Skip navigationen

Referat

Torsdag den 23. september 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Helle Barth (V), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Afbud fra Pernille Lundqvist Suppleant Rita Smedegaard deltog istedet
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Dennis, tillidsmand for Sølyst, spurgte, om genopretningsplanens forslag på daginstitutionsområdet bliver en realitet, og om Kommunalbestyrelsen kender forskellen mellem SFO og fritidshjem. Borgmesteren svarede, at genopretningsplanen er udgangspunkt for Kommunalbestyrelsens drøftelser, men at der endnu ikke er vedtaget noget budget. Kommunalbestyrelsen kender godt forskellen mellem SFO og fritidshjem. Borgmesteren mener, at forskellen navnlig er af strukturel karakter, og at der kan være samme pædagogiske kvalitet i begge tilbud. Anne Karin, medarbejder i Høgevænget, spurgte til en slutdato for ansættelsesstoppet. Borgmesteren svarede, at ansættelsesstoppet indtil videre varer året ud, sådan som situationen er nu. Budgetforhandlingerne er dog endnu ikke er afsluttet, så derfor kan der ikke udstedes garantier for virkningen i 2011. Jan, BUPL, Hovedstaden, spurgte, hvad Kommunalbestyrelsen gør for at tage vare på medarbejderne i denne vanskelige periode som følge af ansættelsesstoppet. Borgmesteren svarede, at han naturligvis har stor forståelse for den vanskelige situation, og på hele Kommunalbestyrelsens vegne kvitterede han for medarbejdernes engagement og samlede indsats, der hjælper os med at bringe økonomien på fode igen. Kommunalbestyrelsen ved, at lederne på området, både decentralt i de enkelte institutioner og centralt på forvaltningen, gør alt, hvad der står i deres magt, for at støtte medarbejderne bedst muligt i denne periode. Gry, forælder til børn på Sølyst, spurgte, om der ligger detaljerede beregninger til grund for genopretningsplanen. Borgmesteren svarede, at der naturligvis er foretaget en del beregninger, og at der foreligger omfattende dokumentation på mange af de beskrevne områder. En del af genopretningsplanens forslag er dog fremsat som muligheder, der kan arbejdes videre med, og er der interesse for et forslag, åbnes der op for den videre bearbejdning. Der er således tale om en løbende proces, hvor der fremkommer nye forslag, fremsættes spørgsmål og foretages supplerende analyser og beregninger. Kamilla, mor til barn på Skolen ved Vierdiget, spurgte ind til den fremtidige struktur på skoleområdet, set i lyset af Kommunalbestyrelsens hidtidige udmeldinger og genopretningsplanens forslag. Borgmesteren oplyste, at der før sommerferien er truffet en principbeslutning om den fremtidige skolestruktur i Dragør Kommune. Sideløbende hermed arbejdes der med budgettet, og i denne forbindelse har direktionen udarbejdet en genopretningsplan, hvori skolevæsenet også omtales, men at der endnu ikke er truffet en beslutning. Katrine, arbejdsmiljømedarbejder i BUPL, spurgte ind til, om Kommunalbestyrelsen har gjort sig tanker om, hvilke bygningsændringer, som bliver nødvendige som følge af de foreslåede strukturændringer. Borgmesteren svarede, at bygningsændringer, der måtte blive nødvendige som følge af strukturændringer, naturligvis vil blive foretaget i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området. Ved større omstruktureringer og bygningsændringer vil der blive foretaget supplerende analyser og beregninger, sådan at vi sikrer os, at alle regler overholdes. Michael Sejersen, forælder til barn på Sølyst, spurgte, om ønsket om at ændre strukturen fra fritidshjem til SFO´ere alene er begrundet i økonomiske hensyn, og om det således vil få betydning for strukturen fremadrettet, hvis lovgivningen ændres, sådan at der også indføres et loft for forældrebetalingen på SFO-området. Borgmesteren svarede, at det endnu ikke er besluttet at omdanne kommunens fritidshjem til SFO´ere, men at overvejelserne omkring en sådan strukturændring ikke er økonomisk betinget. Der er mange gode grunde til at overveje en ny struktur, herunder en forøget samarbejde mellem skole og fritidstilbud, herunder muligheden for at skabe en bedre sammenhæng mellem disse forskellige tilbud. Tanja, forælder til barn i en af Rødtjørnens institutioner, spurgte, om der er truffet en endelig beslutning omkring Rødtjørnens institutioner. Borgmesteren svarede, at det er der ikke. Ane Rasmussen, forælder til et barn i en af Rødtjørnens institutioner, spurgte, om Kommunalbestyrelsen er opmærksom på den fleksibilitet og synergi, der er mellem Rødtjørnens institutioner, og som gør det muligt at få dagligdagen og vagtskemaerne til at hænge sammen trods ferie og sygdom blandt medarbejderne. Borgmesteren svarede, at denne oplysning vil Kommunalbestyrelsen naturligvis lade indgå under de videre budgetforhandlinger. Alice, forælder til et barn i Sølyst Børnehave, spurgte, om Kommunalbestyrelsen har en nærmere plan for økonomiske undersøgelser omkring den nærmere implementering af strukturforslag, sådan at der er sikkerhed for, at forslagene af undersøgt og analyseret af fagligt kompetente personer. Borgmesteren svarede, at Kommunalbestyrelsen naturligvis vil sikre sig, at der foretages de fornødne undersøgelser af pædagogisk, økonomisk og bygningsmæssig karakter, førend eventuelle strukturændringer implementeres. Kamilla, forælder til barn på Skolen ved Vierdiget, spurgte indtil, om der er foretaget nærmere beregninger af, hvad de gældende støjzoner stiller af krav til lydisolering i barakker, og om der er foretaget en nærmere risikovurdering i forbindelse med overvejelserne om salg af Skolen ved Vierdiget. Borgmesteren svarede, at der højst kan blive tale om at opsætte pavilloner, og at der – hvis dette skulle blive aktuelt - vil blive taget forholdsregler som følge af støjzoneregulativet. Det er netop besluttet at sætte Skolen ved Vierdiget i udbud for at afprøve markedet. Annette, forælder til børn på Dragør og Vierdigets Skoler, spurgte, om Kommunalbestyrelsen er opmærksom på at medregne udgifter til sygedagpenge samt ekstraomkostninger i forbindelse med nyansættelser, da der må påregnes sådan øgede udgifter som følge af de påtænkte omstruktureringer. Borgmesteren svarede, at oplysninger herom endnu ikke er præsenteret i de foreløbige økonomiske beregninger. Det er vigtigt for alle, at processen om ændring af skolestrukturen afklares hurtigst muligt både af hensyn til elever, forældre og medarbejdere. Gry, forælder til børn på Sølyst, spurgte ind til forslaget om lukning af Skolen ved Vierdiget, og om der er taget højde for, at de elever, der i første omgang flyttes fra Vierdiget til Dragør Skole, kan risikere et ekstra skift, hvis Dragør Skole senere lukkes. Borgmesteren svarede, at spørgsmålet om skolestrukturen endnu ikke er endelig afklaret. Chris, elev på Skolen ved Vierdiget, spurgte, hvorfor der er fremsat forslag om, at klasserne deles op, og at eleverne skal fordeles ud i forskellige klasser. Borgmesteren svarede, at det er der fremsat forslag om, fordi skolestrukturen i Dragør Kommune er til debat. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt taget stilling til, hvorledes strukturændringerne skal ske, og der er stadig mange overvejelser omkring disse spørgsmål. Marianne, forælder til barn på Dragør Skole, spurgte, om Kommunalbestyrelsen har overvejet, hvem der kunne tænkes at købe de nye boliger, hvis Skolen ved Vierdiget sælges, og der opføres nye boliger i dette område, og om den foreslåede skolestruktur tager højde for en sådan mulig tilflytning. Borgmesteren svarede, at der i de seneste år har været en positiv tilvækst i Dragør Kommune, og at han naturligvis glæder sig over denne tilflytning af nye borgere. Der vil ved den nye skolestruktur og fastlæggelse af klassekvotienten blive taget højde for en mulig tilvækst. Verner, forælder til barn på Dragør Skole, spurgte, om Kommunalbestyrelsen er bevidst om, at der vil være tale om en serviceforringelse, hvis Dragør Skole lukker. Borgmesteren svarede, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger, der har virkning for fremtiden. Ved denne beslutning vil man naturligvis vil sikre sig, at de nødvendige hensyn tages i overgangsperioden, og at vi også fremover har en god kvalitet i vores skolevæsen. Troels, forælder til barn på Dragør Skole, spurgte, om Kommunalbestyrelsen har en særlig holdning til, hvad der er god kvalitet i skolevæsenet. Borgmesteren svarede, at der i hvert fald er en generel holdning til, at vi fremover skal arbejde mere med inklusion i vores skoler, sådan at vi kan rumme flest mulige elever på vores egne skoler. Morten Dreyer (O) bemærkede, at det – som en følge af de udfordringer vi har med hensyn til budgetlægningen – er helt nødvendigt at arbejde med skolestrukturen, hvis vi vil bevare den gode kvalitet i vores skoler. Sanne, forælder til elev på Dragør Skole, spurgte, om der kan udstedes en garanti for, at klassekvotienten ikke kommer til at overstige 30, og at der ikke bliver tale om at splitte klasserne og fordele eleverne mellem de resterende klasser. Borgmesteren svarede, at der efter lovgivningen maksimalt må være 28 elever i hver klasse, og at dette naturligvis vil blive overholdt. Der er endnu ikke er udarbejdet specifikke beregninger af klassekvotienterne, og der skal – som tidligere nævnt – tages højde for mulige tilflyttere ved den nærmere fastlæggelse af klassekvotienten på de enkelte skoler. Helene, forælder til barn på Dragør Skole og Sølyst Fritidshjem, spurgte, om det kunne være en mulighed at sammelægge Dragør og Tårnby Kommuner. Borgmesteren svarede, at Dragør – efter hans opfattelse – sagtens kan fungere godt som en selvstændig kommune, men at det er væsentligt, at vi nu sørger for at få vores struktur indrettet, sådan at vi sikrer den faglige og økonomiske bæredygtighed på længere sigt. Thomas Møller, forælder til elev på Skolen ved Vierdiget, spurgte, om kommende tilflytninger, herunder den geografiske afstand til de enkelte skoler, er indtænkt i den foreslåede skolestruktur. Borgmesteren svarede, at de geografiske hensyn naturligvis spiller ind ved overvejelser omkring skolestrukturen, men at der generelt er tale om små afstande i Dragør Kommune.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  1. behandling af Budget 2011 - 2014
  Sagsid.: 10/851

