Skip navigationen

Referat

Torsdag den 22. september 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Else Lykke Madsen, spurgte hvad er situationen vedr. genhusning af Dragør Sports- og Motionsforening. Annette Rahbek svarede, at sagen er til behandling på det kommende SBKU-møde. Jan Poulsen BUPL spurgte, hvordan sikres målsætningen om en fordeling på 60/40 mellem pædagoger og medhjælpere på kommunens institutioner. Borgmesteren svarede at rekruttering vurderes løbende for at imødekomme målsætningen. Gry Gundestrup spurgte, om der er forslag om besparelser på børne- og ældreområdet. Er der overvejelser om at hæve huslejen på ældreboliger. Borgmesteren svarede at alle muligheder holdes åbne i budgetforhandlingerne. Lotte Åby spurgte om der er konkrete overvejelser om etablering af en 7-spors skolestruktur, og hvad vil en evt. maks grænse på 24 elever pr. klasse betyde. Borgmesteren svarede at alle muligheder holdes åbne i budgetdrøftelserne, men gældende lovgivning om eksempelvis en reduceret maks. klassekvotient vil blive overholdt. Christina Laugesen spurgte hvordan definerer Kommunalbestyrelsen kvalitet i skolesektoren og hvordan vil man sikre den. Borgmesteren svarede at kvaliteten i en skole bestemmes af mange forskellige forhold, men der er endnu ikke truffet konkrete beslutninger vedr. skolestruktur, bygninger m.m. Gry Gundestrup spurgte hvor bliver beregningerne vedr. besparelser som følge af evt. sommerferielukning af institutionerne lagt på hjemmesiden. Borgmesteren svarede nej det gør de ikke. Lotte Åby spurgte hvornår træffes der beslutning om børnene i skolerne i Dragør. Borgmesteren svarede at det kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt, idet sagen vedr. ny skolestruktur fortsat forhandles. Grith Puggaard spurgte hvorfor anvendes der ikke historiske regnskabsdata i forbindelse med budgetlægningen. F.eks. ses en kraftig udgiftsstigning fra 2009-2010. Borgmesteren svarede at det gør der også. kommunalbestyrelsen har på 2 budgetseminar drøftet og analyseret udviklingstendenserne i kommunens økonomi, men regnskaberne er ikke altid umiddelbart sammenlignelige fra år til år idet der sker løbende ændring i lovgivning og behov. Endvidere sker der løbende en prisudvikling. Jerrik Walløe spurgte hvorfor foregår budgetlægningen altid på så sent et tidspunkt. Borgmesteren svarede at det er der tradition for i Dragør og mange af vores indkomstdata er først tilgængelige i efteråret. Helen Eigtved spurgte hvornår vil der foreligge en lokalplan for Vierdiget-området. Borgmesteren svarede at det kan ikke oplyses på nuværende tidspunkt. Gry Gundestrup spurgte hvorfor anvender man ikke udlicitering i højere grad. Er det korrekt, at der er afsat 1,5 mio. kr. til nedrivning af svømmehallen. Borgmesteren svarede udlicitering resulterer ofte i en mindre fleksibilitet. Det må tages med betragtning i de konkrete situationer. Der er ikke i budgettet for 2011 afsat penge til nedrivning af svømmehallen, men spørgsmålet vil indgå i budgetdrøftelserne vedr. 2012. Helen Eigtved spurgte hvorfor er der ikke sammenhæng mellem de kapacitetsopgørelser for skolerne som forvaltningen har udarbejdet og den kapacitet som tegner sig i skoleprojektet. Borgmesteren svarede når kapaciteten i skolerne skal fastlægges vil der blive taget udgangspunkt i de reelle tal, således at der vil være den nødvendige kapacitet til rådighed. Grith Puggaard spurgte sektor 6 er den post, hvor udgifterne er steget mest, hvordan vil man kontrollere disse udgifter. Borgmesteren svarede at udgifterne på sektor 6 er i hovedsagen styret via lov. Vi har en aktiv og præcis budgetopfølgning, og sætter ind hvor vi selv kan kontrollere udgifterne. Charlotte Kjelde spurgte hvad er konsekvenserne af at sælge Vierdiget Skole. Borgmesteren svarede at det ikke er muligt at svare entydigt på spørgsmålet, men problemstillingen indgår i budgetdrøftelserne. Signe Arvin spurgte hvad er konsekvenserne af evt. at lukke institutionerne kl. 17.00. Borgmesteren svarede at der er tale om en teoretisk overvejelse, som jeg personligt ikke tror er hensigtsmæssig, men sagen drøftes i forbindelse med budgettet.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Borgmesteren oplyste, at der var afbud for Kim Grønved Nielsen (F). Som suppleant var mødt Allan Jansen (F). Punkterne 9 og 10 udgår af dagsordenen. KB har på det lukkede møde med 11 stemmer for og 4 imod besluttet salg af Skolen ved Vierdiget.

