Skip navigationen

Referat

Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Uffe Jakobsen spurgte til et opdateret afstemningsbilag. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at den seneste udgave var i trykken og ville blive omdelt til alle tilhørere inden afstemningen. Tanja Bilsteen, forælder til et barn i Rødtjørnens Institutioner, oplyste, at der var lavet en underskriftsindsamling, og at ca. 400 borgere havde valgt at skrive under på, at Rødtjørnens Institutioner bør bevares. Borgmester Allan Holst (A) tog imod samlingen med underskrifter og anerkendte det store engagement fra forældreside og interessen for institutionerne i Dragør. Bent Larsen spurgte til reglerne om forhøjelse af hjemmekomposteringsafgiften. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at sagen vil blive drøftet nærmere i Teknik- og Miljøudvalget. Dette bekræftede formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Pernille Lundqvist (T).

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Endelig godkendelse af Beskæftigelsesplan 2011
  Sagsid.: 10/1761

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at Beskæftigelsesplanen for 2011 godkendes.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 30-09-2010
  Anbefales over for KB. Birgittte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-10-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Jobcenter Tårnby skal årligt udarbejde beskæftigelsesplan med mål for beskæftigelsesindsatsen for Dragør og Tårnby Kommuner. Jobcenter Tårnby varetager alle opgaver, som omhandler beskæftigelse i forhold til forsikrede ledige, starthjælps-, integrationshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, revalidender samt andre personer med nedsat arbejdsevne, modtagere af ledighedsydelse, borgere i fleks- og skånejob, sygedagpengemodtagere samt beskæftigelsesrettede opgaver i forbindelse med integrationen af flygtninge og indvandrere.Formålet med beskæftigelsesindsatsen er at støtte borgere fra Dragør og Tårnby Kommuner i at få eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet samt at sikre, at virksomhederne får den ønskede arbejdskraft. Beskæftigelsesplanen indeholder mål på 3 niveauer: · Mål udsendt af Beskæftigelsesministeriet. · Mål udsendt af Beskæftigelsesregionen. · Lokale mål formuleret af Det Lokale Beskæftigelsesråd samt Jobcenter Tårnby. Planen skal endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen inden den 15. oktober 2010, hvorefter den senest med udgangen af oktober 2010 fremsendes til beskæftigelsesregionen. Det Lokale Beskæftigelsesråd tog planen til efterretning den 9. september 2010. FTF/LO har fremlagt en udtalelse, som er vedlagt som bilag til Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Beskæftigelsesregionens vurdering af beskæftigelsesplanen er ligeledes vedlagt.

  LOVE/REGLER:
  Kravene til beskæftigelsesplanen er beskrevet i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1157 af 4. oktober 2007 om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsespolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 30. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2010

  Bilag

 • 4
  2. behandling af Budget 2011 - 2014
  Sagsid.: 10/851

  ANBEFALING:
  Forvaltningens og gruppernes ændringsforslag fremgår af afstemningsbilaget. Budgetforlig mellem A, F, O, T, V fremgår ligeledes af afstemningsbilaget. Økonomiafdelingen anbefaler at Økonomi- og Planudvalget oversender budgetforslaget 2011 og overslagsårene 2012-2014 til Kommunalbestyrelsens 2. behandling. at udskrivningsprocenten fastsættes til uændret 24,8 og at der vælges statsgaranti som budgetteringmetode for skat, tilskud og udligning at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,64 grundskyldspromillen fastsættes til uændret 25,7 at dækningsafgiften på forretningsejendom, dækningsafgiften af forskelsværdien for offentlige ejendomme og dækningsafgifen af grundværdier af offentlig ejendomme fastsættes til henholdsvis 10, 8,75 og 12,85 promille (alle uændret) at taksterne (eksklusive vand - og spildevand) godkendes, jf. bilag 3 at Forvaltningen bemyndiges til at foretage tekniske tilretninger til Budgetforslaget.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 05-10-2010
  Ad 1-7, jf. afstemningsbilag 8. Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 14-10-2010
  Ad 1-7 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Budgetforslaget I budgetforslaget til 2. behandling i Økonomi- og planudvalget, jf. bilag 1, er indarbejdet tekniske korrektioner. Som følge af kommunens økonomiske situation har økonomiafdelingen indstillet til Økonomi- og Planudvalget, at budgettet 2011 - 2014 ikke automatisk fremskrives på alle arter. Derudover er de nye tekniske korrektioner, der blev fremlagt til 1. behandlingen indarbejdet i budgettet 2011-2014. I det administrative udarbejdede budgetforslag, hvori der endnu ikke er indarbejdet politiske ændringsforslag, vil der være et kasseforbrug på 26,2 mio.kr. Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 2014 Skattefinansierede område samlede indtægter -661,1 -678,5 -678,1 -727,6 -743,6 Samlede driftsudgifter 650,1 662,6 656,7 653,9 655,2 Driftsresulatat -11,0 -15,9 -21,4 -73,7 -88,4 Anlæg 96,8 22,6 21,5 20,2 20,2 Pris- og lønreserver vedr. drift og anlæg 14,1 29,1 44,6 Renter og afdrag 13,8 18,4 19,1 20,5 40,5 Det skattefinansierede område i alt 99,6 25,1 33,3 -3,9 16,9 Det bruger finansierede område 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Det skatte og brugerfinansierede område i alt 101,8 25,1 33,3 -3,9 16,9 Låneoptagelse -25,8 -25,8 -25,8 -25,8 -20,0 Finansforskydninger -58,6 20,6 20,0 20,0 20,0 Ændring i likvide aktiver 17,4 19,9 27,5 -9,7 16,9 Ikke udmøntede besparelser i eksisterende budget 10,9 15,5 20,1 20,1 Ny opgørelse ændring i likvide aktiver 17,4 30,8 43,0 10,4 37,0 Tekniske ændringer 1. behandling 4,6 0,5 0,5 0,5 Ny opgørelse ændring i likvide aktiver 17,4 26,2 43,5 10,9 37,5 Serviceudgifter i budgetforslag 2011 I basisbudget 2011 for Dragør Kommune kan serviceudgifterne opgøres til 584,8 mio. kr. Allerede på baggrund af basisbudgettet vil Dragør Kommune således uden problemer kunne overholde den aftalte servicevækstrammen i 2011. Hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen, det vil sige, hvis de budgetterede serviceudgifter for 2010 i hele landet overstiger de aftalte serviceudgifter, effektueres en kollektiv sanktion. Sanktionen består i, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne overholder servicerammen. Hvis kommunerne under ét ikke overholder rammen mister Dragør Kommune 6,4 mio.kr Finansiering I budgetforslaget er der indarbejdet uændrede skatter i forhold til 2010. Det medf´ører følgende skattesatser i budgetforslaget: udskrivningsprocenten er 24,8 grundskyldspromillen er 25,7 dækningsafgiften på forretningsejendomme er 10,00 promille dækningsafgiften på offentlig ejendoms grundværdi er 12,85 promille dækningsafgiften på offentlig ejendoms forskelsværdi er 8,75 promille I budgetforslaget er der indarbejdet, at Dragør Kommune vælger statsgaranti i forhold til skattegrundlag, tilskud og udligning. jf. bilag 2. Det forventes, at selvbudgettering vil give et merprovenu på 2 mio. kr. Muligheden for en beskeden gevinst ved at vælge selvbudgettering må dog betragtes som værende for usikkert. Kirkeskat Det anbefales, at kirkeskatteprocenten for 2010 fastsættes til 0,64 procent, som er uændret i forhold til 2010. Forskudsbeløb af kirkeskat -12.935.090 Fællesfonden 100.000 Efterregulering tidl. år 588.500 Landskirkeskat 3.141.000 Lokale kirkekasser 9.148.540 Underskud overført til status 42.950 Tekniske ændringer Forvaltningen beder om en bemyndigelse til at foretage tekniske ændringer i det budget, der vedtages ved 2. behandlingen. En teknisk ændring kan f.eks. være en korrekt indarbejdelse af pris- og lønvirkning af de politiske ændringsforslag til budgetforslaget. Høringssvarene eftersendes

