Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 28. juni 2011 kl. 19:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Ingen spørgsmål.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Ingen meddelelser.

 • 3
  Stillingtagen til salg af svømmehallen til selvejende institution og udleje af grundarealet
  Sagsid.: 11/1640

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at 1. Der tages stilling til, om Dragør Kommune vil afstå Dragør svømmehal for 1 kr. til en selvejende institution og udleje arealet hvor svømmehallen er beliggende for kr. 0 i en tidsbegrænset periode på halvandet år (15. 9 2011 – 31.12 2012) med efterfølgende mulighed for forlængelse 1 år. Ved lejeaftalens udløb, tilbagekøber Dragør Kommune svømmehallen for den oprindelige købesum. Alle udgifter til forbrug og personale overgår til den selvejende institution på overtagelsesdagen den 15. september 2011. 2. At der gennemføres en gennemgang af svømmehallen ved Grontmij/Carl Bro til brug for konstatering af svømmehallens stand. udgiften afholdes af svømmeklubben/den selvejende institution men refunderes af Dragør Kommune, såfremt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med endelig beslutning, afslår at sælge svømmehallen / afslår at udleje grunden. 3. At Økonomi og Planudvalget bemyndiges til at indgå den endelige aftale, såfremt pkt. 1 og 2 vedtages. 4. At statsforvaltningens tilbagemelding (eftersendes) lægges til grund for Kommunalbestyrelsens beslutning.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 21-06-2011
  Borgmesteren foreslår Kommunalbestyrelsen er positiv overfor sagen, men idet sagen ikke er fuldt oplyst på nuværende tidspunkt, indkaldes til extra ordinært Kommunalbestyrelsesmøde den 28. juni 2011 kl. 18.30, hvor sagen på baggrund af blandt andet tilbagemelding fra Statsforvaltningen om de udestående juridiske aspekter behandles på ny. Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 28-06-2011
  Ændringsforslag fra C-gruppen. Svømmehallen holder åbent frem til udgangen af 2012. For stemte 3 (C) Imod stemte 10 (A, F, O, V) Undlod at stemme 2 (T) Faldet. Protokoltilføjelse fra C-gruppen. C-gruppen beklager, at det kun er C-gruppen der ønsker at holde svømmehallen åben på ordinære vilkår. Ændringsforslag fra T-gruppen. Svømmeklubben får frem til 1. august 2011 til at finde en løsning. For stemte 2 (T) Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) Faldet. Ad 1. Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) Undlader at stemme 2 (T) Faldet Ad 2 Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) Undlader at stemme 2 (T) Faldet Ad 3 Imod stemte 13 (A, C, F, O, V) Undlader at stemme 2 (T) Faldet Ad 4 Jf. Statsforvaltningens svar fastholdes lukningen af svømmehallen. For stemte 10 (A, F, O, V) Undlader at stemme 5 (C, T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har modtaget en fornyet henvendelse fra Dragør Svømmeklub, efter at Statsforvaltningen Hovedstaden har slået fast, at svømmehallen ikke efter lukning kan udlejes mod betaling til en forening som oppebærer tilskud efter Folkeoplysningsloven. Svømmeklubbens anmoder om, at Dragør Kommune sælger selve svømmehallen til en til formålet oprettet selvejende institution, og samtidig indgår en tidsbegrænset lejeaftale på arealet hvor svømmehallen ligger. Lejeaftalen skal indledningsvist begrænses til 31. december 2012. Som beskrevet under love/regler, forudsættes det på det foreliggende grundlag, at den selvejende institution kan erhverve hallen for et symbolsk beløb og leje grunden for kr. 0, da der vil være tale om en institution kommunen lovligt kan yde tilskud. Forudsætningen for, at kommunen lovligt kan yde tilskud er, at den selvejende institution varetager et sagligt kommunalt formål (at drive svømmehal) uden at oppebære overskud. Dette skal indføjes i vedtægterne, som Dragør Kommune skal gøres bekendt med, ligesom det bør stilles som vilkår for slag og udleje, at kommunen årligt modtager reviderede årsregnskaber for institutionen til dokumentation for, at der ikke skabes overskud ved driften. For ikke at et eventuelt salget skal kollidere med øvrige planer for området, foreslås det at der indgås en aftale om tilbagekøb, således at kommunen generhverver svømmehallen, når driften af denne er ophørt i regi af den selvejende institution. Overtagelsesdagen foreslås at være den 15. september 2011; dette med afsæt i, at Dragør Kommune skal opfylde de ansættelsesretlige forpligtelser for det personale som i dag arbejder i svømmehallen, men som er opsagt til fratræden pr. 31. august 2011. Den selvejende institution vil ikke holde åbent for offentligheden, men alene for Dragør Svømmeklub/klubbens medlemmer. Der vil blive tale om, at Dragør Kommune skal opkræve den selvejende institution for skønsmæssigt forbrug af vand/varme, idet systemet er fælles med Hollænder Hallen. Etablering af separat måler koster kr. 30.000 som den selvejende institution ikke kan betale. På nuværende tidspunkt skønnes varmeforbruget for svømmehallen at udgøre ca. kr. 350.000 excl. moms pr. år, men dette vil blive undersøgt nærmere. Administrationen foreslår, at den gennemgang af hallen som skulle have været foretaget i juni 2011, men