Skip navigationen

Referat

Torsdag den 16. december 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ole Hansen (A), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Signe Justesen (C), suppleant Uffe Jacobsen deltog.
Pernille Lundqvist (L) fraværende med anmeldt forfald.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Lene Klausen spurgte Morten Juel Hansen (V), hvilket økonomisk grundlag, der ligger til grund for Kommunalbestyrelsens principbeslutning om en ny skolestruktur i Dragør. Morten Juel Hansen (V) svarede, at der endnu ikke er foretaget økonomiske beregninger omkring skoleprojektet, da projekteringen i vidt omfang handler om, hvad salget af Skolen ved Vierdiget kan indbringe. Borgmester Allan Holst (A) oplystesupplerende, at det økonomiske element omkring skolestrukturen endnu ikke er afklaret og derfor heller ikke har været en del af det høringsmateriale, der er udsendt om sagen. Lene Klausen spurgte de politiske målsætninger for den nye skolestruktur, herunder hvordan Kommunalbestyrelsen selv definerer begrebet kvalitet. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at forvaltningen fortsat arbejder med sagen om en ny skolestruktur, som fremlægges politisk i januar 2011. Først herefter vil der blive taget stilling til den nærmere projektering, herunder tids- og handleplaner for implementeringen. Lene Klausen henviste til forvaltningslovens § 19 om partshøring og bad Kommunalbestyrelsen om at oplyse, hvornår borgerne får nærmere information om, hvorledes skoleprojektet tilrettelægges, og hvornår der er konkrete meldinger om proces, indhold og økonomi. Borgmester Allan Holst (A) konkluderede, at Lene Klausen tilsyneladende ikke er enig i indholdet af det udsendte høringsmateriale. Da spørgsmålene omkring skolestrukturen vedrørte et punkt på dagsordenen, besluttede en enig Kommunalbestyrelse, at eventuelle supplerende spørgsmål om dette emne, rettelig burde fremsættes i den 2. spørgetid efter mødet. Kurt Christensen spurgte til en tidligere henvendelse til Folketingets Ombudsmand om daginstitutionspersonalets ytringsfrihed i arbejdstiden, herunder hvorfor kommunen ikke har valgt at offentliggøre sagens udfald. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at kommunen ikke har noget imod at orientere om de sager, som har verseret ved Folketingets Ombudsmand, men at der netop i denne sammenhæng ikke var tale om en sag. Ombudsmanden konkluderede således, at han ikke fandt anledning til at indlede en sag og foretage yderligere undersøgelser i anledning af den modtagne henvendelse om de ansattes ytringsfrihed i Dragør Kommune. Kenneth Gøtterup (C) oplyste supplerende, at han ikke er enig med borgmesteren, og at en henvendelse om ansattes ytringsfrihed har relevans for både Kommunalbestyrelsens medlemmer og kommunens medarbejdere. Kenneth Gøtterup mente desuden, at formanden for Social, Børn og Kulturudvalget havde svigtet sit ansvar ved ikke at holde Kommunalbestyrelsen orienteret om sagen. Asger Larsen (C) anførte, at det tidligere har været kutyme at informere om Ombudsmandens udtalelser. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at det ikke tidligere har været kutyme at berette om de klager, som indbringes for Ombudsmanden, og som ikke har givet Ombudsmanden grundlag for at rejse en sag. Uffe Jacobsen (C) anførte, at der efter hans opfattelse er tale om en sag, når der er indsendt en klage til Ombudsmanden. Annette Rahbek (V) oplyste, at hun ikke har haft kendskab til sagens udfald og derfor ikke har været i stand til at informere om sagens udfald.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Ingen. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

 • 3
  3. budgetopfølgning 2010, Social, Børn og Kulturudvalgets område
  Sagsid.: 10/2145

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at der bevilges en tillægsbevilling til Social, Børn og Kulturudvalgets områder på samlet set 4.947.231 kr. (jf. vedhæftede bilag, sektor 3-8). 231.903 kr. finansieres via en omplacering fra sektor 9. 800.000 kr. finansieres via en forøgelse af statstilskud til kvalitet i ældreplejen. De resterende 3.915.328 kr. finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB Liste T udbad sig en redegørelse vedrørende sektor 7

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug ultimo oktober 2010 foretaget en gennemgang af SBKU´s bevilling. Tværgående for alle sektorer anbefales det, at der bevilges en tillægsbevilling til vandafgift. Vand og Spildevand har i 2010 omlagt deres opkrævningssystem. Det betyder, at der i 4. kvartal 2010 er udsendt regninger for vandafgifter. Tidligere på året er der via opkrævningen af ejendomsskat betalt vandafgift vedrørende 4. kvartal 2009 samt de tre første kvartaler af 2010 for alle kommunale ejendomme. Idet der med omlægningen af opkrævningen nu er sendt regninger ud for 4. kvartal 2010, betyder det, at der for alle ejendomme bliver opkrævet afgift, svarende til 5 kvartaler i 2010. Forvaltningen anbefaler derfor, at der på hver sektorområde ydes en tillægsbevilling, svarende til den senest udsendte regning for opkrævning for 4. kvartal 2010. På sektor 3 svarer det til 66.185 kr. På sektor 4 svarer det til 63.419 kr. På sektor 5 svarer det til 105.608 kr. På sektor 7 svarer det til 74.299 kr. I alt 309.511 kr. Tillægsbevillingen finansieres af kassen. Det kan tilføjes, at vandafgifter afholdes fra konti, der ikke indregnes i de decentrale enheder decentraliseringsregnskaber. Omlægningen af opkrævningssystemet kommer derfor ikke til at påvirke de enkelte enheder/institutioners forbrug for 2010, men påvirker derimod de enkelte sektorers samlede ramme. Idet der for disse konti ikke er overførselsadgang mellem årene, kan det merforbrug, som omlægningen medfører i 2010, derfor ikke overføres til 2011. Udover ovenstående er der følgende bemærkninger til de enkelte sektorer inden for Social, Børn og Kulturudvalgets bevilling: Sektor 3 Forvaltningen har under kommunale specialskoler modtaget en opkrævning vedrørende 2007-2009. Derudover er der visiteret en ny elev. Samlet set medfører dette et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Derudover kan der på konti til kørsel til specialskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov foretages mindre nedjusteringer. Disse og øvrige ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 3 en tillægsbevilling på 620.451 kr., der finansieres af kassen. Sektor 4 Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af budget 2011-14 sparet decentrale enheders indefrosne midler. For Ungdomsskolen betød dette en besparelse på 63.000 kr., der imidlertid indgår som kommunens egenfinansiering af projektet på Kongelundsfortet. Kommunens egenfinansiering er en betingelse for projektets modtagelse af fondsmidler fra Real Danica Fonden. Det anbefales derfor, at der ydes en tillægsbevilling på beløbet i 2010. Ovenstående samt tillægsbevilling til vandafgift betyder, at der på sektor 4 samlet set anbefales en tillægsbevilling på 126.419 kr., der finansieres af kassen. Sektor 5 Det anbefales, at der til sektor 5 ydes en tillægsbevilling på 105.608 kr., der finansieres af kassen. Tillægsbevillingen vedrører alene vandafgift. Sektor 6 En andel af det forpligtende samarbejdes betalingsaftale 4 & 5 vedrørende bofællesskabet på Wiedergården finansieres af sektor 6. Den resterende del finansieres under sektor 9. I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2010 blev alle budgetter tilpasset de vedtagne betalingsaftaler for 2010. Justeringen af betalingsaftale 4 & 5 blev imidlertid alene tilført sektor 9. Det anbefales derfor, at budgettet på sektor 6 tilpasses den faktiske betaling, således at der omplaceres 231.903 kr. fra sektor 9. Som det fremgår af det vedlagte bilag til sektor 6, er der udover ovenstående en del tillægsbevillinger og omplaceringer på sektor 6. Overordnet set medfører ændrede forudsætninger til børn og unge med særlige behov et forventet merforbrug på 352.593 kr., mens der på den øvrige sektor 6 forventes et mindreforbrug på 415.935 kr. Idet det anbefales, at justeringen af betalingsaftale 4 & 5 foretages via en omplacering fra sektor 9, kan den øvrige del af sektor 6 samlet set ydes en negativ tillægsbevilling på 63.342 kr., der tilføres kassen. Sektor 7 I forbindelse med finanslov 2010 blev der vedtaget et permanent løft af statens tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Dragørs andel af det ekstra tilskud udgør 800.000 kr. i 2010. Det anbefales, at dette tilskud indtægtsføres på sektor 11 Finans, samt at tilskuddet samtidig tilføres ældreområdets budget under hjemmehjælpen, hvor den resterende del af statstilskuddet også er budgetlagt. Som det fremgår af det vedlagte bilag til sektor 7, er der udover ovenstående en del tillægsbevillinger og omplaceringer på sektor 7. På hjemmehjælpsbudgettet er der et skønnet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., mens skærpede regler omkring SOSU-elever medfører et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. Også i relation til Døgnplejen og Hjemmesygeplejen er der et væsentligt merforbrug vedrørende SOSU-uddannlese på ca. 1,1 mio. kr. Kommunens økonomiske situation har også medført fuld stop for en række aktiviteter på ældreområdet. En række konti til udgifter, tjenestekørsel, inventar mv. kan derfor nedjusteres. Antallet af borgere, der får bragt mad ud er væsentlig reduceret i 2010. Det betyder faldende indtægter. Det betyder dog samtidig, at budget til medarbejdere samt varekøb kan reduceres. På lønbudgettet på Enggården forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., og på vikarudgifterne forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes udgifter i forbindelse med fratrædelser samt langtidssygemeldinger. Der er desuden betydelige merudgifter til opvarmning i 2010, hvor der anbefales en tillægsbevilling på 0,66 mio. kr. Disse og øvrige ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag. Samlet set anbefales der på sektor 7 en tillægsbevilling på 3.026.192 kr. Idet 800.000 finansieres af det ekstra statstilskud til kvalitet i ældreplejen anbefales det, at de resterende 2.226.192 kr. finansieres af kassen. Sektor 8 På sektor 8 er der i 2010 et forventet merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 0,9 mio. kr. Det anbefales, at der ydes en tillægsbevilling, der finansieres af kassen. Sektor 3-8 Budgetopfølgningen på sektor 3-8 medfører, at der samlet set anbefales en tillægsbevilling på 4.947.231 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Økonomi og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 4
  3. budgetopfølgning 2010, TMU´s område
  Sagsid.: 10/2144

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler, at der bevilges en tillægsbevilling på 312.781 kr., der finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2010
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Forvaltningen har med udgangspunkt i forbrug ultimo oktober 2010 foretaget en gennemgang af Teknik og Miljøudvalgets bevilling. På grund af kommunens økonomiske situation har Plan og Teknik, i det omfang det har været muligt, holdt igen med bygningsvedligeholdelse i 2010. det betød ved 2. budgetopfølgning 2010, at der kunne gives en negativ tillægsbevilling på vedligeholdelsesbudgetterne på samlet set 2,2 mio. kr. Efterfølgende har der på et par områder imidlertid været nødvendigt at tage initiativ til akutte vedligeholdelsesopgaver. Det anbefales derfor ved denne budgetopfølgning, at vedligeholdelsesbudgetterne samlet set tilføres 0,2 mio. kr., der finansieres af kassen. Vand og Spildevand har i 2010 omlagt deres opkrævningssystem. Det betyder, at der i 4. kvartal 2010 er udsendt regninger for vandafgifter. Tidligere på året er der via opkrævningen af ejendomsskat betalt vandafgift vedrørende 4. kvartal 2009 samt de tre første kvartaler af 2010 for alle kommunale ejendomme. I det der med omlægningen af opkrævningen nu er sendt regninger ud for 4. kvartal 2010 betyder det, at der for alle ejendomme bliver opkrævet afgift svarende til 5 kvartaler i 2010. Økonomiafdelingen anbefaler derfor, at der på hver sektorområder ydes en tillægsbevilling svarende til den senest udsendte regning svarende til opkrævning for 4. kvartal 2010. På Teknik og Miljøudvalgets bevilling svarer dette til en tillægsbevilling på 112.781 kr., der finansieres af kassen. Samlet set medfører den 3. budgetopfølgning på Teknik og Miljøudvalgets område, at der anbefales en tillægsbevilling på 312.781 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik og Miljøudvalget den 30. november 2010 Økonomi og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 5
  3. budgetopfølgning 2010 på ØPU´s bevilling, opsamling på budgetopfølgning sektor 1-11 samt orientering om de forventede decentrale regnskaber
  Sagsid.: 10/2146

