Skip navigationen

Referat

Torsdag den 27. januar 2011 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Hansen (A), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Ole Hansen (A) deltog på mødet istedet for Lillian Knudsen (A) Ad punkt 12: Asger Larsen (C) anmodede om, at punkt 12 blev taget af dagsordenen, fordi der ikke var tale om nye oplysninger, der kunne begrunde en genoptagelse af sagens behandling. For stemte 9 (AL (C), A, O, V) Imod stemte 6 (SJ, KG (C), F, T) Vedtaget
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Bent Larsen oplyste, at borgmesteren på et møde i Folkeoplysningsudvalget den 3. november 2010 havde givet tilsagn om at få undersøgt muligheden for, at svømmeklubben kan låne svømmehallen efter dennes officielle lukningsdato. Bent Larsen bad om en status på sagen. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at forvaltningen er ved at undersøge sagen, og at man har sendt en forespørgsel til tilsynsmyndigheden om muligheden for udlån af svømmehallen til svømmeklubben. Bent Larsen spurgte til de tidligere drøftelser om oprettelsen af ”Et Grønt Råd” i Dragør Kommune, eventuelt i samarbejde med Tårnby Kommune. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at forvaltningen er i dialog med Tårnby Kommune om etableringen af ”Det Grønne Råd”. Pia Osbæck spurgte, om der i budgettet stadig er afsat 1 mio. kr. til en kunstgræsbane ved boldklubben. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at denne post ikke længere indgår i budgettet. Bent Larsen bad om en status i sagen om giftigt græs i lufthavnen. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at lufthavnen er klar over Dragør Kommunes bekymring, og at lufthavnen overvejer sagen. Morten Dreyer (O) oplyste supplerende, at han er blevet informeret om, at der ikke er tale om giftigt græs, men derimod svampe. Svampene udgør – efter det oplyste – kun en sundhedsrisiko, hvis græsset ikke slås.

 • 2
  Meddelelse
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Kim Grønved oplyste, at Pernille Lundqvist har meldt sig ind i SF og hun er en del af F-Gruppen.

 • 3
  Ændret lovgivning private fællesveje – nedklassificering og vejbelysning
  Sagsid.: 10/2360

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller at, 1. processen med nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje stoppes 2. processen med overdragelse af vejbelysning til grundejerne på private fællesveje stoppes 3. tilhørende budgettal for 2011 medtages i budgetopfølgning 2011 og tilhørende budgettal for overslagsårene justeres som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2012.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 11-01-2011
  Ad. 1 + 2 + 3 Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-01-2011
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Ad 1-3 godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Som en del af budget 2011 er vedtaget nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje fra 2011 samt overdragelse af vejbelysning til grundejere på private fællesveje fra 2012. Dette på grund af ønske om harmonisering af serviceniveau på vejområdet, foruden tvivl om hvorvidt kommunens betaling for vejbelysning på private fællesveje er lovmedholdelig. Efterfølgende har transportministeren i november 2011 fremsat lovforslag om ændring af privatvejsloven. Lovforslaget er vedtaget den 16. december 2010 (bilag). Tre af elementerne i lovændringen er dels en skærpelse af krav overfor kommuner, som ønsker at nedklassificere offentlige veje til private fællesveje. Dels en skærpelse af krav overfor kommuner ved private grundejeres ønske om overtagelse af private fællesveje til offentlige veje og dels en lovliggørelse af kommuners betaling for vejbelysning på private fællesveje under givne forudsætninger. Omklassificering af veje: De nye hovedelementer i forbindelse med nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje omfatter et krav om en 4 års varslingsperiode, forinden en varslet nedklassificering må endeligt vedtages. Endvidere krav om udarbejdelse af tilstandsrapport for den enkelte vej inklusiv tilstand af vejudstyr, vejafvanding og vejbelysning. Rapporten skal dokumentere, at vejen er i god og forsvarlig stand til den fremtidige brug som privat fællesvej. Desuden indførelse af klageadgang, ikke som hidtil alene over retlige spørgsmål, men også over kommuners faglige skøn og vurderinger, herunder tilstandsrapporten. I relation til optagelse af privat fællesvej som offentlig vej er der indført krav om, at grundejere kan forlange udført trafiktællinger på en privat fællesvej. Hvis trafiktællinger viser, at mere end 50 % af den motoriserede trafik på vejen er gennemgående, så vil kommunen være forpligtet til enten at overtage vejen som offentlig vej eller gennemføre færdselsregulering, så den gennemgående trafik nedbringes til under 50 % af den samlede trafik. Af notatet Ændret lovgivning omklassificering veje (bilag) fremgår den 4-6 års proces, som skal følges i forbindelse med nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje. Forvaltningen anbefaler, at nedklassificering af offentlige veje til private fællesveje indstilles som konsekvens af den ændrede vejlovgivning, herunder den forventeligt væsentligt øgede brug af administrative ressourcer til at løfte opgaven. Overdragelse af vejbelysning: I henhold til notat Kommuners betaling for vejbelysning på private fællesveje (bilag) er der indført en udtrykkelig hjemmel for kommuner, til helt eller delvist at kunne påtage sig betaling af udgifter til drift og vedligeholdelse af vejbelysning på private fællesveje. Nuværende praksis i Dragør Kommune er at betale for drift og vedligeholdelse af vejbelysningen. Kommunens betaling for belysningen er at betragte som en begunstigende forvaltningsakt overfor grundejerne. Kommunens advokat oplyser derfor, at en fremtidig overdragelse af vejbelysning til grundejerne vil medføre behov for minimum en 1 års høringsperiode, før overdragelse kan finde sted. Forvaltningen anbefaler, at processen med overdragelse af vejbelysning til grundejerne på private fællesveje indstilles som følge af den ændrede lovgivning, der udtrykkeligt lovliggør nuværende praksis. Som en konsekvens af ovenstående anbefalinger, så anbefaler forvaltningen endvidere, at budgettal for 2011 medtages i budgetopfølgning 2011, og at budgettal for overslagsårene justeres som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2012.

  LOVE/REGLER:
  Der er tale om en ændring af Privatvejsloven og tilknyttet justering af Lov om offentlige veje. Ud over ovenstående ændringer med konsekvenser for omklassificering af veje og betaling af udgifter til vejbelysning på private fællesveje, så indeholder den ændrede lov nu også reglerne for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Endvidere indeholder loven nu også regler fra Vejbidragsloven.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 11. januar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011

