville benytte denne mulighed. · Kunderne vil få ét kontaktpunkt i forhold til forsyningerne. De administrative funktioner forudsættes placeret i én geografisk samlet enhed, mens driftsafsnittene tænkes fordelt på decentrale enheder. · Der pågår en tilsvarende proces for at få dannet et tilsvarende selskab for spildevand. Der skal udpeges et medlem til interim-bestyrelsen, som nedsættes snarest og som skal virke frem til stiftelsen af selskabet, som forventes at ske i forsommeren 2012. Når Kommunalbestyrelsen skal vælge kun ét medlem til udvalg, en bestyrelse eller lignende foregår det ved flertalsvalg efter styrelseslovens § 24 stk. 1. Det kan bemærkes, at borgmesteren har repræsenteret Dragør Kommune i det hidtidige vandsamarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Stiftelse af selskabet vil indgå i selskabets åbningsbalance. Såfremt Kommunen ikke ønsker at indgå endeligt i selskabet skal Dragør Kommune eller Dragør Vand A/S afholde de afholdte omkostninger i forbindelse med det forberedende arbejde. Øvrige bilag beror i sagen i Plan og Teknik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011. Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011.

  Bilag

 • 7
  Takster for vand og spildevand 2012
  Sagsid.: 11/3176

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at takstbladet fra Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S har fremsendt takstblad for 2011 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takstbladet er fremsendt i henhold til vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om betaling for spildevandsforsyninger. Det er selskabernes bestyrelser, som fastsætter budgetter og takster for selskaberne og dermed selskabernes samlede indtjening. Budget og takst er fastsat så de overholder både prisloftet som Konkurrencestyrelsen har meddelt det enkelte selskab og ”hvil-i-sig-selv-princippet”. Princippet betyder, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal hvile i sig selv. Den må således ikke ske ubegrundet kapital-opsparing i selskaberne. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyn med sin godkendelse forholde sig til om prisloftet og ”hvil-i-sig-selv-princippet overholdes og ikke som tidligere fastsætte budget og takst. Prisloftet fastsætter den maksimale indtægt som selskabet må opkræve. Dragør Vand A/S prisloft er fastsat til 12,02 pr. m3. Dragør Spildevand A/S prisloft er fastsat til 41,22 kr. pr. Dragør Vand A/S budgetterer med en vandpris i 2012 på 8,57 kr. pr. m3 og Dragør Spildevand A/S budgetterer med en spildevandspris på 30,00 kr. pr. m3. Priserne er uændret i forhold til 2011 priser. Prislofterne for de to selskaber overholdes hermed. Budget og takster er godkendt af bestyrelserne på møder den 29. september 2011.

  LOVE/REGLER:
  Lov om vandforsyning og lov om miljøbeskyttelse

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for Dragør Kommune

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 8
  Navngivning af Hans Isbrandtsens Plads
  Sagsid.: 11/2261

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at pladsen på hjørnet af Bymandsgade og Sønderstræde navngives Hans Isbrandtsens Plads 2. at beboerne Sønderstræde 11 holdes skadesløse for dokumenterede udgifter, de måtte have som følge af den medfølgende adresseændring af deres bopæl fra Sønderstræde 11 til Hans Isbrandtsens Plads 1.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2011
  Ad. 1. Anbefales over for ØPU/KB. Ad. 2. Anbefales over for ØPU/KB, idet det præciseres at kun sædvanligt forekommende udgifter dækkes. Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. august 2011 at forslag om navngivning af plads på hjørnet af Bymandsgade og Sønderstræde til Hans Isbrandtsens Plads skulle sendes i høring forinden endelig vedtagelse. Forslaget har været i høring hos nedenstående 6 parter. I efterfølgende kolonne er angivet partens svarstandpunkt med JA, NEJ eller – for ikke besvaret. · Hovedstadsområdets Vejnavnesamarbejde JA · Beboerne Sønderstræde 11 NEJ · Beboerforeningen for Dragør Gamle By JA · Dragør Lokalhistorisk Forening - · Dragør Bevaringsnævn JA · Dragør Lokalarkiv JA Resultat af høring: 4 af parterne har givet deres tilsagn, 1 part har ikke svaret og 1 part har forståelse for ønsket om navngivningen, men ønsker at bibeholde nuværende adresse Sønderstræde 11. Hvis ikke dette er muligt, ønsker beboerne at holdes økonomisk skadesløs af kommunen. Konklusion: I forbindelse med navngivning af veje, pladser mv. er det vigtigt at tildele entydige adresser, så misforståelser undgås for brand, redning, post mv. Således er det ikke muligt for beboerne Sønderstræde 11 at fastholde nuværende adresse, hvis pladsen ud for deres bopælsadresse gives navnet Hans Isbrandtsens Plads. Da beboerne i øvrigt har forståelse for ønsket om navngivningen og øvrige parter har givet deres tilsagn, så anbefaler forvaltningen, at efterkomme ønsket fra Hans Isbrandtsens Fond om navngivning af pladsen til Hans Isbrandtsens Plads. Forvaltningen anbefaler endvidere, at beboerne Sønderstræde 11 holdes skadesløse for dokumenterede udgifter, de måtte have som følge af den medfølgende adresseændring af deres bopæl fra Sønderstræde 11 til Hans Isbrandtsens Plads 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Navngivning af pladsen vil få mindre økonomiske konsekvenser i form af indkøb og opsætning af nye vejnavneskilte foruden udgifter til adresseændring i form af (nye sygesikringsbeviser og lignende til beboerne, som i dag har bopæl på Sønderstræde 11). Der er tale om udgifter som kan rummes indenfor Kommunens driftsramme.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

 • 9
  Godkendelse af lånoptagelse til opførsel af nyt affaldsforbrændingsanlæg
  Sagsid.: 11/3028