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen anbefaler,: 1. at der bevilges en negativ tillægsbevilling til ØPU’s områder på samlet set 6.690.675 kr.(jf. vedhæftet bilag, sektor 9-11). 231.903 kr. omplaceres til sektor 6 og 800.000 kr. omplaceres til sektor 7, jf. budgetopfølgning på SBKU´s bevilling. Resterende 5.658.772 kr. kan tilføres kassen. 2. at bevilling på 600.000 kr. til professionel rådgivning overføres til 2011. 3. at der bevilges en tillægsbevilling på TMU’s bevilling på 200.000 kr. til snerydning. 4. at opsamling på 3. budgetopfølgning sektor 1-11 tages til efterretning, samt 5. at orientering om forventede decentrale regnskaber tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomiafdelingen har med udgangspunkt i forbrug ultimo oktober 2010 foretaget en gennemgang af ØPU´s bevilling. Sektor 9 I forbindelse med 1. budgetopfølgning 2010 blev der tilført ressourcer til betalingsaftaler jf. ny aftale med Tårnby. I den forbindelse blev det fulde beløb på 4.183.986 kr. til betalingsaftale 4 & 5 tilført sektor 9. En andel af denne delaftale finansieres imidlertid under sektor 6/Bofællesskab Wiedergården, hvor der er budgetlagt med 1.547.529 kr. Det forventede forbrug til betalingsaftale 4 & 5 er i 2010 2.404.505 kr. finansieret fra sektor 9 og 1.779.432 kr. finansieret fra sektor 6. Det anbefales derfor, at 231.903 kr. omplaceres til sektor 6 (jf. SBKU´s budgetopfølgning), samt at resterende 1.547.578 kr. tilføres kassen. Det bør tilføjes, at der også for overslagsårene er budgetlagt med det fulde beløb til betalingsaftale 4 & 5 på sektor 9. Såfremt betalingsaftalen for delaftalerne ikke ændrer sig væsentligt i 2011, vil budgettet for 2011 og fremadrettet dermed også kunne nedjusteres med ca. 1,5 mio. kr. Denne justering medtages ved den 1. budgetopfølgning for 2011. I forbindelse med budgetreduktionerne i marts 2010 pålagde Direktionen Forvaltningen et fuld stop på alle konti, forstået således, at der ikke blev anvist midler til kurser, inventar mv. med mindre der var tale om lov- eller sikkerhedsmæssige krav. Det betyder, at en række af forvaltningens konti til uddannelse, inventar, møder, tidsskrifter mv. samlet set kan nedjusteres med 600.000 kr. Det anbefalers, at denne besparelse omplaceres til kontoen for konsulentbistand, hvor den anvendes til professionel rådgivning i sagen vedr. ny svømme og idrætscenter ved Hollænderhallen (jf. Sagsnr: 10/1303). Det anbefales desuden, at bevillingen til professionel rådgivning overføres til 2011. Det anbefales, at forvaltningens revisionskonto tilføres 120.000 kr., idet Beskæftigelsesministeriet jf. decisionsskrivelse af 25. juni 2010 har anmodet kommunen om at få gennemført en gennemgang af sager fra 2008 på områder med systematiske fejl af refusionsmæssig betydning. Der er tale om sager, hvor sagsbehandlingen jf. Aftalen om det forpligtende samarbejde varetages af Tårnby Kommune. Idet alle overenskomstforhandlinger for 2010 er afsluttet, og der aktuelt udestår omplacering af en begrænset andel forhandlede midler, anbefales det, at forvaltningens overenskomstpulje reduceres til 200.000. Ved 2. budgetopfølgning 2010 blev forvaltningens barselspulje reduceret med 596.986 kr. på baggrund af forventede fordelinger af barselspuljemidler ultimo august 2010. I forbindelse med denne 3. budgetopfølgning er restafregningerne fra barselsfonden i 2010 beregnet. Restafregningen er imidlertid betydelig større end forventet ultimo august. Det anbefales derfor, at der tilbageføres 513.700 kr. til barselspuljen. Samlet set medfører ovenstående, at sektor 9 kan reduceres med 1.896.222 kr. Det anbefales jf. ovenfor, at 231.903 kr. omplaceres til sektor 6. Det resterende beløb kan tilføres kassen. Sektor 10 Som det fremgår af det vedlagte bilag, er der kun mindre justeringer på sektor 10 renter. Sammenlagt anbefales en tillægsbevilling på 16.000 kr., der finansieres af kassen. Sektor 11 Som følge af en fusion mellem HNG Naturgas og Midt-Nord indgår det i fusionsgrundlaget, at interessentkommunerne skal have udbetalt størstedelen af den forrentningen, selskaberne har opnået af kommunernes indskud. I henhold til lovgivningen kan udbetaling ske uden modregning i de kommunale bloktilskud. Dragør Kommunes andel heraf udgør 3.500.125 kr., der kan tilskrives sektor 11 som ekstraordinær indtægt i 2010. En regulering af forskerordningen medfører en ekstra skatteindtægt på 342.000 kr. i 2010. I forbindelse med den 2. budgetopfølgning 2010 blev der deponeret 4,4 mio. kr. i ikke anvendte kvalitetsfondsmidler. På baggrund af forbrug ultimo oktober 2010 og Plan og Tekniks forventninger til samlet anlægsforbrug på kvalitetsfondsområderne i 2010, anbefales det, at denne deponering reduceres med 168.328 kr. Ifbm. Finanslovsvedtagelse for 2010 blev der bevilget 300 mio. kr. ekstra til styrket kvalitet i ældreplejen. Dragørs andel heraf er ca. 800.000 kr. Det anbefales, at disse indtægtsføres på sektor 11, og samtidig tilføres budgettet Styrket kvalitet i ældreplejen under sektor 7 (jf. SBKU´s budgetopfølgning). Samlet set medfører ovenstående, at der på sektor 11 kan bevilges en negativ tillægsbevilling på 4.810.453 kr., der kan tilføres kassen. 3. budgetopfølgning 2010 Sektor 1-12 samlet set Økonomiafdelingen har i sagsnr: 10/2144 3. budgetopfølgning på TMU´s område anbefalet en tillægsbevilling på TMU’s bevilling (sektor 1-2) på 312.781 kr., der finansieres af kassen. Efter budgetopfølgningen på TMU´s område har Vej og Gartnerafdelingen gjort opmærksom på et akut merforbrug på kommmunens konto til snerydning. Kommunalbestyrelsen bevilgede 25. marts 2010 en tillægsbevilling til vintervedligeholdelse på baggrund af vintersæsonen 2009/2010. Et mindre beløb heraf var afsat til vintervedligeholdelse ultimo 2010. Som følge af den usædvanlige situation med store snefald og –fygning allerede fra november måned og tilhørende udkald af egne og eksterne folk samt et stort saltforbrug, vurderes det imidlertid primo december 2010, at der samlet set bliver yderligere merforbrug på 200.000 kr. i 2010. Idet TMU har afholdt sidste møde i 2010 anbefaler økonomiafdelingen derfor direkte til Økonomi- og Planudvalget en ekstra tillægsbevilling på kr. 200.000 kr. til snerydning (kontonummer: 214 00 013-01), der finansieres af kassen. Økonomiafdelingen har desuden anbefalet en tillægsbevilling på SBKU’s bevilling (sektor 3-8) på 4.947.231 kr. 231.903 kr. omplaceres fra sektor 9, 800.000 kr. omplaceres fra sektor 11. Resterende 3.915.328 kr. finansieres af kassen (jf. sagsnr.:10/2145). Endelig anbefaler økonomiafdelingen jf. ovenstående en negativ tillægsbevilling på ØPU’s bevilling (sektor 9-11) på samlet set 6.690.675 kr., hvoraf 5.658.772 kr. kan tilføres kassen. Såfremt ovenstående anbefalinger alle godkendes medfører 3. budgetopfølgningen 2010, at kassen samlet set kan tilføres 1.230.663 kr. Forventede decentrale regnskaber Økonomi- og Planudvalget har anmodet økonomiafdelingen om, at der i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2010 blev udarbejdet foreløbige regnskaber for alle decentrale enheder, med henblik på at vurdere omfanget af decentrale overførsler fra 2010 til 2011. Økonomiafdelingen har anmodet alle decentrale ledere om, med udgangspunkt i forbrug ultimo oktober 2010, at vurdere forventet regnskab for egen enhed. På baggrund af de decentrale lederes forventede regnskaber og gældende regler for økonomisk decentralisering, er de forventede overførsler fra 2010 til 2011 opgjort, som det fremgår af vedlagte bilag. Som det fremgår af bilaget forventes det på baggrund af forbrug ultimo oktober 2010, at de decentrale enheder kommer til at overføre ubrugte midler for sammenlagt 3,588 mio. kr. fra 2010 til 2011. Det bør understreges, at der ultimo året foretages en del interne justeringer af forbruget som følge af penge følger barnet og fordeling af udgifter til rengøring, forsikringer mv. Samtidig vil der ultimo året på flere områder registreres indtægter relateret til barsels- og sygedagpengerefusioner. Der er ved udarbejdelse af forventede regnskaber taget højde for alle kendte reguleringer ultimo oktober 2010.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 6
  Bevillingssag Enggården
  Sagsid.: 10/2232

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler 1. at der overføres rådighedsbeløb på 29,1 mio. kr. vedrørende boligdelen fra 2010 til 2011 som finansieres af kassekreditten. 2. at der overføres rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. på servicearealerne fra 2010 til 2011 som finansieres af kassekreditten. 3. at der bevilges en indtægt på 4,4 mio. kr. til jordsalg samt at der bevilges en udgift til indskud i Landsbyggefonden på 4,3 mio. kr. Differencen på 0,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen i 2010. 4. at der bevilges en indtægt på 1,4 mio. kr. i statstilskud til servicearealerne som tilgår kassebeholdningen i 2011. 5. at der bevilges en indtægt til beboerindskudslån på 1,2 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen i 2011. 6. at der bevilges lånoptagelse på 59,9 mio. kr. i 2011 som modsvares af en bevilling på 59,9 mio. kr. på kassekreditten i 2011. 7. at der bevilges en indfrielse af kassekreditten på servicearealerne på 7,9 mio. kr som finansieres af kassebeholdningen i 2011.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Ad 1-7 Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-7 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er til 1. etape af plejeboligerne bevilget 61,9 mio. kr. til etablering af plejeboliger og 7,9 mio. kr. til de tilhørende servicearealer. I henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. skal 91 % af anskaffelsessummen til boligerne finansieres med realkreditlån, 2 % som beboerindskud og 7 % som kommunal grundkapital, mens anskaffelsen af servicearealerne minus statstilskud minus beboerindskudslån skal finansieres af kassebeholdningen. Som midlertidig finansiering af servicearealerne er der lavet en kassekreditkontrakt med kommunekredit på 7,9 mio. kr. Der er ikke låneadgang til finansiering af udgifterne til servicearealerne, hvorfor trækket på kreditten skal og er medtaget i opgørelsen af kommunens gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen). Oversigt over de bevillingsmæssige behov i 2010 og 2011. Bevillingsoversigt Beløb i mio.kr. 2010 2011 Rådighedsbeløb Plejehjemmet Enggården 32,0 29,9 Kassekredit plejehjemmet Enggården -32,0 -29,9 Rådighedsbeløb servicearealerne 3,9 4,0 Kassekredit servicearealerne - 3,9 - 4,0 Jordsalg - 4,4 Indskud i Landsbyggefonden 4,3 Indtægt til kommunens kassebeholdning 0,1 Statstilskud til servicearealerne -1,4 Beboerindskud - 1,2 Indtægt til kommunens kassebeholdning - 2,6 Lånoptagelse til plejeboligerne -59,9 Indfrielse af kassekreditten på plejeboligerne 59,9 Indfrielse af kassekreditten på servicearealerne 7,9 Finansieres af kassebeholdningen -7,9 Herudover vil der i 2011 være udgifter (som skal tillægsbevilges) til renter og afdrag på plejeboliglånet, men i udgangspunktet vil der ikke være en likviditetsmæssig påvirkning, da de modsvares af lejeindtægterne på plejeboligerne. Den likviditetsmæssige påvirkning af udgifterne til servicearealerne er: I regnskabsåret 2010 er der ingen likviditetsmæssig påvirkning, men beløbene er indregnet i likviditetssystemet så de medtages i kommunens kassekreditregel. Den likviditetsmæssige påvirkning i 2011 Indfrielse af kassekredit 7,9 mio. kr. Statstilskud - 1,4 mio. kr. Beboerindskudslån - 1,2 mio- kr. Likviditetsforbrug i 2011 5,3 mio. kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2010