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at Økonomi- og Planudvalget fremsender det foreliggende budgetforslag, jf. bilag 1 til Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Økonomiafdelingen anbefaler at nye tekniske korrektioner indarbejdes i budgetforslaget 2011 - 2014, samt at tilskuddet til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder indarbejdes i budgetforslaget 2011.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Oversendes til Kommunalbestyrelsens 1. behandling Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  De tekniske korrektioner indarbejdes. Budgettet oversendes herefter til 2. behandlingen.

  SAGSFREMSTILLING:
  I henhold til budgetproceduren skal Økonomi- og Planudvalget 1. behandle budgetforslaget 2011 - 2014 den 15. september 2010. Drift Budgetforslaget for 2011 samt overslagsårene 2012 - 2014 tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2010. Dertil kommer tekniske korrektioner. Ved tekniske korrektioner forstås ændringer til budgetforslaget, som følge af lovændringer, pris- og lønreguleringer samt mængdeændringer. Anlæg Anlægsniveauet i budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet for 2010. Anlægsniveauet for 2011 som vedtaget i budget 2010 er således indarbejdet. Øvrige budgetforudsætninger I budgetforslaget forudsættes det, at Dragør Kommune vælger statsgaranti for skatter, tilskud og udligning. Der tages stilling til valg af budgetteringsmetode i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. I budgetforslaget er indarbejdet uændrede skattesatser for perioden 2011 til 2014 i forhold til 2010. Procedure m.m. Budgetforslaget vil blive sendt i høring efter Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling. Høringssvar skal være modtaget i Forvaltningen inden 29. september 2010 som også er sidste frist for Kommunalbestyrelsens medlemmer at indsende ændringsforslag til budgetforslaget, hvis forslaget kræver administrationens beregning.

  LOVE/REGLER:
  J.f. styrelsenlovens § 37 og 38 udarbejder Økonomi- og Planudvalget forslag til budget til Kommunalbestyrelsen. Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 15.september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010.

  Bilag

 • 4
  Revisionsberetning vedrørende regnskab 2009
  Sagsid.: 10/1672

  ANBEFALING:
  Økonomiafdelingen indstiller, at revisionsberetning nr. 7 vedr. årsregnskabet 2009 fra BDO Kommunernes Revision godkendes og regnskabet for 2009 hermed endelig godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Anbefales over for KB ØPU gives i november en tilbagemelding vedrørende status for arbejdet med afsnit 10.3, 10.4 og 10.5 Punkt 10.2 behandles fortsat i SBKU Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Beretning nr. 7 vedrører regnskabet for 2009. Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 27. maj 2010 regnskabet 2009 til revisionen. Formålet med beretningen er at give Kommunalbestyrelsen en orientering om de aflagte revisionsbesøg. Det fremgår af konklusionen på Revisionspåtegningen side 161, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009, samt at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2009 er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser. Revisionen har givet anledning til bemærkninger i henhold til afsnit 10. 10.1 Økonomivurdering Revisionen henstiller, at den økonomiske udvikling følges tæt og arbejdet med genopretningsplanen fortsættes. Økonomiafdelingen vil fortsat følges tæt op på den økonomiske udvikling og der arbejdes videre med genopretningsplanen. 10.2 Social sagsrevision Samtlige de beskrevne sagområder varetages i Tårnby Kommune, som led i det forpligtende samarbejde. Siden samarbejdet blev indledt har der været generelle fejl i sagsbehandlingen, som har betydet, at borgerne ikke har modtaget den behandling de har krav på i henhold til lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Fejlene har desuden betydet, at Dragør Kommune har mistet statsrefusioner. Der føres løbende tilsyn med jobcentret og de andre afdelinger der varetager opgaverne for Dragør Kommune. Der udtages hver måned sager til kontrol, men revisionen kan desværre konstatere, at sagsbehandlingen fortsat er behæftet med mange fejl. Samtlige fejl indberettes til Tårnby Kommune med henblik på berigtigelse og forbedring af den fremadrettede sagsbehandling. Tårnby Kommune har udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser på beskæftigelsesområdet. Disse beskrivelser er sendt til godkendelse hos kommunens revisionsfirma, BDO Kommunernes Revision. Dragør Kommune er løbende i dialog med Tårnby Kommune med henblik på at få optimeret indsatsen på områderne. Der afholdes således månedlige dialogmøder med Jobcenter Tårnby, hvor udviklingen følges og kommende indsatser drøftes. Dragør Kommune har blandt andet foreslået jobcentret: - At jobcentret sikrer faglig sparring og generel kompetenceudvikling af medarbejderne. - At arbejdsgange og rutiner indrettes, så lovens krav om rettidighed og opfølgningsplaner altid overholdes. - At der indføres teamorganisering og arbejdes med arbejdsgangsprocesser og LEAN. - At opgavetyper og arbejdsgange beskrives og opgaver uddelegeres, så der skabes en sikker drift med kontinuitet og løbende opfølgning i sagsbehandlingen. - At betalingsaftalen mellem Tårnby og Dragør Kommuner gøres afhængig af de opnåede resultater og opfyldelsesgrad (resultatstyring). Jobcentret har imidlertid ikke ønsket at involvere Dragør Kommune ved beslutninger om den interne arbejdstilrettelæggelse, herunder beslutninger om organisering, arbejdsgange, procedurer og instrukser, ligesom man har afvist at indføre resultatstyring. Tårnby Kommune har i stedet besluttet at gøre jobcentret til en selvstændig forvaltning med eget politisk udvalg for på den måde at kunne sikre optimal fokus på området. Den administrative del af organisationen blev omlagt den 1. august 2009, og det politiske udvalg for beskæftigelsesområdet blev nedsat den 1. januar 2010. Omlægningen har endnu ikke vist en positiv effekt. Dragør Kommune har forsøgt at etablere et samarbejde mellem Dragørs og Tårnbys revisions-firmaer med henblik på at sikre en bedre kvalitet i sagsbehandlingen og opfølgning på de udøvede ledelsestilsyn, men et sådant samarbejdsforum er blevet afvist af Tårnby Kommune. Udover ovennævnte dialogmøder mellem fagforvaltningerne i Tårnby og Dragør Kommuner har der i 2010 været afholdt møder mellem de to kommuners kommunaldirektører om sagen. Dragør Kommune har principielt ansvaret for kvaliteten af sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet, selvom opgaven er uddelegeret til en anden kommune. Som det fremgår af ovenstående, kan Dragør Kommune imidlertid kun via dialog forsøge at påvirke kvaliteten af sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet og ad denne vej forsøge at få optimeret den social-faglige indsats. 10.3 Afstemning af løn Revisionen henstiller at afstemningen mellem lønsystemet, bogføring og indberetning til skat 2007 og 2008 foretages. Afstemningen for 2007 og 2008 kan umiddelbart ikke lade sig gøre, da der er sket en sammenblanding af se.numre i årene. Økonomiafdelingen har udarbejdet en afstemning for regnskabsåret 2009 og vil fremkomme med en saldoafskrivning for årene 2007 og 2008 for de beløb, der ikke kan placeres. 10.4 Afstemning af pensionssystemet. Revisionen henstiller, at udbetalingssystemet afstemmes således at korrektheden af de i årsregnskabet overførte driftsudgifter sikres. Herved kan det tilsvarende dokumenteres, at kommunen overholder sin oplysningsforpligtigelse over for SKAT. Økonomiafdelingen vil foretage afstemningen af pensionssystemet for 2008 og 2009. 10.5 Revisionen henstiller, at der fastlægges en tidsplan til sikring af de resterende 13 konti afstemmes. Økonomiafdelingen vil sikre, at de sidste 13 konti afstemmes inden udgangen af regnskabsåret 2010. Revisionen henstiller endvidere, at der implementeres en forretningsgang, der sikrer afstemning af alle statuskonti forinden regnskabet overgives til revisionen. Økonomiafdelingen får iværksat en forretningsgang der sikrer dette.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Regnskabet og årsberetningen vil efter Kommunalbestyrelsens behandling blive fremlagt til gennemsyn på bibliotekerne og i Borgerservice. Regnskabet og årsberetningen vil desuden blive tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Regnskabet sendes til Statsforvaltningen (tilsyn) samt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 5
  Forslag til Affaldsplan 2010-2013
  Sagsid.: 10/795

