Skip navigationen

Referat

Torsdag den 02. september 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Birger Larsen (O), Eik Dahl Bidstrup (V), Annette Nyvang (T), Svend Mathiasen (Løsgænger), Ole Svendsen (A), Ole Hansen (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Ebbe Kyrø (T), Asger Larsen (I), Kenneth Gøtterup (C), Jerrik Walløe (C), Helle Barth (V), Jens Passarge (T), Allan Holst (A)
Afbud fra:
Bemærkninger:
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Lotte Aabye spurgte ind til: 1) Genopretningsplanen og den økonomiske risiko ved manglende salg af grundarealet ved Skolen ved Vierdiget. 2) En proces- og tidsplan for strukturændringerne på skoleområdet. Borgmester Allan Holst (A) svarede: 1) At genopretningsplanen ikke er politisk vedtaget, men er udgangspunktet for de politiske budgetforhandlinger, og at der ikke på nuværende tidspunkt er taget stilling til spørgsmålet om salg af kommunens grunde. 2) At der endnu ikke er udarbejdet procesplaner for ændring af skolestrukturen, men at det naturligvis er i alles interesse med en åben dialog og en demokratisk proces. Bertha Jensen spurgte ind til genopretningsplanen og de nærmere overvejelser om ændring af fritidshjemsstrukturen, herunder omdannelse af fritidshjem til SFO. Borgmester Allan Holst svarede, at det er korrekt, at genopretningsplanen lægger op til en drøftelse af disse spørgsmål i forbindelse med budgetforhandlingerne, men at der endnu ikke er truffet beslutning herom.

 • 2
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 3
  Meddelelse - Movia dom
  Sagsid.: 10/400

  ANBEFALING:
  At det tages til efterretning, at dommen fra Østre Landsret ikke ankes

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Til efterretning

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er afsagt dom i Østre Landsret i retssagen, som Rødovre og Dragør Kommuner har anlagt mod Movia om de efter kommunernes vurdering ulovligt opkrævede beløb som følge af Movias uhjemlede (kommunernes påstand) ændring af betalingsfordeling mellem kommunerne på Sjælland. Landsretten har frikendt Movia. Landsretten har dog bestemt, at kommunerne ikke skal betale modpartens sagsomkostninger (ca. 1,2 mio. kr.). Kommunens advokat vurderer, at dette er en klar tilkendegivelse af, at det har været rimeligt, at kommunerne anlagde retssagen. ØPU besluttede den 12. august 2010, at anbefale over for KB, at sagen ikke ankes. Da ankefristen udløb den 27. august 2010 fremsendes sagen som et meddelelsespunkt, da det ikke giver mening at fremsende sagen til KB som en beslutningssag.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 2. spetember 2010

 • 4
  Kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde
  Sagsid.: 10/458

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at udvalget drøfter kvartalsoversigten vedrørende det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2010 med henblik på eventuelt justering af områdets økonomi.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-08-2010
  SBKU anbefaler over for ØPU/KB, at sagen tages til efterretning, idet det kan oplyses, at der allerede er taget højde for forhøjelser ved den første budgerrevision og at evt. nye ændringer tages med ved budgetopfølgningen i september.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 26-08-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Regeringen og KL er derfor blevet enige om, at kommunalbestyrelsen hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af kommunalbestyrelsen senest en måned efter opgørelsen - henholdsvis 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar. Oversigterne drøftes løbende og snarest muligt efter modtagelsen i kommunalbestyrelsen. På denne baggrund vedægges kvartalsoversigt vedrørende det specialiserede socialområde for 2. kvartal 2010 til drøftelse i udvalget med henblik på eventuelt justering af områdets økonomi.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. august 2010 Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