 • 7
  Enggården – godkendelse af skema A, for etape II
  Sagsid.: 10/2173

  ANBEFALING:
  at skema A om nybygning af 20 plejeboliger og servicearealer, Enggården etape II godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune er i gang med at udvide og modernisere plejehjemmet Enggården. Projektet er opdelt i 3 etaper og finansieres inden for rammerne af almenboliglovgivningen. Etape 1 omfatter nybyggeri af 36 plejeboliger (i gang), etape 2 omfatter nybyggeri af 20 plejeboliger og etape 3 omhandler modernisering af 33 eksisterende utidsvarende boliger på Enggården. Det samlede anlægsprojektet sigter mod at være udgiftsneutralt for kommunekassen. Kommunalbestyrelsen skal i sager om støttet boligbyggeri godkende ansøgningen om støtte. KAB har som bygherrerådgiver udarbejdet Skema A for nybygning af 20 plejeboliger (2 etape) og skema A for servicearealer. Materialet kan ses i mødesagen. Efter ombygning og færdiggørelse vil denne etape blive sammenlagt med 1. etape til en samlet almen afdeling for at forenkle de administrative og driftsmæssige forhold. Det kan oplyses, at godkendelse af skema B vil ske, når projektet har været i licitation. I den forbindelse tages der endelig stilling til projektets anlægsøkonomi og hvorvidt projektet fortsat er udgiftsneutralt for kommunekassen. Projektøkonomien forudsætter, at skema A godkendes inden årsskiftet, idet den kommunale grundkapital (kommunens andel) stiger fra 7 % til 14 %. Projekt og anlægsøkonomi. Projektet omhandler nedrivning af en bygningslænge i en etage med 8 beskyttede boliger og efterfølgende nybygning af 2 bogrupper i to etager indeholdende 20 plejeboliger og serviceareal med forbindelse gennem en glasgang til det eksisterende Pleje­hjem. Nybygningsprojektet er nærmere beskrevet i Arkitemas byggeprogram og tilhørende tegningsmateriale og med klar reference til etape 1. Anlægsøkonomien tager, både for boliger og serviceareal, budgetmæssigt på Skema A-niveau udgangs­punkt i det gældende maksimumsbeløb pr. m² støtteberettiget areal for ældre­boliger pr. den 1. januar 2010. Endelig anlægs­øko­nomi fastlægges efter prisindhentning ved Skema B-ansøgning inden for det gældende maksimumsbeløb. Sagens tekniske rådgivere vurderer, at de eksisterende forhold på grunden egner sig til den påtænkte tilbygning, og at entreprenørarbejderne vil kunne gennemføres inden for den til rådig­hed værende økonomi. Anlægsøkonomien er nærmere beskrevet i Skema A-ansøgningen med tilhørende økonomibilag. Byggelån og finansiering For at sikre midler til betaling af nødvendige forundersøgelser, projek­te­rings- og udbuds­omkostninger, administrative omkostninger o.lign. hjemtages der tre kombinationstilbud på projekteringskredit, byg­gelån og realkreditfinansiering. Hjemtagelsen sker snarest muligt med henblik på at kunne dække forprojektudgifter indtil Kommunalbestyrelsens forventede godkendelse af Skema B i marts 2011. Anlægssum, finansiering og leje Boligernes anlægssum finansieres jf. gældende regelsæt med 7 % kommunal grundkapital, 2 % beboerindskud og 91 % realkreditlån. Huslejen for boligerne beregnes jf. gældende regelsæt som kapitaludgift + driftsomkostninger, her anslået til i alt 1.101 kr. pr. m² pr. år. Den enkelte boligs husleje (65 m2) kan således anslås til ca. 5.790 kr. pr. måned ekskl. forbrug af el, vand og varme, der anslås til 704 kr. pr. måned. Beboerindskud forventes at udgøre ca. 30.070 kr. pr. bolig. Det skal oplyses, at driftsudgiften på 375 kr. pr. m2 tager udgangspunkt i driftsbudgettet for den eksisterende almene afdeling 52201 Enggården. Servicearealets anlægssum finansieres delvis ved statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. plejebolig og ved 100 % realkreditfinansiering af rest­sum­men. Servicearealet købes og ejes af Dragør Kommune. Valg af tekniske rådgivere Til at varetage rådgiverydelsen i program- og skitsefasen har Dragør Kommune tilknyttet arkitektfirmaet Arkitema K/S. Rådgivers samlede honorar ligger under EU’s tærskelværdi. Ydelsen ligger således uden for Tilbudslovens annonceringspligt. Entrepriseudbud For at sikre et stabilt udbudsforløb og en forventet konkurrencedygtig pris vil byggeriet blive udbudt i totalentreprise inden for EU-udbudsdirektivets rammer. Totalentreprenøren vil detailprojektere byggeriet frem til udførelse med egen rådgiver, mens Arkitema vil fortsætte som kommunens bygherrerådgiver indtil aflevering. Tidsplan Tidsplanen for den samlede etapeudbygning er udarbejdet af Arkitema med henblik på at optimere processen frem til Skema B-udarbejdelsen. For ligeledes at optimere processen vil udbudsfasen gennemføres umiddelbart efter kommunens behandling af Skema A-ansøgningen. Dette for at sikre, at Skema B-ansøgningen kan indsendes i april 2011 med henblik på byggestart juni 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 8
  Enggården – godkendelse af skema A, etape III
  Sagsid.: 10/2174

  ANBEFALING:
  Plan og Teknik anbefaler: 1. at skema A om nybygning på Enggården af 24 plejeboliger, ombygning af 6 eksisterende boliger, (i alt 30 boliger) og tilhørende servicearealer godkendes. eller 2. at skema A om ombygning på Enggården af 20 eksisterende plejeboliger og tilhørende servicearealer godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  ad 1. Anbefales over for ØPU/KB, idet udvalget konstaterede, at der skal gives en ekstra anlægsbevilling på 3 mill. kr. i 2012. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB med den bemærkning, at beløbet på 3 mio. kr. indarbejdes i anlægsbudget 2012

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune er i gang med at udvide og modernisere plejehjemmet Enggården. Projektet er opdelt i 3 etaper og finansieres inden for rammerne af almenboliglovgivningen. Etape 1 omfatter nybyggeri af 36 plejeboliger (i gang), etape 2 omfatter nybyggeri af 20 plejeboliger og etape 3 omhandler modernisering af 33 eksisterende utidsvarende boliger på Enggården. Det samlede anlægsprojektet sigter mod at være udgiftsneutralt for kommunekassen. Der er udarbejdet 2 forskellige forslag til etape 3. Et forslag omhandler modernisering ved sammenlægning af eksisterende boliger til nye almenboliger (se bilag). Det andet forslag omhandler nedrivning af de 21 utidssvarende boliger og nybyggeri af 30 almenboliger i 2 etager samt modernisere og sammenlægger 12 boliger til 6 nye (se bilag). Moderniseringen af de eksisterende boliger kan ikke ske uden sammenlægning af boliger. Der er 33 utidssvarende boliger og antallet vil efter en modernisering blive reduceret til 20 boliger bland andet for at opfylde krav om handicaptoiletter. Ved erstatningsbyggeri er det muligt at etablere 30 nye boliger og renoverer 6. Befolkningsprognosen på ældreområdet peger på at der vil være et stigende behov for plejeboliger frem til år 2022 på ca. 125 boliger. Når alle 3 etaper er gennemført vil der være i alt 110 plejeboliger, hvis forslaget om moderniseringen vælges og der vil være 120 stk, hvis der bygges nyt. Forslaget om erstatningsbyggeri kommer således tættest på det prognosticerede behov. KAB har vurderet den samlede projektøkonomi i forhold til kommunekassen (se vedlagte oversigt). Det fremgår at projektet med modernisering forventes at resultere i størrelsesordnen 0 – 2.5 mio.kr til kommunekassen. Hvis 3. etape udføres som nybyggeri vil projektet ligge tæt på 0 men med risiko for en mindre kommunaludgift på 1-2 mio. kr. i 2012. Det kan oplyses, at godkendelse af skema B vil ske, når projektet har været i licitation. I den forbindelse tages der endelig stilling til projektets anlægsøkonomi og hvorvidt projektet fortsat er udgiftsneutralt for kommunekassen. Projektøkonomien forudsætter, at skema A godkendes inden årsskiftet, idet den kommunale grundkapital (kommunens andel) stiger fra 7 % til 14 %. Projekt og anlægsøkonomi. Begge forslag til projekter gennemføres med reference til etape 1. som er nærmere beskrevet i Arkitemas byggeprogram med tilhørende tegningsmateriale. Anlægsøkonomien tager, både for boliger og serviceareal, budgetmæssigt på Skema A-niveau udgangs­punkt i det gældende maksimumsbeløb pr. m² støtteberettiget areal for ældre­boliger pr. den 1. januar 2010. Endelig anlægs­øko­nomi fastlægges efter prisindhentning ved Skema B-ansøgning inden for det på dette tidspunkt gældende maksimumsbeløb. Sagens tekniske rådgivere vurderer, at de eksisterende forhold på grunden egner sig til den påtænkte tilbygning, og at entreprenørarbejderne vil kunne gennemføres inden for den til rådighed værende økonomi. Anlægsøkonomien beskrives nærmere i Skema A-ansøgningen med tilhørende økonomibilag. Byggelån og finansiering For at sikre midler til betaling af nødvendige forundersøgelser, projek­te­rings- og udbuds­omkostninger, administrative omkostninger o.lign. hjemtages der tre kombinationstilbud på projekteringskredit, byg­gelån og realkreditfinansiering. Hjemtagelsen sker snarest muligt med henblik på at kunne dække projektudgifter indtil Kommunalbestyrelsens forventede godkendelse af Skema B. Anlægssum, finansiering og leje Boligernes anlægssum finansieres jf. gældende regelsæt med 7 % kommunal grundkapital, 2 % beboerindskud og 91 % realkreditlån. Huslejen for boligerne beregnes jf. gældende regelsæt som kapitaludgift + driftsomkostninger, her anslået til i alt 1.109 kr. pr. m² pr. år. Den enkelte boligs husleje (65m2) kan således anslås til ca.6.150 kr. pr. måned ekskl. forbrug af el, vand og varme, der anslås til 734 kr. pr. måned. Beboerindskud forventes at udgøre ca. 34.200kr. pr. bolig. Det skal oplyses, at driftsudgiften på 375 kr. pr. m2 tager udgangspunkt i driftsbudgettet for den eksisterende almene afdeling 52201 Enggården. Servicearealets anlægssum finansieres delvis ved statsligt tilskud på 40.000 kr. pr. plejebolig og ved 100 % realkreditfinansiering af rest­sum­men. Servicearealet købes og ejes af Dragør Kommune. Valg af tekniske rådgivere Til at varetage rådgiverydelsen i program- og skitsefasen har Dragør Kommune tilknyttet arkitektfirmaet Arkitema K/S. Rådgivers samlede honorar ligger under EU’s tærskelværdi og ydelsen ligger ligeledes uden for Tilbudslovens annonceringspligt. Entrepriseudbud For at sikre et stabilt udbudsforløb og en forventet konkurrencedygtig pris vil byggeriet blive udbudt i totalentreprise inden for EU-udbudsdirektivets rammer. Totalentreprenøren vil detailprojektere byggeriet frem til udførelse med egen rådgiver, mens Arkitema vil fortsætte som kommunens bygherrerådgiver indtil aflevering. Tidsplan Tidsplanen for etape 3 er udarbejdet af Arkitema med henblik på at optimere processen frem til Skema B-udarbejdelsen. Det forventes at der er licitation i starten af maj og at byggestart er i juli 2011. næsten samtidigt med etape 2.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Økonomi- og planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 9
  Udmøntning budget 2011 busdrift
  Sagsid.: 10/435