 • 3
  Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område -2. kvartal 2011
  Sagsid.: 11/1060

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at rapporteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 08-09-2011
  Anbefales over for ØPU/KB, at rapporten tages til efterretning. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Udgifterne til områderne vedrørende det specialiserede sociale område indgår i kommunens serviceramme. Regeringen har, for budget og regnskab 2011, besluttet den såkaldte regnskabssanktion. Den betyder, at kommunen straffes for en eventuel budgetoverskridelse, medmindre overskridelsen kan modsvares af besparelser inden for den øvrige serviceramme. Formålet med den vedlagte oversigt er at give et overblik over udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde for Dragør Kommune. Oversigten indeholder derfor oplysninger om budget, eventuelt korrigeret budget samt forventet regnskab på de relevante funktioner. Rapporteringen vedrørende det specialiserede socialområde er delt på tre områder: 1. Udsatte børn og unge · Særlige dagtilbud og særlige klubber · Plejefamilier og opholdssteder · Forebyggende foranstaltninger · Døgninstitutioner · Sikrede døgninstitutioner 2. Udsatte voksne og handicappede · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (tilskud til personlig hjælp) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Hjælpemidler · Botilbud for personer med særlige sociale problemer · Alkoholbehandling · Midlertidige og længerevarende botilbud · Beskyttet beskæftigelse · Aktivitets- og samværstilbud 3. Pleje og omsorg · Pleje og omsorg af ældre og handicappede (ydelser efter serviceloven) · Forebyggende indsats for ældre og handicappede · Plejehjem og beskyttede boliger · Hjælpemidler · Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Generel kommentar: Samlet set er det forventede regnskab for 2. kvartal 2011 ca. 2.4 mio. kroner mindre end for 1. kvartal 2011. Kommentarer til de enkelte områder: 1. Udsatte børn og unge Der er ved 1. budgetopfølgning foretaget en reduktion på 1.950.000 kroner på grund af to færre anbringelser hos plejefamilier eller opholdssteder. 2. Udsatte voksne og handicappede Der er ved 1. budgetopfølgning foretaget en besparelse på 531.000 kroner på bofællesskabet på Wiedergården samt en yderligere besparelse på 975.000 kroner på én færre anbringelse. 3. Pleje og omsorg Der er ved 1. budgetopfølgning givet en tillægsbevilling på 917.000 kroner til pleje og omsorg af ældre og handicappede. Endvidere er der nedgang i indtægter, som skyldes nedlukning af beskyttede boliger. Herudover er der foretaget mindre korrektioner for forsikringer.

  LOVE/REGLER:
  Udarbejdelse af oversigten samt forelæggelse for kommunalbestyrelsen er et krav fra ministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger udover de ovennævnte hovedtendenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 8. september 2011 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 4
  1. behandling af Budget 2012 -2015
  Sagsid.: 10/2196

  ANBEFALING:
  Det anbefales, 1. at Økonomi- og Planudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jfr. bilag 1 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Økonomiafdelingen anbefaler at nye tekniske korrektioner indarbejdes i budgetforslaget 2012 - 2015, samt at tilskuddet til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder indarbejdes. 2. at lånemuligheden på 17.314.000 kr. vedr. ekstraordinær efterregulering af selvbudgettering udnyttes. 3. at lånemuligheden på 3.056.000 kr. til kvalitetsfondsprojekter udnyttes. 4. at den yderligere lånedispensation på 3.644.000 kr. til kvalitetsfondsprojekter udnyttes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  C stillede forslag om, at ad 2-4 tages ud af anbefalingen og henlægges til de politiske forhandlinger. For stemte 2 (C+V) Imod stemte 4 (A+F+T) Faldet Ad 1 Anbefales over for KB Ad 2 For stemte 4 (A+F+T) Imod stemte 2 (C+V) Anbefales over for KB Ad 3 For stemte 4 (A+F+T) Imod stemte 2 (C+V) Anbefales over for KB Ad 4 For stemte 4 (A+F+T) Imod stemte 2 (C+V) Anbefales over for KB Protokoltilføjelse fra C: Det er under al kritik at fremsende en dagsorden med anbefaling af lånehjemtagelse, idet det er et budgetforhandlingsspørgsmål. Protokoltilføjelse fra V: Venstre mener, at låntagning skal foretages med stor omtanke. Det bør derfor ses som en del af kommunens samlede budget og behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne. Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  C stillede forslag om, at ad 2-4 tages ud af anbefalingen og henlægges til de politiske forhandlinger. For stemte 6 (C+V) Imod stemte 9 (A+F+T+O) Faldet Ad 1. Godkendt Ad 2. For stemte 9 (A+F+T+O) Imod stemte 6 (C+V) Godkendt. Ad 3. For stemte 9 (A+F+T+O) Imod stemte 6 (C+V) Godkendt. Ad 4. For stemte 9 (A+F+T+O) Imod stemte 6 (C+V) Godkendt. C+V ønsker protokoltilføjelse fra ØPU 19.09.2011 videreført: Protokoltilføjelse fra C: Det er under al kritik at fremsende en dagsorden med anbefaling af lånehjemtagelse, idet det er et budgetforhandlingsspørgsmål. Protokoltilføjelse fra V: Venstre mener, at låntagning skal foretages med stor omtanke. Det bør derfor ses som en del af kommunens samlede budget og behandles i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til budgetproceduren skal Økonomi- og Planudvalget 1. behandle budgetforslaget 2012 - 2015. Drift Budgetforslaget for 2012 samt overslagsårene 2013 - 2015 tager udgangspunkt i de vedtagne budget 2011. Dertil kommer tekniske korrektioner. Ved tekniske korrektioner forstås ændringer til budgetforslaget, som følge af lovændringer, pris- og lønreguleringer samt mængdereguleringer. Anlæg Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet for 2011 tillagt et rådighedsbeløb for kvalitetsfondsmidler. Rådighedsbeløbet udgør i 2012 9,6 mio. kr. Øvrige budgetforudsætninger I budgetforslaget forudsættes det, at Dragør Kommune vælger statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. I budgetforslaget er der uændrede skattesatser for perioden 2012-15 i forhold til 2011. Procedure m.m. Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter budgetseminaret. Høringssvar skal være modtaget 30.09 2011, som også er sidste frist for at Kommunalbestyrelsens medlemmer indsender ændringsforslag til budgetforslaget, hvis forslaget kræver administrationens beregning.