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til Affaldsplan 2010-2013 med bilag endeligt godkendes.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 08.06.10, at affaldsplanen sendes i offentlig høring. Affaldsplanen har nu været i offentlig høring frem til den 18. august 2010. I høringsperioden er der ikke kommet høringssvar. Affaldsplanen består af Hovedplanen, hvor initiativerne er beskrevet, og bilagsdelen, der indeholder status og prognose for affaldsområdet. Det centrale tiltag i forslag til Affaldsplan er at udnytte affaldets ressourcer bedre ved at styrke affaldssorteringen. Dette søges opnået ved gennemførelse af initiativer inden for fire fokusområder: · viden og information – oplysnings- og informationskampagner rettet mod borgere og virksomheder – herunder udarbejdelse af et affaldsleksikon · sortering skal være nem – optimering af praktiske arbejdsgange og materiel samt styrke affaldssortering ved kilden · styringsværktøjer – monitere borgernes tilfredshed, styrke dialogen med nystartede virksomheder og virksomheder med stor affaldsproduktion – herunder plastaffald – samt forøge det direkte genbrug · farligt affald – styrke indsamlingen af PCB-holdigt affald fra byggebranchen samt målrette informationsmateriale om sortering af farligt affald i etageejendomme Affaldsplan 2010-2013 indledes med et afsnit, der gør status over Dragør Kommunes overordnede mål for minimering af affaldsmængderne samt mål for genanvendelsen af affald. Herudover beskrives regeringens affaldsstrategi og EU´s affaldspolitik. Dragør Kommunes overordnede målsætning for affaldsmængder er: · Genanvendelsen skal øges til mindst 65 % · Forbrænding må højst udgøre 32 % · Deponering må højst udgøre 3 % Dragør Kommunes overordnede målsætning for genanvendelse inden for de enkelte kilder er: · Husholdninger: 50 % · Erhverv: 65 % · Bygge og anlæg: 90 % Planen indeholder herefter et katalog over initiativer inden for de fire fokusområder: viden og information, sortering skal være nem, styringsværktøjer samt farligt affald. Formålet med opdelingen er, at interessenter lettere kan finde de initiativer, der netop gælder for dem. Sidst i affaldsplanen findes en tidsplan for gennemførelsen af initiativerne i løbet af perioden 2010-2013. Det vurderes, at planforslaget kan gennemføres uden væsentlige konsekvenser for renovationsgebyret. Brugertilfredsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført i april-maj 2009, omfattede telefoninterview med 100 borgere i kommunen. Respondenterne i undersøgelsen bor overvejende i villa eller rækkehus og er overvejende 60 år eller derover. Generelt er borgerne meget tilfredse med affaldshåndteringen i Dragør Kommune med en gennemsnitlig vurdering af affaldsområdet med karakter på 6,1 på en skala fra 1 til 7. En stor del af borgerne efterlyser dog mere information bl.a. omkring sortering. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering (Lov nr. 316 af 5.5.2004), er der gennemført en screening af affaldsplanens miljøpåvirkning. Det er vurderet at gennemførsel af affaldsplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger og at der derfor ikke skal gennemføres miljøvurdering af planen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 6
  Vandsamarbejde Sjælland A/S - nye vedtægter og ny ejeraftale
  Sagsid.: 10/1264

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler: 1. at den nye ejeraftale for Vandsamarbejde Sjælland A/S godkendes. 2. at de nye vedtægter kan vedtages endeligt ved en skrivebordsgeneralforsamling.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2010
  Ad. 1-2 Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Ad 1 og Ad 2 Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Vandsamarbejde Sjælland A/S har fremsendt forslag til ny ejeraftale og vedtægt for selskabet og selskabet anmoder Kommunalbestyrelsen om at godkende ejeraftalen og vedtægterne. Udkast til nye vedtægter for Vandsamarbejde Sjælland A/S og ny ejeraftale blev behandlet og tiltrådt på aktionærmødet og generalforsamlingen den 27. april 2010 på betingelse af godkendelse i de enkelte kommuner. Forslagene til ændringerne af vedtægterne og ejeraftalen udspringer af ikrafttræden af den nye selskabslov, der giver anledning til forskellige konsekvensrettelser. Efter den nye selskabslov er det præciseret, at ejeraftaler ikke er bindende for selskabet og generalforsamlingen. Ejeraftalen er dog stadig bindende parterne imellem. Det foreslås som følge heraf, at flytte visse bestemmelser fra ejeraftalen over i vedtægterne. Endvidere er der lavet en række ændringer af redaktionel karakter samt indarbejdet en forenklet beslutningsproces i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen. Hvis alle ejerkommuner kan godkende de nye vedtægter, skal vedtægterne formelt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling. Såfremt der ikke er ændringsforslag til vedtægterne, kan generalforsamlingen afholdes ved en såkaldt "skrivebordsgeneralforsamling". Ved en skrivebordsgeneralforsamling forstås en generalforsamling, som typisk afholdes af en advokat, som samtlige aktionærer har bemyndiget dertil gennem en fuldmagt, uden at aktionærerne er til stede. Øvrige bilag ligger i mødesagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 7
  Tilladelse til I/S Amagerforbrændig om optagelse af lån til genbrugspladser
  Sagsid.: 10/1351

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til I/S Amagerforbrænding om optagelse af lån på i alt 90 mio. kr. til etablering af genbrugspladser.

