Skip navigationen

Referat

Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Helle Barth blev indkaldt som suppleant for Hanne Stockbridge.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Bent Larsen spurgte, hvilke supermarkeder der kommer til byen ved nyt byggeri på Vierdiget. Vil vejen ved Krudttårnsvej blive ensrettet og vil man bevare cykelstien. Borgmesteren mente bestemt, at cykelstien bliver bevaret. Med hensyn til supermarkeder er det en del af skitseprojektet, og det må det afklares i den videre proces. Michael Sejersen spurgte, hvorfor arrangerer Kommunalbestyrelsen ikke studieture til de skoler, som har dårlige erfaringer med ind og udskoling. Borgmesteren svarede, at erfaringer indsamles på de skoler hvor ind og udskoling har været en god proces. Kristine Bak spurgte Pernille Lundqvist vedr. skolepolitiske mål. Pernille Lundqvist svarede, at hun ser en fornuftig pædagogik ved 3 skoler. Lotte Aabye spurgte, hvornår ved vi noget om hvor vores børn placeres, bliver de flyttet i klasser eller hvad er proceduren. Borgmesteren svarede, at man ønsker en kort og inddragende proces, og det første skridt tages 3. november 2011 i SBKU. Peter Davidsen spurgte, Hvor var politikkerne fra A, F, O og V på borgermødet vedr. skolestruktur. Borgmesteren svarede, at den fremtidige skolestruktur ikke er afklaret, så der kunne ikke gives svar på de mange spørgsmål. Samtidig var flere forhindret. Claes Clevin spurgte, der udøves censur i forældrenes meddelelse til andre forældre. Borgmesteren svarede at der foregår ingen censur, men skolerne skal være et ”helle” og ikke en politisk kampplads. Rie Kaiser mente, det var synd at politikkerne ikke mødte til borgermødet for at lytte. Michael Sejersen spurgte, til skolesagens økonomi. Borgmesteren svarede, at den foreløbige økonomi er indarbejdet i budgettet. Kristine Bak spurgte, om man politisk vil definere regler for ytringsfrihed i Dragør kommune. Borgmesteren henviste til Kristine Baks tidligere henvendelser til Ombudsmanden, og at kommunens holdning er uændret.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Helle Barth er suppleant for Hanne Stockbridge.

 • 3
  2. behandling af budget 2012-15
  Sagsid.: 10/2196

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at Økonomi- og Planudvalget oversender budgetforslaget 2012 og overslagsårene 2013-2015 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringsmetode for skat, tilskud og udligning at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,64 at grundskyldspromillen fastsættes til uændret 25,7 i 2012 at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgifen af grundværdier af offentlig ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,85 promille (alle uændret) at taksterne godkendes, jf. bilag 3 at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til Budgetforslaget.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-10-2011
  Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag vedrørende ad 1 og ad 6: Ad 1 ØPU anbefaler budgetforliget mellem A+F+O+V samt de tekniske korrektioner for budgetåret 2012 og overslagsårene 2013-2015 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling For stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 6 At taksterne godkendes jf. budgetforliget mellem A+F+O+V For stemte: 5 (A+F+V) Undlod at stemme: 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 2 vedrørende udskrivningsprocent For stemte: 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales over for KB Ad 3 vedrørende kirkeskatteprocent For stemte: 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales over for KB Ad 4 vedrørende grundskyldspromille For stemte: 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales over for KB Ad 5 vedrørende dækningsafgift For stemte: 6 (A+C+F+V) Undlod at stemme: 1 (T) Anbefales over for KB Ad 7 vedrørende tekniske tilregninger Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-10-2011
  Ad 1-7 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Budgetforslaget I budgetforslaget til 2. behandling i Økonomi- og planudvalget, jf. bilag 1, er indarbejdet tekniske korrektioner. I det administrativt udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag, vil der være et kasseforbrug på 1,4 mio.kr. i 2012. Der er i forslaget indregnet tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune på 8 mio. kr., lån fra kvalitetsfonden på 6,7 mio. kr. og tilbagebetaling af indkomstskatter på 17,3 mio. kr. samt renter og afdrag på disse lån på 1,9 mio. kr. Mio. kr. 2011 2012 2013 2014 2015 Skattefinansierede område Samlede indtægter -699,3 -714,2 -761,7 -786,2 -806,6 Samlede driftsudgifter 670,4 713,8 715,4 717,2 718,2 Driftsresultat -28,9 -0,3 -46,3 -69,0 -88,4 Anlæg 62,3 17,3 28,7 28,6 28,5 Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg 17,0 34,6 52,5 Renter og afdrag 23,1 19,7 21,2 35,0 23,3 Det skattefinansierede område i alt 56,5 36,7 20,5 29,2 15,9 Det bruger finansierede område 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 Det skatte- og brugerfinansierede område i alt 56,5 36,7 20,5 29,1 15,9 Låneoptagelse ESCO -4,1 -4,2 -4,4 -4,6 -4,9 Lån til tilbagebetaling af ejendomsskatter -14,2 -12,0 -12,0 -12,0 -12,0 Nye lån og tilskud inkl. renter og afdrag 0 -30,1 1,7 1,7 1,7 Finansforskydninger -13,1 10,9 10,6 10,3 9,9 Ændring i likvide aktiver -25,2 -1,4 16,6 24,7 10,9 Serviceudgifter i budgetforslag 2012 I basisbudget 2012 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 627,8 mio. kr. jf. nedenstående. Mio. kr. 2012 Nettodriftsudgifter 713,8 Overførsler til personer, netto -86,0 Serviceudgifter i basisbudget 627,8 På baggrund af basisbudgettet vil Dragør Kommune således ikke kunne overholde den aftalte servicevækstramme i 2012 på 612 mio. kr. Hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen, det vil sige, hvis de budgetterede serviceudgifter for 2012 i hele landet overstiger de aftalte serviceudgifter, effektueres en kollektiv sanktion. Sanktionen består i, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Hvis kommunerne under ét ikke overholder rammen mister Dragør Kommune 6,9 mio.kr. Finansiering I budgetforslaget er der indarbejdet uændrede skatter i forhold til 2011. Det medf´ører følgende skattesatser i budgetforslaget: udskrivningsprocenten er 24,8 grundskyldspromillen er 25,7 dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,85 promille dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning. jf. bilag 2. Det forventes, at selvbudgettering vil give et mindreudgift på 7 mio. kr. Kirkeskat Det anbefales, at kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes til 0,64 procent, som er uændret i forhold til 2011. Forskudsbeløb af kirkeskat -13.338.500 Fællesfonden 73.200 Efterregulering tidl. år 447.00 Landskirkeskat 3.330.900 Lokale kirkekasser inkl. stiftsbidrag 9.145.100 Overrskud overført til status 342.300 Tekniske ændringer Forvaltningen beder om en bemyndigelse til at foretage tekniske ændringer i det budget, der vedtages ved 2. behandlingen. En teknisk ændring kan f.eks. være en korrekt indarbejdelse af pris- og lønvirkning af de politiske ændringsforslag til budgetforslaget. Det er efter 2. behandlingen i ØPU oplyst at der er sket en teknisk ændring vedr. taksten på hjemmekompostering basis fra 2.113 kr. til 1.906 kr. og taksten vedr. container på 660 ltr. fra 8.947 kr. til 8.497 kr. Det har ingen budgetmæssig konsekvens.