  Bilag

 • 4
  Skolestrukturændringer
  Sagsid.: 10/2359

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler: 1. at den administrative fusion mellem Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole med placering på 2 fysiske matrikler, samt mellem Dragør Skole og Nordstrandskolen med placering på 2 fysiske matrikler godkendes med ikrafttræden pr. 1. august 2011, 2. at de skitserede styre- og arbejdsgrupper godkendes, 3. at tids- og procesplanen for skolefusionerne godkendes, 4. at ledelsesstrukturen for de 2 nye skoler godkendes, 5. at fusioneringen af skolebestyrelserne inden for den enkelte skolefusion godkendes, med nyvalg til ny skolebestyrelse i foråret 2012 med tiltrædelse 1. august 2012.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 13-01-2011
  Der forelå følgende tillægs- og ændringsforslag: 1. Venstre stillede tillægsforslag til ad 3: at der under ad 3 tilføjes ”under forudsætning af, at tidsplan for den økonomiske situation indarbejdes." 2. T-gruppen stillede følgende ændringsforslag: Da Kommunalbestyrelsen ved sit møde den 16.12.2010 besluttede, at der ikke tages nogen beslutning om skolestruktur før økonomien er belyst - foreslår T-gruppen, at sagen afvises. Det kan yderligere konstateres, at sagen - 2 skoler på 4 adresser - ikke har været sendt i høring. C-gruppen tilsluttede sig dette. 3. C-gruppen stillede følgende ændringsforslag: Sagen sendes i høring og sideløbende belyser forvaltningen de pædagogiske, faglige og styringsmæssige fordele ved fælles ledelse af to skoler. 4. Annette Rahbek (V) stillede ændringsforslag til ad 1: ønsker at ordene " den administrative" slettes i ad 1. T-gruppens ændringsforslag, som er det mest vidtgående, blev sat under afstemning først. For stemte 2 (C+T) Imod stemte 5 (A+O+V) Faldet Herefter blev C-gruppens forslag sat under afstemning: For stemte 2 (C+T) Imod stemte 5 (A+O+V) Faldet Venstres tillægsforslag til ad 3. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Vedtaget Annette Rahbek (V) ændringsforslag til ad 1. For stemte 5 (A+O+V) Imod stemte 2 (C+T) Vedtaget Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning. ad 1. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for, dog således at ordene "den administrative" slettes. 2 medlemmer (C+T) stemte imod ad 2. Anbefales overfor ØPU/KB med 6 stemmer for (SKBU -T) 1 medlem (T) undlod at stemme. ad 3. Anbefales overfor ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V), dog under forudsætning af, at tidsplan for den økonomiske situationen indarbejdes. 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 4. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod ad 5. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. C-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: C-gruppen beklager, at flertallet vil ændre på ledelsesstrukturen uden at vide, hvor mange skoler, vi skal have i fremtiden, da økonomien ved endeligt udbud ikke er belyst endnu. C-gruppen beklager, at flertallet tilsidesætter den demokratiske proces og ikke ønsker høring af interessenterne og forvaltningens belysning af de faglige fordele. T-gruppen tilsluttede sig dette.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-01-2011
  Ændringsforslag fra Pernille Lundqvist (L) og F: Muligheden for en skolestruktur med 3 selvstændige skoler i Dragør undersøges; Store Magleby Skole, Nordstrandskolen og Dragør Skole. Der nedsættes en styre gruppe og en række arbejdsgrupper med deltagelse af skolernes brugergrupper. Disse fremkommer med forslag til de 3 skoler´s fysiske udformning og pædagogiske indhold, herunder muligheden for at Dragør Skole fungerer som selvstændig indslusningsskole. Styre og arbejdsgrupperne nedsættes, når man kender udfaldet af udbuddet af Skolen ved Vierdiget og dermed kender det økonomiske grundlag for strukturændringen. For stemte 4 (C+F+T+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (A+V) Anbefales over for KB Protokoltilføjelse fra A+V: A+V fastholder anbefaling fra SBKU. Vi mener de stillede forslag giver mulighed for en ny skoleudvikling i mere fleksible rammer. Nedsættelse af arbejdsgrupperne vil sikre brugerinddragelse og opkvalificering af beslutningsgrundlaget pædagogisk, økonomisk og teknisk set. Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen Da Kommunalbestyrelsen på sit møde den 16. december 2010 besluttede, at der ikke tages nogen beslutning om skolestruktur, før økonomien er belyst, foreslår T-gruppen, at sagen afvises. Det kan yderligere konstateres, at sagen – 2 skoler på 4 adresser ikke har været sendt i høring. C-gruppen tilsluttede sig forslaget. For stemte 7 (C, F, T) Imod stemte 8 (A, O, V) Faldet Ændringsforslag fra C-gruppen Sagen sendes til høring og forvaltningen belyser sideløbende de pædagogiske, faglige og styringsmæssige fordele, der måtte være ved en fælles ledelse mellem 2 skoler. For stemte 7 (C, F, T) Imod stemte 8 (A, O, V) Faldet Ændringsforslag fra A, O og V-gruppen 1 at fusion mellem Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole, og fusion mellem Dragør Skole og Nordstrandskolen, godkendes med ikrafttræden pr. 1. august 2011. Den økonomiske ramme er en kapitalisering af Dragør Skole og Skolen ved Vierdiget. Derfor placeres undervisningen, indtil denne kapitalisering er sket, på 4 matrikler. 2 at de skitserede styre- og arbejdsgrupper godkendes, 3 at tids- og procesplanen, herunder tidsplan for afklaring af den økonomiske situation, godkendes, 4 at ledelsesstrukturen for de 2 nye skoler godkendes, 5 at fusion af skolebestyrelserne inden for den enkelte skolefusion godkendes, med nyvalg til ny skolebestyrelse i foråret 2012 med tiltrædelse 1. august 2012, 6 at udbygning af skolerne besluttes, når den økonomiske situation er afklaret For stemte 8 (A, O, V) Imod stemte 7 (C, F, T) Godkendt C-gruppen beklager, at flertallet vil ændre på ledelsesstrukturen uden at vide, hvor mange skoler, vi skal have i fremtiden, da økonomien ved endeligt udbud ikke er belyst endnu. C-gruppen beklager, at flertallet tilsidesætter den demokratiske proces og ikke ønsker høring af interessenterne og forvaltningens belysning af de faglige fordele. F og T-gruppen tilsluttede sig dette.