  LOVE/REGLER:
  J.f. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomi- opg Planudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelse den 22. september 2011

  Bilag

 • 5
  2. budgetopfølgning 2011 på SBKU´s område
  Sagsid.: 11/2641

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at 2. budgetopfølgning 2011 på SBKUs område godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 08-09-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er SBKUs område gennemgået, og det forventes, at det afsatte budget overholdes, og der er derfor ikke konstateret behov for at foretage ændringer i budgettet på SBKUs område.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 8. september 2011 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

 • 6
  2. budgetopfølgning 2011 på TMU´s område
  Sagsid.: 11/2641

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender 2. budgetopfølgning 2011 på TMU´s område.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 06-09-2011
  Anbefales over for ØPU/KB. Bertel Riber (A) og Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdet i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 2. budgetopfølgning er TMU’s område gennemgået og det forventes, at det afsatte budget overholdes og der er derfor ikke konstateret behov for at foretage ændringer i budgettet på TMU’s område.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 6. september 2011 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

 • 7
  2. budgetopfølgning på ØPU´s område
  Sagsid.: 11/2641

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler at der bevilges en tillægsbevilling på kr. 1.152.000 til tilbagebetaling af for meget udbetalt beskæftigelsestilskud, som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på området. I forbindelse med 2. budgetopfølgning har forvaltningen gennemgået ØPUs bevilling med udgangspunkt i forbruget ultimo august 2011. Vi skal tilbagebetale 1,2 mio. kr. som vedrøre midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011. Udgiften ligger uden for regnskabssanktionen, som vedrører kommunens budgetlagte serviceudgifter (servicerammen) på kommunens driftskonti (hovedkonto 0-6). Beskæftigelsestilskuddet dækker kommunernes udgifter til forsikrede ledige. Tilskuddet reguleres midtvejs i perioden, pr. 1. juli 2011. Kommunerne står generelt til at skulle tilbagebetale en del af beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2011 og det skyldes, at ledigheden på landsplan har været overvurderet i de ledighedsskøn fra sommeren 2010, som har ligget til grund for det oprindeligt udbetalte beskæftigelsestilskud for 2011 samt den foreløbige regulering, som kommunerne fik som følge af refusionsomlægningen. Det indebærer med andre ord, at der oprindeligt er blevet udbetalt et beskæftigelsestilskud til kommunerne, der overstiger det seneste skøn for udgifterne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2011 indebærer styrket fokus på kommunernes økonomistyring. Hvis kommunerne under et ikke overholder aftalen, har regeringen indarbejdet sanktionsmuligheder. En såkaldt regnskabssanktion indebærer, at kommuner kollektivt bliver trukket 40 % af overskridelsen, mens den enkelte kommune individuelt bliver trukket 60 % af egen overskridelse i forhold til det lagte budget for 2011. Regnskabssanktionen vedrører kommunens budgetlagte serviceudgifter (servicerammen) på kommunens driftskonti (hovedkonto 0-6). Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder (forsyning), nettodriftsudgifterne til overførsler samt nettodriftsudgifterne til forsikrede ledige indgår ikke i servicerammen og er dermed ikke omfattet af regnskabssanktionen. Da udgifter til forsikrede ledige ikke indgår i servicerammen er disse udgifter heller ikke omfattet af mulighederne for sanktion. Det vil sige, at tilbagebetalingen, der kan betragtes som et merforbrug, ikke udløser den såkaldte regnskabssanktion. Reguleringer af beskæftigelsestilskud for 2011 for Dragør Kommune (i 1000 kr.) ser således ud: Oprindeligt tilskud 2011 14.928 Regulering som følge af refusionsomlægning, april 2011 5.976 Sum af oprindeligt tilskud og foreløbig regulering 20.904 Nyt skøn, juni 2011 19.752 Midtvejsregulering 2011 -1.152 Midtvejsreguleringen på kommuneniveau gennemføres ved at regulere merudgiftsbehovet. Dette vil sige, at det oprindelige grundtilskud fra juni 2010 ligger fast. Grundtilskuddet beregnes for hver enkelt kommune, som kommunens udgifter i 2009 omregnet til de regler, der på daværende tidspunkt var gældende i 2011 (herunder pris- og lønudvikling, afkortning af karens-periode, samt lov- og cirkulæreprogram). Hertil lægges endvidere den foreløbige regulering af grundtilskuddet som følge af refusionsomlægning fra 1. januar 2011, der ikke var indført, da det oprindelige tilskud blev beregnet. For Dragør Kommune betyder midtvejsreguleringen, at kommunen skal tilbagebetale kr. 1.152.000 af det beskæftigelsestilskud som er modtaget i 2011. Tilbagebetalingen sker i 4.kvartal 2011 og der får likviditetsvirkning for kommunen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