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at det meddeles I/S Amagerforbrændings bestyrelse - En godkendelse af en samlet låneramme på i alt 3.95 mia. kr. til etablering af et nyt forbrændingsanlæg - At kommunalbestyrelsen opfordrer bestyrelsen til at træffe den endelige beslutning om anlæggets størrelse, dog maksimalt 70 ton pr. time.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 01-11-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Uffe Jacobsen (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB Det blev oplyst, at Hvidovre Kommune behandler sagen i november 2011.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har senest på mødet den 18.12.2008 opfordret bestyrelsen i Amagerforbrænding til at igangsætte projektering af et nyt anlæg på 70 ton pr. time samt parallelt hermed at undersøge og dokumentere fordele og ulemper for ejerkommunerne ved en eventuel fusion eller salg af anlægget til tredje part. Projektering af anlægget er i gang og projektet er nu nået dertil hvor der skal ske lånoptagelse så kontrakter kan indgås. Bestyrelsen har derfor fremsendt en anmodning til ejerkommunerne om at godkende at Amagerforbrænding kan optages et lån på i alt 3.95 mia. kr. til opførsel af et nyt forbrændingsanlæg med en kapacitet på 70 ton pr. time til erstatning for det gamle forbrændingsanlæg. Anmodningen fremsendes, idet vedtægten foreskriver at lån skal godkendes i samtlige ejerkommunerne. Det fremgår af anmodningen at, - investeringen planlægges finansieret ved optagelse af et obligationsbaseret lån hos KommuneKredit med op til 5 års afdragsfrihed. I anlægsfasen vil der blive optaget byggekredit, eller lånet vil blive fuldt hjemtaget i forbindelse med byggeriets start. Lånet optages med anpartsvis hæftelse svarende til interessenternes indbyggertal pr. seneste 1. januar, jf vedtægtens bestemmelser. Dragør Kommune vil således komme til at hæfte for ca. i alt 96 mio. kr. - Indenrigs- og Sundhedsstyrelsen har bekræftet, at anlægsudgiften og lånerammen ikke begrænser de enkelte interessentkommuner økonomiske muligheder - lånerammen ikke indeholder investering i et planlagt sorteringsanlæg eller i et eventuelt skicenter på bygningen, - Bestyrelsen ønsker kommunernes godkendelse af lånerammen senest den 1.12.2011 således at bestyrelsen på mødet den 12.12.2011 kan træffe endelig beslutning om projektet Forvaltningen kan oplyse følgende: - Der er enighed i ejerkredsen om at der skal etableres et nyt forbrændingsanlæg til erstatning for det gamle anlæg men der er ikke er enighed om hvorvidt det nye anlæg skal opføres med uændret kapacitet på i alt 60 ton pr. time (2x30 ton ovne) eller om anlægget skal udbygges til 70 ton pr. time (2x35 tons ovne). Bestyrelsen er på senest møde i oktober delt i spørgsmålet. Det er forvaltningens vurdering, at kommunens forpligtigelser på affaldsområder er sikret ved en udbygning på 60 ton pr time men at der kan være en økonomisk fordel ved at øge anlæggets kapacitet til 70 ton pr. time, da merudgiften er yderst begrænset, ca. 115-135 mio. kr. svarende til 2 mio. kr. som Dragør Kommune andel af hæftelsen. Merkapaciteten kan bruges til at fremtidssikre anlægget hvis affaldsmængderne stiger, eller til forbrænding af importeret affald eller til produktion af bio-energi. - Hvidovre Kommune har ved brev af 5.10.2011 oplyst, at de ikke agter at behandle anmodningen om godkendelse af lånerammen før ejerkredsen er blevet enige om anlæggets endelige størrelse. Denne beslutning vil betyde projektforsinkelser og forvaltningen vil anbefale at Dragør kommune meddeler bestyrelsen, at Kommunen kan acceptere en udbygning på 60 ton pr. time eller en udbygning på op til 70 ton pr. time, og at kommunen anmoder bestyrelsen om at beslutte anlæggets endelige størrelse. Det kan oplyses, at spørgsmålet om fusion endnu ikke er afklaret men at der afholdes en fælles møde mellem de to bestyrelser i Amagerforbrænding og Vestforbrænding. Bilag beror i mødesagen i Plan og Teknik kan følgende nøgledokumenter ses: - Ansøgningsmateriale fra bestyrelsen af marts 2011 - Business case vedr. investering i ny anlægskapacitet på Amager (fortrolig) - Arkitektkonkurrence – det vindende forslag 2011 - Skitseprojekt af nyt anlæg 2008 - Brev fra Hvidovre Kommune om udsættelse af sagen om lånebehandling

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

 • 10
  Enggården - teknisk korektion af grundkøb i etape I
  Sagsid.: 11/3042

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at grundkøb i etape I sættes til kr. 2.500 pr. m2.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27. august 2009 godkendt skema A om etablering af 1. etape af byggeriet på Enggården – opførsel af 36 nye plejeboliger. Projektet gennemføres inden for rammerne af almenbyggeloven. Det betyder bl.a., at kommunen sælger grund og bygninger til projektet. Etape 1 er etableret og kommunens bygherrerådgiver KAB skal i gang med at udarbejde endeligt regnskab for 1. etape. Dette regnskab fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen (skema C). KAB anbefaler Dragør Kommune at foretage en teknisk korrektion af m2-prise på etape 1 da den er skønnet lavere end i de to efterfølgende etaper. I 1. etape blev grundkøbet skønnet til kr. 1.800 pr. m2. I den efterfølgende 2 etaper er grundkøbet fastsat til 2.500 kr. pr. m2. Den anbefales, at grundkøbet fastsættes til en og samme pris for de 3 etaper og at beløbet fastsættes til en m2-pris af 2.500 kr. Herved peger de foreløbige budgetter for de 3 etaper i retning af at de afsatte 3 mio. kr. kommunal medfinansiering ikke forventes brugt i fuld omfang.

  LOVE/REGLER:
  Lov om almenboliger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Anbefalingen vil betyde en merindtægt til Dragør Kommune på ca. 1.7 mio. kr og at udbygningen af Enggården herefter forventes at være udgiftsneutralt for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

 • 11
  Projektansøgning Dragør Havn
  Sagsid.: 11/3186

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes og fremsendes en projektansøgning til RealDania om samarbejde om udvikling af havneområdet med baggrund i kommunens visioner og planer.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  For stemte 6 (A+F+T+V) Imod stemte 1 (C) Godkendt Asger Larsen (C) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Punktet blev taget af dagsorden.

  SAGSFREMSTILLING:
  Som opfølgning på ØPU´s behandling af sagen om "Status på salg af areal på Dragør Havn" har der været afholdt møde med RealDania om mulighederne for - i et partnerskab - at realisere kommunens visioner og planer for havneområdets samlede udvikling. Efterfølgende har RealDania vurderet hvordan et samarbejde i givet fald kan bringes i stand, og har anbefalet, at der i første omgang fremsendes en egentlig projektansøgning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Nærværende sag har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011