  Bilag

 • 5
  Høring vedrørende ændret skolestruktur
  Sagsid.: 10/1337

  ANBEFALING:
  Social Børn og Kultur anbefaler, 1. at høringsmaterialet godkendes til offentliggørelse, og 2. at der sker høring i Fælles Skoleråd, Skolebestyrelser, MED-udvalg for skoleområdet, skoleledergruppen, skolernes pædagogiske råd og elevrådene.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-08-2010
  Der forelå 2 ændringsforslag: 1. Kenneth Gøtterup (C) tilføjelse til forvaltningens anbefaling. "Det anbefales over for ØPU, at der sideløbende med høringsprocessen indhentes vurdering af forventede salgspris og byggepris." 2. Birgitte Rinhart (T) "Der indhentes salgsvurderinger for Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole fra 2 sagkyndige valuarer. Vurderingerne skal omfatte: a) sandsynligheden for, at det vil være muligt at finde købere til begge skoler, herunder hvor lang en salgsperiode, der må påregnes. b) det forventede provenu til kommunen under forudsætning af 1) at købesummen betales 3 år, før køber kan disponere over skolen, alternativt 2) at der stilles bankgaranti for købesummen 3 år, før køber kan disponere over skolen. Når vurderingerne foreligger, tages spørgsmålet om fremtidig skolestruktur op til ny behandling. Omkostningerne til vurderingerne finansieres inden for administrationens budget for 2010." T-gruppens ændringsforslag blev sat under afstemning først, da dette var det mest vidtgående ændringsforslag. For stemte 1 (T) Imod stemte 6 (SKBU -T) Faldet. Herefter godkendte et enigt udvalg C-gruppens ændringsforslag, således at det anbefales over for ØPU, at der sideløbende med høringsprocessen indhentes vurdering af forventede salgspris og byggepris. ad 1-2 Forvaltningens indstilling anbefales over for ØPU/KB med 6 stemmer for (SBKU -T) 1 medlem (T) stemte imod.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 26-08-2010
  T genfremsatte forslag fra SBKU den 19. august 2010 For stemte 2 (T) Imod stemte 4 (A+C+V) Undlod at stemme 1 (F) Faldet Suppleringsforslag fra C til hovedforslaget: Både arealet ved Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole sendes i offentligt udbud og sagen genoptages på ØPU For stemte 5 (A+C+F+V) Imod stemte 2 (T) Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  T genfremsatte forslag fra SBKU den 19. august 2010 og ØPU den 26. august 2010 "Der indhentes salgsvurderinger for Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole fra 2 sagkyndige valuarer. Vurderingerne skal omfatte: a) sandsynligheden for, at det vil være muligt at finde købere til begge skoler, herunder hvor lang en salgsperiode, der må påregnes. b) det forventede provenu til kommunen under forudsætning af 1) at købesummen betales 3 år, før køber kan disponere over skolen, alternativt 2) at der stilles bankgaranti for købesummen 3 år, før køber kan disponere over skolen. Når vurderingerne foreligger, tages spørgsmålet om fremtidig skolestruktur op til ny behandling. Omkostningerne til vurderingerne finansieres inden for administrationens budget for 2010." For stemte 3 (T) Imod stemte 11 (A, C, O, V) Undlod at stemme 1 (F) Faldet Social Børn og Kultur anbefaler, 1. at høringsmaterialet godkendes til offentliggørelse, og 2. at der sker høring i Fælles Skoleråd, Skolebestyrelser, MED-udvalg for skoleområdet, skoleledergruppen, skolernes pædagogiske råd og elevrådene. Supplement til hovedforslaget som anbefalet af ØPU den 26. august 2010: Både arealet ved Skolen ved Vierdiget og Dragør Skole sendes i offentlig udbud og sagen genoptages på ØPU For stemte 11 (A,C,D,V.O) Imod stemte 3 (T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2010 blev der truffet en principbeslutning om, at der skal ske en fusionering af skolerne i Dragør Kommune, således at der på sigt er 2 skoler i Dragør. Forslaget er, at fusionen skal ske mellem Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole med placering på grunden ved St. Magleby, og mellem Dragør Skole og Nordstrandskolen med placering på grunden ved Nordstranden. Denne beslutning skal som forslag sendes i høring hos de berørte parter i henhold til gældende regler. I høringsmaterialet er der skitseret de overordnede linjer i forslaget og arbejdet i tilknytning hertil. Forslaget om fusioneringerne sendes i høring hos skolernes pædagogiske råd, skolebestyrelserne, elevrådene, Fælles Skoleråd, MED-udvalg på skoleområdet og i skoleledergruppen. Forslaget skal derudover annonceres i de lokale medier. Det kan ikke udelukkes, at der skal gennemføres efterfølgende høringer, når den endelige tidsplan for fusioneringerne og dermed også forslag til datoerne for nedlæggelsen af de enkelte skoler er fastsat, jf. bekendtgørelse 1993-07-19 nr. 165 om proceduren ved en skolenedlæggelse.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse 1993-07-19 nr. 615 om proceduren ved en skolenedlæggelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Høring blandt følgende parter: Skolernes Pædagogiske Råd Skolebestyrelserne Elevrådene Fælles Skoleråd Skole MED-udvalg Skoleledergruppen

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. august 2010 Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

  Bilag

 • 6
  Forebyggende hjemmebesøg, plejeplaner og tilsyn på ældreområdet
  Sagsid.: 10/1346