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at besparelse på busdrift 2011 udmøntes ved at 1. indføre 2 timers drift på linje 30 udenfor myldretiderne 2. indstille nogle få meget lidt benyttede afgange på linje 350S 3. gennemgå benyttelsen af øvrige buslinjer og indstille enkelte meget lidt benyttede ture

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2010
  Ad. 1+2+3 Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-3 godkendt. TMU drøfter planlægningen af den fremtidige busdrift på næste møde. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I forbindelse med vedtagelse af budget for 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen en besparelse på kr. 400.000 på busdriften i 2011. Forvaltningen har drøftet mulig udmøntning af besparelsen med Movia og Tårnby Kommune. Parterne er enedes om, at udmøntning af besparelsen søges imødekommet på følgende vis: · Ændringer gennemføres ved køreplanskifte den 17. april 2011 · Den primære driftsbesparelse opnås gennem reduktion af driften på linje 30. Konkret ændres driften mellem myldretiderne, om aftenen og i weekenderne fra timedrift til 2 timers drift. · Der er foretaget gennemgang af benyttelsen af de enkelte ture på linje 350S i alle de betjente kommuner. Ud fra dette er køreplanen optimeret for at sikre at linjens ressourcer udnyttes bedst muligt. Det betyder, at få meget lidt benyttede ture på linjen i Dragør og Tårnby indstilles, hvilket medfører en mindre driftsbesparelse for Dragør. · Movia vil gennemgå benyttelsen af de enkelte afgange på Dragørs øvrige buslinjer. Enkelte meget lidt benyttede ture indstilles for at optimere driften på linjen og vil herved medvirke til at opnå sparekravet. Samlet set forventes ovennævnte tiltag at imødekomme besparelsen på kr. 400.000 for 2011. Forvaltningen anbefaler, at besparelsen udmøntes som skitseret primært ved 2 timers drift på linje 30. Derudover ved trimning i form af indstilling af enkelte meget lidt benyttede afgange på såvel 350S som øvrige linjer.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 10
  Takster for vand og spildevand 2011
  Sagsid.: 10/2044

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at takstbladet fra Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Vand A/S og Dragør Spildevand A/S har fremsendt takstblad for 2011 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Takstbladet er fremsendt i henhold til vandforsyningsloven og bekendtgørelsen om betaling for spildevandsforsyninger. Det er selskabernes bestyrelser, som fastsætter budgetter og takster for selskaberne og dermed selskabernes samlede indtjening. Budget og takst er fastsat så de overholder både prisloftet som Konkurrencestyrelsen har meddelt det enkelte selskab og ”hvil-i-sig-selv-princippet”. Princippet betyder, at selskabets indtægter og udgifter set over en årrække skal hvile i sig selv. Den må således ikke ske ubegrundet kapital-opsparing i selskaberne. Kommunalbestyrelsen skal som tilsyn med sin godkendelse forholde sig til om prisloftet og ”hvil-i-sig-selv-princippet overholdes og ikke som tidligere fastsætte budget og takst. Prisloftet fastsætter den maksimale indtægt som selskabet må opkræve. Dragør Vand A/S prisloft er fastsat til 17,11 pr. m3 svarende til en samlet maksimal indtjening på 11.526.039 kr. Dragør Spildevand A/S prisloft er fastsat til 35,61 kr. pr. m3 svarende til en maksimal indtjening på 23.279.049 kr. Dragør Vand A/S budgetterer med en samlet indtægt i 2011 på 7.964.000 kr. og Dragør Spildevand A/S budgetterer med en indtægt på 19.864.000 kr. Prislofterne for de to selskaber overholdes hermed. Det fremgår af selskabernes fremsendte likviditetsoversigt at ”hvil-i-sig-selv” overholdes, idet likviditeten i 2015 forventes at ligge på ca. 115 tkr. i Dragør Vand A/S og 515 tkr. i Dragør Spildevand A/S. Budget og takster er godkendt af bestyrelserne på møder den 8. september 2010. Endeligt prisloft er modtaget den 15. oktober 2010.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010. Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010.

  Bilag

 • 11
  Bidrag incitamentsaftale for linje 350S
  Sagsid.: 10/2152

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at Dragør Kommune som bidrag til incitamentsaftalen for buslinje 350S bestiller 8 countdown moduler i 2010 til opsætning i 2011 finansieret i henhold til forslag fra Movia.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 30-11-2010
  For stemte: 3 (A, T, løsg.) Imod stemte: 4 (V+C) Faldet. Herefter begærede formanden sagen behandlet i Kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Forvaltningens anbefaling: For stemte 8 (A, F, O, T) Imod stemte 6 (C, V) Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune besluttede den 19. november 2009 at tilslutte sig incitamentsaftale for linje 350S sammen med Movia, busentreprenøren og øvrige kommuner, som linjen betjener. Samarbejdet med øvrige parter forløber godt. Tiltag, som i første omgang Movia og entreprenøren har igangsat, har medvirket til, at der i 2010 indtil videre er kommet flere passagerer på linjen i forhold til både 2008 og 2009. I samarbejdet håber man nu, at også kommunerne vil gå aktivt ind og bidrage til tiltag, der kan få endnu flere passagerer i busserne. Et sådan tiltag kan være realtidsinformation om, hvor lang tid der er til næste bus - etablering af såkaldte countdown moduler i busstandere (nedtællingsmodul jf. bilag). Både forvaltningens og Movias første erfaringer med kundereaktionen på realtidsinformation om, hvor lang tid der er, til næste bus ankommer, er meget positiv. Det giver ro at vide, om der f.eks. kommer en bus om et par minutter, eller der er 18 minutter til næste bus. Den forbedrede stoppestedsinformation vil medvirke til at forbedre kvaliteten i det kollektive trafiktilbud og derved medvirke til at tiltrække flere kunder. Derfor satses der på, at få opsat countdown moduler på de større stoppestedsstandere, som benyttes af linje 350S i alle deltagende kommuner. København har fået opsat 32 moduler på stoppesteder, som betjenes af linje 350S og har i alt for 2010 bestilt opsætning af 300 moduler. Senest har også Ballerup og Herlev fået bestilt og opsat countdown moduler ved linje 350S. Movia er derfor også ud over Dragør i dialog med Tårnby om indkøb og opsætning af countdown moduler i 2011. Countdown modulerne kan medfinansieres af Trafikministeriets trafikpulje (ca. 50 % medfinansiering), således at kommunens udgift til indkøb af et modul maksimalt udgør kr. 8.750 inkl. moms. Stykprisen afhænger af antal moduler, som Movia får mulighed for at bestille. Movia foreslår, at Dragør bestiller countdown moduler til kommunens 8 største stoppesteder, jf. Movia notat af 16. november (bilag). Hvis Dragør bestiller 8 countdown moduler inden årsskiftet, kan disse leveres, opsættes og betales i 2011. Vedrørende finansiering: Den seneste opgørelse af Dragør Kommunes endelige udgift til busdrift i 2010, viser, at Dragør vil få ca. kr. 700.000 retur. Movia forventer ikke, at dette ændrer sig væsentligt resten af året. Pengene udbetales i starten af 2012. Movia foreslår, at Dragør ”fremrykker” en del af dette råderum (ca. kr. 70.000), til 2011, hvorved der kan opsættes countdown moduler i 2011. Forvaltningen anbefaler, at Dragør Kommune bidrager til incitamentsaftalen på linje 350S ved indkøb af 8 countdown moduler finansieret som foreslået af Movia. Øvrige bilag beror i sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2010 Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 12
  Kongelundsfortet delprojekt 1
  Sagsid.: 10/2209

  ANBEFALING:
  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevillig på udgift 650.000 kr. og indtægt på 650.000 kr. i 2011 til gennemførelse af "Delprojekt" 1 under Kongelundsfortprojektet, og at rådighedsbeløbene frigives. Indtægterne kommer fra projekt Københavns Befæstning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB Det præciseres, at det er en tillægsbevilling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Baggrund Den 25. juni 2009 godkendte Kommunalbestyrelsen, at kommunen indgik i projekt Københavns Befæstning med Kongelundsfortet. Deltagelsen indebære, at kommunen modtager bidrag på op til 1 mio. kr. til renovering af anlæg på Kongelundsfortet. Der har siden godkendelse været arbejdet med en videreudvikling af projektet og udarbejdelse af detailprojekter for renoveringsarbejdet. Dette arbejde har resulteret i, at kommunen i den indgående kontrakt med Københavns Befæstning, har opdelt det samlede projekt i to delprojekter. De 650.000 kr. benyttes til gennemførelse af delprojekt 1, mens de resterende 350.000 kr. skal bruges til delprojekt 2, hvis kommunen vælger at igangsætte dette. De to delprojekter omhandler følgende: Delprojekt 1: Etablering af offentlige toiletter Renovering af taget på mandskabsbarakken Etablering af kommunal grejbank Udarbejdelse af folder vedr. Sydamagerstillingens historie Rundvisning og løb relateret til befæstningshistorien på Sydamagerstillingen (en række gå- og cykelture) Udstilling vedr. Sydamager stillingen. (mobil udstilling) Delprojekt 2: Historieløb for 7.-10.klasse i Dragør folkeskoler Renovering af kasernebygningens tag (over flere etaper, afhængig af det endelige projekts økonomi) Renovering af halvtag ved indgangen Renovering af gulv i portnerhus Denne sag omhandler kun delprojekt 1. Dragør Kommunes egenfinansiering i delprojekt 1 Dragør Kommunes egenfinansiering til delprojekt 1 består i Etablering af en kommunal grejbank, udarbejdelse af en folder vedr. Sydamagerstillingen, rundvisning og løb relateret til Sydamagerstillingen og udarbejdelse af en mobil udstilling. På nuværende tidspunkt er nedenstående dele af egenfinansieringen gennemført. Etablering af kommunal grejbank. Der er på nuværende tidspunkt indkøbt grej til grejbanken på baggrund af midler fra friluftsrådet. Grejet placeres på Kongelundsfortet, når taget på mandskabbarakken er blevet renoveret. Udarbejdelse af folder vedrørende Sydamagerstillingen Der er udarbejdet en folder omhandlende Kongelundsfortets og Københavns Befæstnings historie. Folderen er blevet udarbejdet, trykt og betalt af Bysted, som står for formidlingsprojektet under Købehavns Befæstning. Indholdet i folderen er fremkommet på baggrund af materiale fra lokalarkivet Dragør og Vidensbanken under Københavns Befæstning. Rundvisning og løb relateret til Sydamagerstillingen I forbindelse med Dragør Kommunes sundhedsuge blev der gennemført løb for børn og deres familier på Kongelundsfortet, samt arrangeret cykelture ud til fortet. Der har ligeledes været et stort arrangement på Kongelundsfortet i forbindelse med Befæstningens dag. Mellemfinansiering Ved indgåelse af kontrakt med Købehavns Befæstning har kommunen indgået aftale om, at de aktuelle beløb forudbetales, således at kommunen ikke skal mellemfinansiere det fulde projekt. Det betyder, at kommunen får udbetalt 90 % af det samlede projektbeløb på 650.000 kr. ved igangsættelsen af projektet, og så udbetales de sidste 10 % efter endt slutregnskab.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