  BESLUTNING: Teknik- og Miljøudvalget den 07-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  I/S Amagerforbrænding er i gang med at opføre to genbrugspladsstationer i København. I konsekvens af den nye lov om organisering af affaldssektoren er der etableret en regnskabsmæssig adskillelse mellem selskabets forbrændingsaktiviteter og genbrugsaktiviteter. Loven indebærer, at etablering af genbrugsstationer fremover skal finansieres ved lånoptagelse, og i medfør af vedtægterne skal denne lånoptagelse godkendes af ejerkommunerne. Tidligere afholdte I/S Amagerforbrænding anlægsudgiften over selskabets kassebeholdning. I/S Amagerforbrænding anmoder i brev af 9. juli 2010 ejerkommunerne om at godkende oprettelse af en byggekredit i Kommunekredit på maksimalt 90 mio. kr. til anlæg af de to genbrugspladser. Indenrigs- og Sundhedsstyrelsen har i brev af 20. august 2010 bekræftet at lånet ikke vil påvirke ejerkommunernes låneramme. Dragør Kommunes hæftelse for lånet andrager 2.210.000 kr. Projektering af genbrugspladserne er godkendt af bestyrelsen og endelig godkendelse af etablering forventes at ske i bestyrelsen ultimo 2010. Genbrugspladserne bliver I/S Amagerforbrændings ejendom og lånene finansieres over genbrugstaksterne. Forvaltningen anbefaler at lånoptagelsen godkendes. Bilag beror i sagen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Teknik- og Miljøudvalget den 7. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15.september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23.september 2010

 • 8
  Morgenåbning, fritidshjem
  Sagsid.: 10/1184

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at morgenåbningen mellem kl. 7.00 og kl. 8.00 ophører på syv fritidshjem, således at der fremover kun holdes morgenåbent i tidsrummet kl. 6.30-8.00 på tre fritidshjem.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Lillian Knudsen (A) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  For stemte 4 (A+C+V) Imod stemte 2 (F+T) Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  For stemte 11 (A, C, O, V) Imod stemte 4 (F,T) Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen sendte den 6. juli 2010 et forslag om besparelse på fritidshjemmenes morgenåbning i høring på institutionsområdet. Forvaltningen har modtaget 23 høringssvar. I høringssvarene anføres blandt andet: at besparelsen hovedsagelig rammer borgere, der ikke har et arbejde med fleksible mødetider og skal aflevere børn tidligt, samt de yngste årgange på fritidshjemmene, der i højere grad har behov for faste og trygge rammer at børn med særlige behov kan have svært ved, at morgenåbningen ikke foregår i kendte og trygge rammer, og at flere personalegrupper skal have kendskab til barnets særlige vanskeligheder at børn er sårbare overfor mange skift i deres miljøer at den fælles morgenåbning i fællesledede institutioner, som er et pædagogisk element i samarbejdet mellem børnehave og fritidshjem, ødelægges at forældre fratrages mulighed for dialog med barnets pædagog i forbindelse med aflevering af barnet at især delebørn vil have problemer med tung bagage, der skal slæbes med i skole og over på eftermiddagsfritidshjemmet at det er beklageligt, at kommunen er endt i en så økonomisk svær situation, at børnene skal betale regningen at det er ca. 20% af et fritidshjems børn, der benytter morgenåbningen at provenuet ved besparelsen ikke står mål med de menneskelige og pædagogiske konsekvenser at besparelsen om morgenen også vil forringe normeringen om eftermiddagen, da der på de fleste fritidshjem kun benyttes en medarbejder til morgenåbningen at Hovedgaden ønsker at friholdes fra besparelsen grundet mange børn med særlige behov, der vil have svært ved at indgå i en struktur med flere fritidshjem for det enkelte barn - alternativt at morgenåbningen varetages af Hovedgaden at der alternativt morgenåbnes fire steder i stedet for tre, så morgenåbningen ligger tæt på skolen, dvs. at morgenåbningen flyttes fra Strandengens Fritidshjem til Dragør Fritidshjem og Vierdigets Fritidshjem at morgenåbningen er et område, hvor det gør mindst ondt at spare, og at Kommunalbestyrelsens forsøg på dette anerkendes at de børn, der kommer tidligt, hurtigt vil lære morgenåbnerne at kende at morgenåbningen kan foregå på skolen, men stadig bør være et tilbud med kvalitet og i egnede lokaler at det kan være utrygt for et barn, der kun afleveres tidligt en gang i mellem, at finde vej til skole fra åbnerfritidshjemmet at der ønskes en tryg og sikker skolevej for alle fritidshjemsbørn i forbindelse med eventuelle omstruktureringer at en beslutning om besparelse på morgenåbning ikke bør tages, før den samlede fremtidige struktur på skole- og daginstitutionsområdet kendes, så der ikke skal laves om til skade for de implicerede børn. Såfremt besparelsen gennemføres, anbefales det: at morgenåbnerinstitutionen har ansvar for og kompetence til at sikre kvaliteten af morgenåbningstilbuddet, og at dette ikke deles mellem flere fritidshjem, der leverer medarbejdere at de berørte institutioner sikrer en koordineret løsning, således at åbnerfritidshjemmet fremstår med kendt personale efter indkøring at der udarbejdes procedure for modtagelse af "gæstebørn", som skal sikres ejerskab af deres morgen-fritter Forvaltningen bemærker, at forslaget om at flytte morgenåbningen til Dragør Fritidshjem og Vierdigets Fritidshjem i stedet for Strandengen, vil mindske besparelsen og betyde, at der fremover er fire fritidshjem, der åbner 6.30. Samtidig vil det mindske fleksibiliteten i forhold til indskrivning af børn på fritidshjem med behov for tidlig morgenåbning, idet Strandengen dækker et større antal børn. Det alternative forslag med at friholde Hovedgadens Fritidshjem fra besparelsen vil mindske besparelsen med 1/7, og det kan ikke anbefales, at Hovedgaden bliver morgenåbningsfritidshjem pga. denne institutions størrelse. Forvaltningen bemærker desuden, at der i høringssvarene er usikkerhed om, hvorvidt besparelsen også gælder åbningstiden fra 1. maj og frem til sommerferiens slutning. Forvaltningen pointerer derfor, at besparelsesforslaget er baseret på, at der åbnes til sædvanlig tid (kl. 6.30/7.00) i ovennævnte periode på alle fritidshjem, således at pasningen af nye maj-børn udelukkende sker på barnets eget fritidshjem indtil skolestart. Besparelsesforslaget er desuden udarbejdet under forudsætning af, at antallet af fremmødte børn i morgenåbningen ikke ændres væsentligt i opadgående retning. Hvis antallet af fremmødte børn overstiger de afsatte ressourcer, må dette naturligvis revurderes. Forvaltningen anfører desuden, at implementeringen af den skitserede løsning stadig vil sikre et godt og kvalitativt tilbud for de børn, der har brug for en tidlig morgenåbning, og at ordningen i øvrigt vil blive tilrettelagt i samarbejde med de pågældende fritidshjem i distriktet med en særlig overlevering af børn med særlige behov. Det bemærkes, at med ændringen af morgenåbningen får alle børn i distriktet adgang til aflevering kl. 6.30 og ikke kun fra kl. 7.00, som de fleste fritidshjem har åbent i dag. Forvaltningen anerkender desuden behovet for et overblik over den samlede fremtidige skole- og daginstitutionsstruktur inden endelig stillingtagen til besparelse på fritidshjemmenes morgenåbning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ved at indføre morgenåbning på kun tre fritidshjem opnås en besparelse på brutto 376.000 kr. årligt. Fratrukket 30% i forældrebetaling giver dette en årlig nettobesparelse på 263.2000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010 BilagAlle høringssvar til punkterne 8+9+10 ligger som bilag i denne sag.