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at forslag til ændring i tilrettelæggelsen af forebyggelsesindsatsen på ældreområdet godkendes, således at der fremover tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, og sådan at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for de ældre borgere fortsat foregår ud fra rammerne i Wiedergården/Aktivitetshuset, 2. at opretholde udarbejdelsen af plejeplaner for borgere på plejehjemmet, 3. at forslag til ændret tilrettelæggelse af det kommunale tilsyn på plejehjemmet godkendes, således at kun det uanmeldte kommunale tilsyn opretholdes, at der fortsat udarbejdes en rapport efter tilsynet, samt at den årlige redegørelse bortfalder.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-08-2010
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 26-08-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Ad 1-3 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Som et resultat af regeringens afbureaukratiseringsplan har Folketinget den 4. juni 2010 vedtaget et lovforslag om ændring af Lov om Social Service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Sundhedsloven samt ophævelse af Lov om forebyggende hjemmebesøg. Lovændringen indeholder flere hovedelementer, blandt andet lempelse af kravene til de forebyggende hjemmebesøg, frivillig oprettelse af plejeplaner og enklere regler for tilsyn på plejehjem. Formålet med ændringerne er at give kommunalbestyrelserne større frihed til en lokalt tilpasset tilrettelæggelse af tilsynet, en frigivelse af ressourcer samt en harmonisering af reglerne på det øvrige sociale område. Forebyggende hjemmebesøg blev indført ved selvstændig lov i 1995, hvorefter Kommunalbestyrelsen skulle tilbyde forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år mindst to gange årligt. De forebyggende hjemmebesøg anvendes til dialog med de ældre om dagligdagen, trivsel, socialt netværk, boligindretning og helbred samt vejledning om forebyggende initiativer og kommunale tilbud på ældreområdet. Lovændringen betyder, at forebyggende hjemmebesøg bliver en del af Lov om Social Service § 79 med tilbud om mindst ét årligt hjemmebesøg, muligheden for at undtage borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp, samt mulighed for samordning med andre kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger. På forventning om denne lovændring indgik de deraf frigivne ressourcer i et godkendt besparelsesforslag i marts 2010 (reduceret med 71.000 kr. i 2010 og 144.000 kr. fra 2011). Heraf fremgik, at mange af de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter allerede foregår i Wiedergården/Aktivitetshuset for den ældre del af befolkningen og således også for borgere, som er omfattet af tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Det bemærkes, at mange borgere afslår tilbuddet om et forebyggende besøg (kun ca. 36 % tager imod tilbuddet om besøg). Forvaltningen foreslår, at der fremover tilbydes ét årligt forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, og at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for de ældre borgere fortsat foregår ud fra rammerne i Aktivitetshuset/Wiedergården. Bestemmelsen om plejeplaner for beboere i plejehjem, m.v. blev indført i 2001 (Tilsyn med indsatsen over for ældre m.v.). Forpligtelsen til at udarbejde plejeplaner var tænkt som et supplement til forpligtelsen til at udfærdige skriftlige afgørelser om tildeling af personlig og praktisk hjælp og blev desuden indført sammen med skærpelsen af tilsynet med plejeboliger m.v. Plejeplanen skulle indeholde oplysninger om den samlede plan for pleje- og omsorgsindsatsen for den enkelte borger. Derudover skulle der føres sygeplejefaglige optegnelser, som kan sikre, at nødvendige oplysninger om borgeren er tilgængelige for de forskellige medarbejdere. Vurdering af den samlede dokumentation indgår i det kommunale tilsyn. Med lovændringen gøres det frivilligt for kommunerne, om de vil udarbejde plejeplaner, eller om dokumentationen af den samlede indsats i plejehjem m.v. skal tilrettelægges på anden vis. Dragør Kommunes plejehjem har arbejdet systematisk med udarbejdelse af plejeplaner og nået frem til et kvalificeret og effektivt arbejdsredskab, som støtter op om kontinuerlig kvalitetsudvikling af plejen og omsorgen for borgerne på plejehjemmet. Forvaltningen foreslår at opretholde denne praksis og således fortsat udarbejde plejeplaner for borgerne på plejehjemmet. Tilsynsforpligtelsen blev indført i 2001 (Tilsyn med indsatsen over for ældre m.v.) og har til formål at sikre et grundigt tilsyn med pleje- og omsorgsindsatsen samt et skærpet tilsyn på området for plejehjem m.v. Der skulle således gennemføres ét anmeldt og ét uanmeldt kommunalt tilsyn årligt på plejehjem. Det skærpede tilsyn har endvidere forpligtet Kommunalbestyrelsen til, efter hvert tilsyn, at udarbejde en tilsynsrapport til brug for opfølgningen samt en samlet redegørelse om det kommunale og det sundhedsfaglige tilsyn (embedslægetilsynet). Lovændringen betyder, at Kommunalbestyrelsen fremover har pligt til at føre ét årligt uanmeldt tilsyn i plejehjem m.v. De særlige krav om udarbejdelse af tilsynsrapport og årlig redegørelse ophæves. I Dragør Kommune varetages de to årlige kommunale tilsyn, med efterfølgende tilsynsrapporter af firmaet Caregroup. Det anmeldte besøg ligner i indhold det sundhedsfaglige tilsyn (embedslægebesøget) i en grad, at det er vanskeligt at kende forskel. Forvaltningen foreslår, at lovændringen følges, så kun det uanmeldte kommunale tilsyn opretholdes. Udgiften til tilsyn er fra budgetåret 2011 reduceret med halvdelen til ca. 13.700 kr. Tilsynsrapporterne er indarbejdet i plejehjemmets opfølgning og udarbejdelse af handleplaner og forelægges Kommunalbestyrelsen som et led i tilsynsforpligtelsen. Forvaltningen foreslår, at der fortsat udarbejdes en rapport efter tilsynet, og at den årlige redegørelse bortfalder.