 • 8
  Revisionsberetning vedrørende regnskab 2010
  Sagsid.: 10/1672

  ANBEFALING:
  eØkonomiafdelingen indstiller, at revisionsberetning nr. 9 vedr. årsregnskabet 2010 fra BDO Kommunernes Revision godkendes og regnskabet 2010 med de anbefalet ændringer i omkostningsregnskabet godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Beretning nr. 9 vedrører regnskabet for 2010. Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 26. maj 2011 regnskabet 2010 til revisionen. Formålet med beretningen er, at give Kommunalbestyrelsen en orientering om de aflagte revisionsbesøg. Det fremgår af konklusionen på Revisionspåtegningen side 217, at revisionen har påtegnet uden forbehold eller supplerende oplysninger. Regnskabet 2010 side 5 er likvide beholdninger er nedskrevet med deponeringsbeløbet på 5,4 mio. kr. til kvalitetsfondsmidler. Årsberetningen 2010 er ændret på side 30-32 ændring af regnskabspraksis, således at vi følger minimumskravene. Side 34 er ændret således at nye anlægsudgifter i regnskab 2010 er blevet omkostningsregistreret i anlægskartoteket. Revisionen har givet anledning til bemærkninger i henhold til afsnit 10. 10.1 Social sagsrevision Jf. afsnit 6.2.2 om personsager, har vi konstateret generelle fejl og mangler ved sagsrevisionen og skal henstille, at der fremadrettet indføres forretningsgange, således at det sikres, at der udarbejdes Integrationskontrakt, og at der løbende sker opfølgning i integrationssager, revalideringssager, fleksjobsager, sygedagpengesager, forsikrede ledige og kontanthjælpssager. Det skal sikres, at der iværksættes sanktioner i kontanthjælpssager og der journalføres kategorisering i sygedagpengesager. Endeligt skal det sikres, at der udbetales overenskomstmæssigt løn i fleksjobsager, sikres at der ikke udbetales uforenelige ydelser i ledighedssager og at tilbud overholder varighedsbestemmelserne for forsikrede ledige. På grund af det relativt meget høje fejlniveau der er konstateret i 2010 og i lighed med årene 2007, 2008 og 2009 skal vi endnu engang henstille, at Dragør Kommune lægger pres på Tårnby Kommune med henblik på at stramme op på det interne ledelsestilsyn i sociale sager, således at sagsbehandlingen foretages i overensstemmelse med lovgivningen, dels for at sikre retssikkerheden i forhold til borgerne, og dels for det økonomiske aspekt for Dragør Kommune (mistet statsrefusion). Det kan hertil oplyses, at Dragør Kommunalbestyrelse har rettet henvendelse til Indenrigs- og sundhedsministeriet og Statsforvaltningen med påstand om, at Dragør Kommune ikke er forpligtet til at hæfte for eventuel tilbagebetaling af uretmæssig oppebåret statsrefusion i forbindelse med den revisionsmæssige gennemgang af sagsområderne, idet det er Dragør Kommunes opfattelse, at et sådan tilbagebetalingskrav ikke er i overensstemmelse med gældende lov eller retspraksis. Der føres løbende tilsyn med jobcentret og de andre afdelinger der varetager opgaverne for Dragør Kommune. Der udtages hver måned sager til kontrol. Samtlige fejl indberettes til Tårnby Kommune med henblik på berigtigelse og forbedring af den fremadrettede sagsbehandling. 10.2 Statusafstemninger Vi har konstateret, at der ultimo 2010 mangler afstemninger af 9 statuskonti. Det henstilles, at der fastlægges en tidsplan til sikring af, at de resterende konti snarest afstemmes og dokumenteres. Det henstilles endvidere, at der implementeres forretningsgang, der sikrer afstemning af alle statuskonti forinden regnskabet overgives til revision, således det sikres at der ikke henstår poster på statuskonti, som burde have været driftsført. Der er igangsat en forretningsgang. Der sikre afstemning af alle statuskonti forinden overgivelse til revisionen. De manglende statuskonti afstemmes og overgives til revisionen inden udgangen af november 2011.

  LOVE/REGLER:
  Jf. Styrelseslovens § 45 aflægger Økonomi- og Planudvalget regnskabet til Kommunalbestyrelsen, der afgiver det til revisionen. Kommunalbestyrelsen træffer efterfølgende afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Regnskabet og årsberetningen vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borger og Social. Regnskabet og årsberetningen vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 9
  Låneomlægning af 2 stående lån
  Sagsid.: 11/2810

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler at der sker en låneomlægning i 2011 af lånene på 8.666.590 kr. til udløb i 2014 og 4.448.436 kr. til udløb i 2016.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Sagen genoptages inden udgangen af året 2011 Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Punktet udgår.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunen overtog 2 stående lån fra Amtet i 2006. Disse to lån er afdragsfrie i perioden indtil indfrielsen i henholdsvis 2014 og 2016. Økonomiafdelingen foreslår at omlægge disse to lån i 2011 til et nyt lån på 12,9 mio.kr. med en løbetid til 2020. Lånomlægningen betyder at lånene ikke skal indfries i henholdsvis 2014 og 2016, men får en rente og afdragsprofil således at lånene er indfriet i 2020. Lånene kan ikke refinansieres i 2014 og i 2016 Lånene kan kun omlægges til indfrielse i 2020. Det betyder, at hvis det vælges at låneomlægge først i 2012 eller i 2013 bliver rente og afdrag tilsvarende højere. I den vedlagte oversigt er ydelsen 1,7 mio. kr. årlig i perioden 2012 - 2020. Afdraget på 8,5 mio. kr. i 2014 er udlignet i budgetforslaget og den nye ydelse er medtaget i budgetforslaget 2012 -2015, men ikke indarbejdet i Økonomisystemet. Ydelsen for omlægningen giver en udgift i 2011 på 130.402 kr. Denne udgift kan holdes indenfor budgettet. Hvis Økonomi- og Planudvalget træffer beslutning om ikke at låneomlægge nu, kan beløbet tilføres kassen.