  Bilag

 • 9
  Åbningstid i ungdomsklub
  Sagsid.: 10/1162

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at alle ungdomsklubber lukker kl. 22 i stedet for kl. 23, dog med undtagelse af fredag, 2. at der indføres en ugentlig lukkedag udover lørdag, der ikke er ens i de tre ungdoms(basis)klubber.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Udvalget ønsker, at forvaltningen undersøger besparelsespotentialet ved en fælles ugentlig lukkedag om søndagen på klubområdet. Der kan eventuelt foretages en konkret behovsanalyse i de enkelte institutioner. Sagen forelægges udvalget igen med henblik på en overordnet debat om klubområdet. Lillian Knudsen (A) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  F stillede følgende ændringsforslag: Ungdomsklubberne opfordres til at finde alternative besparelser. For stemte: 1 (F) Imod stemte: 4 (A+C+V) Undlod at stemme: 1 (T) Faldet Anbefalingen fra SBKU For stemte: 5 (A+C+T+V) Imod stemte: 1 (F) Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  F genfremsatte sit ændringsforslag fra ØPU den 15. september 2010. For stemte 4 (F,T) Imod stemte 11 (A, C, O, V) Faldet Anbefaling fra ØPU For stemte 11 (A, C, O, V) Imod stemte 3 (T) Undlod 1 (F) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen sendte den 6. juli 2010 et forslag om ændring af ungdomsklubbernes åbningstid fra kl. 23 til kl. 22 samt indførsel af en ugentlig lukkedag i ungdomsklubberne i høring på institutionsområdet. Forvaltningen har modtaget 19 høringssvar. I høringssvarene anføres blandt andet: at det er bekymrende, at ungdomsklubberne skal lukke allerede kl. 22, da denne time benyttes som fristed af især 9. klasses elever og opefter, når de yngre børn er gået hjem at der ikke er andre aftentilbud for de større unge i kommunen at de unge måske i stedet vil søge ind til byen med større utryghed til følge at det er bekymrende, at besparelsen udelukkende rammer ungdomsklubbørnene at erfaringer viser, at det er en stor udfordring at sikre, at de unge kommer i en anden klub, når deres egen holder lukket at der er erfaringer, der viser, at lukning af klubber i ferieperioder giver øget hærværk at det er sværere at lave gode pædagogiske aktiviteter på kun 3 timer og sværere at finde tid og plads til de unge, der kræver særlig opmærksomhed at det er et problem at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere på 3 timers vagter at de foreslåede besparelser på åbningstid findes betænkelige i forhold til det generelt forebyggende ungdomsarbejde at en besparelse på åbningstid findes acceptabel at det alternativt foreslås at holde 3 ugers sommerferielukket at det alternativt foreslås at finde løsninger, der fordeler besparelsen jævnt over fritidsklub- og ungdomsklubbørn at det alternativt foreslås kun at være ungdomsklub et sted i byen, evt. også på Sølyst Såfremt besparelsen gennemføres, anbefales det: at følge udviklingen i forhold til de unges bevægelsesmønster og brug af andet klubtilbud end deres basisklub ved den ugentlige lukkedag at klubberne i samråd selv kan ændre på hvilken dag, der lukkes i hvilken klub, således at den ugentlige lukkedag tilpasses eventuelt ændrede behov eller planlagte events. Forvaltningen bifalder en høj grad af selvbestemmelse for klubberne i tilrettelæggelse af, hvilken klub der holder lukket på hvilken ugedag. Det skal dog sikres, at ændringer herom kommunikeres til børn og forældre. Forvaltningen pointerer desuden, at besparelsen ikke indeholder ændring af åbningstiden om fredagen, hvor der fortsat vil være åbent til kl. 23. Et alternativt forslag kunne dog være, at der holdes fredagsklub et sted i byen, sådan at dette bliver et attraktivt og samlet tilbud til de unge, der gerne vil mødes med unge fra andre klubber fredag aften. Dette bør klubberne selv tilrettelægge ud fra medlemsønsker. Forvaltningen har noteret sig forslaget om sommerferielukning, men kan ikke bifalde dette, da dette vil sænke normeringen på åbningsdage. Forslaget om en ungdomsklub giver mulighed for at samle ressourcerne til et kvalitativt tilbud, hvor der holdes åben til kl. 23.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ved at lukke en time tidligere og indføre en ugentlig lukkedag er det muligt brutto at spare 432.000 kr., som skal fratrækkes 20% forældrebetaling, og giver dermed en nettobesparelse på 345.500 årligt. Det skal bemærkes, at der er 4-6 måneders opsigelse på personale.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010 BilagAlle høringssvar til punkterne 8+9+10 ligger som bilag i sag 8.

  Bilag

 • 10
  Lukkedage, fritids- og ungdomsklubber
  Sagsid.: 10/1164

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler som besparelsesforslag, at der indføres 10 årlige lukkedage i fritids- og ungdomsklubberne.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Udvalget ønsker, at forvaltningen belyser, om de foretagne ændringer får utilsigtede konsekvenser på ungeområdet. Der skal arbejdes på et samlet ungetilbud i Dragør Kommune. Lillian Knudsen (A) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  F stillede følgende ændringsforslag: At Kommunalbestyrelsen lader det være op til klubberne at bestemme, hvornår lukkedagene skal placeres, således at det kan foregå ud fra en konkret vurdering af medlemmernes behov og ønsker For stemte: 1 (F) Imod stemte: 4 (A+C+V) Undlod at stemme: 1 (T) Faldet Anbefaling fra SBKU For stemte: 5 (A+C+T+V) Imod stemte: 1 (F) Anbefales over KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  F genfremsatte sit ændringsforslag fra ØPU den 15. september 2010 For stemte 4 (F, T) Imod stemte 11 (A, C, O, V) Faldet Anbefalingen fra ØPU For stemte 11 (A, C, O, V) Imod stemte 3 (T) Undlod 1 (F) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen sendte den 6. juli 2010 et forslag om indførelse af 10 lukkedage i fritids- og ungdomsklubber i høring på institutionsområdet. Forvaltningen har modtaget 19 høringssvar. Af høringssvarene fremgår blandt andet: at lukkedage for fritidsklubberne findes acceptabelt at lukkedage for ungdomsklubberne skaber bekymring for, at de unge vil hænge ud på gader og stræder eller tage ind til byen til andre "tilbud" med stor utryghed til følge at det netop er mellem jul og nytår og ved helligdage, at der er behov for et socialt tilbud, da mange unge har et udpræget behov for at mødes med kammerater efter samvær med familie i juledagene at unge, der er anbragt eller på efterskole, kommer hjem og har behov for et socialt tilbud i ferier og helligdagsperioder at ungdomsklubberne også i ferier har mulighed for at forebygge voldsom adfærd, hærværk og gadeuro at det er absurd at lukke klubberne i perioder, hvor de unge har fri at erfaringer viser, at lukning af klubberne medfører øget hærværk at besparelserne forringer klubområdet i en sådan grad, at Kommunalbestyrelsens intention med Børne- og Ungepolitikken ikke efterleves at lukkedage er en væsentlig serviceforringelse at det alternativt kan foreslås at holde en enkelt ungdomsklub åben i de 10 lukkedage, som alle ungdomsklubmedlemmer kan benytte Såfremt besparelsen gennemføres, anbefales det: at Kommunalbestyrelsen lader det være op til klubberne at bestemme, hvornår lukkedagene skal placeres, således at det kan foregå ud fra en konkret vurdering af medlemmernes behov og ønsker Fritids- og ungdomsklubber er ikke pasningstilbud, og det er derfor ikke nødvendigt at etablere et nødpasningstilbud, når øvrige klubber holder lukket. Forvaltningen anerkender dog, at der kan være behov for, at en enkelt ungdomsklub holder åbent mellem jul og nytår, så de unge har et godt sted at mødes med deres kammerater i Dragør. Ungdomsklubberne har samtidig et centralt sted, hvorfra det udegående arbejde kan koordineres. Såfremt det i SSP-regi besluttes at afsætte ressourcer og lave en særlig indsats overfor unge, der kommer hjem på juleferie, vil der samtidigt være en åben klub, der kan benyttes. Forvaltningen anbefaler, at lukkedagene besluttes placeret som de øvrige lukkedage på 0-10 års området, dvs. de 3 dage før påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og den 23. december til og med den 2. januar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ved at indføre 10 lukkedage er det muligt at spare 355.000 kr. brutto, hvilket fratrukket 20% forældrebetaling giver en besparelse på 284.000 kr. årligt fra 2011 og frem. Såfremt det besluttes at holde åbent i en ungdomsklub i julen, mindskes besparelsen med ca. 40.000 kr. brutto, dvs. der kan spares 315.000 brutto, hvilket giver en nettobesparelse på 252.000 årligt fra 2011 og frem.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. setember 2010 BilagAlle høringssvar til punkterne 8+9+10 ligger som bilag i sag 8.