 • 12
  Ændring i klubstrukturen
  Sagsid.: 11/2820

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at Sølyst Klub sammenlægges med Klub Dragør, således at der a) tilbydes ungdomsklub et sted i byen, som kan variere alt efter de unges bevægelsesmønster, b) tilbydes fritidsklub på de tre fysiske matrikler, Elisenborg, Krudthuset og Sølyst, 2. at klublederstillingen opslås og besættes med en seminarieuddannet leder på minimum professionsbachelorniveau, 3. at de tre pædagogiske afdelingslederstillinger pt. besættes internt, men uddannelsesmæssigt får et tilsvarende niveau ved fremtidige nyansættelser.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-11-2011
  ad 1. Der forelå ændringsforslag fra T-gruppen: "Sølyst Klub sammenlægges med Klub Dragør, således at der a) tilbydes ungdomsklub et sted i byen, som kan variere alt efter de unges bevægelsesmønster. Det vil sige, at muligheden for at holde klubaftener på Sølyst bibeholdes. Herudover bør Klub Dragør have rådighed over en bus hurtigst muligt. b) tilbydes fritidsklub på de tre fysiske matrikler, Elisenborg, Krudthuset og Sølyst.” A+C+O+V-grupperne tilsluttede sig ændringsforslaget, som anbefales over for ØPU/KB. ad 2 - ad 3. Udsættes, idet forvaltningen på næste SBKU-møde bedes fremkomme med en redegørelse om den overordnede klubstruktur og de fremtidige udviklingsplaner for området.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget besluttede den 29. september 2011 at sende forslaget om ændring af klubstrukturen i høring. Forvaltningen har modtaget 11 høringssvar. Alle høringssvarene er positive over ændring i selve strukturen ved en sammenlægning mellem Klub Dragør og Sølyst. Eventuelle bekymringer går ikke på et samlet klubtilbud, men på hvorvidt Sølyst Ungdomsklub skal bevares på matriklen i de unges nærmiljø, særligt Sølyst Klub anlægger dette synspunkt. Hovedparten af høringssvarene positive over et uddannelseskrav for klublederen, mens Klub Dragør og Forældrerådet for Klub Dragør finder dette krav ubegrundet. Forvaltningens kommentarer til høringssvarene: Der er i de indkomne høringsvar bred enighed om, at et samlet klubtilbud kan styrke indsatsen for Dragørs børn og unge, så dette har forvaltningen ikke yderligere kommentarer til. Det springende punkt består i, om ungdomsklubben skal bevares på Sølysts matrikel, og hvordan den pædagogfaglige udvikling i et samlet klubtilbud skal drives ledelsesmæssigt. Der er pt. 30 indmeldte unge i Sølysts ungdomsklub og et fremmøde hver dag på ca. 5-8 unge. På tirsdage, hvor der er madklub, møder der typisk omkring 15 unge op. Der skal minimum være to medarbejdere på arbejde for at kunne holde åbent. Det er muligt, at de unges forældre foretrækker et ungdomsklubtilbud i nærmiljøet, sådan at Sølyst Ungdomsklub forbliver på matriklen. Men det er ikke økonomisk rentabelt at holde åbent i ungdomsklubben med to medarbejdere og et så beskedent antal unge. Dette ville svare til at have vuggestuenormering i ungdomsklubben. Forvaltningen kan derfor ikke anbefale, at de i forvejen knappe klubressourcer bruges på at bevare et selvstændigt ungdomsklubtilbud på Sølyst. Til gengæld bør opmærksomheden så være på at tiltrække og fastholde de unge fra Sølyst i et samlet ungdomsklubtilbud, og det kunne være en ide at inddrage forældrene fra Sølyst i arbejdet omkring, hvordan dette bedst sikres. Fagligheden i klubberne har i årtier været kendetegnet ved klubpædagoger og andre medarbejdere med håndværksmæssig baggrund. Der har traditionelt været fokus på at stille aktiviteter til rådighed, som de unge selv tilmelder sig, dvs. de unge skal selv være opsøgende. Dette har i et vist omfang også været tilstrækkeligt, men de unge søger i dag andre meningsfyldte relationer med de voksne i klubberne. Disse relationer skabes i vidt omfang gennem aktiviteter, som klubberne kan tilbyde, og som bæres af de medarbejdere, der vægter relationsarbejdet som det primære, og som har en relevant uddannelsesmæssig baggrund for at kunne tilrettelægge og drive det pædagogiske udviklingsarbejde. Det skal bemærkes, at klubberne er den institutionstype i Dragør, hvor de ansatte er mindst uddannede, og at der derfor generelt er grund til at ændre fordelingen af pædagogisk uddannede og ikke-pædagogisk uddannede medarbejdere. De ledige stillinger forsøges derfor overvejende besat med pædagoguddannede medarbejdere. Klubberne er således bekendt med dette krav om øget faglighed og vægtningen af relationsarbejdet, og de er selv opmærksomme på at skabe den rette opbygning af kompetencer i den enkelte enhed. Det skal i denne forbindelse understreges, at der også fremover vil være behov for medarbejdere med f.eks. håndværksmæssig baggrund, da denne medarbejdergruppe kan bringe andre kvaliteter og kompetencer ind i klubben, som er med til at skabe et rigt og varieret klubtilbud. Det har i de seneste par år været vanskeligt at fastholde de nye børn i fritidsklubben. Børnene melder sig hurtigt ud, og forældrekritikken lyder på, at tilbuddet er utilstrækkeligt, og at de unge derfor ikke prioriterer at møde op. Fritidshjemmene oplever også, at der er sket en udvikling i børnenes adfærdsmønstre. Børnene får i dag i vidt omfang lov til selv at bestemme, om de vil gå alene hjem fra fritidshjemmet, hvis ikke de synes, at det er sjovt at være der. Denne tendens fortsætter i klubalderen. Det betyder, at klubberne skal kunne noget andet og mere end tidligere, hvis de skal kunne fastholde de unges interesse og formå at få de unge til at benytte sig af tilbuddet. Det er forvaltningens vurdering, at vanskelighederne ved at fastholde de unge i dag ikke nødvendigvis skyldes manglende aktiviteter. Det er snarere fordi, at de nye børn ikke oplever, at de voksne indgår i relationer med dem, således som de har været vant til gennem deres hidtidige institutionsliv. Dette understøttes af flere af de vedlagte høringssvar. Det kan derfor være vigtigt at fokusere på, at fritidspædagogikken bringes ind i klubberne, og at det pædagogiske udviklingsarbejde generelt skal styrkes og prioriteres. Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at de nye børn i fritidsklubberne ved klubstart er yngre end tidligere, og at dette i sig selv kan nødvendiggøre en anden tilgang. For at fremme denne udvikling og for at et samlet Klub Dragør skal kunne fastholde de unge i et meningsfyldt klubtilbud, skal klubben drives af pædagogisk uddannet personale, ligesom tilfældet er det i Dragørs øvrige institutionstyper. Dette sker bedst ved at opretholde et krav om, at klubområdets øverste leder har pædagogfaglig baggrund, gerne suppleret med relevant efteruddannelse inden for ledelse, så der er sikkerhed for, at den pædagogiske udvikling og en pædagogfaglig sparring for medarbejderne i det daglige drives centralt fra ledelsen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der stilles krav om, at klublederen er pædagoguddannet, og at dette krav videreføres for de pædagogiske ledere, når der opstår stillingsledighed på disse poster. Det skal i øvrigt nævnes, at forvaltningen støtter klubbernes behov for at få rådighed over en bus, og at man i samarbejde med den nye ledelse af et samlet Klub Dragør vil forsøge at finde en løsning på problemet. Forvaltningen anbefaler derfor på baggrund af de indkomne høringssvar, at indstillingen fastholdes.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 13
  Ændring af åbningstid i Lokalarkivet
  Sagsid.: 11/3108

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at forslaget om at reducere åbningstiden for publikum i lokalarkivet fra 15 til 11 timer om ugen godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-11-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Fra 2012 reduceres lokalarkivets personalenormering med 7 timer, når arkivets bibliotekar fratræder. Reduktion i åbningstiden på lokalarkivet er en indirekte konsekvens af, at biblioteket i forbindelse med implementeringen af rammebesparelsen i 2011 sparede en biblioteksassistent væk, som indtil da også havde lagt et antal timer på lokalarkivet, jf. sagsfremstillingen. Det er med andre ord noget, der allerede er sket, og det fremlagte forslag får således ikke nogen personalemæssige konsekvenser fremadrettet. Der er ikke umiddelbart alternativer at sætte i stedet for. Bibliotekarens funktioner i arkivet er i øjeblikket især: · Publikumsekspedition · Ekspedition af henvendelser pr. telefon/e-mail · Ekspedition af forespørgsler fra Dragør Kommunes Borgerserviceafdeling · Registrering af bøger, tryksager o.lign. Det foreslås, at personalereduktionen får konsekvens dels for åbningstid, dels for formidlingsarbejdet. ÅBNINGSTID Arkivet har i dag åbent for publikum 15 timer ugentligt. En undersøgelse af besøg på arkivet, fordelt på åbningstimer gennem et kalenderår, viser, at publikum i overvejende grad benytter arkivet tidligt tirsdag og torsdag. Åbningstiden onsdag bruges næsten ikke, ligesom åbningstimerne mellem kl. 17.00 og 19.00 er ganske lidt besøgt. Det er lokalarkivarens indtryk, at langt de fleste brugere, der kommer uanmeldt, er bosiddende lokalt, mens brugere, der kommer fra andre kommuner, oftest melder deres ankomst i forvejen – uanset om de kommer indenfor den annoncerede åbningstid. Arkivet foreslår derfor følgende ændring af åbningstiden: Åbningstid nu: Forslag til ændret åbningstid: Tirsdag 13.00 – 17.00 4 timer 13.00 – 17.00 4 timer Onsdag 15.00 – 19.00 4 timer Lukket Torsdag 10.00 – 17.00 7 timer 10.00 – 17.00 7 timer 15 timer 11 timer Det vil fortsat være muligt at besøge arkivet ”efter aftale” på andre tidspunkter. Dette vil fremgå af annonceringen af åbningstiden. Derudover vil arkivet fortsat holde ekstraordinært åben 1-2 lørdage eller søndage om året i forbindelse med arrangementer o.lign. FORMIDLINGSAKTIVITETER Dragør Lokalarkiv har i dag et højt aktivitetsniveau for sine udadvendte formidlingsaktiviteter. Dels har arkivet sine egne arrangementer, dels samarbejder arkivet med andre (Museum Amager, Dragør Lokalhistoriske Forening m.fl.) om formidling. Da en del af de opgaver, som arkivets bibliotekar udfører i dag, fremover skal varetages af lokalarkivaren, foreslås det at nedtone og omlægge formidlingsaktiviteterne, sådan at · Byvandringer, foredrag o.lign. primært arrangeres i samarbejde med Dragør Lokalhistoriske Forening, der står for en del af planlægningen, markedsføringen m.m. · Arkivets blad ”Kikkenborgen” udsendes i samarbejde med Dragør Lokalhistoriske Forening. Bladet trykkes hos ekstern leverandør, og udgifterne deles mellem arkiv og forening. · Arkivet fremover ikke producerer udstillinger for foreninger, institutioner o.lign.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen personalemæssige konsekvenser fremadrettet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