  LOVE/REGLER:
  Låneomlægning sker i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1311 af 15.12 2009

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Låneomlægningen betyder en større ydelse i årene 2012 til 2020, samt en mindre indfrielse i 2014 på 8,5 mio. kr. og 2016 på 4,4 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 10
  Kommunens porteføljepolitik
  Sagsid.: 11/2814

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler at Kommunekredit benyttes som samarbejdspartner og til at udarbejde et udkast til kommunens porteføljepolitik.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Der indhentes yderligere 2 tilbud. Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Punktet udgår.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunens porteføljepolitik angiver rammerne for den finansielle forvaltning. Politikken vil blive forelagt Økonomi- og Planudvalget samt Kommunalbestyrelsen. Politikken forelægges Kommunalbestyrelsen til fornyet godkendelse mindst en gang om året eller når Direktionen anser det for nødvendigt. Porteføljepolitikken omfatter lånoptagelse og gældspleje (herunder anvendelsen af finansielle instrumenter), placering af likvide og deponerede midler samt leasing. Strategien angiver rammerne for en aktiv styring af kommunens finansielle portefølje. Hensigten er, at minimere renteudgifter samt at maksimere renteindtægterne under hensyntagen til de finansielle risici kommunen er villig til at påtage sig. Kommunekredit anbefaler at der holdes to møder det første år. Kommunekredit skal have 50.000 kr. i honorar som samarbejdspartner. Honoraret skal kunne indgå som en del af besparelsen i de omlægninger som kommunekredit foreslår. Andet år og derefter anbefales et møde årligt og honoraret vil falde til 25.000 kr. årligt.

  LOVE/REGLER:
  Låneomlægning sker i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1311 af 15.12 2009

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunekredit skal have 50.000 kr. i honorar som samarbejdspartner. Honoraret skal kunne indgå som en del af besparelsen i de omlægninger som kommunekredit foreslår. Andet år og derefter anbefales et møde årligt og honoraret vil falde til 25.000 kr. årligt. Dette honorar skal også kunne indgå som en del af besparelsen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

 • 11
  Planstrategi 2011 og Kommuneplan 2013
  Sagsid.: 10/2192

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at det foreliggende udkast til "Planstrategi 2011" - med tilhørende "Agenda 21 strategi" - godkendes med henblik på endelig tilretning med billeder mv., optryk og offentliggørelse i henhold til planlovens § 23a og § 33a, 2. at det hermed samtidig besluttes, at revision af den gældende Kommuneplan 2009 alene vil omfatte en overvejende planteknisk ajourføring, idet der ikke findes behov for mere omfattende ændringer af Kommuneplan 2009, 3. at det drøftes politisk i hvilket omfang offentligørelsen af planstrategien også skal omfatte mere brede borger-arrangementer eller andre debatinitiativer.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Ad 1 For stemte 5 (A+F+T+V) Undlod at stemme 1 (C) Anbefales over for KB Ad 2 For stemte 5 (A+F+T+V) Undlod at stemme 1 (C) Anbefales over for KB Ad 3 Offentliggørelsen af planstrategien skal også omfatte mere brede borger-arrangementer, jfr. sagsfremstillingen. For stemte 5 (A+F+T+V) Undlod at stemme 1 (C) Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Ad 1-3. Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der foreligger nu et forslag til bearbejdet tekst til det udkast til Planstrategi 2011, som ØPU godkendte den 16.6.2011. Planlovens bestemmelser I henhold til Planloven skal alle kommunalbestyrelser beslutte og offentliggøre en planstrategi i første halvdel af hver valgperiode. Planstrategien kan bl.a. udtrykke kommunalbestyrelsens vurdering af aktuelle udfordringer samt mål og program for kommunens udvikling - og for den kommuneplanlægning, der ønskes iværksat. Der er ikke egentlige formskrav til uformning og indhold af planstrategien. I forbindelse med planstrategien skal der tages beslutning om behovet for revision af den gældende kommuneplan. Revisionen kan ske på enten ved en fuld revision af gældende kommuneplan, ved en område- eller temarevision eller ved en genvedtagelse af hele kommuneplanen. Ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen kan forlange sin afvigende mening om revisionsbeslutningen offentliggjort sammen med strategien. I henhold til Planloven – og i lighed med processen i 2007 – skal der også offentliggøres en strategi for kommunens arbejde for en bæredygtig udvikling (Strategi for Lokal Agenda 21). Tidligere behandling Ved sagens behandling i ØPU den 16. marts 2011 blev det godkendt, at det videre arbejde med Planstrategi 2011 skal følge de forslag, der fremgår af notatet "Planstrategi 2011 - tilgang, indhold og proces" (beror i mødesagen). Ved sagens behandling i ØPU den 16. juni 2011 forelå et udkast til Planstrategi-dokument, der tager afsæt i "fælles værdier, fælles udfordringer, fælles plan og fælles ansvar". Med dette udgangspunkt fokuseres på 4 temaer, hvor der forventes en særlig indsats de kommende år: Klimatilpasningen, trafikken, kulturarven og friluftslivet (sagsfremstilling beror i mødesagen). ØPU besluttede, 1. at det udarbejdede udkast til layout, disponering og kommunikationsform for selve dokumentet "Planstrategi 2011" godkendes med henblik på videre bearbejdning, 2. at input fra de politiske drøftelse indarbejdes i næste bearbejdede udgave af planstrategien, som forventes behandlet i september 2011. Faldne bemærkninger fra ØPU´s medlemmer til udkastet fremgår af notat af 17.6.2011 (beror i mødesagen). Bemærkningerne er søgt indarbejdet i det nu foreliggende tekstforslag. Offentliggørelse og debat Planloven angiver, at der skal fastsættes en frist på mindst 8 uger for at fremkomme med bemærkninger til strategierne. Ved Kommunalbestyrelsens stillingtagen til bemærkningerne kan der foretages ændringer af de offentliggjorte strategier. Planloven angiver, at kommunalbestyrelsen ved forslag til revision af kommuneplanen "skal forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens målsætning og nærmere indhold. Det kan ske enten i forbindelse med offentliggørelse af strategien eller i forbindelse med offentliggørelse af forslaget til ændring af kommuneplanen". Offentliggørelse af planstrategien forventes - i lighed med tidligere praksis - at ske i lokalpressen, på kommunens hjemmeside og ved fremlæggelse af selve dokumentet på rådhuset, bibliotekerne og lokalarkivet. I det oprindelige oplæg til proces omkring planstrategi og planrevision indgik muligheden af afholdelse af et bredere borgerarrangement, fx i form af tilbud om en "markvandring" med oplæg og diskussion på udvalgte steder i relation til de 4 fokusområder. En mulighed kunne også være at lade det særlig aktuelle tema "klimatilpasning" være omdrejningspunktet for særlig borgerinddragelse og debat. Kommuneplanprocessen kunne således være rammen om en debat om konkrete klimatiltag og klimaprojekter, herunder etablering og udbygning af diger samt håndtering af regnvand langs byranden, i Hovedgrøften - og i borgernes egne haver. Som opfølgning på klimastrategi og Agenda 21-strategi kunne også indgå emner omkring "forebyggelse", herunder lokal energioptimering og nedsættelse af CO2-udledningen. I givet fald kunne et sådant initiativ hensigtsmæssigt finde sted i første halvdel af 2012 i forbindelse med udarbejdelsen af en ajourført kommuneplan. Med hensyn til det videre arbejde med revision af kommuneplanen henvises i øvrigt til afsnittet "Det videre arbejde" i dokumentet "Planstrategi 2011". I den endelige udgave af "Planstrategi 2011" vil der ske yderligere bearbejdning af valg af fotos mv. med tilhørende billedtekster.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Planstrategi-sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 12
  Enggården – godkendelse af skema B, for etape III
  Sagsid.: 11/2708