  LOVE/REGLER:
  jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse udarbejder Økonomi- og Planudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget d. 6. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen d. 13. oktober 2011

  Bilag

 • 4
  Halvårsregnskab 2011
  Sagsid.: 11/2946

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at halvårsregnskab 2011 drøftes med henblik på godkendelse.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 06-10-2011
  A+C+F+V anbefaler over for KB, at halvårsregnskabet godkendes T undlod at stemme

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 13-10-2011
  For stemte 14 (A, C, F, T(÷Birgitte R), V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 1 (T÷Peter L) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunerne skal, i 2011 og fremover, indberette halvårsregnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Vedlagt er Dragør Kommune halvårsregnskab pr. 30.06.11. Halvårsregnskabet består af en regnskabsoversigt og en regnskabsopgørelse. Regnskabsoversigten viser halvårsregnskab og det forventede årsregnskab for 2011 på sektorområder, herunder på hovedfunktioner, hvor oprindelig budget sammenholdes med forventet regnskab. Regnskabsopgørelsen viser overordnet kommunens udgifter og indtægter som halvårsregnskab og som forventet regnskab for 2011. Til halvårsregnskabet kan der knyttes følgende kommentarer: I regnskabsoversigten fremgår en anlægstillægsbevilling på kr. 43.455.000 under ’tilbud til ældre og handicappede’. Beløbet dækker over frigivelse af midler til bygning af den del af plejehjemmet Enggården, der opføres i 2011, som er lånefinansieret.

  LOVE/REGLER:
  Den kommunale styrelseslov § 45 fastsætter, at halvårsregnskabet med tilhørende bemærkninger m.v. aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 6. oktober 2011 Kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011

  Bilag

 • 5
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Annette Nyvang spurgte, hvad skal den 1 mio. kr. til skolerne gå til. Borgmesteren svarede, at der er tale om en budgetpost som ikke er øremærket. Michael Sejersen spurgte hvorfor man ikke besøgte skoler, hvor skolestrukturen ikke fungerer. Borgmesteren mente det er mere relevant at besøge skoler som fungerer. Charlotte Kjelde mente ikke tingene er sort/hvide. Borgmesteren var enig, men at man bør søge efter det positive. Danny van der Poel spurgte, hvad ligger der af fordele i den nye skolestruktur. Der er givet mange forskellige bud blandt de partier der har solgt Vierdiget. Borgmesteren svarede, vi er i en proces, og vi kan træffe konkrete beslutninger når vi er videre i processen. Pernille Lundqvist svarede, at der muligvis ikke er tale om kvalitetsløft, men om at bevare kvaliteten. Annette Rahbek svarede, at skolerne skal have et løft, bedre udnyttelse af resurserne. Rasmus Andersson spurgte Pernille Lundqvist, hvilke kvaliteter der så tænkes på. Pernille Lundqvist svarede, kvaliteten i bygningerne. Maibritt Kær mente lærerne ikke er fortaler for indskolingen. At der er behov for tid til høringerne. Borgmesteren svarede at der vil være inddragelse og høring i processen. Leif Jørgensen spurgte til økonomien i skolesagen. Borgmesteren svarede at vi er i processen, og kommer nærmere økonomien når projektet er besluttet. Claes Clevin kvitterede for at der ikke blev ændret på lukketiden og lukkedagene i institutionerne.