 • 14
  Udbygning af Enggården 1. etape - telefoni
  Sagsid.: 11/3092

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der frigives 200.000 kroner fra anlægsbudget 2011 til telefoni i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape af Enggårdens udbygning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-11-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2011 er der afsat 200.000 kroner til telefoni i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape af Enggårdens udbygning. Omkostningerne omfatter anskaffelse og etablering af telefoni i udbygningen. Der er indhentet tilbud på telefoni i forbindelse med budgetlægning 2011. Tilbuddet ligger til grund for budgettet. Omkostningerne forventes afholdt indenfor den afsatte ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Beløbet er en del af det afsatte anlægsbudget 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

 • 15
  Udbygning af Enggården 1. etape - kaldeanlæg
  Sagsid.: 11/3091

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at der frigives 430.000 kroner fra anlægsbudget 2011 til indkøb og etablering af kaldeanlæg i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape af Enggårdens udbygning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-11-2011
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I anlægsbudget 2011 er der afsat 430.000 kroner til indkøb og etablering af et kaldeanlæg i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape af Enggårdens udbygning. Omkostningerne omfatter anskaffelse og etablering af kaldeanlægget. Kaldeanlægget er en udbygning af kaldeanlægget i den eksisterende del af Enggården. Der er indhentet tilbud på kaldeanlægget i forbindelse med budgetlægning 2011. Tilbuddet ligger til grund for budgettet. Etablering forventes afholdt indenfor den afsatte ramme.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Beløbet er en del af det afsatte anlægsbudget 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

 • 16
  Forslag om at få belyst en skolestruktur med to basisskoler og én udskolingsskole
  Sagsid.: 10/2359

  ANBEFALING:
  Fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-11-2011
  E-mail til SBKU fra forældregruppen for Dragørs Børn og Unge omdelt på mødet. Der forelå ændringsforslag fra T-gruppen: "T-gruppen foreslår, at forslaget om ind- og udskolingsskoler opgives omgående - bl.a. begrundet i de mange seriøse indsigelser fra et samlet lærerkorps og forældrene." For stemte 2 (C+T) Imod stemte 5 (A+O+V) Faldet Herefter blev forslagets ad 1-3 sat under afstemning: For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Forslagets ad 1-3 anbefales over for ØPU/KB. Der forelå 2 tillægsforslag f.s.v.a. rådgivere. 1. T-gruppen foreslår, at Frans Ørsted Andersen vælges som konsulent som anbefalet af forældregruppen. 2. C-gruppen foreslår konsulentfirmaet Arkitema. T-gruppens forslag: For stemte 1 (T) Imod stemte 5 (A+O+V) Undlod at stemme 1 (C) Faldet C-gruppens forslag For stemte 6 (SBKU –T)) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 (T) Det anbefales over for ØPU/KB, at Arkitema vælges som rådgivere. T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: ”T-gruppen beklager dybt, at flertallet ønsker at bruge yderligere tid, kræfter og penge på at undersøge en skolestruktur, som ikke tilnærmelsesvis når en kvalitet, som den vi i dag har i Dragør." C-gruppen tilsluttede sig dette.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  T-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra SBKU: T-gruppen foreslår, at forslaget om ind- og udskolingsskoler opgives omgående - bl.a. begrundet i de mange seriøse indsigelser fra et samlet lærerkorps og forældrene. For stemte 1 (T) Imod stemte 6 (A+C+F+V) Faldet Ad 1 og 2 fra SBKU: For stemte 6 (A+C+F+V) Imod stemte 1 (T) Anbefales over for KB Der er udarbejdet og udsendt en tids- og procesplan, jf. ad 2 Ændringsforslag til punkt 3 fra A, Asger Larsen (C), F og V: ”A, Asger Larsen (C), F, O og V foreslår, at: Arkitema anmodes om – blandt andet med baggrund i seneste undersøgelser – at gennemføre 2 volumenstudier for etablering af en ny skolestruktur i Dragør henholdsvis: Model 1: Indskolingsskoler og udskolingsskole: · Indskoling på Dragør Skole Syd og St. Magleby Skole Kirkevej o Klassekvotienten ønskes at ligge på 24 elever pr. klasse o 0-5 klassetrin alternativt 0-6 klassetrin o SFO på eller omkring skolerne i størst muligt omfang · Udskoling på Dragør Skole Nord o Klassekvotienten ønskes at ligge på 26 elever pr. klasse o 6-10 klassetrin alternativt 7-10 klassetrin Model 2: 7½ spor på 2 skoler på 3 matrikler: · Udbygning kan ske på Dragør Skole Nord henholdsvis St. Magleby skole Kirkevej o SFO på eller omkring skolerne i størst muligt omfang o 10 klasse ønskes bibeholdt på Dragør Skole Nord Den økonomiske ramme for udbygning udgør 50 mio. kr. Volumenstudiet skal være orienteret mod at understøtte følgende sigtelinjer for skolevæsenet i Dragør: · Skolerne skal fortsat være i top i forhold til elevernes indlæring samt evner og motivation til at fortsætte i en ungdomsuddannelse · Arbejdet med indskoling skal fremmes gennem øget samarbejde mellem SFO og skole med henblik på optimering af trivsel og helhedstænkningen vedr. det enkelte barn. · Arbejdet med udskoling skal fremmes gennem etablering af mere fleksible læringsmiljøer, der muliggøre differentierede undervisningsformer. · Højere grad af inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. · Fleksible læringsrum, der kan understøtte det enkelte barns læringsstil. · Øget faglig fleksibilitet og samarbejde mellem lærerne med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen og udbuddet af valgfrie fag. · Øget aktivt brug af IT og moderne undervisningsmidler i undervisningen. · Dragør Kommunes skolevæsen skal fortsat være et af de mest økonomisk effektive. For stemte 6 (A+Asger Larsen (C)+F+V) Imod stemte 1 (T) Anbefales over for KB Nyt punkt 4: Der disponeres op til 200.000 kr. til Arkitema til at undersøge byggebehovet ved de to modeller. Beløbet indeholdes i den projektøkonomi, som er afsat i budget 2012.” For stemte 6 (A+Asger Larsen (C)+F+V) Imod stemte 1 (T) Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Ændringsforsalg fra Kenneth Gøtterup (C): Sagen tilbagesendes til SBKU til yderligere behandling. For stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Imod stemte 11 (A, Asger Larsen (C), F, O, V) Faldet. T-gruppen genfremsatte ændringsforslag fra SBKU den 3.11.11 og ØPU den 17.11.11 T-gruppen foreslår, at forslaget om ind- og udskolingsskoler opgives omgående – bl.a. begrundet i de mange seriøse indsigelser fra et samlet lærerkorps og forældrene. For stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Imod stemte 11 (A, Asger Larsen (C), F, O, V) Faldet. Ændringsforslag fra T-gruppen. T-gruppen foreslår, at der udelukkende arbejdes videre med model 2: 7½ spor på 2 skoler på 3 matrikler. For stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Imod stemte 11 (A, Asger Larsen (C), F, O, V) Faldet ØPU´s anbefaling punkt 1-4 fra den 17.11.2011 sat under afstemning under et med den præcisering at der afholdes borgermøde om den nye skolestruktur i god tid inden høringsperioden udløber. For stemte 11 (A, Asger Larsen (C), F, O, V) Imod stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Godkendt. Protokoltilføjelse fra T-gruppen fra SBKU den 3.11.2011 ”T-gruppen beklager dybt, at flertallet ønsker at bruge yderligere tid, kræfter og penge på at undersøge en skolestruktur, som ikke tilnærmelsesvis når en kvalitet, som den vi i dag har i Dragør.” Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen tilsluttede sig.