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 24. juni 2010 en principbeslutning om en ny skolestruktur i Dragør Kommune. Beslutningen indbefatter, at der fremadrettet skal være 2 fire-sporede skoler i Dragør. Dette skal ske ved en fusion af Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole samt Dragør Skole og Nordstrandskolen. Beslutningen er i medfør af Bekendtgørelse 1993-07-19 nr. 615 om proceduren ved en skolenedlæggelse sendt i høring i de relevante fora: skolebestyrelser, pædagogiske råd, elevråd, Fælles Skoleråd, MED-udvalg samt i skolelederkredsen den 6. september 2010 med svarfrist den 10. november 2010. Administrativ sammenlægning Indholdet af de indkomne høringssvar varierer meget. Nogle er meget positive, mens andre direkte afviser, at skolerne skal fusioneres. På baggrund af de eksisterende forudsætninger for skolernes økonomi, der med den nuværende struktur presser de enkelte skoler økonomisk, er der en forventning om, at en etablering af større enheder vil sikre en bedre ressourceudnyttelse. Den administrative sammenlægning af de eksisterende 4 to-sporede skoler til 2 fire-sporede skoler fører til større og mere robuste skoleenheder, der medfører en mere hensigtsmæssig ressourceudnyttelse og en større fleksibilitet samt højner skolernes muligheder for at arbejde med lærergruppens kompetenceudvikling. Større skoler betyder en større medarbejderstab og dermed også en større bredde i kompetencerne og større faglige miljøer. Endelig vil større skoleenheder kunne etablere en bredere sammensat gruppe af lærere med særlige kompetencer indenfor specialområdet, hvilket vil kunne styrke skolernes rummelighed og understøtte de elever, der har behov for ekstra støtte i løbet af skolegangen. Styre- og arbejdsgrupper For at sikre en åben og brugerinddragende fusionsproces nedsættes der en overordnet styregruppe og en række arbejdsgrupper med deltagelse af skolernes brugergrupper. Det er af afgørende betydning, at alle involverede – forældre, børn, lærere og ledere – tager ejerskab til fusionsprocesserne, hvis de skal lykkes. Henover første halvdel af 2011 er det planlagt, at der arbejdes målrettet med forberedelsen af implementeringen af den nye skolestruktur, herunder at skabe grundlaget for at etablere de to nye skolekulturer. Sammensætningen af styregruppen og arbejdsgrupperne samt tids- og procesplanen fremgår af bilag i sagen. Ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen for de nye skoler fremgår af nedenstående figur. I det enkelte ledelsesteam indgår også en evt. leder for distriktets SFO. Skolelederen har det overordnede strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige ledelsesansvar på skolen. En leder står i spidsen for hver af de fysiske bygningsenheder under skolen og en eventuel SFO-leder, der indgår i ledelsesteamet på lige fod med de to ledere. Eksempel på ledelsesteam Skoleleder Leder Dragør Skole Leder Nordstrandskolen Leder SFO I den fremtidige ledelsesstruktur på de administrativt sammenlagte skoler ligger der på sigt et sparepotentiale på ledelsesniveauet på i alt 2 stillinger. Denne besparelse forventes først at kunne effektueres fra begyndelsen af skoleåret 2012/13, da der i fusionsperioden vil være en række ekstraopgaver på de enkelte skoler, hvor der er behov for en ekstraordinær ledelsesindsats for at få fusionen succesfuldt gennemført. Det gælder både i forhold til fusion af lærerkollegier, elever og forældregrupper. Hertil kommer udvikling af samarbejde mellem lærere og pædagoger samt gennemførelse af fuld lønsumsstyring. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at bevare den nuværende samlede ledelsestid frem til udgangen af skoleåret 2011/12. De af skolernes nuværende ledere, som ikke fremadrettet skal indgå i den nye ledelsesstruktur, ansættes i skoleåret 2011/12 som konsulenter, der skal medvirke til at sikre en tilfredsstillende og gennemskuelig fusionsproces for alle involverede. Skolebestyrelser Etablering af de nye skolebestyrelser sker ved, at de eksisterende skolebestyrelser fusioneres til en frem til næste skolebestyrelsesvalg, hvor der ved det nye valg etableres en skolebestyrelse af normal størrelse. Der bliver i første omgang tale om en forholdsvis stor skolebestyrelse, men ved at lade de eksisterende skolebestyrelser fortsætte frem til næste valg, sikres der ejerskab, ligeværdig indflydelse og deltagelse i fusionsprocesserne. Ved næste forskudte skolebestyrelsesvalg i foråret 2012 (med tiltrædelse i august 2012) foretages nyvalg til de to nye skolers skolebestyrelser, hvor antallet af skolebestyrelsesmedlemmer reduceres til det hidtidige niveau. Det videre forløb I november og december 2010 har der været nedsat 2 forvaltningsarbejdsgrupper, der har haft til opgave at præcisere, hvilke behov der er til lokalerne på henholdsvis Nordstandskolen og St. Magleby Skole, hvis de fremadrettet skal være 4-sporede skoler. Arbejdsgruppernes input vil efterfølgende indgå i et samlet notat om de bygningsmæssige behov i relation til skolestrukturprojektet. Efter en beslutning om organisering af SFO i Dragør Kommune, vil de kommende SFO-ledere blive tilknyttet arbejdsgrupperne, således at SFO behov bliver indtænkt i et kommende byggeri, herunder udnyttelse af fælles lokaleressourcer mv. Udbudsdelen af skolestrukturprojektet behandles i ØPU den 20. januar 2011. Her vil betingelserne for et udbud blive behandlet, inden udarbejdelsen af udbudsmateriale igangsættes.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I forbindelse med fusionen vil det primært være lederne på de 4 eksisterende skoler, der bliver berørt, da lærere mv. er ansat i Dragør Kommune og derfor ikke har direkte ansættelsesforhold på den enkelte skole. For ledernes vedkommende betyder beslutningen, at der fra 1. august 2012 sker en reduktion med 2 ledelsesstillinger og dermed også en reduktion i ledelsestiden. Allerede fra 1. august 2011 vil der ske en ændring af de nuværende vilkår for den enkelte leder, da to af de nuværende ledere vil overgå til konsulenter i skoleåret 2011/12, dog med samme løn. Arbejdsopgaverne for konsulenterne vil blive tilrettelagt efter de lokale behov.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social-, Børn- og Kulturudvalget den 13. januar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011