  Bilag

 • 11
  Delaftale 1a hjælpemidler
  Sagsid.: 10/413

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget godkender den nye delaftale og betalingsaftale.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-09-2010
  Notat vedr. sagsbehandlingstider omdelt på mødet. Anbefales over for ØPU/KB. Lillian Knudsen (A) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Fortsat sagsbehandling vedrørende Delaftale 1a om hjælpemidler med tilhørende betalingsaftale. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. april 2010 at udsætte beslutningen om at godkende delaftale 1a om hjælpemidler samt tilhørende betalingsaftale. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der i første omgang skulle rettes henvendelse til Kommunernes Landsforening om sagen, blandt andet fordi den ressourceberegning, som Tårnby Kommune havde lagt til grund for betalingsaftalen, ikke stemte overens med Dragør Kommunes beregninger og erfaringer på området. Ved brev af 29. april 2010 kontaktede kommunen Kommunernes Landsforening, og forvaltningen har efterfølgende – den 1. august 2010 – været til møde i Kommunernes Landsforening om aftalekonceptet omkring det forpligtende samarbejde mellem Dragør og Tårnby Kommuner. Der arbejdes for tiden ud fra den forudsætning, at hjælpemiddelopgaven skal overgå til Tårnby Kommune pr. den 1. januar 2011, og det er i så fald nødvendigt, at delaftale og betalingsaftale godkendes politisk i september måned 2010, sådan at medarbejderne kan varsles rettidigt. Efter Lov om virksomhedsoverdragelse udgør varslingsfristen 3 måneder, og varslingen skal således ske senest den 1. oktober 2010. Efter sagen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i april måned, har Dragør Kommune fremsendt en ny bestilling for 2011 til Tårnby Kommune. I denne bestilling er der sket et fald i antallet af bestilte sager, set i forhold til de tidligere bestillinger. Tårnby Kommune har i 2 omgange bedt om uddybende forklaringer på den reducerede bestilling, og dette har Dragør Kommune efterfølgende redegjort for. Dragør Kommune har nu modtaget ny normeringsberegning fra Tårnby Kommune, hvoraf det fremgår, at den samlede normering for at løse opgaven, stort set er uændret trods den reducerede bestilling. Dette skyldes, at Tårnby Kommune nu har vurderet, at sagsbehandlingstiden pr. sag er længere end hidtil. Dragør Kommune har i fortsættelse af Tårnby Kommunes skrivelse af 20. august 2010 rettet henvendelse til Tårnby Kommune og bedt om en redegørelse for de ændrede sagsbehandlingstider. Svaret dateret 30. august 2010 fra Tårnby Kommune vedlægges som bilag. Tårnby Kommune har i skrivelse af 20. august 2010 endvidere gjort Dragør Kommune opmærksom på, at lovgivningen på hjælpemiddelområdet ændres pr. den 1. oktober 2010, således at borgerne herefter har frit valg på alle hjælpemidler. Af Tårnby Kommunes brev til Dragør Kommune fremgår blandt andet: ”…Som Dragør Kommune sikkert allerede er bekendt med, har kommunerne via KL gjort forligspartierne opmærksom på, at dette blandt andet vil få administrative omkostninger i form af et øget ressourceforbrug på administration af bevilling af hjælpemidler. Tårnby Kommune kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere, hvor meget større det administrative ressourcetræk måtte blive på baggrund heraf. Tårnby Kommune skal derfor gøre Dragør Kommune opmærksom på, at der vil komme en særskilt beregning på merforbruget, når konsekvenserne af lovændringen kendes i forhold til bevilling af hjælpemidler for Dragør Kommunes borgere. Ligeledes skal Tårnby Kommune gøre Dragør Kommune opmærksom på, at lovændringen kan medføre eventuelle justeringer i selve delaftalen på området. Som Dragør Kommune sikkert ligeledes er bekendt med er der sket ændringer i retssikkerhedsloven, således at den oprindelige handlekommune kan overtage sagsbehandlingen af en borgers sag med ophold i anden kommune. Såfremt Dragør Kommune vælger at hjemtage handleforpligtigelsen for borgere, der har ophold i anden kommune, vil dette ligeledes få konsekvenser for ressourceforbruget i forhold til servicering af borgeren på hjælpemiddelområdet. Tårnby Kommune skal derfor gøre Dragør Kommune opmærksom på, at der i tilfælde af, at Dragør Kommune måtte hjemtage handleforpligtigelsen for borgere, der har ophold i anden kommune, vil blive foretaget en særskilt beregning af de ressourcer hjælpemiddelområdet skal tilføres på baggrund heraf.” Dragør Kommune kan ikke på nuværende tidspunkt vurdere omfanget af merudgifterne som følge af ovennævnte frit-valgs-ordning. Lovændringen omkring hjemtagelse af handleforpligtigelsen fremlægges til politisk beslutning senere på året.

  LOVE/REGLER:
  Lov om forpligtende samarbejde.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  I budgetoplægget for 2011-14 er der til delaftale 1 a afsat 2.678.828 kr., jf. Tårnby Kommunes skrivelse af 23. marts 2010, + en fremskrivning til 2011-14 niveau. Ved en godkendelse af ny delaftale og betalingsaftale er den personalemæssige situation, at ud af de 2,05 terapeutårsværk skal 0,50 terapeutårsværk forblive i Dragør Kommune, og ud af de 0,95 HK-årsværk skal 0,41 HK-årsværk forblive i Dragør Kommune, hvorefter en regulering af Dragør Kommunes lønbudget for området kan foretages.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 12
  Endelig godkendelse af Rammeaftalen for social- og specialundervisningsområdet 2011
  Sagsid.: 10/1632

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget godkender rammeaftalen for social- og specialundervisningsområdet for 2011.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-09-2010
  Anbefales over for KB. Lillian Knudsen (A) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Rammeaftalen for social- og specialundervisningsområdet indgås mellem kommunalbestyrelserne i hovedstadsregionens 29 kommuner samt Regionsrådet for Region Hovedstaden. Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj på det sociale område samt specialundervisningsområdet. Formålet med rammeaftalen er at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel vedrørende tilbud og ydelser samt at sikre en dynamisk udvikling på dette område. Udkast til rammeaftalen for 2011 blev første gang forelagt på Social, Børn og Kulturudvalgets møde den 6. maj 2010, ligesom Dragør Kommune har haft møde med Region Hovedstaden om indholdet. Rammeaftalen har desuden været i høring i Handicaprådet via en drøftelse på møde. Der blev ikke udarbejdet skriftligt høringssvar. Det er forvaltningens opfattelse, at rammeaftalen for 2011 er et godt fundament for dialogen mellem kommuner og regionen om forsyningen på social- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen sætter fokus på områder, hvor der skal ske fælles udvikling på tværs af kommunegrænser inden for de specialiserede områder.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 13
  Besparelsesforslag ældreområdet høring
  Sagsid.: 10/1628

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget tager Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar om besparelser på ældreområdet til efterretning.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 09-09-2010
  Anbefales over for ØPU/KB. Lillian Knudsen (A) og Birgitte Rinhart (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. juli 2010 at sende beslutningen om udarbejdelse af ny kvalitetstandard samt ændring af rengøringsfrekvensen fra hver 2. uge til hver 3. uge i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Ligeledes blev beslutningen om, at forvaltningen skal arbejde videre med konceptet "træning før hjemmehjælp" sendt til orientering. Høringssvarene er vedhæftet i et bilag, men nedenfor gengives et kort sammendrag af besvarelserne: Ældrerådets høringssvar: I Ældrerådet er man generelt bekymret over de aktuelle besparelser på ældreområdet, idet man finder, at forslagene synes at ramme de svageste ældre i kommunen. Ældrerådet kritiserer, at forslagene alene er begrundet i besparelseshensyn. Ældrerådet ser positivt på muligheden for at arbejde med konceptet ”træning før hjemmehjælp”. Rådet er bekymret for, at borgere skal føle sig pressede til at acceptere træning, eller at borgere, der afslår at deltage i træning, kan miste deres hjælp. Ældrerådet vil meget gerne inddrages i det videre arbejde med fastlæggelse af målgruppe og arbejdsmetoder. Ældrerådet har forståelse for, at det fra tid til anden kan være nødvendigt at revurdere en kvalitetsstandard. Men rådet ser med bekymring på ”en generel opstramning af kriterierne for at få hjemmehjælp, både indenfor pleje og praktisk bistand”. Ældrerådet mener, at en rengøringsstandard på hver 2. uge ikke kan betegnes som ”flot”, og at de ældre vil opleve en mærkbar forringelse, hvis rengøringen ændres til hver 3. uge. Der peges på, at svage ældre opholder sig mere i deres hjem end yngre mennesker, og at ”…en dårlig rengøringsstandard kan betyde manglende sundhed, velvære og livskvalitet.” Ældrerådet skriver generelt om høringer, ”..at rådet bør have mulighed for at kommentere udkast til kvalitetsstandarder, tiltag vedrørende serviceniveau o.lign., der vedrører ældre i Dragør Kommune, før disse forelægges og godkendes i udvalg og Kommunalbestyrelse. En sådan proces vil være i overensstemmelse med Ældrerådets formål og opgaver, jf. vedtægter for Dragør Kommunes Ældreråd.” Handicaprådets svar: Af Handicaprådets høringssvar fremgår blandt andet: ”…Vi ser disse besparelser som nødvendige i lyset af den økonomiske situation dog mener vi at så snart der er bedre tider, bedes dette revurderet og man går tilbage til en bedre ordning. Det er fornuftigt og til gavn for både borgerne og den kommunale økonomi, at der kommer større fokus på træning af borgerens ressourcer, i stedet for blot at bevillige hjemmehjælp. Skærpede krav skal selvfølgelig følges op af vejledning om, hvordan borgeren selv kan fortsætte med at varetage sin rengøring samt hvilke rengøringshjælpemidler borgerne bør indkøbe for fortsat at kunne gøre rent.” […] ”…Rengøring hver 3. uge er ikke ønskværdigt, men hvis der skal spares på området, er det et af de områder, der gør mindst ondt. Plejen til de svageste bør der ikke spares på.” […] ”…Et krav skal også være, at skulle hjemmehjælperen af en eller anden grund (sygdom, forsinkelse eller lignende) være forhindret, betyder det at der snarest skal komme en anden og ikke som i dag, hvor man så kommer næste gang, dette vil betyde ingen rengøring i 1½ måned”.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 9. september 2010 Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 14
  Måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund
  Sagsid.: 10/1615