  SAGSFREMSTILLING:
  Socialdemokraterne, Asger Larsen (C), Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre ønsker følgende optaget på dagsordenen til Social, Børn og Kulturudvalgsmødet den 3. november 2011: "Parterne ønsker et øget fokus på elevernes indskoling, herunder muligheden for øget inklusion af egne elever, samt et øget fokus på udskoling med pædagogisk udvikling gennem øget faglighed og valgfrihed for elever og lærere. 1. Forvaltningen anmodes om at kvalificere grundlaget for en politisk beslutning om en fremtidig skolestruktur bestående af to basisskoler og én udskolingsskole med tre selvstændige skoleledelser. 2. Forvaltningen skal så hurtigt som muligt udarbejde en foreløbig tids- og procesplan for den forestående politiske behandling. 3. Der bevilges 175.000 kr. til rådgivere til at undersøge byggebehovet ved en skolemodel med 2 basisskoler og en udskolingsskole, hvor klassekvotienten som udgangspunkt ønskes at ligge på 24 elever for basisskolerne og 26 elever for udskolingsskolen. Beløbet indeholdes i den samlede projektøkonomi, som er afsat i budget 2012. Undersøgelsen skal forholde sig til nedenstående: · Deling mellem basisskoler efter henholdsvis 5. og 6. klasse. · Placering af SFO på eller i nærheden af de to basisskoler.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. november 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 17
  Alkoholpolitik, retningslinjer i høring
  Sagsid.: 11/2292

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur fremsender sagen til politisk drøftelse.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 03-11-2011
  Et enigt SBKU anbefaler over for KB, at retningslinjerne for alkoholpolitikken bibeholdes.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget drøftede på sit møde den 18. august 2011 retningslinjerne om kommunens alkoholpolitik. Dette skete, fordi det i forbindelse med retningslinjernes vedtagelse blev besluttet, at principperne skulle evalueres efter en to-årig periode. Social, Børn og Kulturudvalget besluttede på mødet den 18. august 2011 at sende sagen i høring blandt relevante interessenter inden endelig stillingtagen. Et flertal, bestående af A-O-T-V, tilkendegav på mødet, at ”udvalget overvejer, om det kunne være en mulighed at ændre retningslinjerne for alkoholpolitikken, således at det fremover vil være op til den enkelte bestyrelse eller leder, om der skal meddeles dispensation fra retningslinjerne ved særskilte arrangementer”. Høringssvar Der er indkommet i alt 20 høringssvar fra følgende: Institutionsområdet: 1. Institutionssamrådet 2. MED-udvalget for daginstitutioner 3. Dagpleje, bestyrelsen 4. Vierdigets Børnehave, forældrebestyrelse og personale 5. Børnehaven Kornblomsten, forældrebestyrelse og personale 6. Børnehaven Sølyst, forældrebestyrelse og personale 7. Børneinstitutionen Harevænget, forældrebestyrelse og personale 8. Dragør Menighedsbørnehave, forældrebestyrelse og personale 9. Køjevænget, forældrebestyrelse 10. Hollænderhuset, forældrebestyrelse og personale 11. Høgevængets integrerede institution, forældrebestyrelse 12. Klub Dragør og Forældrerådet Skoler/SFO: 13. Forældrerådet på St. Magleby Skoles SFO 14. Forældrerådet på Dragør Skoles SFO 15. Dragør Skole Nord/Syd, Skolebestyrelserne 16. Dragør Skole Nord/Syd, MED-udvalget 17. St. Magleby Skole Kirkevej/Vierdiget Skolebestyrelserne Kultur og Fritid: 18. Dragør Musik- og Kulturskole, Brugerbestyrelsen 19. Folkeoplysningsudvalget 20. Dragør Ungdomsskole, ungdomsskolebestyrelse/-leder En sammenskrivning af høringssvarene er vedlagt som bilag sammen med høringssvarene. Sammenfattende kan det oplyses, at det i 16 ud af de 20 svar anbefales, at retningslinjerne i alkoholpolitikken fastholdes i den nuværende form. Der er desuden en del ønsker om, at der ikke skal kunne gives dispensation fra alkoholpolitikken. Af indholdet i de 16 svar kan nævnes følgende argumenter/ kommentarer: 1. Ingen børn fra alkoholfamilier profiterer af, at se andre forældre have et normalt forhold til alkohol. Det er selve synet af flaskerne, der kommer på bordet, der gør børnene utrygge. 2. Presset om en dispensation bør ikke ligge på den enkelte leders skuldre, alkoholpolitikken bør være ens i hele kommunen. 3. Finder det stærkt bekymrende, at Social, Børn og Kulturudvalget ønsker at lempe en politik, der efterhånden er ved at være godt indkørt, og som Dragør Kommune er foregangskommune på. 4. Alkoholpolitikken er udarbejdet for at beskytte de børn, der til dagligt lever i familier med alkohol. 5. Den nuværende politik er nu blevet en indgroet kultur. 6. Alkoholpolitikken burde også gælde for Dragør sports- og fritidsforeningers ungdomsafdelinger, som modtager kommunal støtte. 7. Uproblematisk at der ikke serveres alkohol – oplever klar holdningsændring blandt forældrene. 8. Dragør har rekord i at sende unge mennesker på skadestuen, som har indtaget for meget alkohol. 9. Med baggrund i blandt andet oplysningskampagner om skadespåvirkninger af indtagelse af for meget alkohol findes det irrelevant at diskutere, om der skal lempes på reglerne. 10. Grundlæggende tager alkoholpolitikken udgangspunkt i, at børn i familier med alkoholproblemer ofte føler sig utrygge og urolige ved sociale arrangementer med servering af alkohol. Dragør Skole Nord/Syds skolebestyrelse og MED-udvalg ønsker, at skolebestyrelsen i samarbejde med MED-udvalget udarbejder en alkoholpolitik gældende for Dragør Skole, og at en af elementerne i denne politik skal være, at det bliver op til den enkelte bestyrelse eller leder at definere enkelte undtagelser ved særlige arrangementer. Dragør Musik- og Kulturskoles brugerbestyrelse tilslutter sig retningslinjerne, således at det fremover vil være op til den enkelte bestyrelse eller leder, om der bør meddeles dispensation ved særskilte arrangementer. Folkeoplysningsudvalget anbefaler at ændre retningslinjerne, sådan at det fremover skal være den enkelte bestyrelse, der træffer konkrete beslutninger om konkrete arrangementer. Ole Svendsen, Jan Hansen, Morten Juel Hansen og Jan Christiansen deltog ikke i Folkeoplysningsudvalgets møde, da sagen blev drøftet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 3. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 18
  Reglement for skriftlig spørgetid
  Sagsid.: 11/3158