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at skema B om nybygning på Enggården af 24 plejeboliger, ombygning af 6 eksisterende boliger, (i alt 30 boliger) og tilhørende servicearealer godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Der ønskes planlagt et temamøde vedrørende projektet, både planlægningsmæssigt og økonomisk. Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende ansøgningen om støtte – Skema B. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. december 2010 godkendt det første skema (skema A) som er sagen samlede budget før udbud. Efterfølgende har sagen været i udbud og KAB har som bygherrerådgiver udarbejdet det efterfølgende Skema B for nybygning og ombygning (3 etape) og Skema B for servicearealer. Skema B er sagens endelige budget. De to skemaer er vedlagt som bilag. Plejeboliger og serviceareal opføres i overensstemmelse med Lov om almene boliger m.v. med tilhørende Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Dragør Kommune er efter byggeriets afslutning driftsherre for afdelingen. Byggeriet udgør 1. etape i den samlede udbygning og ombygning af Plejehjemmet Enggården. 2. etape, omfatter nybygning af yderligere 20 plejeboliger og serviceareal og 3. etape omfatter udbygning og ombygning af ialt 30 boliger til plejeboliger. Den samlede udbygning og ombygning forventes efter færdiggørelse at blive sammenlagt til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative og driftsmæssige forhold. Projektet omhandler nedrivning af en bygningslænge i en etage med 19 boliger og efterfølgende nybygning af 4 bogrupper i to etager indeholdende 24 plejeboliger samt ombygning af 6 eksisterende boliger og serviceareal med forbindelse gennem en glasgang til det eksisterende plejehjem. Det fremgår af skema B, at det gældende maksimumsbeløb pr. m² støtteberettiget areal for ældreboliger pr. den 1. januar 2010 på 25.710 kr. overholdes, idet den samlede anskaffelsessum pr. m2 udgør 25.265 kr. (inkl. moms). Servicearealets anlægssum finansieres delvis ved statslig tilskud på 40.000 kr. pr. plejebolig og ved 100 % realkreditfinansiering af restsummen. Servicearealet købes og ejes af Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. december bevilliget og frigivet anlægsbevillinger til projektet. Det kan oplyses, at entreprenørfirmaet Carlo Lorentzen afgav det økonomisk mest fordelagtige tilbud i licitationen over etape 3 og har dermed vundet opgaven. Licitationsresultatet er vedlagt i bilag. Når skema B er godkendt vil der blive indgået kontrakt med entreprenøren og der forventes opstart på byggepladsen omkring 15. oktober 2011 med indflytning i de nye boliger i vinteren 2012/13.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 13
  Ændring af Handicaprådets sammensætning
  Sagsid.: 11/2662

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at forslag til ændret sammensætning af Handicaprådet, som medfører en sammensætning med to repræsentanter fra handicaporganisationerne, og 2 kommunale repræsentanter, hvoraf den ene udpeges af kommunalbestyrelsen den anden er fra forvaltningen, godkendes, 2. at kommunalbestyrelsens repræsentant udpeges.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 08-09-2011
  ad 1-2. Oversendes til KB uden indstilling, idet udvalget ønsker, at KB udpeger medlemmmet til Handicaprådet. Morten Juel Hansen (V) er ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Ad 1. Godkendt. Ad 2. Mette Mortensen (F) blev udpeget.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget blev på sit udvalgsmøde den 18. august 2011 orienteret om formandsskiftet i Handicaprådet og ny repræsentation fra handicaporganisationerne. Handicaporganisationerne er ikke i stand til at stille med tre repræsentanter som hidtil, foruden suppleanter for hver af repræsentanterne. Der er derfor nu to repræsentanter for handicaporganisationerne. Det medfører, at der er kommunal overrepræsentation, idet der er to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og én repræsentant fra forvaltningen. Handicaprådet besluttede på et møde den 25. august 2011 at indstille til, at den kommunale repræsentation i Handicaprådet fremover består af en repræsentant fra kommunalbestyrelsen og en repræsentant fra forvaltningen. Ændringerne indarbejdes i Handicaprådets forretningsorden.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 8. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

 • 14
  Revidere forslag til placering af sauna - forslag fra De Dragør Vandhunde
  Sagsid.: 10/1808

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget drøfter "De Dragør Vandhundes" reviderede forslag til placering af sauna på badeanstalten.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 08-09-2011
  SBKU anbefaler over for ØPU/KB, at omklædning og sauna flyttes til eksisterende bygninger i ”ryggen” af badeanstalten (alternativ forslag 3 jf. sagsfremstillingen). Morten Juel Hansen (V) er ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt med 14 stemmer for (KB -Uffe Jacobsen) 1 medlem Uffe Jacobsen (C ) undlod at stemme.