  Bilag

 • 5
  Implementering af strukturpuljen
  Sagsid.: 10/1996

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at høringssvarene tages til efterretning, 2. at lejemålet for Rødtjørnens vuggestue og børnehave opsiges snarest, 3. at børnene fra Rødtjørnens vuggestue overflyttes til eksisterende 0-6 års institutioner/dagpleje i maj, 4. at Rødtjørnens børnehave som selvstændig institution overflyttes til Strandengens lokaler, når disse er ombygget, 5. at Strandengen består af to institutioner: En selvstændig børnehave og et fritidshjem med distriktsledelse(som således er forberedt til en eventuel SFO-organisering), 6. at vuggestuebørnene fra Rødtjørnens børnehave tilbydes plads i en integreret institution sammen med deres ældre søskende, 7. at det tidlige morgentilbud overflyttes til en integreret institution, når det ophører i Rødtjørnen, 8. at Hovedgaden forbliver under dagtilbudsloven som et særligt tilbud, 9. at Vierdigets fritidshjem lukkes i marts, og at børnene overflyttes efter klasserelationer til Rødtjørnens fritidshjem og Strandengens børneinstitution, 10. at de øvrige syv fritidshjem omlægges til distriktsledelse i to distrikter(således at strukturen er forberedt til en eventuel SFO-organisering), 11. at Dragør-børnene på Strandengens fritidshjem overflyttes efter klasserelationer til Jægervejens fritidshjem og Dragør fritidshjem i marts, 12. at der etableres en følgeordning for børn på Nordstrandskolen, såfremt de fremadrettet indskrives på et fritidshjem i Dragør distrikt og ligeledes for børn på Dragør skole, der indskrives på et fritidshjem på nord, 13. at alle 3. klasses børn på Vierdigets skole og Dragør skole tilbydes et før-klubforløb fra 1. marts 2011 på hhv. Krudthuset og Elisenborg, 14. at merudgiften på 444.100 kr. finansieres ved en budgetomplacering fra ØPU’s område, Sektor 09 Forvaltning, jf. sagsfremstillingen under Økonomi/Personaleforhold, 15. at de personalemæssige konsekvenser implementeres.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 13-01-2011
  T-gruppen stillede følgende ændringsforslag: T-gruppen foreslår, at sagen udsættes til skolestrukturen er besluttet. C-gruppen tilsluttede sig forslaget. T-gruppens ændringsforslag, det mest vidtgående, blev sat under afstemning først: For stemte 2 (C+T) Imod stemte 5 (A+O+V) Faldet Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning. ad 1. Til efterretning. ad 2. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 3. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 4. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) undlod at stemme ad 5. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 6. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 1 medlem (C) stemte imod. 1 medlem (T) undlod at stemme. ad 7. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) undlod at stemme. ad 8. Anbefales over for ØPU/KB. ad 9. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 10. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 11. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 12. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) undlod at stemme ad 13. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 14. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) således at forstå, at der afsættes et anlægsbeløb på 550.000 kr (nettotal, da kvalitetsfonden finansierer med andre 550.000 kr.) til ombygning af Strandengens Fritidshjem, finansieres af 444.100 kr. fra reg.kt. 651-30-035-50, DFS, delaftale 4 og 5 under sektor 09 Forvaltning og 105.900 kr. fra reg.kt. 515-00-235-07 Vierdigets Fritidshjem, fast løn. 2 medlemmer (C+T) stemte imod. ad 15. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. C-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: C-gruppen beklager, at flertallet ændrer på institutions- og fritidshjemsstrukturen, uden at en fremtidig skolestruktur er besluttet. T-gruppen tilsluttede sig dette.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-01-2011
  T-gruppen stillede følgende ændringsforslag: T-gruppen foreslår, at sagen udsættes til skolestrukturen er besluttet. C-gruppen tilsluttede sig forslaget. For stemte 2 (C+T) Imod stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Faldet Ændringsforslag fra F og Pernille Lundqvist(L): Ad punkt 10 Der etableres 3 SFO distrikter For stemte 2 (F+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte Undlod at stemme 2 (A+V) 2 (C+T) Faldet Anbefaling fra SBKU Ad 1. Til efterretning Ad 2. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 3. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 4. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 5. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 6. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte Undlod at stemme 1 (C) 1 (T) Anbefales over for KB Ad 7. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 8. Anbefales over for KB Ad 9. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 10. For stemte 2 (A+V) Imod stemte Undlod at stemme 2 (C+T) 2 (F+Pernille Lundqvist(L)) Faldet Ad 11. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 12. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Undlod at stemme 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 13. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 14. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB Ad 15. For stemte 4 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 2 (C+T) Anbefales over for KB C-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: C-gruppen beklager, at flertallet ændrer på institutions- og fritidshjemsstrukturen, uden at en fremtidig skolestruktur er besluttet. T-gruppen tilsluttede sig dette. Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  T-gruppen stillede følgende ændringsforslag: T-gruppen foreslår at sagen udsættes, til der er fuld klarhed over konsekvenserne om beslutningen om skolestruktur For stemte 5 (C, T) Imod stemte 10 (A, F, O, V) Faldet F-gruppen stillede følgende ændringsforslag: F-gruppen foreslår at der fremover er 3 distrikter i Dragør For stemte 2 (F) Imod stemte 8 (A, O, V) Undlod at stemme 5 (C, T) Faldet Ad 1 Godkendt Ad 2 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt Ad 3 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt Ad 4 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 3 (C) Undlod at stemme 2 (T) Godkendt Ad 5 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt Ad 6 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 5 (C, T) Godkendt Ad 7 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 5 (C, T) Godkendt Ad 8 Godkendt Ad 9 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt Ad 10 Punkt 10 blev genfremsat af A, O og V-gruppen For stemte 8 (A, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Undlod at stemme 2 (F) Godkendt Ad 11 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt Ad 12 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 0 Undlod at stemme 5 (C, T) Godkendt Ad 13 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt Ad 14 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt Ad 15 For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Godkendt C-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: C-gruppen beklager, at flertallet ændrer på institutions- og fritidshjemsstrukturen, uden at en fremtidig skolestruktur er besluttet. T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  SAGSFREMSTILLING:
  Fortsat sagsbehandling fra Social, Børn og Kulturudvalgsmødet den 11. november 2010, hvor udvalget forinden endelig stillingtagen besluttede at sende sagen om implementering af strukturpuljen i høring. Forvaltningen har modtaget 27 høringssvar (bilagt). Af høringssvarene fremgår det: Overordnet set at der burde være taget stilling til skolestrukturen før institutionsstrukturen, så en samlet plan kunne være forelagt at der er kort tid til implementering af forslagene at der bør afsættes ressourcer til hhv. etableringsomkostninger for de institutioner, der skal modtage en stor mængde børn og procesressourcer til udvikling af de nye samarbejds- og ledelsesformer i de berørte institutioner at der efterlyses en procesplan at der tages størst muligt hensyn til børn og forældreønsker ved overflytning samt til personaleønsker for fremtidige arbejdsforhold Distriktsledelse at indførsel af distriktsledelse er et godt forslag, da det bl.a. styrker samarbejdsrelationerne mellem fritidshjemmene og giver en stærkere og mere slagkraftig ledelsesstruktur at det er bekymrende, at indførsel af distriktsledelse sker med udgangspunkt i en besparelse at flere fritidshjem er positivt indstillet overfor distriktsledelse, hvis fritidshjemmene bevares under dagtilbudsloven, således at besparelsen høstes på de administrative opgaver, og tiden til ledelse og pædagogisk sparring bevares i fritidshjemmet at den tætte faglige sparring med ledelsen af daginstitionsområdet bevares, således at kommunikationen er enkel, og der hurtigt kan træffes beslutninger af afgørende betydning at store besparelser er fundet på en fritidshjemsstruktur uden indførelse af SFO at ledelsestiden til den pædagogiske leder bør være på 37 timer, da det ellers vil udhule børnenormeringen, idet ledelsesopgaven ikke kan løses på 18 timer om ugen med en åbningstid, der er mere end dobbelt så lang. Alternativt bør det beskrives, hvilke ledelsesopgaver den pædagogiske leder ikke længere skal løfte at ledelsestiden for den pædagogiske leder bør differentieres ud fra fritidshjemmets størrelse at der efterlyses stillingsbeskrivelser for pædagogiske ledere og for distriktsledere at Hovedgadens fritidshjem bør fastholdes under dagtilbudsloven for at kunne løse de særlige opgaver, der er defineret for fritidshjemmet at Strandengens fritidshjem bør fastholdes under dagtilbudsloven, idet institutionen omdannes til 3-10 års institution at det er beklageligt, at eksisterende, velfungerende fællesledelser ophæves for at etablere distriktsledelse som en besparelse at fællesledelsen mellem Strandengens fritidshjem og Vierdigets børnhave bør fastholdes, idet fritidshjemmet omdannes til 3-10 års institution at der opfordres til at findes alternative fællesledelsesmuligheder for Sølyst børnehave at uopmålte institutioner opmåles med henblik på at fastslå antallet af kvadratmetre