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, 1. at Reglement for skriftlig spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse, godkendes, 2. at Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse ændres som beskrevet i sagsfremstillingen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Ad 1 og 2 For stemte 6 (A+C+F+V) Imod stemte 1 (T) Anbefales over for KB Reglementet evalueres efter 1 år.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  T-gruppen foreslår at den gældende forretningsorden opretholdes. For stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Imod stemte 11 (A, Asger Larsen (C), F, O, V) Faldet Ad 1-2 Borgmesteren fremsatte følgende ændringsforslag til pkt 1. I bilag 1 til pkt. 18 i Kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2011 foretages følgende rettelser: a. Overskriften ”Reglement for skriftlig spørgetid i dragør Kommunalbestyrelse” ændres til: ”Reglement for spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse” b. I pkt. 3 indsættes efter 2. afsnit følgende: ”Efter mødets afslutning er der mulighed for en mundtlig spørgetid på maksimal 20 minutter. c. 1, linie i 3. afsnit pkt. 3. udgår: ”følgende spørgsmål skal afvises af borgmesteren” Og erstattes af: ”Følgende spørgsmål, mundtlig som skriftlige, skal afvises af borgmesteren”. Asger Larsen fremsatte supplerende ændringsforslag til et nyt pkt. 7. ”7. spørgetiden bortfalder 4 måneder op til et kommunalvalg”. For stemte 11 (A, Asger Larsen (C), F, O, V) Imod stemte 4 (Kenneth Gøtterup og Uffe Jacobsen (C), T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  For at sikre en mere smidig afvikling af spørgetiden i Dragør Kommunalbestyrelse har borgmesteren anmodet administrationen om at udarbejde et regelsæt for afvikling af spørgetiden. Administrationen har udarbejdet et forslag til Reglement for spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse som udsendes som bilag. Det nye i reglementet er hovedsagligt, at spørgsmål skal stilles skriftligt i brev eller pr. e-mail og skal være borgmesterkontoret i hænde senest kl. 08.00 ugedagen inden mødets afholdelse. Som konsekvens af kravet om skriftlighed vil spørgetiden efter mødet bortfalde. Spørgsmål, der ikke skønnes at være af almen interesse, kan af borgmesteren henvises til besvarelse af den kommunale forvaltning, ligesom en nærmere række spørgsmål skal afvises af borgmesteren. Disse spørgsmål er beskrevet i reglementet. Borgmesteren drager omsorg for, at spørgeren får underretning om, at et spørgsmål er henvist til besvarelse af forvaltningen eller afvist. Spørgsmål besvares i spørgetiden af borgmesteren eller et af borgmesteren udpeget kommunalbestyrelsesmedlem. Besvarelsen skal holdes inden for 3 minutter. Reglementet gælder ikke for Kommunalbestyrelsens medlemmer, idet de i medfør af Kommunalbestyrelsens forretningsorden har den videregående ret, at de kan kræve at få en sag optaget på dagsordenen. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender Reglement for skriftlig spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse, anbefaler administrationen, at § 1 stk. 6 i Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse ændres til: ”Forud for Kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne på indtil 20 minutter. Spørgetiden afholdes på baggrund af skriftlige spørgsmål. Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2011 vedtaget Reglement for skriftlig spørgetid i Dragør Kommunalbestyrelse, hvortil der henvises for yderligere oplysninger.”

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 19
  Ligestillingsredegørelse 2011
  Sagsid.: 11/3197

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, It og Udvikling anbefaler, at den vedlagte redegørelse tages til efterretning, og at tal fra redegørelsen lægges på kommunens hjemmeside til borgernes orientering.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ifølge ligestillingsloven skal kommunen mindst hvert andet år udarbejde en redegørelse til ligestillingsministeren og offentliggøre den. Årets redegørelse indeholder ligesom tidligere år en oversigt over kønsmæssig fordeling på stillingskategorier og fordelt på stillingsniveau. Tallene er opgjort pr. februar 2011. Redegørelsen vil blive indberettet elektronisk i skemaform på www.ligestillingidanmark.dk efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse. Her kan man i dag se resultaterne for redegørelserne i årene 2005, 2007 og 2009 og foretage sammenligninger med andre offentlige myndigheders redegørelser. Resultaterne fra ligestillingsredegørelserne 2011 vil blive offentliggjort primo 2012. For at leve op til krav om offentliggørelse foreslås, at hovedtal fra redegørelsen lægges på Intranet og hjemmeside suppleret med link til ligestillingsministeriets hjemmeside, hvor der er yderligere information.

  LOVE/REGLER:
  Efter ligestillingslovens § 5a skal hver kommune hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister for ligestilling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 20
  Vejledende folkeafstemning om selvstændighed
  Sagsid.: 11/3054

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Borgmesteren foreslår, at punktet afventer drøftelserne i henholdsvis KKR og kommunerne på Vestegnen om eventuelle ændringer i det kommunale landskab. For stemte 6 (A+F+T+V) Imod stemte 1 (C) Godkendt Asger Larsen (C) begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  For stemte 3 (C) Imod stemte 12 (A, F, O, T, V) Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:
  Asger Larsen (C) har i mail af 17. oktober 2011 anmodet om, at følgende forslag optages på dagsordenen for Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. november 2011: C gruppen foreslår, at der afholdes en vejledende folkeafstemning om Dragør Kommune fortsat skal bevare sin selvstændighed. Motivation for forslaget Budgettet for 2012 til 2015 viser med alt tydelighed, at Dragørs økonomi er meget skrøbelig. Budgettet er vedtaget med massiv lånoptagning og serviceforringelser. Ved budgetforhandlingerne må det være blevet klart for alle, at Dragør Kommune ikke fremadrettet kan spare sig ud af sine problemer og at vi nu er nået et serviceniveau, hvor det må vurderes om Dragør kan fortsætte som selvstændig kommune. Flere partier svarende til 8 mandater har meldt ud, at skatteforhøjelser kan være vejen frem. Konservative mener, at det er rimeligt at borgerne får fornyet lejlighed til at give deres mening tilkende om de fortsat mener, at Dragør skal bevare sin selvstændighed.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011

 • 21
  iPads til Dragør Kommunalbestyrelse
  Sagsid.: 11/3127

  ANBEFALING:
  Direktionen anbefaler, at der indkøbes iPads til kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Som led i en effektiviseringsproces har direktionen på møde mandag den 1. november 2011 behandlet muligheden for at indføre iPads til kommunalbestyrelsen, så alle dagsordener til det politiske system fremover formidles elektronisk og ikke som nu sendes i papirform til mødedeltagerne. En iPad er en tynd, bærbar computer uden tastatur med en trykfølsom skærm i A4-format, som er optimeret til at læse dokumenter, herunder dagsordener på. Skærmen tilpasser sig automatisk efter om den vendes horisontalt eller vertikalt. Skærmen er endvidere belyst på en sådan måde, at teksten træder tydeligere frem end på en normal skærm, hvorved opløsningsgraden er betydelig højere og læsevenligheden bedre. IPad’en har en batteritid på op til 10 timer, hvilket sikrer, at udstyret også er anvendeligt på rejser eller under langvarige møder. Den kan, udover at læse dagsordnener, blandt andet anvendes til at kontrollere e-mails og gå på internettet med mulighed for nyhedsformidling i bred forstand. Det er planen, at der som supplement til iPads etableres et elektronisk dagsordenssystem, eDagsorden, der hurtigt giver et overblik over de udvalg, den enkelte politiker er medlem af, de enkelte møder under et udvalg, punkterne under det enkelte møde og de bilag, der hører til et konkret dagsordenspunkt. Systemet anvender de publicerede dagsordener fra kommunens ESDH-system. Mødedeltagerne kan tilføje notater til de enkelte afsnit i dagsordenspunkterne og dele dem med partifæller eller andre. Brugerstyring sikrer, at kun mødedeltagerne kan se de lukkede punkter og interne notater fra møderne. På den administrative side opnås der en besparelse ved at indføre iPads i kommunalbestyrelsen på papirprint, toner, konvolutter samt omkostninger til personlig udbringning af dagsordener. Men det frigiver også administrative ressourcer, idet der ikke skal bruges tid på print og pakning af dagsordener, ligesom betjentene frigives til øvrige opgaver. Det står naturligvis det enkelte medlem frit for eventuelt at udskrive nogle eller alle dokumenterne via hjemmeprinteren. Men den største besparelse opnås kun, såfremt kommunalbestyrelsen fremover udelukkende modtager dagsordener og bilag elektronisk via en iPad, og ikke printer sagerne selv. Erfaringerne med elektroniske dagsordener er gode. Indtil videre har 22 kommuner, blandt andet Frederiksberg og Århus kommuner, implementeret løsningen med iPads og eDagsorden, ti andre kommuner er undervejs og alle landets fem regioner enten benytter eller er i gang med at implementere løsningen.