  ANBEFALING:
  Det anbefales, at målsætningen for 2011 er at fastholde nuværende andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunerne skal som følge af trepartsaftalen 2007 opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine egne måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund. Der skal fastsættes måltal for kommunens ansatte samlet og for fem fagområder. Måltallene besluttes politisk i en politik eller i et møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal endvidere drøfte opfyldelsen af måltallene én gang årligt. Det fremgår af statistik fra 2009, at Dragør Kommunes medarbejderandel ligger på 4,92%. Til sammeligning var medarbejderandelen i 2008 på 5,9%. Medarbejderanelen ligger højere end befolkningssammensætningen i kommunen som helhed, hvor andelen udgør 2,28%, men lavere end Region Hovedstaden, hvor andelen udgør 8,7%. Det kan konkluderes, at kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund ligger på et acceptabelt niveau i forhold til befolkningssammensætningen i Dragør, men det må samtidig konstateres, at der er sket et fald det sidste år. Set i lyset af kommunens aktuelle økonomiske situation, som bl.a. indebærer ansættelsesstop i den kommende tid, kan det blive vanskeligt at forbedre andelsen af ansatte med ikke-vestlig baggrund. På den baggrund anbefales det som målsætning for 2011 at fastholde nuværende niveau.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Direktionen den 31. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 15
  Underskudsgaranti Dragør Musik Fest
  Sagsid.: 10/1667

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler: 1. at regnskabet fra Dragør Musik Fest godkendes som grundlag for udbetaling af underskudsgaranti 2. at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr., som finansieres af kassen 3. at såfremt de igangværende forhandlinger med kreditorer resulterer i et samlet mindre underskud under 100.000 kr., vil Dragør Kommune kræve tilbagebetaling svarende til forskellen mellem det udbetalte beløb og det reelle underskud

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Borgmesteren redegjorde for møde i Markedsføringsgruppen samme dag, hvor C+V ikke mente, at betingelserne for at udløse underskudsgarantien var til stede, mens A+F mente, at betingelserne var til stede. Ad 1-3 For stemte: 4 (A+F+T) Imod stemte: 1 (C) Undlod at stemme: 1 (V) Anbefales over for KB Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Ad 1-3 For stemte 11 (A, F, O, V÷HS, T) Imod stemte 3 (C) Undlod 1 (HS) Godkendt. Protokoltilføjelse fra Hanne Stockbridge (V) ”Man skal ikke slå større brød op, end man kan bage”

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2010 at give en underskudsgaranti på 100.000 kr. til Dragør Musik Fest. Underskudsgarantien skulle anvendes til honorar til kunstnere. På Kommunalbestyrelsens møde den 6. juli 2010 blev det blandt andet besluttet, at stille driftsudvidelser for 300.000 kr. for kulturpuljen i bero som dermed blev lagt i kassen. Ud af de 300.000 kr. var der tiltænkt 100.000 kr. som underskudsgaranti hvorfor disse nu skal finansieres af kassen. Som forudsætning for kommunens tilsagn om underskudsgaranti skal der fremsendes revideret regnskab straks efter dette er udarbejdet. Dragør Musik Fest har nu fremsendt foreløbigt regnskab revideret af revisor Jørgen Lorentzen. Regnskabet viser et underskud på 189.017 kr. Der er endvidere fremsendt kopi af noterede checks fra Amagerbanken til de kunstnere, som optrådte de pågældende dage. Regnskabet er foreløbigt, fordi der stadig forhandles med de kreditorer, som endnu ikke har modtaget betaling. Dragør Musik Fest ansøger i brev af 29. august 2010 om frigivelse af garantien til dækning af noget af underskuddet. På baggrund af ovenstående skal det anbefales, at regnskabet fra Dragør Musik Fest godkendes som grundlag for udbetaling af underskudsgaranti, og at der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. Det skal endvidere meddeles Dragør Musik Fest, at såfremt de igangværende forhandlinger med kreditorer resulterer i et samlet mindre underskud under 100.000 kr., vil Dragør Kommune kræve tilbagebetaling, således at underskudsgarantien kun dækker det reelle underskud.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

  Bilag

 • 16
  Orientering om reglerne om inhabilitet og Kommunalbestyrelsens erstatningsansvar
  Sagsid.: 10/1676

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Til efterretning Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Behandlingen af sagen om Dragør Kommunes fortsatte engagement med Amagerbanken gør det aktuelt, at orientere om de gældende regler om inhabilitet og ansvar for Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  LOVE/REGLER:
  Forvaltningsloven og Lov om Kommuners Styrelse.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010. Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010.

  Bilag

 • 17
  Orientering om udbud af kommunens daglige bankforretninger
  Sagsid.: 10/1696

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 15-09-2010
  Til efterretning Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Til efterretning, idet forvaltningen samtidig fremlægger forslag til en fremtidig likviditetsstrategi.

  SAGSFREMSTILLING:
  Aftalen om Dragør Kommunes daglige bankforretninger blev udbudt for en 3-årig periode i 2006 og udløber efter en gennemført forlængelse i efteråret 2010. Dragør Kommunes daglige bankforretninger skal derfor udbydes i henhold til gældende lovgivning. Kontraktsummen overstiger i en 4-årig periode ikke tærskelværdierne i EU-udbudsreglerne, og aftalen skal derfor alene udbydes som tilbudsindhentning i henhold til Tilbudsloven. Administrationen udarbejder udkast til tilbudsmateriale, som efterfølgende vil blive fremlagt til politisk godkendelse. Reglerne i Tilbudsloven anfører, at der skal ske landsdækkende annoncering af udbuddet, ligesom Dragør Kommune naturligvis vil fremsende materialet direkte til vore nuværende kontraktparter.

  LOVE/REGLER:
  Tilbudsloven EU-Udbudsdirektiv

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 15. september 2010 Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

 • 18
  Ændring af Kommunalbestyrelsens repræsentation i Museum Amagers bestyrelse
  Sagsid.: 10/1758

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at Hanne Stockbridge, i stedet for Morten Juel Hansen, indtræder som repræsentant for Dragør Kommune i bestyrelsen for Museum Amager

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Administrationen har modtaget en anmodning fra V om, at Hanne Stockbridge, i stedet for Morten Juel Hansen, indtræder som repræsentant for Dragør Kommune i bestyrelsen for Museum Amager.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

 • 19
  Underskriftsbemyndigelse
  Sagsid.: 10/1748

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, at økonomichef Susanne Lüchau Michelsen bemyndiges til at underskrive dokumenter som nævnt i styrelseslovens § 32.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Efter den kommunale styrelseslovs § 32 skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. De tidligere økonomichefer har været bemyndiget og det foreslås derfor, at den nuværende økonomichef Susanne Lüchau Michelsen også bemyndiges efter styrelseslovens § 32. Der er tale om en personlig udpegelse af Kommunalbestyrelsen og derfor skal pågældendes navn fremgå af beslutningsprotokollen.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

 • 20
  Sikring af krav om ordnede forhold i kontrakter med eksterne samarbejdspartnere
  Sagsid.: 10/1759