pr. barn for at få vished for hvilke forhold der tilbydes børn og personale at der udarbejdes en realistisk plan for, hvornår antallet af børn pr. kvadratmeter forventes nedbragt igen Lukning af Vierdigets fritidshjem at det er acceptabelt at lukke Vierdigets fritidshjem, set i lyset af kommunens trængte økonomi at det er beklageligt, at små fritidshjem lukker, da der er behov for mindre institutioner til børn med behov for dette at Vierdigets fritidshjem foreslår en økonomisk samdrift med Skolen ved Vierdiget, indtil denne lukkes at Rødtjørnens fritidshjem vurderer fritidshjemmets kapacitet til 70 børn, da der ellers skal etableres garderobepladser i grupperummene, hvilket giver færre børnekvadratmetre at alle fritidshjemsbørn fra Skolen ved Vierdiget alternativt samles på Strandengens fritidshjem (dvs. både børn fra Vierdigets fritidshjem og Rødtjørnens fritidshjem), og at Rødtjørnens fritidshjem omdannes til børnehave til genhusning af Rødtjørnens børnehave Overflytning af Dragør børn fra Strandengens fritidshjem at indskrivning af børn fra Nordstrandskolen på Jægervejens fritidshjem kræver følgeordning at en forældregruppe er utilfreds med overflytning af Dragør børnene fra Strandengen til Dragør fritidshjem, fordi Dragør fritidshjem er lille, utidssvarende og ikke lever op til nyere bygningsreglementskrav at de sikkerhedsmæssige- og sundhedsmæssige forhold på Dragør fritidshjem undersøges før overflytning af fritidshjemsbørn fra Strandengen at garderobe/entre på Dragør fritidshjem udbygges med plads til de ekstra garderobepladser at der etableres naturklub i Dragør fritidshjem for at sikre aflastning af de fysiske rammer at alle klubbørn fra Skolen ved Vierdiget og Dragør skole alternativt starter på klub før tid for at sikre plads til de yngre fritidshjemsbørn ved overflytningen til nye fritidshjem Overflytning af børn fra Rødtjørnens børnehave til Strandengen samt øvrige 0-6 års institutioner at forslaget accepteres ud fra et perspektiv om kommunens dårlige økonomi at Rødtjørnens vuggestue og børnehave arbejder på en privatisering af institutionerne at både Rødtjørnens vuggestue og børnehave alternativt overflyttes samlet til Strandengens fritidshjem at der mangler et tidligt pasningstilbud, der har åbent fra kl. 6.15, hvis Rødtjørnens vuggestue og børnehave lukker at der er et ønske fra Rødtjørnens forældre om, at søskendebørn kan overflyttes til samme (integrerede) institution at vuggestueforældrene i Rødtjørnens børnehave ønsker en frokostordning med egenproduceret mad, såfremt Strandengen omdannes til en 0-6 års institution at kommende skolebørn færdiggør deres børnehavetid i Rødtjørnens børnehave at Rødtjørnens børnehaveforældres individuelle ønsker om fritidshjemsplads respekteres Forvaltningens bemærkninger til høringssvarene: at Strandengen kan forblive under dagtilbudsloven ved omdannelse til 3-10 års institution, og dette muliggør en videreførelse af den eksisterende fællesledelse mellem Strandengens fritidshjem (efterfølgende 3-10 års institution) og Vierdigets børnehave. Nedenfor er beskrevet fordele og ulemper ved henholdsvis at omdanne Strandengen til 3-10 års institution under dagtilbudsloven eller alternativt, at der huses to institutioner i Strandengens lokaler: Et fritidshjem, der ved en eventuel Kommunalbestyrelses beslutning om dette omdannes til SFO, og en børnehave. at det ikke er muligt alternativt at rumme alle fritidshjems børn fra Skolen ved Vierdiget på Strandengen, da det på sigt vil kræve en normering på ca. 200 børn. Fritidshjemmet kan i henhold til Dragør rapporten (2003) rumme 148 børn. at det alternativt er muligt at omdanne Rødtjørnen fritidshjem til børnehave, men så udestår det, hvor fritidshjemsbørnene fra Rødtjørnens fritidshjem skal flyttes hen. at det ikke er muligt at gennemføre en besparelse på ledelsesstrukturen på fritidshjem som ønsket, hvis ikke den pædagogiske leders ledelsestid reduceres at forvaltningen fremkommer med forslag til hvilke ledelsesopgaver den pædagogiske leder ikke længere skal løfte at der ikke kan opnås en besparelse på Vierdigets fritidshjem, såfremt fritidshjemmet overgår til SFO, idet besparelsen går på lukning af fritidshjemmet samt en lederløn at der ikke er kapacitet til at rumme både Rødtjørnens vuggestue og børnehave i Strandengen, såfremt fritidshjemmet stadig rummer fritidshjemsbørn at det ikke er rentabelt at etablere køkkenfaciliteter samt ansætte køkkenpersonale til egenproduktion af frokostmåltid til 10 vuggestuebørn i Strandengen. Vuggestuebørnene i Rødtjørnens børnehave tilbydes plads i en integreret institution sammen med deres ældre søskende at forældreønsker ved overflytning til andre institutioner/fritidshjem så vidt muligt opfyldes at forvaltningen allerede har igangsat undersøgelse af de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold ved institutioner, der modtager en væsentlig forøgelse af antallet af børn at forvaltningen udarbejder et overslag over, hvad en udbygning af garderobeforholdene på Dragør fritidshjem forventes at koste at forvaltningen foreslår, at f.eks. Harevænget fremover tilføres ressourcer for den tidlige morgenåbning, således at 0-6 års børn fortsat kan tilbydes pasning fra kl. 6.15 at der kan etableres en følgeordning for børn på Nordstrandskolen, såfremt de fremadrettet indskrives på Jægervejens fritidshjem og ligeledes for børn på Dragør skole, der indskrives på et fritidshjem på nord. at Dragør rapportens (2003) norm for muligt antal indskrevne børn på Rødtjørnens fritidshjem angives til 103, men at forvaltningen gennemgår de fysiske forhold med brand- og sikkerhedsmyndighederne med henblik på at fastslå et hensigtsmæssigt antal børn for institutionens normering at etableringsomkostninger minimeres ved i så høj grad som muligt at overflytte møbler, garderobepladser etc. fra de institutioner, der lukkes at forvaltningen i samarbejde med området fremkommer med forslag til alternative fællesledelsesmuligheder for Sølyst børnehave at der udarbejdes procesplaner i samarbejde med de berørte institutioner Strandengen som 3-10 års institution eller to institutioner i samme hus: En børnehave og et fritidshjem, der ved en eventuel Kommunalbestyrelsesbeslutning om dette omdannes til SFO. Under dagtilbudsloven er det muligt at have 3-10 års institutioner, hvor man indskrives i børnehaven og kan fortsætte i fritidshjemmet, såfremt man indskrives på distriktsskolen. Samtidig kan fritidshjemmet optage børn udefra. En 3-10 års institution af Strandengens størrelse har et samlet budget og vil have både faglig og økonomisk bæredygtighed i tråd med Social, Børn og Kulturudvalgets strategi for udvikling af institutionsområdet og vil pædagogisk give nogle spændende muligheder for en rød tråd i barnets institutionsliv og overgang fra børnehave til skole/fritidsliv, herunder også hvad der skal til for at være skoleparat. Samtidig kan fællesledelsen med Vierdigets børnehave fortsætte, og ledelsesstrukturen internt i Strandengen er en pædagogisk leder af fritidshjemsdelen og en pædagogisk leder af børnehavedelen. Denne løsning kan fortsættes, indtil der er udbygget pasningslokaler ved St. Magleby skole, hvorefter fritidshjemsdelen flyttes og overgår til SFO, såfremt Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om indførelse af dette. Med denne løsning er det ikke muligt at opkræve en øget forældrebetaling for fritidshjemsbørnene på Strandengen, som det vil for de øvrige fritidshjemsbørn i kommunen, såfremt der indføres SFO, før fritidshjemsbørnene flyttes til SFO-lokaler ved St. Magleby skole. Alternativt skal Strandengens lokaler rumme to institutioner: Rødtjørnens børnehave under dagtilbudsloven og et fritidshjem indtil Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om omdannelse til SFO under Folkeskoleloven. Institutionerne har hver deres budget, hver deres personale, hver deres forældrebestyrelse/forældreråd, hver deres leder (en pædagogisk leder af SFO´en, der refererer til en SFO leder og en selvstændig leder af børnehaven), hver deres chef og hver deres lovgivning. Dette kan naturligvis give nogle udfordringer, som der bør kunne skabes løsninger i dagligdagen for. Med denne løsning kan fritidshjemsdelen overgå til SFO snarest, såfremt Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om dette, og dette giver mulighed for en øget forældrebetaling for fritidshjemsbørnene i Strandengen. Børnehaven vil være lille (ca. 40 børn), og vil dermed stadig have udfordringer i forhold til fremtidig bæredygtighed. Såfremt SFO-delen senere flyttes til lokaler ved St. Magleby, kan børnehaven udbygges til at udnytte den fulde kapacitet i Strandengens lokaler. For at opnå den budgetterede merindtægt på forældrebetalingen anbefaler forvaltningen, at der oprettes to institutioner i samme lokaler, således at fritidshjemsdelen kan overgå til SFO ved beslutning om dette. Der ansættes en selvstændig leder af børnehaven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen for 2011-14 afsat en strukturtilpasningspulje på -1.500.000 kr. i 2011 og -2.000.000 kr. i overslagsårene 2012-14 med henblik på indførelse af SFO og strukturændring på 0-6 års området i 2011 relateret til beslutning om fremtidig skolestruktur. Den fremlagte økonomi i sagen giver en besparelse på 1.605.900 kr. i 2011, 2.721.800 kr. i 2012 og fra 2013 3.171.800 kr. For 2011 er der yderligere en anlægsudgift på netto 550.000 kr. til ombygning af Strandengens Fritidshjem, og inclusiv merindtægten på driften (105.900 kr.) vil der være en merudgift i forhold til det budgetlagte på 444.100 kr. Det har ikke været muligt at finde beløbet indenfor sektor 05 Børn og pædagogik. Ved budgetopfølgningen i KB den 16. december 2010 kunne det konstateres under ØPU’s område, Sektor 09 Forvaltning, at der var budgetlagt med et for stort beløb til det forpligtende samarbejde med Tårnby, delaftale 4 og 5 ikke alene i 2010, men også i overslagsårene. Beløbet er ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der sker en budgetomplacering af 444.100 kr. fra Sektor 09, Forvaltning, konto 651-30-035-50, Delaftale 4 og 5 til Sektor 05 Børn og Pædagogik, men som et anlægsbeløb.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 13. januar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011

