Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 05. april 2011 kl. 16:45

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid 1
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Ingen

 • 2
  Basismodel for udbygning af Nordstrandskolen og St. Magleby Skole fra 2 spor til 4 spor
  Sagsid.: 11/858

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med Arkitema om udarbejdelse af basismodel som beskrevet i tilbuddet fra Arkitema.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 31-03-2011
  Administrationens anbefaling med tillægsforslag fra SF om, at der samtidigt laves en basiskalkulation på en udbygning med 1 spor på hver af skolerne Nordstrandskolen og St. Magleby Skole For stemte 5 (A+F+V) Imod stemte 2 (C+T) Godkendt C begærede sagen i KB, jfr. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 05-04-2011
  C-gruppen fremsatte forslag om at punktet udskydes til fristen for tilbudene på de udbudte skoler er fremkommet den 27.4.2011. For stemte 5 (C, T) Imod stemte 10 (A, F, O, V) Faldet Økonomi og Planudvalgets forslag For stemte 10 (A, F, O, V) imod 5 (C, T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har på mødet i februar besluttet, at der skal udarbejdes en basismodel for udbygning af Nordstrandsskolen og St. Magleby Skole fra 2 spor til 4 spor. Forvaltningen og skolerne har på nuværende tidspunkt udarbejdet en indledende analyse af behovet for en fuld udbygning af skolerne ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning i september 2010. Beregningerne er på et overordnet stade, behovene er således opgjort med udgangspunkt i et volumenstudie med standard krav og standard priser. Opgørelsen er vedlagt i bilag. Et mere præcis overslag forudsætter en grundigere opgørelse af den enkelte skoles behov sammenholdt med den enkelte skoles muligheder for fleksibel benyttelse af den samlede lokalemasse, ligesom et mere præcist anlægsbudget og dermed et mere præcist billede af økonomien forudsætter at der udarbejdes et regulært skitseprojekt og et byggeprogram. Forvaltningen har indhentet tilbud på opgaven og tilbuddet fremgår af bilag 6 i vedlagte notat. Basismodellen skal sikre at skolerne kan rumme eleverne efter fusionen. Modellen kan suppleres med en etapeløsning, således at målet over tid svarer til det skitserede behov i den overordnede behovsopgørelse. Det kan oplyses, at forvaltningen ikke har mulighed for at opstillet konkrete forslag til basismodeller for de enkelte skoler. Det forventes at opgaven kan afrapporteres medio maj 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Udgifterne til Arkitema finansieres inden for rammen af sektor 9.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 31. marts 2011

  Bilag

 • 3
  Spørgetid 2
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Ingen.

 • 4
  Eventuelt
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Intet under eventuelt.