 • 13
  Biblioteksstruktur
  Sagsid.: 10/2151

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at Biblioteket i Hollænderhallen ikke lukker pr. den 31. maj 2011, 2. at der etableres en løsning med øget tilgængelighed til biblioteket i Hollænderhallen som et såkaldt ”åbent bibliotek” med adgangskontrol og selvbetjening kombineret med åbningstid med mulighed for betjening. 3. at etableringsudgiften på 150.000 – 250.000 kr. afholdes af Bibliotekets driftsbudget over 1-2 år under forudsætning af, at de nuværende decentraliseringsregler fortsat er gældende.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB. Det endelige løsningsforslag på åbningstiderne forelægges udvalget. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011 den 14. oktober 2010 vedtaget følgende: Lukning af biblioteket i Hollænderhallen pr. 31. maj 2011 – samtidig med at svømmehallen lukkes. I den forbindelse reduceres bibliotekets budget med 150.000 kr. i 2011 og med 300.000 kr. i årene 2012, 2013 og 2014. Efterfølgende har man undersøgt muligheden for en fremtidig biblioteksstruktur med ”åbent bibliotek”/ selvbetjeningsløsning. Forslaget om lukning af biblioteket i Hollænderhallen blev drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne. Direktionen anbefalede imidlertid ikke denne lukning p.g.a. de forskellige konsekvenser, som en lukning af denne biblioteksafdeling ville medføre. Ingen af de nuværende fysiske biblioteksafdelinger kan rumme det samlede biblioteksvæsen med de krav, der stilles til nutidens - og fremtidens - biblioteker med hensyn til materialebestand/forskellige medier, tilbud om oplevelser, information og viden og funktion som værested/ mødested med faciliteter til arrangementer f.eks. foredrag, brugerundervisning, m.v. Lukning af biblioteket i Hollænderhallen vil have følgende konsekvenser: a) mere end 50 % af materialebestanden(41.351 enheder) gøres mere eller mindre utilgængelig for borgerne b) der vil blive problemer med lokalekapaciteten i Dragør, hvis man forudsætter, at en del af de ca. 33.000 besøgende fra biblioteket i Hollænderhallen flytter deres besøg til Vestgrønningen, hvor der i 2009 var ca. 70.000 besøgende. c) det må forventes, at der vil være behov for øget åbningstid i Dragør, hvis der lukkes for publikum i Hollænderhallen d) der vil blive pladsproblemer i Dragør vedr. årlig tilvækst af materialer, placering af reserverede materialer m.v. e) handicappede/kørestolsbrugere og brugere med barnevogne kan vanskeligt benytte Dragør Bibliotek f) en del brugere fra St. Magleby / Søvang vil muligvis vælge at benytte bibliotekstilbuddet i Tårnby. Dette vil øge den mellemkommunale betaling - 10 kr. pr. lån - som Tårnby vil opkræve fra 2011 – der vil være risiko for, at ”besparelsen” (eller dele af den) vil blive konverteret til udgift til Tårnby Kommune. Forvaltningen anbefaler derfor i samråd med biblioteket, at der etableres en løsning med et såkaldt ”åbent bibliotek” med selvbetjening og adgangskontrol i 2011, kombineret med åbningstid med mulighed for betjening. Ca. 40 biblioteker i landet har p.t. etableret en sådan fleksibel biblioteksløsning. Der vil således være mulighed for adgang til biblioteket i samme tidsrum som idrætshallen har åbent – eller f.eks. kl. 9.00-21.00. Biblioteket har ikke pt. lagt sig fast på, hvornår på dagen, at de 18 personaletimer(dog minus besparelsen på årligt 300.000 kr. ved lukning i Hallen) på sigt skal ligge. Etablering af en sådan løsning vil medføre en engangsudgift på ca. 150.000 -250.000 kr., til etablering i første omgang af adgangskontrol(boks udenfor Bibliotekets dør + 2 video kameraer + computer og kabeltrækning). Såfremt det skal være muligt for borgeren at komme ind udenfor hallens åbningstid kræves yderligere en boks udenfor Hollænderhallens adgangsparti. Udgiften vil kunne afholdes af bibliotekets driftsbudget over 1-2 år under forudsætning af, at de nuværende decentraliseringsregler fortsat er gældende.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

 • 14
  Samarbejdsaftale for etablering af kulturaftale i hovedstadsområdet
  Sagsid.: 10/2143

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at kommunen deltager i den etårige kultursamarbejdsaftale i 2011 med henblik på at bevare og udvikle kulturtilbuddene i kommunen, 2. at udgiften på 30.000 kr. finansieres af kulturkontoen 3. at der udpeges et SBKU-medlem til den politiske styregruppe.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  ad 1. Anbefales over for ØPU/KB. ad 2. Udvalgets ændringsforslag om, at udgiften på kr. 30.000 finansieres af Markedsføringsgruppens budget, anbefales over for ØPU/KB. ad 3. Ole Svendsen (A) blev udpeget til den politiske styregruppe. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-3 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kulturaftaler indgås mellem Kulturministeriet og en række kommuner for at understøtte det lokale og regionale engagement gennem udvikling og igangsætning af fælles projekter. Aftalerne giver mulighed for større lokal dispositionsfrihed over statslige kulturmidler og kan bidrage til at udbygge det tværkommunale kultursamarbejde og den kulturpolitiske dialog mellem det statslige og kommunale niveau. Formuleringen af en kulturaftale i hovedstadsregionen skal ske gennem den indledende samarbejdsaftale, hvor de deltagende kommuner i fællesskab afklarer vision, indsatsområder og projekttemaer - samt organisering og finansiering af den endelige kulturaftale. Det er hensigten, at der skabes en fleksibel aftalemodel, der tilgodeser, at kommunerne kan deltage på forskellige niveauer og kan engagere sig i de indsatsområder, der er relevante for den enkelte kommune. Efter samarbejdsaftalen arbejdes der med udviklingen af projekter inden for følgende fem indsatsområder: · Kulturinstitutioner på tværs · Kultur og fritid i det offentlige rum · Festivaler og events · Kultur og unge · Børn og kultur Med hensyn til samarbejdsaftalens organisering varetager Ballerup Kommune formandskab og sekretariatsfunktion. Desuden nedsættes der: · En politisk styregruppe bestående af en kulturudvalgspolitiker fra hver af de deltagende kommuner · En følgegruppe bestående af en administrativ repræsentant på chef-/direktørniveau fra hver af de deltagende kommuner · En administrativ styregruppe bestående af repræsentanter på chef-/direktørniveau for hver af de kommuner, der har en tovholderfunktion i projektgrupperne · En projektgruppe for hver af de relevante indsatsområder med hver sin tovholder · En koordineringsgruppe, hvor tovholderne for projektgrupperne er repræsenteret Ved indgåelse i samarbejdsaftalen forpligter kommunen sig til at bidrage med: · 30.000 kr. til finansiering af lønudgifter samt udgifter til administration, mødevirksomhed og workshops i aftaleåret · et medlem til den politiske styregruppe · et medlem til følgegruppen · en medarbejder til mindst en af projektgrupperne Den et-årige samarbejdsaftale er vedlagt som bilag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 15
  Ændring af kravspecifikation for private udbydere af dagtilbud
  Sagsid.: 10/2110

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at de foreslåede ændringer i kravspecifikationen for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. juni 2009 kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune. Forvaltningen har ved gennemgang af kravspecifikationen konstateret, at dagtilbudsloven lægger administrations- og bygningstilskuddet for de selvejende daginstitutioner i kommunen som niveau for kommunens forpligtelser til udbetaling af bygnings- og administrationstilskud. Den i kravspecifikationen beskrevne beregning af bygningstilskuddet er en tilbagefaldsregel, såfremt kommunen ingen selvejende daginstitutioner har. Kravspecifikationen rettes derfor.

  LOVE/REGLER:
  Dagtilbudsloven, der trådte i kraft den 1. august 2007, Kapitel 3 om Etablering og drift af dagtilbud § 19, stk. 4, og § 20

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 16
  Serviceniveau vedr. botilbud til voksne
  Sagsid.: 10/1971

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at de beskrevne retningslinjer for serviceniveau vedrørende botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 samt løbende sags- opfølgning godkendes, 2. at resultatet af gennemgang af sagerne vedrørende borgere i botilbud tages til efterretning,

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  Høringssvar fra Handicaprådet tidligere udsendt. ad 1-2. Anbefales over for ØPU/KB. Udvalget præsicerede, at ansvaret, for at serviceniveauet leveres af Tårnby Kommune, ligger i delaftalen og det er afdelingschefen i Dragør Kommune, som skal følge op på dette. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB Liste T udbad sig oplysninger for årene 2007, 2010 og budget 2011

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-2 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Social, Børn og Kulturudvalget behandlede på sit udvalgsmøde den 11. november 2010 sagen, som blev sendt i høring i Handicaprådet. Sagen omhandler det specialiserede voksenområde, som varetages af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommuner. Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har mulighed for selv at fastlægge et serviceniveau, som Tårnby Kommune efterfølgende skal følge. Derudover giver vedtagelse af serviceniveauer mulighed for en bedre styring af udgifterne til det specialiserede socialområde. Regeringen og KL har i fællesskab fokus på, at man i kommunerne gør en øget indsats for at styre og prioritere opgaveløsningen samt udgiftsniveauet. Dragør Kommune driver kun selv bofællesskabet i Wiedergården. Alle øvrige botilbud købes i andre kommuner. Udvalget har den 19. august 2010 behandlet sagen om ny lovgivning om handlekommuner og finanseringsansvar for borgere i botilbud. Social Service har færdiggjort en gennemgang af de eksisterende 41 sager ud fra de kriterier, som Social, Børn og Kulturudvalget på daværende tidspunkt vedtog. Dette har betydet, at Tårnby Kommune overtager handleforpligtigelse på 10 af de eksisterende sager samt 3 sager, der er bevilget efter lovens ikrafttræden den 1. august 2010. Tårnby Kommune er interesseret i at få beskrevet de overordnede retningslinjer og det serviceniveau, som kommunen fremover skal sagsbehandle efter, herunder retningslinjer for, hvordan nye sager om botilbud skal behandles. Netto Regnskab 2008 Netto Regnskab 2009 Midlertidig botilbud § 107 7.860.027 kr. 7.017.943 kr. Længevarendebotilbud § 108 17.147.013 kr. 21.373.470 kr. Serviceniveau - botilbud efter servicelovens § 107 og § 108 · Det er en af værdierne i Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik, at borgernes egne ressourcer skal indrages og udvikles i videst muligt omfang. Det betyder, at Tårnby Kommune ved ansøgning om botilbud altid skal vurdere, om borgeren vil kunne klare sig i egen bolig med støtte fra hjemmevejleder, evt. kombineret med andre tilbud, herunder tilbud efter arbejdsmarkedslovgivningen, andre tilbud i f.eks. i distriktspsykiatrien eller tilbud ved privatpraktiserende psykiater. · Der skal arbejdes ud fra et udviklingsperspektiv og med det mål for øje, at den enkelte borger skal opnå størst mulig integration i samfundet. · Borgeren og eventuelle pårørende skal inddrages i visiteringen, så de kan give udtryk for egne ønsker og behov. · Der skal være fagligt begrundede mål for de ydelser, som den enkelte borger tilbydes. · At tilbud gives efter mindsteindgrebsprincippet og efter de lavest mulige effektive omkostningsniveau. Løbende sagsopfølgning af borgere i botilbud · Dragør Kommune ønsker, at Tårnby Kommune fra den 1. januar 2011 mindst en gang årligt foretager en helhedsvurdering af de sager, hvor borgeren bor i botilbud. Vurderingen skal omhandle følgende: · Handleplanen efter servicelovens § 141 skal justeres. I de tilfælde, hvor det er muligt, skal borgeren inddrages. · Det skal vurderes, om borgeren kan klare sig ved en mindre indgribende foranstaltning. · Omfanget af øvrige ydelser, f.eks. dag- og aktivitetstilbud samt ledsagerordning, skal vurderes i overensstemmelse med det beskrevne serviceniveau på områderne. · Borgerens egenbetaling skal vurderes.