  SAGSFREMSTILLING:
  På Økonomi- og Planudvalgets møde den 16. juni 2011 blev det besluttet at sende Sauna-sagen tilbage til forvaltningen med henblik på en dialog med De Dragør Vandhunde om alternative placering af saunaen. Forvaltningen fremkom herefter med tre alternative forslag til placering af saunaen: 1. at sauna placeres i eksisterende rum som pt. benyttes af vinterbaderne samt rum for oplag (placeret ved indgangen til herreafdelingen), 2. at sauna placeres på vandsiden af vinterbadernes eksisterende omklædningsrum ud i Øresund, 3. at flytte omklædning og sauna til eksisterende bygninger i ”ryggen” af badeanstalten. Løsningen forudsætter, at vinterbaderne skal gå ca. 20 meter fra omklædning til badning (ikke nærmere analyseret). Begrundelse mv. af forslagene fremgår af notat af 21.7.2011. Forvaltningen afholdt møde med formanden for De Dragør Vandhunde på badeanstalten, hvor alternative placeringer af saunaen drøftede. De Dragør Vandhunde har fremsendt et revideret forslag, hvor de fortsat ønsker en placering på soldækket i herreafdelingen umiddelbart ud for deres omklædningsrum (jf. forvaltningens notat af 29.8.2011) I forhold til det oprindelige forslag har de flyttet saunaen 1-2 meter tættere på omklædningsrummene og suppleret med en dæk ud i bassinet omkring saunaen. De Dragør Vandhunde oplyser følgende til de alternative forslag: Alternativ 1 vurderes som OK for herrerne men ikke for damerne, idet de får langt til badning ved højvandspavillionen. Der holdes alene en våge åben om vinteren. Alternativ 2 vurderes som urealistisk dyrt. Alternativ 3 er ikke kommenteret yderligere. Det er forvaltningens vurdering, at det alternative forslag ikke har løst konflikten i forhold til de eksisterende brugere af herrebassinet. Forvaltningen vurderer, at det ikke er muligt at hænge et supplerende dæk uden på saunaen, uden at der rammes pæle til fast grund. De Dragør Vandhunde har erklæret sig villige til at bekoste denne udgift.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 8. september 2011 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 15
  Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2012
  Sagsid.: 11/1843

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Beskæftigelsesplanen for 2012 godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 08-09-2011
  Anbefales over for KB. Udvalget udtrykker fortsat utilfredshed med indsatsen fra Jobcenter Tårnby og følger sagen nøje. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Jobcenter Tårnby skal årligt udarbejde beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen for Dragør og Tårnby Kommuner. Jobcenter Tårnby varetager alle arbejdsmarkedsopgaver i forhold til forsikrede ledige, starthjælps-, integrationshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender samt andre personer med nedsat arbejdsevne, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere. Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgere fra Dragør og Tårnby Kommuner i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Beskæftigelsesplanen indeholder mål på to niveauer: · Mål udsendt af Beskæftigelsesministeriet. · Lokale mål, der er formuleret af Det Lokale Beskæftigelsesråd, samt af Jobcenter Tårnby. Målene er blevet kvalificeret ved dialog med Beskæftigelsesregion Hovedstaden. Planen skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den 15. oktober 2012. Udover målene, som er fastsat af Beskæftigelsesministeriet, har Tårnby Kommune lagt op til at arbejde med følgende to mål: 1. Jobcenter Tårnby vil intensivere bestræbelserne på at begrænse tilgangen af sygedagpengeforløb af over 26 ugers varighed. 2. Jobcenter Tårnby vil hurtigst muligt søge at opfylde rettidigheden i forhold til betjeningen af borgerne. Begge de valgte mål er af stor interesse for Dragør Kommune, da der er tale om områder, hvor Dragør Kommune har rettet massiv kritik af opgavevaretagelsen i Tårnby Kommune. Dragør Kommune har modtaget krav om tilbagebetaling af statsrefusioner for 2007, 2008 og 2009, fordi rettidigheden i Jobcenter Tårnby ikke har været overholdt. Social, Børn og Kultur vurderer, at de to mål - sammen med Beskæftigelsesministeriets mål - har fokus på alle relevante indsatsområder inden for beskæftigelsesområdet.

  LOVE/REGLER:
  Kravene til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1157 af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Beskæftigelsesplanen er behandlet i Det lokale Beskæftigelsesråd 29. august 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 8. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 16
  Godkendelse af rammeaftale på det sociale område for 2012
  Sagsid.: 11/2807