  LOVE/REGLER:
  Kommunernes styrelseslov § 8 a.: Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Investeringen i det nødvendige udstyr vil andrage ca. 92.000 kr. med årlige udgifter på abonnement på datatrafik på skønnet 10.000 kr. såfremt det besluttes, at computeren skal kunne tilgå nettet selvstændigt. Software-udgiften til de elektroniske dagsordener vil skønsmæssigt andrage 50.000 kroner i engangsinvestering og 35.000 kroner i årlig drift. Projektet finansieres indenfor det nuværende budget via en omprioritering af midler til hjemme-arbejdsplads. En iPad til medlemmerne af kommunalbestyrelsen vil gælde som en tilføjelse til det eksisterende IT-udstyr og der skal derfor ikke betales en særskilt multimediaskat herfor.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 17. november 2011 Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

 • 22
  Engparken – stillingtagen til årsregnskab 2010 og genopretningsplan samt fastlæggelse af dagorden til styringsdialogmøde.
  Sagsid.: 11/2984

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariat, IT- og Udvikling anbefaler: 1. At årsregnskab 2010 for Engparken godkendes som aflagt i overensstemmelse med lovens krav. 2. At kommunalbestyrelsen tager stilling til, om det fremlagte forslag til genopretningsplan og ansøgning om indbetaling af andelsindskud til Boligkontoret Danmark på kr. 13.100 kan godkendes, eller om Engparken sættes under administration af et af Kommunalbestyrelsen udpeget administrationsselskab. 3. At der sker fastlæggelse af dagsorden for styringsdialogmødet således: A. Gennemgang af den aktuelle økonomiske situation. B. Fastlæggelse af frekvens for fremsendelse af dokumentation til kommunen for overholdelse af genopretningsplanen. C. Drøftelse procedurer mellem administration og bestyrelse. D. Drøftelse af bygningernes tilstand og udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplan E. Drøftelse af beboersammensætningen F. Drøftelse af boligselskabets administrations effektivitet. G. Evt.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 27-10-2011
  ØPU tilkendegiver at den udarbejdede genopretningsplan indeholder positive elementer for etablering af normal drift i boligselskabet. Sagen udsættes til ØPU den 17. november 2011 med henblik på nærmere belysning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 17-11-2011
  Ad 1 Anbefales over for KB. Ad 2 Fremlagte forslag til genopretningsplan og ansøgning om indbetaling af andelsindskud til Boligkontoret Danmark på kr. 13.100 anbefales over for KB. Såfremt administrationsaftalen opsiges, skal Boligkontoret Danmark straks informere kommunen om opsigelsen. Ad 3 Anbefales over for KB, dog således at det præciseres, at styringsdialogmøderne indtil videre afholdes kvartalsvis og at der under punkt C tilføjes; herunder køb af håndværksydelser. Herudover skal referater af styringsdialogmøder for 2012 forelægges ØPU til orientering som meddelelsespunkt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har som tilsyn med de almene boliger modtaget årsregnskab 2010 for Engparken, Dragør Andelsboligforening. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovens krav og skal derfor godkendes som sådan. Imidlertid er der igen fra revisors side taget udtrykkeligt forbehold for såvel selskabets som afdelingens fortsatte drift, grundet økonomien som er udpræget dårlig. Boligorganisationens resultatopgørelse udviser et underskud på kr. 46.932 som overføres til arbejdskapitalen der herefter er negativ med kr. 427.698. Dispositionsfonden udgør 4.815.857. Afdelingen har i året realiseret et underskud på kr. 1.318.832 og det akkumulerede underskud til senere afvikling udgør herefter kr. 3.905.827. Styringsdialogmødet, som blev afholdt den 27. januar 2011 efter behandlingen af seneste årsregnskab var efter administrationens opfattelse ikke tilfredsstillende. Det lovpligtige møde gav ikke administrationen et indtryk af, at bestyrelsen på daværende tidspunkt var enig i, at situationen var så alvorlig som den er. Det skal anføres, at boligselskabet på det tidspunkt stod uden fast forretningsfører fordi der i Strandparken havde været nogle udskiftninger; dog således at der var sket indkaldelse af tidligere forretningsfører som konsulent til at varetage opgaven. Administrationen i Dragør Kommune har derfor haft skærpet opmærksom på situationen hen over året, og har holdt kontakt og møder med såvel nuværende forretningsfører som bestyrelsen og dennes seniorkonsulent. Kontakt og møder har efter administrationens opfattelse været nødvendig, da en realistisk genopretningsplan for Engparken nu er mere end påkrævet. Nuværende forretningsfører i Strandparken har efter administrationens opfattelse gjort et stort stykke arbejde for at forsøge at genoprette situationen for Engparken. Det er dog også administrationens opfattelse, at den nuværende administrationsaftale mellem Engparken og Strandparken ikke giver forretningsfører alle tilstrækkelige og relevante beføjelser for at kunne foretage den fornødne genopretning. Som blot et eksempel ligger ansvaret for drift og vedligehold ikke hos forretningsfører, ligesom den daglige ledelse af de ansatte i Engparken er forblevet i Engparken. Det er derved yderst vanskeligt for forretningsfører at styre såvel udgifts- som indtægtssiden. Forretningsfører har tidligere udarbejdet et godt forslag til genopretningsplan, men med flere ubekendte; herunder fordi der i Engparken ikke forefindes et egentligt system til styring af drift og vedligeholdelsesområdet. Samarbejdet mellem bestyrelsen i Engparken og forretningsføreren i Strandparken har efter administrationens klare opfattelse ikke fungeret upåklageligt. Blandt andet er der indgivet klage til Beboerklagenævnet over bestyrelsens beslutning om skift af forretningsfører pr. 1. januar 2012. Sagen, der i henhold til loven skal afgøres af Beboerklagenævnet er blevet afvist grundet tidspunktet for sagens indbringelse. Sagen som sådan er ikke direkte relevant for kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet, men illustrerer at et egentlig samarbejde mellem Strandparken og Engparken på nuværende tidspunkt synes vanskeligt. Engparkens bestyrelse har besluttet at skifte administrator pr. 1. januar 2012, og har indgået aftale med Boligkontoret Danmark. Administrationen i Dragør Kommune har været opmærksom på, at et sådan skift under ingen omstændigheder må medføre, at den ny forretningsfører starter på bar bund pr. 1. januar 2012, hvilket efter administrationens opfattelse ville være fatalt for boligselskabet. Boligkontoret Danmark har deltaget i møder med administrationen og har udarbejdet en plan for overtagelsen af forretningsførelsen hvoraf fremgår de tiltag der agtes taget i tiden før 1. januar 2012. Ved mødet blev endvidere drøftet det overhængende behov for en realistisk genopretningsplan. Boligkontoret Danmark har – i forbindelse med budgetvedtagelsen i Engparken – udarbejdet en genopretningsplan. Genopretningsplanen indebærer betydelige huslejestigninger, men tilstræber, som den umiddelbart er beskrevet, –og såfremt den gennemføres – at resultere i, at Engparken er på økonomisk bedre fode igen i 2015. Den ny administrationsaftale lægger endvidere alle relevante og nødvendige beføjelser over til forretningsføreren og er på den måde isoleret set bedre end den eksisterende. Godkendes den fremlagte genopretningsplan, vil administrationen anbefale, at styringsdialogmødet afholdes efter 1. januar 2012. På styringsdialogmødet anbefales det, at det skal aftales, at boligselskabet løbende skal dokumentere overholdelsen af genopretningsplanen over for kommunalbestyrelsen – f.eks. med 3-4 måneders interval. Godkendes genopretningsplanen, bør der samtidigt ske godkendelse af at Engaprken indbetaler etr andelsindskud på kr. 13.100 til Boligkontoret Danmark. Kan kommunalbestyrelsen ikke acceptere den udarbejdede genopretningsplan, vil eneste alternativ set med administrationens øjne være, at sætte Engparken under tvungen administration i et boligselskab udpeget af kommunalbestyrelsen. Afholdelse af styringsdialogmøde er lovpligtigt og som dagsorden foreslås fastsat følgende: Gennemgang af den aktuelle økonomiske situation. Fastlæggelse af frekvens for fremsendelse af dokumentation til kommunen for overholdelse af genopretningsplanen. Drøftelse procedurer mellem administration og bestyrelse. Drøftelse af bygningernes tilstand og udarbejdelse af drift og vedligeholdelsesplan Drøftelse af beboersammensætningen Drøftelse af boligselskabets administrations effektivitet. Evt.