  LOVE/REGLER:
  jf. § 37 og 38 i lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003 om kommunernes styrelse udarbejder Økonomi- og Planudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Det vedtagne budget bliver sendt til Tilsynsrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt BDO, Kommunernes Revision.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 5. oktober 2010 Kommunalbestyrelsen den 14. oktober 2010

  Bilag

 • 5
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Pia Osbæck spurgte Pernille Lundqvist (T), om Liste T fortsat ønsker, at der er 4 skoler i Dragør Kommune. Pernille Lundqvist (T) svarede, at det fortsat er Liste T´s udgangspunkt, at der er 4 skoler i Dragør Kommune, men at man naturligvis vil afvente høringssvarene om emnet. Liste T ønsker først og fremmest, at vi får de bedst mulige skoler i Dragør Kommune, og så vil det videre arbejde vise, hvordan vi fremadrettet bedst kan sikre dette. Uffe Jakobsen spurgte til, hvordan forligsgruppen ser på Dragørs fremtid, når der med det nuværende budget fortsat ser ud til at være underskud i overslagsårene. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at vi også i de kommende år har store udfordringer foran os, men at det alle er udfordringer, der kan løses. Pia Osbæck spurgte til hvilke anlægsprojekter, der er stillet i bero med det nuværende budget. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at der er forskellige anlægsarbejder, f.eks. renovering af Kongevejen og cykelsti på Stationsvej, der er stillet i bero. Der foretages således i øjeblikket kun de helt nødvendige anlægsarbejder. Rene Bojsen, fællesleder for Hartkorn og Nordstrandens Fritidshjem, spurgte, om der med budgettet er truffet beslutning om, at vi skal indføre SFO-ordning i Dragør. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at der skal indføres SFO-ordning i Dragør Kommune, men at der skal bruges mere tid på at arbejde med selve implementeringen. Rene Bojsen, fællesleder for Hartkorn og Nordstrandens Fritidshjem, spurgte, om man havde gjort sig nogen tanker om, hvor vanskeligt det kunne blive at få et samarbejde til at fungere mellem skolelærere og pædagoger, når alle nu ved, at de to personalegrupper ikke har haft tradition for at kunne samarbejde, og når alle – både pædagoger og lærere – går en usikker fremtid i møde. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at man naturligvis vil lytte til alle input undervejs, når den fremtidige struktur skal tilrettelægges. Kristine Bak, formand for Liste T, spurgte til beslutningen om at samle Klub Dragør i en fysisk enhed. Annette Rahbek (V) oplyste, at det er hensigten med budgetvedtagelsen, at Klub Dragør fremover skal samles i en fysisk enhed, men at man fra politisk side ikke på forhånd vil diktere, hvilken bygning dette skal være. Forligspartierne imødeser et udspil fra klubbens egen side. Uffe Jakobsen bemærkede, at der tidligere har været mange flere elever på St. Magleby Skole (omkring 1200 elever), og at eleverne til trods herfor har kunnet lære at læse og skrive. Pia Osbæck spurgte til, hvorfor der ikke er afsat specifikke beløb på de vedtagne omstruktureringer vedrørende SFO og institutionerne på 0-6 års området. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at der nu er truffet beslutning om at spare 1,5 mio. kr. gennem diverse omstruktureringer, og at man efterfølgende må tage stilling til, hvorledes disse omstruktureringer bedst kan ske.