  Bilag

 • 6
  Høring vedrørende SFO i Dragør Kommune
  Sagsid.: 11/31

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at det godkendes, at der oprettes 2 SFO´er i Dragør Kommune pr. 1. august 2011, hvor de nye takster for SFO jr. takstbladet træder i kraft. De 2 SFO’er oprettes med fysisk placering i de nuværende lokaler for fritidshjemmene. 2. at det godkendes, at nedenstående fritidshjem nedlægges pr. 1. august 2011, og børnene fra de nedlagte fritidshjem overflyttes til de 2 oprettede SFO´er. Rødtjørnens fritidshjem Strandengens fritidshjem Kirkevejens fritidshjem Sølyst fritidshjem Dragør fritidshjem Jægervejens fritidshjem Nordstrandens fritidshjem Fritidshjemmet Hartkorn Under forudsætning af, at ovenstående godkendes, anbefales endvidere 3. at høringsmaterialet vedrørende indførelse af SFO i Dragør Kommune godkendes og sendes i høring hos Skolebestyrelser, Forældrebestyrelser på institutionsområdet, Institutionssamrådet, Forældrenævnet og Fælles Skoleråd med høringsfrist torsdag den 24. februar 2011.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 13-01-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen: Sagen udsættes indtil skolestrukturen er besluttet. C-gruppen tilsluttede sig ændringsforslaget. For stemte 2 (C+T) Imod stemte 5 (A+O+V) Faldet Herefter blev administrationens indstilling sat under afstemning: ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB med 5 stemmer for (A+O+V) 2 medlemmer (C+T) stemte imod. T-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: T-gruppen foretrækker distriktsfritidshjem. C-gruppen ønsker følgende protokoltilføjelse: C-gruppen finder det uforsvarligt, at indføre SFO-ordning i 2011 før den endelige skolestruktur er vedtaget." T-gruppen tilsluttede sig dette. ad 3. Anbefales over for ØPU/KB med 6 stemmer for (SBKU -T) 1 medlem (T) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-01-2011
  T-gruppen stillede følgende ændringsforslag: T-gruppen foreslår, at sagen udsættes til skolestrukturen er besluttet. C-gruppen tilsluttede sig forslaget. For stemte 2 (C+T) Imod stemte Faldet 2 (A+F+V+Pernille Lundqvist(L)) Ændringsforslag fra F+Pernille Lundqvist (L): Der etableres 3 SFO distrikter For stemte 2 (F+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte Undlod at stemme Faldet 2 (A+V) 2 (C+T) Anbefaling fra SBKU For stemte 2 (A+V) Imod stemte Undlod at stemme Faldet 2 (C+T) 2 (F+Pernille Lundqvist(L)) A+V begærede sagen i KB, jfr. styrelseslovens § 23 Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Ændringsforslag fra T-gruppen: T-gruppen foreslår at sagen udsættes, til der er fuld klarhed over konsekvenserne af beslutningen om skolestukturen. For stemte 5 (C, T) Imod stemte 10 (A, F, O, V) Faldet Ændringsforslag fra F-gruppen: Der etableres 3 SFO distrikter For stemte 2 (F) Imod stemte 10 (A, O, V, T) Undlod at stemme 3 (C) Faldet Afstemning om hovedforslaget: For stemte 10 (A, F, O, V) Imod stemte 5 (C, T) Vedtaget T-gruppen havde følgende protokoltilføjelse: T-gruppen foretrækker distriktsfritidshjem og mener, at besparelsen kan opnås ved denne struktur C-gruppen havde følgende protokoltilføjelse: C-gruppen finder det uforsvarligt at indføre SFO-ordning i 2011, før den endelige skolestruktur er vedtaget. T-gruppen tilsluttede sig protokoltilføjelsen.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011-14 afsat en strukturpulje med henblik på indførelse af SFO og strukturændring på 0-6 års området i 2011 relateret til beslutning om fremtidig skolestruktur. Endelig beslutning om indførelse af SFO i Dragør Kommune kan først ske efter gennemført høring hos berørte parter. Taksterne for den nye institutionstype træder i kraft fra 1. august 2011. Oprettelse af to SFO´er i Dragør Kommune, hvor der tilknyttes en SFO til hver af de to nye skoler, betyder, at de eksisterende fritidshjem skal nedlægges pr. 1. august 2011. Dog er Hovedgadens Fritidshjem undtaget denne beslutning, da denne fortsat skal varetage en specialpædagogisk indsats. Det betyder, at følgende fritidshjem nedlægges pr. 1. august 2011: Rødtjørnens fritidshjem Strandengens fritidshjem Kirkevejens fritidshjem Sølyst fritidshjem Dragør fritidshjem Jægervejens fritidshjem Nordstrandens fritidshjem Fritidshjemmet Hartkorn Indførelse af SFO betyder, at fritidstilbuddene til de 6-10 årige i kommunen overgår fra Dagtilbudsloven til Folkeskoleloven. Af Folkeskoleloven fremgår det, at indførelse af en SFO kræver indhentning af udtalelse fra skolebestyrelserne. Loven indeholder ikke et krav om gennemførelse af en høring blandt forældrebestyrelserne eller andre instanser, men da alle parter vil blive berørt af etablering af en SFO, vil det være hensigtsmæssigt at gennemføre en fælles høring blandt Skolebestyrelser, Forældrebestyrelser, Institutionssamrådet, Forældrenævnet og Fælles skoleråd. Forslaget skal annonceres i de lokale medier. I høringsmaterialet skitseres de overordnede konsekvenser af at indføre SFO i Dragør Kommune og den fremtidige organisering af SFO-strukturen.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Høringsparter: Skolebestyrelser Forældrebestyrelser på daginstitutionsområdet Institutionssamråd Forældrenævnet Fælles Skoleråd Annoncering i Dragør Nyt

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 13. januar 2011 Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011 Social, Børn og Kulturudvalget den 9. marts 2011 Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2011 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011

  Bilag

 • 7
  Praksisundersøgelse om opfølgningssamtaler i sygedagpengesager
  Sagsid.: 11/1

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at redegørelsen tages til efterretning og at Social Service sikrer sig, at Jobcenteret i Tårnby er bekendt med Ankestyrelsens anbefalinger.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 13-01-2011
  Anbefales over for KB, herunder at det præciseres, at det forventes, at jobcentret i Tårnby efterlever Ankestyrelsens anbefalinger og der ønskes en tilbagemelding på, hvilke ændringer der vil ske i deres fremtidige procedure. Når 2009-tallene foreligger og afhængig af tallene overvejer SBKU, at anbefale KB, at indbringe sagen for Tilsynet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes anvendelse af sygefraværssamtaler som led i opfølgningen af sygemeldte borgere. Undersøgelsen har haft særligt fokus på, om kommunerne afholder første opfølgningssamtale med sygemeldte borgere i overensstemmelse med regler og praksis. Undersøgelsen har desuden lagt vægt på, om virksomheder og A-kasser afholder sygefraværssamtaler med de sygemeldte, og dernæst om kommunerne har anvendt oplysningerne i de efterfølgende opfølgningssamtaler med borgerne. Der er et krav om, at undersøgelsens resultater skal fremlægges politisk. I undersøgelsen har indgået 158 sager fra 17 kommuner. Dragør Kommune har indsendt 5 sager til undersøgelsen. Tilbagemeldingen viser, at Jobcenteret i Tårnby Kommune ikke har afholdt opfølgningssamtalerne med de sygemeldte i overensstemmelse med regler og praksis i nogen af sagerne. I én af sagerne er der i nogen grad taget stilling til fortsat ret til sygedagpenge, i 2 af sagerne i ringe grad og i 2 sager er der ikke taget stilling. Ankestyrelsens gennemgang af sagerne har ført til følgende hovedresultater. · I 141 sager har kommunerne afholdt opfølgningssamtale. · I 84 % af sagerne er opfølgningssamtalerne afholdt i overensstemmelse med regler og praksis. · Kommunerne har i 61 % af sagerne overholdt fristen for afholdelse af opfølgningssamtaler. · I 93 % af sagerne er sagen oplyst tilstrækkeligt. Ankestyrelsen anbefaler kommunerne: · At kommunerne i højere grad selv tager initiativ til at få informationer fra arbejdsgiverne i de tilfælde, hvor der ikke er modtaget information eller kun mangelfuld information fra arbejdsgiveren. Dette kan ske ved henvisning til, at arbejdsgiveren skal være en aktiv part i sygedagpengeforløbet. · At skemaet til afholdelse af sygefraværssamtaler udbygges, så det indeholder flere informationer om muligheden for at opretholde en tilknytning til arbejdspladsen. · At kommunerne i højere grad har fokus på, at opfølgningssamtalerne afholdes rettidigt, således at der sikres en tæt opfølgning, og kommunen løbende vurderer, om betingelserne for at modtage sygedagpenge er til stede og hvilke muligheder, der er for at sikre, at borgeren hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet.