  LOVE/REGLER:
  Botilbud til voksne er beskrevet i servicelovens § 107 og § 108. Serviceloven er en rammelov, hvorefter de enkelte foranstaltninger bevilges ud fra et fagligt skøn. I stor udstrækning fastlægger kommunen selv serviceniveauet, dog fastsættes praksis i høj grad igennem afgørelser i ankesystemet. Kommunalbestyrelsen kan kun fastsætte generelle retningslinjer for indsatsen, da lovgivningen kræver, at alle afgørelser træffes på baggrund af et individuelt skøn. Lovforslag nr. L 169 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Her fremgår de nye regler om fremtidig handlekommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  De fremtidige retningslinjer er udarbejdet, så der gradvist kan opnås en besparelse på voksenområdet. Voksne borgere, der er visiteret til botilbud, bor sædvanligvis i tilbuddene i rigtig mange år. Besparelser opnås ved, at arbejde med støttemuligheder i eget hjem, så visitering til botilbud kun sker, når det beviseligt er påkrævet. De tilbud, der findes, skal være ud fra lavest mulige effektive omkostningsprincip, det vil sige den mindst indgribende foranstaltning, der kan afhjælpe borgerens behov for støtte.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, hvor høringsfristen er den 29. november 2010. Høringsmateriale og høringssvar er vedlagt som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sagen relaterer sig til Dragør Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 17
  Turismepolitik for Dragør Kommune 2011-15
  Sagsid.: 10/2148

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at den fremsendte turismepolitik for Dragør Kommune for 2011-15 drøftes med henblik på en godkendelse af politikken, så den kan træde i kraft fra 2011.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  Anbefales over for KB med enkelte rettelser/tilføjelser. Kenneth Gøtterup (C ) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune har hidtil ikke haft en turismepolitik. For at professionalisere tilgangen til dette område har Social, Børn og Kulturudvalget ønsket, at der blev udarbejdet en turismepolitik for Dragør Kommune, der kunne træde i kraft fra 2011. Politikere og et bredt udsnit af interessenter indenfor kulturrelaterede erhverv drøftede den fremtidige turismepolitik på et turismepolitikværksted den 7. maj 2010 med udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af forvaltningen. På baggrund af de fremsatte kommentarer har forvaltningen udarbejdet et forslag til den endelige udformning af en turismepolitik for Dragør Kommune Turismepolitikken forslås at være gældende i perioden 2011 og frem til 2015.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn- og Kulturudvalget den 2. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 18
  Sundhedsaftale 2011 - 2014 mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden
  Sagsid.: 10/401

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler godkendelse af: 1. Grundaftale - Sundhedsaftale for Region Hovedstaden 2011 – 2014, 2. Tillægsaftale til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  Anbefales over for KB. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-2 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastlægger, at det er en fælles opgave for regionen og kommunerne at udvikle et sammenhængende sundhedsvæsen i regionen. Sundhedsaftalen består af en grundaftale og en tillægsaftale, der indgås mellem Region Hovedstaden og Dragør Kommune. Grundaftalen er fælles for alle kommuner og beskriver politiske mål og gensidige forpligtelser, som parterne har indgået aftale om. Tillægsaftalen beskriver de frivillige aftaler, der er indgået mellem parterne. Dragør Kommunes sundhedsopgave er at drive primær forebyggelse, pleje og rehabilitering. Region Hovedstadens opgave er at drive det specialiserede hospitalsvæsen og almen praksis. Sundhedsaftalen beskriver og fokuserer på samarbejde og snitflader mellem det specialiserede hospitalsvæsen, almen praksis og kommunernes sundhedsopgave. Sundhedsaftalen opstiller fælles mål og parternes gensidige forpligtigelser for dette samspil. For borgeren skal sundhedsaftalen understøtte, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedsvæsen. Sundheds-aftalen skal sikre kvalitet, sammenhæng og effektivitet i forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering af borgere/patienter, der har behov for en indsats fra både hospital, kommune og almen praksis. Samarbejdet om sundhedsaftalen for 2008 - 2010 har udviklet parternes samspil markant. Sundhedsaftalen 2011 - 2014 bygger på de opnåede resultater, som yderligere skal konsolideres og monitoreres. Aftalen beskriver endvidere nye udviklingsopgaver, der skal igangsættes. Det har i forhandlingsforløbet været vigtigt for Dragør Kommune at sikre, at arbejdet for at realisere sundhedsaftalens mål og intentioner sker inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser. Dragør Kommune blev imødekommet på dette område. Sundhedsaftalen 2011 - 2014 fokuserer på følgende områder: Politiske målsætninger · Politisk samarbejde · Et sammenhængende sundhedsvæsen · Forpligtende samarbejde · Opgaveoverdragelse Forløbsorienterede indsatsområder · Sundhedsfremme og forebyggelse, herunder patientrettet forebyggelse · Sammenhængende indlæggelses- og udskrivningsforløb · Hjælpemidler · Genoptræningsområdet · Mennesker med sindslidelser · Svangreomsorg · Børn · Komplekse udredningsforløb Forløbsunderstøttende indsatsområder · Planlægning, styring og opfølgning · IT, elektronisk kommunikation og teknologi · Hygiejne · Patientsikkerhed – opfølgning på utilsigtede hændelser · Medicinering Særlige indsatsområder · Ulighed i sundhed · Forskning Der er i tilknytning til den operationelle del af sundhedsaftalen udarbejdet en bilagsdel, som indeholder en række værktøjer og vejledninger, der skal anvendes i samarbejdet på de enkelte områder. Sundhedskoordinationsudvalget har besluttet, at bilagsdelen skal ses som en dynamisk konkretisering af aftalens operationelle del. Den administrative styregruppe er ansvarlig for, at bilagene holder sig inden for aftalens rammer. Sundhedskoordinationsudvalget forelægges en årlig status over bilagsdelens aktuelle sammensætning. Samarbejdet mellem kommuner og Region Hovedstaden om realisering af sundhedsaftalens mål og intentioner sker i samordningsudvalg. Dragør Kommune deltager i samordningsudvalget for Hvidovre Hospital, Amager Hospital, samordningsudvalget for Psykiatrisk Center Amager og i samordningsudvalget for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup. Med baggrund i sundhedsaftalen er Dragør Kommune, netop nu, i gang med at udarbejde standarder for forløbsprogrammerne KOL og Diabetes. I aftaleperioden skal Dragør Kommune endvidere implementere forløbsprogrammer for hjerte-/karsygdomme, demens og muskel-skellet-sygdomme. Herudover deltager Dragør Kommune i den forløbsunderstøttende indsats vedrørende den elektroniske kommunikation imellem kommune, hospital og praktiserende læge.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sundhedspolitik Ældrepolitik Handicap- og Psykiatripolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 19
  Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10
  Sagsid.: 10/2153

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at den udarbejdede kvalitetsrapport godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  Anbefales over for KB. Udvalget forudsætter, at Friluftsskolen videreføres. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Ifølge folkeskolelovens § 40 a er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet i Dragør Kommune. Skolerne har i år arbejdet med kvalitetsrapporten ud fra den skabelon, som blev udarbejdet sidste år. Rapporten består af to dele, selve kvalitetsrapporten og en rapport med datamaterialet. Dette års rapport indeholder også resultatet af den gennemførte tilfredshedsundersøgelse, hvilket har været et ønske fra SBKU ved behandlingen af den forrige kvalitetsrapport. I selve rapporten findes en sammenfatning af undersøgelsens resultater, mens hele undersøgelsen kan ses i bilag 1. I forbindelse med skoleåret 2009/10 har det været vedtaget, at alle skolerne har skullet evaluere 3 fokusområder, hvoraf to af disse har været fælles for alle skolerne, mens det sidste har været individuelt for de enkelte skoler. De fælles fokusområder har været: Friluftsskolen Active Boards De individuelle fokusområder har været: Skolen ved Vierdiget: Trivsel St. Magleby Skole: Demokratiseringsprocesser Dragør Skole: "Bevægelse" i undervisningen Nordstrandskolen: Elevernes undervisningsmiljø I forbindelse med vedtagelsen af de skolepolitiske mål den 27. maj 2010 blev det besluttet, at arbejdet med de skolepolitiske mål fremadrettet erstatter skolernes arbejde med fokusområder. Kvalitetsrapporten bliver dermed fremadrettet evalueringsredskab for skolernes arbejde med de skolepolitiske mål. Kvalitetsrapporten er i år udvidet med skolernes planlagte arbejde med de skolepolitiske mål for skoleåret 2010/11. Dermed indeholder kvalitetsrapporten i år både en evaluering af skoleåret 2009/10 og en handleplan for skolernes arbejde med de skolepolitiske mål i skoleåret 2010/11.

  LOVE/REGLER:
  Folkeskoleloven

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 20
  Evaluering af Sundhedsugen 2010
  Sagsid.: 10/128

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget drøfter rapporten "Evaluering af Sundhedsugen 2010" med henblik på godkendelse.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 02-12-2010
  Anbefales over for KB. Kenneth Gøtterup ( C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommunes første sundhedsuge blev afholdt i uge 36, fra den 8. til den 11. september 2010. Der er udarbejdet en evalueringsrapport over sundhedsugen. Rapporten evaluerer planlægnings-/afviklingsprocessen samt indholdet af sundhedsugen. Den indeholder endvidere vurderinger og anbefalinger, som kan bruges i det videre arbejde med at arrangere sundhedsuge i Dragør Kommune og med sundhedsarbejdet i det hele taget. Der har ikke været opstillet målbare succeskriterier for sundhedsugen, og det er derfor ikke muligt at sige noget om sundhedsugens effekt på den enkelte borgers sundhed. Evalueringen er foretaget ud fra tilbagemeldinger fra aktivitetsholdere og fra sparringsgruppen omkring sundhedsugen og ud fra sund-hedsugens sekretariats tilstedeværelse ved mange af sundhedsugens aktiviteter.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sundhedspolitik Handicap- og psykiatripolitik Ældrepolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 2. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 21
  Udløb af kontrakt om rengøring
  Sagsid.: 10/2260

  ANBEFALING:
  Administrationen anbefaler, 1. at kontrakten forlænges ét år til den 31. marts 2012 2. at rengøringsafdelingen herefter overtager opgaven permanent fra den 1. april 2012 uden EU-udbud.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  C stillede forslag om, at den samlede rengøring bringes i EU-udbud nu og ønsker at se udbudsmaterialet forinden det bringes i udbud For stemte 1 (C) Imod stemte 4 (A+F+Pernille Lundqvist(L)) Undlod at stemme 2 (T+V) Faldet A stillede forslag om, at rengøringsafdelingen overtager opgaven permanent fra den 1. april 2011 uden udbud For stemte 4 (A+F+Pernille Lundqvist(L)) Imod stemte 1 (C) Undlod at stemme 2 (T+V) Anbefales over for KB Liste T udbad sig oplysninger om de fakturerede tal V udbad sig oplysninger om de tidligere afholdte omkostninger til udarbejdelse af EU-udbud og omkostninger i forbindelse med afgivelse af eget bud på opgaven

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  C-gruppen stillede forslag om, at den samlede rengøring bringes i EU-udbud nu og ønsker at se udbudsmaterialet, forinden dette sker. For stemte 7 (C, V, Peter Læssøe (T)) Imod stemte 7 (A, F, O, Birgitte Rinhart (T)) Faldet. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede. A-gruppen stillede forslag om, at rengøringsafdelingen overtager opgaven permanent fra den 1. april 2011 uden udbud. For stemte 7 (A, F, O, Birgitte Rinhart (T)) Imod stemte 6 (C, V) Undlod at stemme 1 (Peter Læssøe (T)) Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  I 2006/2007 var Dragør Kommune i EU-udbud med rengøringsopgaverne. Kommunens egen rengøringsafdeling vandt udbuddet og der blev indgået en 4-årig kontrakt som udløber den 31. marts 2011. Efter kontrakten er der mulighed for forlængelse i ét år og ønskes der forlængelse skal dette meddeles rengøringsafdelingen 3 måneder før kontraktudløb. Der har generelt været tilfredshed med udførelsen af rengøringsopgaverne og administrationen skal anbefale, at kontrakten forlænges et år til den 31. marts 2012. Herefter er der principielt 2 muligheder. Dragør Kommune kan enten vælge at lade rengøringsafdelingen overtage opgaven permanent eller bringe opgaven i EU-udbud igen. Det skal bemærkes, at så længe opgaven udføres af kommunen selv, er der ikke pligt til at konkurrenceudsætte opgaven ved EU-udbud. Det er administrationens vurdering, at der ved sidste udbud skete store effektiviseringer, herunder en markant reduktion af arbejdstimer og et nyt EU-udbud vil ikke kunne frembringe besparelser i samme målestok. Det skal derfor anbefales, at rengøringsafdelingen overtager opgaven permanent fra den 1. april 2012 uden EU-udbud.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