  LOVE/REGLER:
  Lovgivning om almene boliger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget ekstraordinært den 27. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2011

  Bilag

 • 23
  Stillingtagen til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af klage
  Sagsid.: 11/3244

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at det fremlagte svarudkast til Statsforvaltningen Hovedstaden godkendes til afsendelse.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 24-11-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget en henvendelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden, der har modtaget en klage over Dragør Kommunes kvalitetskontrakt på skoleområdet. Klagerne gør gældende, at Dragør Kommunes kvalitetskontrakt ikke indeholder to kvantificerbare mål. Klagerne gør også gældende, at Dragør Kommune ikke har offentliggjort den lovpligtige opfølgningsredegørelse. Administrationen kan oplyse, at kravet om en kvalitetskontrakt på serviceområderne findes dels i kommunestyrelsesloven og i bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse. I lovkravet er indeholdt, at kvalitetskontrakten skal indeholde ”kvantificerbare mål for hvert serviceområde” og ”en beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen påtænker at opfylde de opstillede mål for hvert serviceområde”. Det er desuden et krav, at Kommunalbestyrelsen hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag redegør for, hvordan Kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt. Første gang kommunerne skulle vedtage og offentliggøre en kvalitetskontrakt var i juli 2010. Kommunalbestyrelsen godkendte kvalitetskontrakten den 25. oktober 2010. Statsforvaltningen Hovedstaden beder navnlig Kommunalbestyrelsen forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt der er indeholdt kvantificerbare mål og hvorvidt – og hvornår – opfølgningsredegørelsen behandles og offentliggøres. Med hensyn til opfølgningsredegørelse kan administrationen oplyse, at denne er under administrativ behandling, og at den vil blive fremlagt til politisk behandling i december 2011. Straks efter den politiske behandling vil der ske offentliggørelse. Administrationen har endvidere straks taget skridt til, at indrette sagsbehandlingen for det kommende år, således at behandling og offentliggørelse af redegørelsen vil ske rettidigt – nemlig senest samtidig med vedtagelsen af budgettet. Det skal oplyses, at offentliggørelsen af opfølgningsredegørelsen for 2011 ikke er forsinket, da det bekendtgørelsen § 8, stk. 3 og bemærkningerne til loven er forudsat følgende om opfølgningsredegørelsen: ”Kommunalbestyrelserne skal således første gang vedtage og offentliggøre redegørelsen om opfølgningen i 2011 på kvalitetskontrakten senest 2012-10-15.” Med hensyn til kvantificerbarheden af de opstillede mål, er det administrationens vurdering, at der for næste år bør arbejdes med at tydeliggøre disse, således at de er klare og gennemskuelige for alle. Administrationen er af den opfattelse, at de kvantificerbare mål ikke er udtrykt tilstrækkeligt tydeligt i den eksisterende kvalitetskontrakt. Udkast til svar til Statsforvaltningen Hovedstaden er udarbejdet på grundlag af foranstående, og administrationen anbefaler, at svaret godkendes til afsendelse.

  LOVE/REGLER:
  Lov om kommuners styrelse § 62 og 62a. Bekendtgørelse om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse (Bkg. 2009 -12-15 nr. 1309)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Intet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011

  Bilag

 • 24
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Kristine Bak spurgte, hvor stor en del af de 11 mio. kroner (der er tilovers efter salget af Skolen ved Vierdiget) der skal benyttes til leje af skolen, indtil eleverne kan hjemtages i de nye bygninger. Borgmesteren svarede, at kommunalbestyrelsen ikke har taget stilling til skolestrukturen, og at man derfor ikke kender omfanget af de nødvendige om- og tilbygninger. Det vides derfor heller ikke, hvornår eleverne vil kunne hjemtages i de nye rammer. Benny Nielsen spurgte til det konkrete indhold af kommunens nye spørgetidsreglement. Borgmesteren svarede, at spørgetidsreglementet offentliggøres på hjemmesiden efter de almindelige regler. Birgit Buddegård spurgte, hvad kommunen i øvrigt gør for at hjælpe børn i alkoholramte familier. Formanden for SBKU Annette Rahbek (V) svarede, at kommunen har uddannet en række nøglepersoner blandt personalet, som er særligt rustet til at vurdere, hvornår og hvordan vi bør sætte ind og hjælpe et barn og dets familie på grund af alkohol i familien. Vi har desuden – som et særligt tillæg til vores børne-/ungepolitik – en konkret handleguide, der giver anvisninger om, hvordan vores medarbejdere skal agere for at hjælpe børn i alkoholramte familier. Vores alkoholnøglepersoner og medarbejderne i socialforvaltningen samarbejder meget tæt omkring denne problematik og underviser løbende kommunens personale for at sikre kontinuerlig videndeling og kompetenceudvikling på området. Kristine Bak spurgte, om man – efter vedtagelsen af det nye spørgetidsreglement – nu ikke har mulighed for at spørge ind til budgettet fire måneder før vedtagelsen. Kenneth Gøtterup (C) svarede, at det kunne være en mulighed at afholde supplerende borgermøder, hvor borgerne kunne få lejlighed til at spørge ind til de igangværende budgetforhandlinger. Borgmesteren svarede, at han også havde overvejet, om der kunne afholdes supplerende borgermøder eller ”budget-caféer” op til budgettet, så borgerne kan få lejlighed til at stille spørgsmål eller komme med forslag i forbindelse med forhandlingerne. Morten Juel Hansen (V) bemærkede, at kommunalbestyrelsen løbende er i dialog med borgere om budgettet og andre verserende sager, og at der – udover spørgetiden ved kommunalbestyrelsens møder – derfor også fortsat vil være rig mulighed for at komme i kontakt med politikerne.