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  O foreslår, at administrationen i forbindelse med udarbejdelse af den nye udbudsstrategi for Dragør Kommune vurderer og fremlægger forslag til, hvor den konkrete arbejdsklausul bør indgå. Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Morten Dreyer (O) har jf. styrelseslovens § 11 anmodet om at følgende optages på Kommunalbestyrelsens dagsorden: ”Dragør Kommunalbestyrelse beslutter i lighed med andre kommuner, at indarbejde nedenstående arbejdsklausul i Dragør Kommunes Udbudsstrategi og indkøbspolitik, på lige fod med de allerede anvendte sociale klausuler og de benyttede retningslinjer for miljø- og energirigtige indkøb. Formuleringen bør indføres i kontraktmaterialer og på sædvanlig vis redegøres for i Udbudsstrategi og Indkøbspolitik. Ordlyden foreslås at være som følger: Med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, ønsker Dragør Kommune at sikre, at totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører tilsikrer ansatte løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som reference anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Forpligtigelsen omfatter tillige medarbejdere beskæftiget hos underentreprenører. Dragør Kommune kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Totalentreprenøren skal, efter skriftligt påkrav, fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være Dragør Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelsesbeviser. Overtrædelse af arbejdsklausulen udgør en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet og Dragør Kommune kan - efter afgivelse af ovennævnte påkrav om dokumentation - ophæve kontrakten skriftligt med øjeblikkelig virkning.”

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

 • 21
  Erhvervsudvikling på Dragør Havn
  Sagsid.: 10/1689

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler, 1. at der i første omgang arbejdes hen mod realisering af etape 1 2. at det besluttes om der skal arbejdes videre med: a) offentligt udbud med henblik på salg af arealet eller b) offentligt udbud med henblik på udlejning af arealet 3. at der indhentes tilbud på konsulentbistand til at bistå med udarbejdelsen af udbuddet af etape 1, som forelægges ØPU primo oktober 2010

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2010
  Ad 1 For stemte 14 (A, C ÷AL, F, O, T, V) Imod stemte 1 (AL) Godkendt Ad 2a For stemte 8 (A, O, V) Imod stemte 5 (KG, F, T) Undlod 2 (C ÷ KG) Godkendt Protokoltilføjelse fra Kenneth Gøtterup (C) Kenneth Gøtterup ønsker, at der først afprøves en mulighed for leje. T tilsluttede sig Kenneth Gøtterups protokoltilføjelse. Ad 3 For stemte 10 (A, F, O, V, SJ) Imod stemte 1 (AL) Undlod 4 (KG, T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  V har efter behandlingen i ØPU den 15. september 2010 begæret sagen i KB jf. styrelseslovens § 11. På Økonomi- og Planudvalgets møde den 17. juni 2010 blev det besluttet, at der indledes forhandlinger med Dragør Baadeværft om udflytning til det østlige byggefelt, delområde B i lokalplan 70. Dragør Baadeværft har meldt tilbage, at værftet og dets samarbejdspartner er interesseret i at udvikle et areal til værftsformål. I udviklingsanalysen for Dragør Havn udarbejdet af sbs rådgivning A/S m. fl. lægges der op til en opdeling i 3 etaper hvor etape 1 er udflytning af bådeværft og anvendelse af eventuelt restareal for det østlige byggefelt, etape 2 anvendelse af bådeværftets nuværende areal som er den nordlige del af det vestlige byggefelt, etape 3 er anvendelse af den sydlige del af det vestlige byggefelt. En forudsætning for at arbejde videre med etape 2 er naturligvis, at der er en afklaring i forhold til Dragør Baadeværft og etape 1. Etape 3 kan i princippet udbydes hvornår det skal være, men samlet set skal administrationen af hensyn til overskueligheden anbefale, at der i første omgang arbejdes hen mod realisering af etape 1. Et andet spørgsmål i udviklingsanalysen er, hvorvidt der skal arbejdes videre med salg eller udlejning af arealet. Udviklingsanalysen peger ikke entydigt på valg af enten salg eller udlejning. Afhængig af hvem der skal betale for byggemodningsudgifter, forstået som rydning af arealer for eksisterende bebyggelse/belægninger, opgravning og behandling af forurenet jord, opfyld med sand, forsyningsledninger og infrastruktur, vil der kunne anlægges flere vurderinger. Jo flere omkostninger der pålægges en bygherre desto støre behov er der formentlig for at sikre investeringen, eksempelvis ved at eje arealet. Uanset valg af løsningsmodel er det vigtigt, at få beskrevet de vilkår som skal være gældende for en bygherre. De overordnede vilkår er beskrevet i lokalplanen, mens detailreguleringen skal fremgå af et udbudsmateriale. Kommunen kan som udgangspunkt ikke efterfølgende stille krav til bygherren, som ikke allerede fremgår af udbudsmaterialet, og modsat kan bygherren gøre mangelsindsigelser gældende, hvis det viser sig, at bygherren er blevet ufuldstændigt informeret af kommunen. Af hensyn til vigtigheden af, at kommunen sikrer sig, at alle retligt relevante oplysninger er medtaget i udbudsmaterialet, anbefales det, at der indhentes tilbud på konsulentbistand til at bistå udarbejdelsen af udbuddet af etape 1, som forelægges ØPU primo oktober 2010. Beslutning fra ØPU den 15. september 2010 Ad 1 For stemte: 5 (A+F+T+V) Imod stemte: 1 (C) Godkendt Ad 2a For stemte: 2 (A) Imod stemte: 2 (F+T) Undlod at stemme: 2 (C+V) Faldet Ad 2b For stemte: 5 (A+F+T+V) Imod stemte: 1 (C) Godkendt Ad 3 For stemte: 5 (A+F+T+V) Imod stemte: 1 (C) Godkendt Pernille Lundqvist (T) var ikke til stede

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2010

 • 22
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Uffe Jacobsen spurgte, om Kommunalbestyrelsen ikke har overvejet at sælge arealet ved Engvej, og om der er planer om at nedsætte timetallet i skolerne til minimumstimetallet. Borgmesteren svarede, at kommunen har besluttet at sætte en række ejendomme til salg, og at det ikke kan udelukkes, at vi i fremtiden kunne overveje at udbyde andre ejendomme og arealer til salg, hvis vi igen får behov for at styrke kassebeholdningen. Med hensyn til timetallet i skolerne kan det oplyses, at der for tiden pågår forhandlinger på en række områder, herunder skoleområdet, men at budgettet endnu ikke er vedtaget. Birgit Buddegård, Dragør Nyt, bad Annette Rahbek (V) om at forklare, hvorfor Venstre-gruppen har stemt, som den har gjort, i forbindelse med sagen om Dragør Havn. Birgit Buddegård bad samtidig borgmesteren om at præcisere, hvorfor man mener, at man kan optimere kommunens forretninger ved at udbyde havnearealet til salg. Annette Rahbek (V) svarede, at Venstre-gruppen har lagt vægt på, at omkostningerne til byggemodning mv. bør være dækket ind i forbindelse med projekteringen. Borgmesteren svarede, at man på baggrund af den rådgivning, man har modtaget om sagen, er blevet overbevist om, det vil skabe størst mulig interesse for eventuelle investorer, hvis havnearealet udbydes til salg, og at det hermed kan indgå som en del af køberens projekt at forestå byggemodningen. Asger Larsen (C) bemærkede, at beslutning om salg på havnen er helt i overensstemmelse med tidligere praksis og de indgåede aftaler omkring lodserne. Pia Osbæck spurgte, om der ikke tidligere er truffet en beslutning om, at havnearealet skal udbydes til leje. Borgmesteren svarede, at det er korrekt, at der tidligere er truffet en politisk beslutning herom, og at dette netop er årsagen til, at sagen er bragt frem igen. Pia Osbæck spurgte, hvad kommunens nettotilskud på udligningsordningen udgør. Borgmesteren svarede, at beløbets eksakte størrelse ikke kendes på stående fod, og at svaret på dette spørgsmål eftersendes. Poul-Erik Gjerka bemærkede, at det efter hans opfattelse er fordelagtigt at udbyde havnearealet til leje. Pia Osbæck spurgte Kim Grønved (F), om ikke det kunne være en idé at omdanne fritidshjem til SFO´ere og dermed optimere mulighederne for morgenåbning på skolerne. Kim Grønved (F) svarede, at dette er et emne, der drøftes som en del af budgetforhandlingerne.