 • 22
  Vurdering af salgspris mv.
  Sagsid.: 10/2118

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Til efterretning Asger Larsen kunne ikke tage meddelelsen til efterretning Asger Larsen begærede sagen i KB som behandlingspunkt, jfr. styrelseslovens § 23

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  C-gruppen fremlagde følgende forslag til beslutning: ”Kommunalbestyrelsen udtaler sin mistillid til Borgmesteren i hans håndtering af Kommunalbestyrelsens beslutning af 2. september 2010 om udbud af Vierdiget skole og Dragør skole. Der tages ingen beslutning før økonomien er belyst om skolestrukturen.” For stemte 8 (C, T, V) Imod stemte 6 (A, F, O) Vedtaget. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Asger Larsen (C) har ønsket en status på udbud af henholdsvis Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole. Den politiske beslutning På SBKU den 19. august 2010 blev det overfor ØPU anbefalet, at der sideløbende med høringsprocessen indhentes vurdering af forventede salgspris og byggepris. På ØPU den 26. august 2010 blev ovenstående anbefalet overfor KB med suppleringsforslag om, at både arealet ved Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole sendes i offentligt udbud og sagen genoptages på ØPU. Dette blev godkendt af KB den 2. september 2010. De generelle regler Kommuner har efter almindelige kommunalretlige grundsætninger en helt generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner, ligesom det følger af sådanne grundsætninger, at kommuner normalt ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder. I forbindelse med salg af kommunal fast ejendom indebærer dette, at kommunen skal sælge ejendommen til den højeste pris, der kan opnås i handel og vandel – markedsprisen. Der er dog undtagelser hertil. Forpligtelsen indebærer, at kommunen – selv om der har været foretaget offentligt udbud – har en forpligtelse til at forkaste samtlige indkomne købstilbud, såfremt kommunen vurderer, at prisen, der er indeholdt i disse, ikke svarer til markedsprisen. Den valgte fremgangsmåde Det er administrationens vurdering, at jo flere betingelser og vilkår som fremgår af et udbud, desto bedre og mere realistiske tilbud vil kommunen også kunne opnå. Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være tale om to meget forskellige udbud, både indholdsmæssigt og beløbsmæssigt hvorfor en sammenblanding på dette tidlige stadie med så mange ubekendte forhold, ikke vil være en fordel for kommunen. For at løfte opgaven med at kvalificere og beskrive udbuddet af grunden, Skolen ved Vierdiget, mest muligt, er der rettet henvendelse til 4 potentielle tilbudsgivere, for: 1. At undersøge hvilken type boligudvikling markedet efterspørger pt. 2. At få klarlagt hvilke bebyggelsesmuligheder der er mest interessante set i forhold til områdets karakter og beliggenhed. 3. At få en indikator på hvilken vejledende mindstepris arealet bør udbydes til. Der er indbudt til møder i uge 50 med de 4 potentielle tilbudsgivere for en nærmere drøftelse, herunder konkret også en drøftelse af anvendelsesmulighederne for hele eller dele af Dragør Skole. Det er således administrationens forventning, at kunne fremlægge en sag om forventet markedsværdi til politisk behandling i januar 2011.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010

 • 23
  Engparken - godkendelse af årsregnskab 2009 og fastsættelse af dagsorden for styringsdialogmøde
  Sagsid.: 10/2166

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler: 1. at årsregnskab 2009 godkendes som værende i overensstemmelse med lovens krav. 2. at det pålægges Engparken straks og inden 3 måneder fra denne sags behandling – i samarbejde med det administrative tilsyn – at afdække det præcise behov for kapitaltilførsel og at undersøge mulighederne for at tilvejebringe kapitalen uden kommunalt tilskud. 3. at det pålægges Engparken straks, at opfylde lovens krav om udarbejdelse og elektronisk indberetning af dokumentationspakke. 4. at det pålægges Engparken alene at afholde udgifter som er direkte relateret til den normale og nødvendige drift. 5. at dagsordenen for styringsdialogen har følgende indhold: a. Gennemgang af den økonomiske situation og drøftelse af umiddelbart mulige tiltag. b. Fastlæggelse af tidsplan og opgavefordeling samt møderække i forbindelse med afdækningen af behovet for kapitaltilførsel og mulighederne herfor. c. Drøftelse af, hvad der er udgifter, direkte relateret til den normale og nødvendige drift. d. Drøftelse af kommunikationen med beboerne/medlemmer. e. Drøftelse af procedurer mellem administration og bestyrelse. f. Drøftelse af bygningernes tilstand. g. Drøftelse af beboersammensætningen. h. Drøftelse af boligselskabets administrations effektivitet. I. Evt. 6. at administrationen bemyndiges til, i fornødent omfang at inddrage Socialministeriet med efterfølgende politisk orientering.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB Protokoltilføjelse fra C: Administrationen oplyser, at den til fulde har levet op til sin tilsynsforpligtelse

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-6 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Andelsboligforening Engparken er at alment boligselskab, som skal have godkendt årsregnskaberne af Kommunalbestyrelsen som tilsyn. Engparken har rettidigt fremsendt årsregnskab til godkendelse, og der er taget forbehold i revisionsprotokollatet, som administrationen fortsat mener, det er yderst nødvendigt, at Tilsynet forholder sig til. Tilsynet er bekendt med Engparkens udfordringer, som primært er af økonomisk art, og som hidrører fra en situation opstået før 31. 12. 2007 hvor der opstod store lejerestancer, skete skift af forretningsfører m.v. Strandparken har siden 1. januar 2008 mod betaling forestået administrationen af Engparken. Til illustration af Tilsynets seneste behandling af Engparkens årsregnskab vedlægges som bilag kopi af beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens møde den 17. september 2009 hvoraf det fremgår, hvilke tiltag der hidtil har været gjort, for at få Engparken til at rette op på situationen. Det skal bemærkes, at den omtalte genopretningsplan fremkom i form af et vedtaget budget, hvilket det administrative tilsyn ikke fandt dækkende. I lyset af ændringen af tilsynets udførelse ved etablering styringsdialog, blev det aftalt at lade genopretningsplanens udarbejdelse afvente styringsdialogmødet. I forhold til det nu foreliggende årsregnskab kan der på den ene side konstateres, klart at være sket forbedringer. Lejerestancen fra før 31.12. 2007, som oprindeligt var på. Kr. 631.000 er i årsregnskabet nedbragt til kr. 113.000, som efter det oplyste fortsat afdrages af de respektive beboere, som var i restance. Det er også en forbedring, at afdelingen i boligselskabet har reduceret saldoen for underskud til senere afvikling. På den anden side, tages der i lighed med sidste årsregnskab fortsat forbehold for afdelingens fortsatte langsigtede beståen, hvis der ikke sker tilførelse af midler. Revisor anfører: ” Der er ikke likviditetsmæssig dækning for afdelingens henlæggelser, grundet afdelingens driftsunderskud i årene 2005- 2009. Økonomien i både afdelingen og selskabet er meget stram og det er nødvendigt, at man fremover styrer økonomien ved at beslutte realistiske budgetter og løbende overvåge at disse overholdes. På grund af den meget stramme økonomi tager vi forbehold for, at afdelingen kan gennemføre en opretning af økonomien uden tilførsel af midler.” Revisor anfører, at det samme forbehold gør sig gældende for selve boligorganisationen Engparken. Af hovedtal for hhv. organisation og afdeling skal følgende fremhæves: Årets resultat i afdelingen er et underskud på kr. 316.200, indeståendet i Byggefonden udgør kr. 12.502.698. Afdelingen har et akkumuleret underskud på kr. 3.327.995. Boligorganisationen har et underskud på kr. 170.803. Dette underskud overføres til arbejdskapitalen, som således er negativ med i alt kr. 380.767. Dispositionsfonden har et indestående på kr. 1.242.777. I spørgeskemaet er følgende spørgsmål besvaret med ”ja”, og forsynet med følgende forklarende noter: ”Overstiger de ordinære udgifter de ordinære regelmæssige indtægter?” I boligorganisationen andrager de ordinære udgifter kr. 1.250.582 og de ordinære indtægter kr. 1.079.779. Der er for 2010 budgetteret med balance mellem ordinære indtægter og udgifter. ”Er der anvendt midler eller ydet lån fra dispositionsfonden?” Via dispositionsfonden er der udlånt kr. 737.490, der er anvendt til finansiering af renoveringsarbejder. ”Skønnes der ved en soliditetsvurdering at være behov for kapitaltilførsel eller andre foranstaltninger?” Selskabet og afdelingen har en meget stram økonomi og det kan ikke udelukkes, at der er behov for kapitaltilførsel. ”Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering?” For afdelingen er der underskud som følger: 2005: kr. 580.000 2006: kr. 1.001.000 2007: kr. 1.648.000 2008: kr. 393.000 2009: kr. 316.000 ”Skønnes der at være tvivl om hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingens henlagte midler?” Afdelingens likvider svarer ikke til henlæggelserne på grund af underskud fra 2005-2009. Det administrative tilsyn indstiller, at regnskabet godkendes som værende i overensstemmelse med lovens krav, da regnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne. Samtidig er administrationen dog også af den opfattelse, at revisionsprotokollatet bør give anledning til, at der straks tages skridt til at sikre yderligere økonomisk stabilitet i Engparken, væsentligt ud over de allerede konstaterede forbedringer. Derfor foreslår det administrative tilsyn, at de og Engparken bør samarbejde om, at få behovet for kapitaltilførsel afdækket, ligesom mulighederne for kapitaltilførsel uden kommunalt tilskud skal afdækkes. Dette vil også give et nødvendigt billede af den aktuelle økonomiske situation i forhold til årsregnskabet, hvor Tilsynets indsigt er mere bagudrettet. Tidshorisonten for dette arbejde er foreslået til at være inden 3 måneder fra sagens behandling. Begrundelsen er, at der dels er tale om en ferieperiode (julen) og dels er opstået den specielle situation, at Strandparken p.t. er uden fastansat forretningsfører, og at den afgåede forretningsfører er midlertidigt ansat på konsulentbasis. Det har naturligvis betydning for Engparken, da boligselskabets administrationen varetages af Strandparken, og derfor anser det administrative tilsyn en periode på næsten 3 måneder for rimelig og realisabel. Indstillingen om begrænsningen af udgifter til det absolut nødvendige fremkommer fordi revisionsprotokollatet bl.a. omtaler udgifter til advokatbistand m.v. Det er det administrative tilsyns opfattelse, at der som led i en genopretning bør ske en gennemgang af udgifterne og formålet med deres afholdelse. Indstillingen om udformning af en dagsorden til styringsdialogmødet fremkommer fordi en lovændring pr. 1. januar 2010 gjorde det lovpligtigt at afholde et årligt styringsdialogmøde mellem Tilsynet og de almene boligselskaber. Som bilag medsendes kopi af beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens møde den 26. november 2009, hvor af fremgår hvorledes arbejdet med styringsdialogen er vedtaget tilrettelagt i Dragør Kommune. Som led i styringsdialogen skal der indberettes en såkaldt dokumentationspakke elektronisk. Engparken har endnu ikke gjort dette, og derfor anbefales det, at der udstedes et pålæg herom. Det skal for god ordens skyld oplyses, at det elektroniske system alene har været tilgængeligt for Tilsynet og boligselskaberne siden ultimo oktober 2010. Visse af dagsordenspunkterne er obligatoriske (punkterne f - h) medens de øvrige punkter er forhold som efter det administrative tilsyns opfattelse er nødvendige. Kommunalbestyrelsen kan tilføje yderligere punkter til drøftelse, ud over administrationens forslag. Endelig indstiller administrationen, at den bemyndiges til, at kontakte Socialministeriet i fornødent omfang i processen med det videre samarbejde med Engparken. Her tænkes umiddelbart på at rette afklarende spørgsmål til ministeriet, men i yderste konsekvens også at indberette boligselskabet, såfremt Engparken - mod forventning - ikke følger de udstedte pålæg. Styringsdialogmødet vil blive afholdt allersenest primo januar 2011, og mødet skal udmunde i en aftale mellem Tilsynet og boligselskabet. Aftalen skal godkendes af Tilsynet og bl.a. offentliggøres på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:
  Lovgivningen vedrørende almene boliger, som freskriver at Kommunalbestyrelsen som Tilsyn skal påse den forsvarlige drift, godkende årsregnskaber samt udøve tilsynet gennem styringsdialog.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 24
  Strandparken, Dragør - godkendelse af årsregnskab 2009 og fastsættelse af dagsorden for styringsdialogmøde
  Sagsid.: 10/2198