som blev aflyst grundet beslutningen om at lukke svømmehallen, gennemføres såfremt der arbejdes videre med et salg. Formålet er at dokumentere hallens stand på overdragelsestidspunktet, således at alle parter er opmærksomme på denne. Svømmeklubben/den selvejende institution er positiv overfor at betale for gennemgangen, som skønnes at koste ca. kr. 10-12.000. Beløbet ønskes dog refunderet af Dragør Kommune, såfremt det i sidste ende afslås at sælge svømmehallen og udleje grunden. På nuværende tidspunkt er der en hel del detaljer af mere teknisk og juridisk karakter der skal undersøges og afklares til forhold til konstruktionen, og derfor omhandler denne sag alene en stillingtagen til hovedprincipperne og hovedvilkårene for salg respektive lejeforhold. Det anbefales derfor – af hensyn til det tidsmæssige aspekt, at såfremt Kommunalbestyrelsen kan godkende hovedprincipperne som skitseret, arbejder administrationen videre med sagen således at salgsmateriale og lejekontrakt behandles af Økonomi- og planudvalget den 28. juni 2011 og at sagen behandles endeligt af Kommunalbestyrelsen i august 2011.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme: Som hovedregel skal der ske udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, og salget skal ske til markedspris – det vil sige den højest opnåelige pris. Undtagelsen hertil er bl.a. salg til foreninger/institutioner som kommunen lovligt kan yde tilskud til. I vejledningen til bekendtgørelsen anføres udtrykkeligt idrætsformål. Det vurderes administrativt, at såfremt den selvejende institution har til formål, alene at drive svømmehal uden at oppebære overskud, kan kommunen lovligt sælge uden udbud og til en symbolsk købspris. Dette forhold er under endelig afklaring hos KL og oplysningerne vil senest foreligge til mødet. Kommunalfuldmagtsreglerne; herunder reglen om at kommuner skal handle økonomisk forsvarligt. I lyset af de forudsatte besparelser i forbindelse med beslutningen om at lukke svømmehallen, fører denne regel til en anbefaling om, at kommunen ikke yder tilskud til betaling af varme / øvrigt forbrug eller andet, men at dette betales af den selvejende institution efter skønnet forbrug. Lejeaftalen mellem parterne vedrørende arealet hvor hallen er beliggende vil blive udarbejdet, således at den er bestemmende for det formål svømmehallen kan benyttes til (jfr. kommunalfuldmagtsreglerne) og den vil indeholde vilkår om betaling af leje for hele perioden. For så vidt angår forlængelse ud over den tidsbegrænsede periode, foreslås det at forlængelse kan ske for et år. Enten et helt år, eller for et halvt år ad gangen, alt efter den selvejende institutions ønsker.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Økonomien kan ikke belyses i eksakte detaljer på nuværende tidspunkt, men sikkert er det, at: 1. Ved en beslutning om salg pr. 15. september vil der være en ekstraudgift til opvarmning af svømmehallen i en periode på mindst 2,5 måned a´ ca. kr. 30.000 eksklusive moms svarende til i alt skønnet kr. 73.000. I denne periode vil hallen være i Dragør Kommunes eje, og udgiften vil tilsvarende påhvile Dragør Kommune endeligt, hvis der træffes beslutning om, alligevel ikke at lukke svømmehallen. 2. Udgiften til opvarmning som skitseret under pkt. 1 modsvares af den leje som den selvejende institution har indvilget i at betale for hele perioden. Det er aftalt, at der ved lejemålets påbegyndelse skal betales kr. 73.000 i leje for de 15 måneder lejemålet forventes at vare. Lejebeløbet refunderes ikke til den selvejende institution, heller ikke såfremt lejemålet ophører inden 31.december 2012. Her ud over betaler den selvejende institution for skønnet forbrug af el og varme i lejeperioden jfr. bilag 2 og dette vil også være gældende under eventuelle forlængelser af lejemålet. 3. Lønudgifterne forøges ikke ved en eventuel beslutning om salg, da der er tale om en opsigelsesperiode for de ansatte på frem til senest 31. august 2011. 4. Ved den endelige nedlukning af svømmehallen – nu eller senere – skal der foruden tømning af bassinet m.v. foretages en behørig sikring af bygning, og denne skønnes at koste i alt ca. kr. 125.000. Den selvejende institution mener ikke at kunne påtage sig det økonomiske ansvar for en behørig nedlukning, og henviser korrekt til, at Dragør Kommune under alle omstændigheder skulle afholde dette beløb. Det foreslås derfor at Dragør Kommune endeligt afholder denne udgift når lejemålet ophører. 5. Tinglysningsafgiften betales af den selvejende institution, som også overtager de forsikringsmæssige forhold for så vidt angår svømmehallen. Der forventes derfor en reduceret pris på Dragør Kommunes forsikringer, da Hollænder Hallen og svømmehallen er forsikret under ét. Beløbet kan ikke oplyses p.t. 6. Forholdet til Lånebekendtgørelsen er undersøgt af kommunens økonomiafdeling, og det vurderes, at salget og det efterfølgende lejeforhold vedrørende grunden ikke påvirker kommunens låntagning, og der skal således ikke ske deponering, dels fordi ejendommen som sælges er ubehæftet, og dels fordi det er kommunen der er udlejer i lejeforholdet.

  Bilag

 • 4
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Ingen spørgsmål.