  LOVE/REGLER:
  Det følger af Retssikkerhedslovens § 79 a, at kommunalbestyrelsen skal behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunens praksis på et møde. Praksisundersøgelsen omhandler Sygedagpengelovens § 7, § 8 , § 12, § 16 og § 36a.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sagen har relation til Beskæftigelsesplanen for 2011, hvor der er indarbejdet mål for at Jobcenteret opnår en bedre rettidighed på området.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 13. januar 2011 Kommunalbetyrelsen den 27. januar 2011

  Bilag

 • 8
  Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance
  Sagsid.: 10/2115

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at kvalitetsstandarden vedrørende borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 g § 96 godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 13-01-2011
  Anbefales overfor ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-01-2011
  Anbefales over for KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget behandlede på sit udvalgsmøde den 2. december 2010 sagen, som blev sendt i høring i Handicaprådet. Den 1. januar 2009 blev der vedtaget ændringer i reglerne i servicelovens § 95 og § 96 vedrørende borgerstyret personlig assistance (BPA). Den 1. juli 2009 er reglerne for tilskud til ordningen ændret, og i november 2009 er vejledningen om BPA udkommet. Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance er, at borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne bliver i stand til · At leve et så almindeligt liv som muligt og kunne deltage i aktiviteter på linje med andre borgere. · At borgeren får mulighed for at opbygge eller fastholde et selvstændigt liv. · At give borgere med et omfattende hjælpebehov mulighed for at antage fleksibel hjælp ud fra en vurdering af borgerens personlige ønsker og behov. Det er Social Service og Sundhed og Omsorg, der i fællesskab vurderer den enkelte borgers plejebehov samt udmåler størrelsen af det økonomiske tilskud til aflønning af hjælperne. Behovet revurderes 1 gang årligt. Herefter er det borgeren, der selv tilrettelægger hjælpen. Borgeren har ret til at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, og kommunen skal tilbyde at varetage lønadministrationen. Der skal træffes beslutningen om fremtidig kvalitetsstandard om udmåling af tilskud ved ansættelse af hjælpere i forbindelse med de nye lovregler for servicelovens § 95 og 96 med virkning fra den 1. januar 2011. Der er udarbejdet forslag til en kvalitetsstandard for § 95 og 96, som er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:
  Lov om Social Service § 95 og § 96. Vejledning om Borgerstyret Personlig Assistance nr. 94 af 13. november 2009.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I Dragør Kommune er der i øjeblikket 3 borgere, der har en hjælperordning i henhold til servicelovens § 95 og § 96. I 2009 udgjorde udgifterne 2.500.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Sagen har været i høring i Handicaprådet. Høringssvar fremgår af bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sagen har relation til Dragør Kommunes Handicap- og Psykiatri politik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 13. januar 2010 Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2010 Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2010

  Bilag

 • 9
  Plejeboliggaranti
  Sagsid.: 11/3

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at kvalitetsstandard for plejebolig og anvisningskriterier revideres, så plejeboliggarantien har forrang fremfor behov, 2. at der gøres brug af muligheden for anvisning af plejebolig i en anden kommune, såfremt dette viser sig muligt, 3. at ventelisten for borgere fra andre kommuner lukkes indtil videre frem til 1. juli 2011, 4. at den planlagte flytning af Aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården udskydes, såfremt ventelisten med udgangen af april 2011 nødvendiggør dette, 5. at der, ved en udskydning af flytning af Aflastningsenheden ydes en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2011 til døgndækning på Enggården, 6. at ovennævnte forslag til overholdelse af plejeboliggarantien sendes i høring i Ældrerådet.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 13-01-2011
  ad 1 - 6. Anbefales over for ØPU/KB, således at sagen sendes i høring inden behandlingen i KB. Evt. høringssvar vil foreligge på KB-mødet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-01-2011
  Anbefales over for KB, henset til at SBKU både i februar og marts får yderligere orientering om sagen ØPU udtaler: ØPU beder direktionen sikre, at det indgår i forretningsgangsbeskrivelserne at henvendelse til KB forelægges minimum for udvalgsformand/borgmester. Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  V-gruppen foreslog at punkt 3 ændres til, at ventelisten for borgere fra andre kommuner lukkes, når betingelserne herfor er opfyldt. Ad 1-6 (med V-gruppens tilføjelse) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Plejeboliggarantien trådte i kraft den 1. januar 2009. Plejeboliggarantien indebærer, at borgere, som er godkendt til en plejebolig, skal have anvist en bolig senest 2 måneder efter godkendelsen. Den 19. august 2010 blev det meddelt Social, Børn og Kulturudvalget, at Dragør Kommune i første halvår af 2010 ikke havde overholdt plejeboliggarantien i 5 tilfælde. Det blev desuden meddelt, at Dragør Kommune har fået afslag på ansøgning om dispensation fra reglen om, at borgere som søger et specifikt plejehjem, i modsætning til en plejebolig i kommunen generelt, ikke er omfattet af plejeboliggarantien. Der er søgt dispensation, idet Dragør Kommune kun har ét plejehjem og dermed ikke - som andre kommuner - kan operere med to ventelister. Dragør Kommune har endvidere, indtil sommeren 2010, ikke betragtet udenbys borgere, der ansøgte om at bo i plejebolig i Dragør Kommune, som værende omfattet af plejeboliggarantien. Dette er nu udmeldt, at udenbys borgere er omfattet af kommunens plejeboliggaranti på linje med egne indbyggere. Den 17. december 2010 modtog forvaltningen meddelelse om, at Socialministeriet har bedt Tilsynet om at indlede en tilsynssag mod Dragør Kommune, da kommunen for tiden ikke overholder plejeboliggarantien. Kommunalbestyrelsen orienteres i et notat af 21. december 2010. Forvaltningen fremlægger nu status og forslag til fremtidig overholdelse af plejeboliggarantien. Den 4. januar 2011 venter 14 borgere på en plejebolig i Dragør Kommune. Heraf er 5 borgere fra andre kommuner og 3 borgere ikke omfattet af plejeboliggarantien, da de bor i anden plejebolig i forvejen. I alt 9 borgere har ventet længere end 2 måneder. Heraf er 2 borgere fra andre kommuner. I Dragør Kommunes kvalitetsstandard for optagelse i plejebolig har borgere med det største behov for en plejebolig forrang for borgere med størst mulig anciennitet på ventelisten. Det medfører, at borgere med et akut opstået behov for plejebolig, fx. borgere med demens eller pludseligt opstået væsentlig nedsat funktionsevne, får anvist en ledig bolig, uagtet de har stået kortere tid på ventelisten end andre. I 2010 er 4 borgere med kortere anciennitet end 2 måneder blevet anvist en plejebolig på grund af et udtalt plejebehov. Socialministeriet har, på baggrund af indberetninger om plejeboliggarantien i 2010, generelt meddelt kommunerne den 17. december 2010, at opfyldelse af plejeboliggarantien har forrang. Denne skærpelse vil i sig selv betyde, at færre fremover vil vente længere end 2 måneder. Når det største behov skal vurderes, ser Dragør Kommune fortrinsvis på borgere, der opholder sig i hjemmet eller er færdigbehandlede på hospital, og som er godkendt til en plejebolig og ude af stand til at komme hjem i egen bolig i ventetiden. Der ses således bort fra de borgere, som venter på en plejebolig i et midlertidigt døgntilbud (Aflastningsenheden) i første omgang. Disse ventende borgere tæller også i plejeboliggarantien og bør vurderes som hjemmeboende. Når en borger godkendes til en plejebolig og optages på ventelisten, har der ikke hidtil været ressourcer til at foretage revisitation i ventetiden. Der er heller ikke taget kontakt til andre kommuner med henblik på en ny vurdering af borgerens behov. På den nuværende venteliste er mindst én borger blevet mere velfungerende med de eksisterende tilbud, sådan at en plejebolig ikke er aktuel. Dragør Kommune har mulighed for at anvise en plejebolig i en anden kommune end den ønskede. Borgere har lov til at afslå tilbuddet om bolig. Ved afslag træder plejeboliggarantien på ny i kraft, og der kan igen gå op til 2 måneder, før borgeren lovmæssigt har krav på anvisning af en bolig. Forvaltningen har undersøgt omkringliggende kommuners mulighed for at tilbyde ventende borgere i Dragør Kommune en plejebolig. Hverken Brøndby, Hvidovre, København eller Tårnby Kommuner har ledige boliger til rådighed. Der tages kontakt til andre omkringliggende kommuner om muligheden for supplerende plejeboligpladser. Der afregnes mellem kommuner for ophold i plejebolig, svarende til ca. 600.000 kr. årligt. Hvis der findes ledige boliger i de omkringliggende kommuner, vil Dragør Kommune tilbyde de udenbys ventende borgere disse boliger først. Antallet af plejeboliger skal tilpasses efterspørgslen. Derfor er der nu iværksat udbygning af plejehjemmet Enggården. Den første etape er klar til at tage i brug i juni 2010. På grund af den efterfølgende udbygning og renovering samt beslutningen om at flytte Aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården, vil der ikke være flere plejeboliger at anvise før i foråret 2012. En måde at få flere boliger før dette tidspunkt er at udskyde flytning af Aflastningsenheden. Herved frigøres 7 boliger i juni 2010. Det vil imidlertid få en økonomisk konsekvens, idet en udskydning af flytningen betyder, at der skal ansættes personale på plejehjemmet i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape, svarende til 5,4 fuldtidsstillinger (ca. 1,8 mio. kr. årligt). Ved forvaltningens gennemgang af denne løsning, er der ikke fundet mulighed for kompenserende besparelse andetsteds på området, og en beslutning om at udskyde flytningen af Aflastningen vil derfor nødvendiggøre en tillægsbevilling på 900.000 kr. i 2011 (halvårseffekt af de 1,8 mio. kr. pr. år).