  ANBEFALING:
  Sekretariatet anbefaler at årsregnskab 2009 for Strandparken godkendes som værende i overensstemmelse med loven. at det pålægges Strandparken at indberette dokumentationspakken elektronisk i overensstemmelse med reglerne. at dagsordenen for styringsdialogmødet fastsættes således: a. bygningernes tilstand b. beboersammensætningen c. administrationens effektivitet d. samarbejdet med Engparken – muligheder for effektivisering e. diverse.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-3 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Strandparken er et alment boligselskab, som skal have godkendt årsregnskabet af Kommunalbestyrelsen som tilsyn. Strandparken har rettidigt fremsendt årsregnskab 2009 med tilhørende revisionsprotokollat og spørgeskema. Der er også modtaget vedligeholdelsesplan, og denne bliver gennemgået administrativt og vil indgå som en del af styringsdialogmødet med boligselskabet. Såfremt vedligeholdelsesplanen ikke giver anledning til bemærkninger, vil den alene blive godkendt administrativt og vil ikke blive gjort til genstand for politisk behandling. Revisionsprotokollatet giver ikke anledning til bemærkninger ud over, at revisors anbefalinger vedrørende henlæggelser og budgetteringer skal følges. Fra regnskabet og revisionsprotokollatet skal fremhæves, at de 10 afdelinger har haft et samlet overskud i året på kr. 13.780.981. Alene 3 afdelinger har haft underskud. Afdeling 1 med kr. 134.759, afdeling 2 med kr. 189.982 og afdeling 6 med kr. 134.626. Underskuddet i afd.1 er opstået, fordi renter og afdrag på nye lån til renoveringsarbejder ikke var medtaget i budgettet. Dette underskud forventes – sammen med tidligere, mindre underskud - at blive afviklet inden for lovens tidsramme på 3 år. Underskuddet i afd. 2 skyldes, at afholdte udgifter til istandsættelse ved fraflytning samt tab på fraflyttede lejere ikke kunne dækkes af tidligere års henlæggelser. Revisionen anbefaler at dette reguleres. Underskuddet i afd. 6 skyldes, at udgifter til planlagt vedligeholdelse ikke kunne dækkes af tidligere henlæggelser, og at udgifterne til fællesvaskeriet oversteg budgettet betydeligt. Revisionen anbefaler, at der sker en regulering heraf. I spørgeskemaet er alene 3 spørgsmål besvaret med ”ja” med tilhørende noteforklaringer. Spm. 7 : Er der anvendt midler eller ydet lån fra dispositionsfonden? Der er ydet tilskud til afd. 2 med kr. 165.000. Spm. 12: administrerer selskabet afdelinger eller boligforetagender, som ikke er omfattet af Landsbyggefondens garantiordninger? Børneinstitution og ældrecenter, udlejet til Dragør Kommune Spm. 13: Er der afdelinger med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Underskudssaldi for afdelingerne vil blive afviklet budgetmæssigt over de tre følgende år. På foranstående baggrund anbefaler det administrative tilsyn, at Strandparkens årsregnskab 2009 godkendes som værende i overensstemmelse med lovens krav. For så vidt angår forslaget til dagsorden til styringsdialogmødet henvises til sagen vedrørende Engparken, hvor styringsdialogen og Dragør Kommunes tilrettelæggelse af denne er beskrevet. Kommunalbestyrelsen har mulighed for, som tilsyn, at tilføje punkter, som ønskes drøftet. Det administrative tilsyn har i forbindelse med regnskabsgennemgangen og gennemgangen af revisionsprotokollatet hæftet sig ved, at der modtages et ret stort administrationshonorar for Strandparkens udførelse af forretningsføreropgaven for Engparken. Det bør derfor drøftes, om det er muligt at effektivisere opgaven med tilsvarende reduktion i honoraret. Strandparken har p.t. ikke en ansat forretningsfører, men tidligere forretningsfører er midlertidig ansat på konsulentbasis. Det foreslås, at styringsdialogmødet afholdes ultimo januar/primo februar 2011, idet bemærkes at det samarbejde der i sag XX foreslås indledt med Engparken vil berøre Strandparken, da forretningsføreropgaven varetages der. Det er derfor vigtigt med en realistisk tidshorisont. Regnskab 2009 beror i sagen.

  LOVE/REGLER:
  lovgrundlaget vedrørende almene boliger

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 25
  Dragør Ældreboligselskab - godkendelse af årsregnskab 2009 og fastsættelse af dagsorden for styringsdialogmøde
  Sagsid.: 10/2201

  ANBEFALING:
  Sekretariatet anbefaler: 1. at årsregnskab 2009 godkendes som værende i overensstemmelse med lovens krav. 2. at dagsordenen for styringsdialogmødet fastsættes således: a. Bygningernes tilstand b. Beboersammensætning c. Administrationens effektivitet d. Evt.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB med den bemærkning, at det pålægges Dragør Ældreboligselskab at opfylde lovens krav om udarbejdelse og elektronisk indberetning af dokumentationspakke

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Ad 1-2 godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Ældreboligselskab er en almen boligorganisation og skal derfor have godkendt årsregnskaberne af Kommunalbestyrelsen som tilsyn. Årsregnskab 2009 er modtaget rettidigt sammen med revisionsprotokollatet. Det fremsendte materiale giver ikke anledning til bemærkninger. Årsregnskab 2009 anbefales godkendt som værende i overensstemmelse med lovens krav. Fra revisionsprotokollatet kan følgende fremhæves: Henlæggelserne til dispositionsfonden med kr. 8.248 medførte et indestående i dispositionsfonden på kr. 90.636. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 31. marts 2010 kr. 90.418. Med hensyn til styringsdialogen foreslås dagsordenen affattet som anført, med mulighed for at boligorganisationen og Kommunalbestyrelsen klan tilføje punkter, der ønskes drøftet. For så vidt angår styringsdialogen og styringsdialogmødet henvises til sagen om Engparken, for så vidt angår en beskrivelse af dette samt Dragør Kommunes tilrettelæggelse af styringsdialogen.

  LOVE/REGLER:
  Lovgrundlaget vedrørende almene ældreboliger

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 26
  Udbudsstrategi & Indkøbspolitik 2010-2013
  Sagsid.: 10/2179

  ANBEFALING:
  Sekretariatet anbefaler, at Udbudsstrategi & Indkøbspolitik 2010-2013 godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 09-12-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Lov om kommuners styrelse (Styrelsesloven) pålægger, at en kommunalbestyrelse inden udløbet af første funktionsperiode skal vedtage en udbudsstrategi for kommunen. Administrationen har gennemgået kommunens udbudsstrategi for 2006-2009 og revideret denne i forhold til Dragør Kommunes nuværende situation. I den forbindelse har administrationen vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt, at koble kommunens indkøbspolitik til udbudsstrategien, således at sammenhængen mellem disse dokumenter fremgår tydeligt. På denne baggrund er den nuværende udbudsstrategi og indkøbspolitik samlet i ét enkelt dokument. Endelig er afsnittet ”Sikring af krav om ordnede forhold i kontrakter med eksterne samarbejdspartnere” som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 23. september 2010 blevet indarbejdet i Udbudsstrategien.

  LOVE/REGLER:
  Styrelsesloven § 62 b

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2010 Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 27
  Redegørelse om udmelding af fremtidig skolestruktur
  Sagsid.: 10/2283

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Det blev bragt til afstemning, om redegørelsen kan tages til efterretning. For stemte 12 (A, C÷AL, F, O, V, Peter Læssøe (T)) Imod stemte 0 Undlod at stemme 2 (Asger Larsen (C), Birgitte Rinhart (T)) Vedtaget. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 30. november 2010 anmodet om, at få følgende punkt på dagsordenen for KB den 16. december 2010: ”C gruppen anmoder om, at kommunalbestyrelsen modtager en redegørelse på KB mødet om udmeldinger vedr. fremtidig skolestruktur givet på Vierdiget skole´s bestyrelsesøde den 29.11.2010. På mødet blev det oplyst at: Indskrivningen til skoleåret 2011/12 skal ske centralt til to skoler: St. Magleby og Nordstrandskolen. Der indføres SFO, som kommer ind under skolens ledelse, og Vierdiget Fritidshjem lukker pr. ¼ 2011. Der indføres fælles ledelse af skolerne (Vierdiget/St. Magleby og Dragør/Nordstrandsskolen) fra august 2011. Skolestrukturen besluttes på KB mødet i januar 2011 Det blev endvidere oplyst, at ovenstående oplysninger er fremkommet fra forvaltningen og at oplysningerne ikke er fortrolige. Der er aktuelt igangsat en høringsproces vedr. fremtidig skolestruktur. Høringssvarene er endnu ikke politisk behandlet, ligesom der ikke er truffet politisk beslutning om den fremtidige skolestruktur. Det er derfor med stor undren, at der til forældrene i Dragør kan meldes så klart ud vedr. fremtidig indskrivning og fælles ledelse. C gruppen er ikke bekendt med politiske beslutninger vedr. ændrede regler for indskrivning af skolebørn samt fælles ledelse, hvorfor C gruppen anmoder om en samlet redegørelse for; hvordan og hvorfor skoleledelserne er orienteret om ovenstående Om flertalsgruppen har vedtaget en skolestruktur der udmeldes uden forudgående politisk behandling. Hvorfor der over for forældrene igangsættes så tydelige politiske udmeldinger før end høringssvarene er behandlet”.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

  Bilag

 • 28
  Håndtering af forespørgsler fra politikere til forvaltningen
  Sagsid.: 10/2282

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 16-12-2010
  Sagen sendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget. Godkendt. Pernille Lundqvist (L) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 5. december 2010 anmodet om at få følgende forslag på dagsordenen for KB den 16. december 2010: Forslag fra C gruppen C gruppen stiller forslag om, at alle skriftlige svar fra forvaltningen vedr. forespørgsler fra kommunalpolitikere distribueres til hele kommunalbestyrelsen. Motivation for forslaget Ved budgetforhandlingerne i 2010 blev der stillet en lang række spørgsmål på tværs af partierne. Svarene på de konkret spørgsmål blev tilsendt spørgeren. Det vil sige, at alle andre partier ikke fik samme relevante viden om temaer som der blev stillet spørgsmål til. Ved budgetforhandlinger, såvel som hen over året, stilles der fra de politiske grupper en række spørgsmål til belysning af konkrete sager, potentielle sager, samt almene politiske overvejelser. Spørgsmål som kræver, at forvaltningen anvender embedsmandsressourcer i form af skriftlige svar. C gruppen finder, at det vil være hensigtsmæssigt at have størst mulig åbenhed om, hvilke spørgsmål og svar der stilles. Det er C gruppens ønske, at alle partier er lige opdateret på faktuel viden om konkrete sager. Dette vil kunne løses ved, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer får tilsendt spørgsmål og svar, såfremt der af forvaltningen udarbejdes et skriftlig svar/notat på et konkret spørgsmål.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 16. december 2010

 • 29
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  ANBEFALING:
  Kristine Bak spurgte – i relation til dagsordenens punkt 3 – hvorfor der er færre ældre, der får bragt mad ud fra køkkenet på Enggården end tidligere. Annette Rahbek (V) oplyste, at man har drøftet spørgsmålet i Social, Børn og Kulturudvalget, og at der umiddelbart ikke er andre forklaringer, end at den ældre del af befolkningen i Dragør klarer sig bedre på egen hånd end tidligere, og at færre derfor har behov for denne form for madudbringning. Der er ikke kommet klager over madens kvalitet. Kristine Bak spurgte, om Kommunalbestyrelsen vil afholde et borgermøde om skolestrukturen. Borgmester Allan Holst (A) tog positivt imod forslaget. Pia Osbæck spurgte til, hvorledes skolernes kvalitetsrapport vil blive offentliggjort. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at distributionen vil ske, som den plejer, dvs. at rapporten vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Skolebestyrelserne orienteres også om rapporten, sådan at videreformidlingen kan ske decentralt på de enkelte skoler.