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget anbefaler rammeaftalen, for social- og specialundervisningsområdet for 2012 overfor Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 19-09-2011
  Anbefales over for KB Kim Grønved Nielsen (F) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Rammeaftalen for social- og specialundervisningsområdet indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens 29 kommuner, samt Regionsrådet for Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et planlægnings og udviklingsværktøj på det sociale område, samt specialundervisningsområdet. Kommunerne har med bekendtgørelsen fra marts 2011 overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen er delt op i en årlig udviklingsstrategi, samt en årlig styringsaftale. · Formålet er at styringsaftalen skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i regionen. Indførelsen af styringsaftaler har til formål at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. · Formålet med udviklingsstrategien er, at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling at sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise og ressourcer på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Dragør Kommune har en stor interesse i, at kommunerne i Region Hovedstaden har et tæt samarbejde omkring udviklingen af social- og specialundervisningsområdet. Det er fint, at der i fremtiden fokuseres på et øget samarbejde på de meget specialiserede tilbud, hvorimod kommunerne forventes at samarbejde på tværs omkring de mindre specialiserede målgrupper. Dragør Kommune har i øjeblikket ingen problemer med at finde de rette tilbud til borgere med særlige behov. De målgrupper, som udviklingsstrategien har fokus på vurderes som relevante. Dragør Kommune har, som ren køberkommune en stor interesse i, at der er en fælles styringsaftale, som sikre en ensartet prisudvikling og takstfastsættelse.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse om rammeaftaler nr. 205 af 13. marts 2011.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  På grund af meget kort godkendelsesfrist har aftalerne ikke været i høring i Handicaprådet. Planen er, at de sættes på dagsorden til orientering på rådet næste møde.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Aftalerne har relation til Dragør Kommunes Handicap- og psykiatripolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonimi- og Planudvalget den 19. september 2011 Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

  Bilag

 • 17
  Landdige ved Søvang/Ullerup
  Sagsid.: 11/2817

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Høringen stilles i bero og der optages drøftelser med Skov- og Naturstyrelsen om alternativ linjeføring. Sagen tages op på ny, når nærmere afklaring af evt. alternativer foreligger.

  SAGSFREMSTILLING:
  Morten Dreyer (O) har i mail af 7. september 2011 anmodet om, at sag om Dragør Golfklub optages på dagsordenen for Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011 og har stillet følgende forslag: ”KMB fastholder, at Dragør Golfbanes nuværende grænser fastholdes uden ændringer, så vi fortsat kan have en velfungerende idrætsfacilitet. ØPU´s planer vil desværre ødelægge den 18-hullersbane. Det planlagte dige bør placeres, så det ikke ødelægger golfklubbens anlæg.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

 • 18
  Indkaldelse af stedfortræder og udpegning til diverse poster
  Sagsid.: 11/2839

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, At Mette Mortensen indtræder i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Kim Grønved Nielsen frem til den 31. januar 2012. At Mette Mortensen indtræder i de øvrige poster som nævnt i sagsfremstillingen frem til den 31. januar 2012.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 22-09-2011
  Ad 1-2. Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kim Grønved Nielsen (F) har i mail af 13. september 2011 oplyst, at han er sygemeldt frem til den 31. januar 2012. Mette Mortensen er stedfortræder for Kim Grønved Nielsen. Efter styrelseslovens § 15. stk. 2, skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv, indkalde stedfortræderen. Det er Kommunalbestyrelsen som træffer beslutning om hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede. Det fremgår af styrelseslovens § 28 stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har udpeget ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Gruppen der udpegede Kim Grønved Nielsen er A+F+O+T+V hvorfor det er samme gruppe som skal udpege til følgende poster hvor Kim Grønved Nielsen er udpeget: Økonomi- og Planudvalget, Børn og Ungeudvalget, Biblioteksrådet, Forældrebestyrelsen i Harevængets integrerede børneinstitution, Forældrebestyrelsen i Vierdigets fritidshjem, Handicaprådet, Markedsføringsgruppen, Valgbestyrelse ved kommunale valg. Da der er tradition for, at stedfortræderen indtræder i det fraværende medlems poster, skal det også anbefales i denne situation.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, § 30 stk. 2 fremgår det, at ”ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder”. Der udbetales således fast vederlag både til det fraværende medlem og stedfortræderen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 22. september 2011

 • 19
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Gry Gundestrup spurgte om der gives garanti for, at stigende takster i forbindelse med SFO-ordningen ikke anvendes til at dække andre økonomiske huller i kommunen. Borgmesteren svarede at der ikke kan gives en sådan garanti vedr. kommunens økonomi. Det er et anliggende i budgetforhandlingerne. Christina Laugesen spurgte hvordan opfatter Kommunalbestyrelsen begrebet ”kvalitet i folkeskolen”. Borgmesteren svarede at der er mange elementer som indgår i begrebet ”kvalitet” som f.eks. undervisningstid, læse tid, materialer, bygninger mv. og spørgsmålet kan derfor ikke besvares kort. Grith Puggaard spurgte hvad er fremtidsperspektiverne for Dragørs børn og unge – kunne det f.eks. være en stor fælles skole. Borgmesteren svarede at det vil næppe være realistisk at forestille sig blot en enkelt skole i Dragør – bla. af økonomiske grunde. Charlotte Kjelde spurgte om indeklimaet i klasselokalerne er et vigtig kvalitetsparameter. Hvorfor indgår det ikke i det nuværende skoleprojekt. Borgmesteren svarede at han er enig i synspunktet om vigtigheden, og indeklimaet vil naturligvis indgå som et af mange elementer i udformningen af skoleprojektet. Pia Osbæck spurgte om de nuværende skoler er langt fra optimale med hensyn til vedligeholdelsesudgifter – vil skoleprojektet ikke medføre nogle fordele i den sammenhæng. Borgmesteren svarede at jo, det er forventningen at skoleprojektet vil medvirke til at reducere kommunens udgifter til bygningsvedligeholdelse. Peter Davidsen spurgte har kommunen ikke en offensiv strategi for at skaffe flere indtægter. Borgmesteren svarede at der er desværre ikke mange muligheder for at en kommune kan skaffe sig ekstra indtægter end de kendte, hvilket bl.a. skyldes lovgivning og udligningssystemet. men enig i synspunktet om, at f.eks. erhvervs- og turismeindtægter også kan være til gavn for kommunen.