  LOVE/REGLER:
  Reglerne om plejeboliggaranti er beskrevet i § 54 a i lov om almene boliger og § 192 a i lov om social service.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ældrerådet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 13. januar 2011 Økonomi og Planudvalget den 20. januar 2011 Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011

  Bilag

 • 10
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 11/97

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, at kommunaldirektør Michael Schrøder bemyndiges til at underskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Efter den kommunale styrelseslovs § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. De tidligere kommunaldirektører har været bemyndiget og det foreslås derfor, at kommunaldirektør Michael Schrøder også bemyndiges efter styrelseslovens § 32. Der er tale om en personlig udpegelse af Kommunalbestyrelsen og derfor skal pågældendes navn fremgå af beslutningsprotokollen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011

 • 11
  Oprydning på havnen
  Sagsid.: 10/2340

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Orientering fra Teknik og Miljøudvalget fra den 30. november 2010, blev taget til efterretning. Hanne Stockbridge (V) oplyste, at turistrådet har planer om at gennemføre projektet ”ren by – pæn by”.

  SAGSFREMSTILLING:
  Morten Dreyer (O) har i mail af 9. december 2010 anmodet om at få følgende forslag på dagsordenen for KB den 27. januar 2011: Kommunalbestyrelsen anmoder ledelsen af Havnen om at gennemføre en tilbundsgående oprydning af de private og kommunale henstillede genstande på Havnen inden sejlersæsonen indledes i april 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2011

 • 12
  Salg eller leje af areal på Dragør Havn
  Sagsid.: 11/56

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 20-01-2011
  Sagen oversendes til KB Ole K. Svendsen (A) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 27-01-2011
  Sagen taget af dagsordenen.

  SAGSFREMSTILLING:
  Peter Læssøe (T) har i mail af 3. december 2010 anmodet om, at sagen vedrørende salg af areal på Dragør Havn genoptages på ØPU i januar 2011. Peter Læssøe skriver i mail af 26. november 2010, at: ”Jeg har - i forlængelse af at DrK´s kommunalbestyrelse har besluttet at udbyde 4.000 m2 havneareal til salg - forhørt mig lidt i mit netværk omkring muligheden for, at kommunen på samme tid udbyder arealet til leje. Det har vi tidligere fået oplyst ikke kan lade sig gøre. Jeg har konkret forhørt mig hos en advokat hos Lett, og han mener, at det godt kan lade sig gøre at udbyde arealet til leje eller salg i samme udbud - under visse forudsætninger. Mest hensigtsmæssigt sker dette ved anvendelse af samme mægler. Man bør initielt opstille kriterier for udvælgelsen af enten salg eller leje. Vi mener hermed, at der foreligger nye oplysninger i den konkrete sag og at sagen derfor bør tages op på ny.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2011

 • 13
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Jan Nielsen, BUPL, spurgte, hvorfor daginstitutionsområdet skal spare mere i 2011 og overslagsårene, end der er forudsat i budgettet. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at dette heller ikke er tilfældet, men at der er tale om en forskudt implementering af de besluttede tilpasninger hen over en periode. Hvis det viser sig, at den samlede besparelse i sidste ende bliver større end forudsat, indgår overskudssummen i de almindelige budgetforhandlinger. Kirsten Nielsen, Menighedens Børnehave, anførte, at det af struktursagen fremgår, at der vil være en mulighed for at vende tilbage til ”Dragør Normen”, når udbygningen af St. Magleby Skole er tilendebragt. Kirsten Nielsen spurgte, om den manglende udbygning af skolen dermed vil betyde, at man ikke kan vende tilbage i ”Dragør Normen”. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at der netop er truffet beslutning om at udbygge St. Magleby Skole. Nina Hemmingsen, BUPL, bemærkede under henvisning til den i pressen verserende debat om et såkaldt tvangsægteskab mellem Dragør og Tårnby Kommuner, at fritidshjemmene i Dragør helt tilsvarende ikke er interesseret i et tvangsægteskab med skolerne. Pia Osbæck spurgte Annette Rahbek (V), hvorfor man havde besluttet at gøre Strandengen til en børnehave med kun 40 børn. Annette Rahbek (V) oplyste, at det er hensigten, at institutionen udvikles til at kunne rumme flere børn, efterhånden som skolerne bygges ud, og børnene flytter til en fritidsordning på skolen. Kirsten Nielsen, Menighedens Børnehave, spurgte, hvorfor et flertal i Kommunalbestyrelsen mener, at det er bedre at indføre SFO med en distriktsleder i Dragør Kommune. Annette Rahbek (V) oplyste, at man har vurderet, at det pædagogisk og økonomisk set i forhold til det samlede budget, er hensigtsmæssigt at indføre en SFO-ordning i Dragør Kommune. Jutta Hørlyck spurgte, hvem der havde besluttet, at udenbys borgere ikke skulle betragtes som en del af ventelisten til en plejebolig. Annette Rahbek (V) oplyste, at der ikke har været truffet en politisk beslutning om dette spørgsmål, men at forvaltningen tidligere har haft denne opfattelse af sagen. Kristine Bak spurgte til, hvilke forudsætninger, der er lagt til grund for den politiske beslutning om udbud af Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at Kommunalbestyrelsen havde truffet beslutning om præmisserne for udbuddet på det lukkede Kommunalbestyrelsesmøde. Af hensyn til de kommende kontraktsmæssige forhandlinger kan Kommunalbestyrelsen ikke videregive disse oplysninger til offentligheden på nuværende tidspunkt. Jerrick Walløe spurgte til tidshorisonten for udbuddet af skolerne. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at sagen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2011, og at man efter tidsplanen modtager tilbuddene i maj 2011. Jerrick Walløe spurgte, hvad Kommunalbestyrelsen agter at gøre, hvis det viser sig, at der ikke er økonomi til udbygning af skolerne som forudsat. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at Kommunalbestyrelsen vil tage stilling til det konkrete projekt, når oplysningerne foreligger. Kristine Bak spurgte til hvilken bebyggelsesprocent, Kommunalbestyrelsen har forudsat ved udbuddet af Skolen ved Vierdiget. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at man af hensyn til de kommende kontraktsmæssige forhandlinger ikke kan videregive disse oplysninger til offentligheden på nuværende tidspunkt. Bertha Jensen spurgte, om Kommunalbestyrelsen har tænkt sig at søge nye skoleledere udefra, eftersom der bliver tale om et større ansvarsområde for skolerne end det hidtidige. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at man af hensyn til medarbejderne ikke vil udtale sig offentligt om de konkrete personalemæssige forhold på skolerne på nuværende tidspunkt.