  LOVE/REGLER:
  Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven, samt ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre, m.v.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. august 2010 Økonomi og Planudvalget den 26. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

 • 7
  Flytning af Aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården
  Sagsid.: 10/1349

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, 1. at forslag om flytning af aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården godkendes, 2. at forslag til placering af den samlede indsats i gruppen Saltholm godkendes, 3. at forslaget sendes i høring i Ældrerådet og Ældre og Omsorgs MED-udvalg.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-08-2010
  ad 1-3. Anbefales over for ØPU/KB, idet udvalget bemærkede, at flytningen først vil ske, når 1. etape af udbygningen af Enggården ibrugtages.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 26-08-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Ad 1-3 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Der er i dag 8 pladser til midlertidigt døgnophold i Dragør Kommune. Pladserne anvendes til aflastning af ægtefælle, terminal pleje (hospice), afklaring af fremtidige boligforhold, ventetid på plejebolig og lettere rehabilitering (genoptræning). De 7 af pladserne er samlet i aflastningsenheden på Wiedergården. Den sidste plads er beliggende på plejehjemmet Enggården og serviceres derfra. Aflastningsenheden ligger isoleret fra anden døgndækket virksomhed i Ældre og Omsorg. Enheden deler dog den ene af 2 aftenvagter med Døgnplejen. Denne isolerede beliggenhed sammenholdt med det beskedne personalebudget, som en lille enhed udløser, medfører en dyrere drift og en uhensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne, navnlig i forbindelse med fravær og dækning af ydertimerne. Der er eksempelvis én nattevagt til 7 borgere, mens der til sammenligning er 3 nattevagter på plejehjemmet til 64 borgere. At samle tilbuddet om midlertidigt døgnophold på Enggården giver mulighed for mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne og for en samlet indsats i forhold til kompetenceudvikling. Her tænkes særligt på borgere med behov for rehabilitering, som kræver en væsentlig anden tilgang og indsats end den eksisterende plejekultur. En stor del af de borgere, som opholder sig på midlertidigt døgnophold, venter på en plejebolig eller skal have afklaret fremtidige boligforhold. Disse borgere og deres pårørende søger ofte om den ene plads på Enggården for allerede under aflastningsopholdet at kunne indgå i rammerne på Enggården. Forvaltningen foreslår derfor, at tilbuddet om midlertidigt døgnophold samles på Enggården. Tilbuddet til midlertidigt døgnophold har fælles ledelse med daghjemmet. Borgere, som midlertidigt har behov for et døgnophold, er oftest også gæster i daghjemmet. Af de grunde vil en placering i tilknytning til daghjemmet være hensigtsmæssig. Desuden er træningsfaciliteterne placeret på 1. sal over daghjemmet. Dette er faciliteter, som borgere på midlertidigt døgnophold generelt har behov for at anvende. Gruppen Saltholm på plejehjemmet rummer 10 boliger, som ikke er omfattet af den forestående renovering. Ved at samle tilbuddet om midlertidigt døgnophold her opnås ovenstående fordele, og en samlet enhed dedikeres til den samme indsats. Desuden kan en flytning ske i forbindelse med ibrugtagning af etape 1 (foråret 2011), hvor også andre af de eksisterende plejeboliger skal flytte til den nye del af plejehjemmet. Denne løsning medfører, at der samlet set ikke bliver flere plejeboliger end de nuværende 64, før etape 2 er færdig i 2012. Den nuværende venteliste til plejebolig giver ikke umiddelbart anledning til bekymring i den retning. Alternativt vil den del af Røsen, som står foran renovering, kunne anvendes til midlertidigt døgnophold. Der er tale om 9 små boliger uden fælles arealer og køkken, og som renoveres, fordi de er utidssvarende som plejeboliger. Det er i én af disse boliger, at den ene plads til midlertidigt døgnophold er placeret i dag. De 9 boliger bliver til 5 mere tidssvarende boliger efter endt renovering. Dette antal vil ikke være tilstrækkeligt til at imødekomme behovet. Boligerne vil være egnet til en fleksibel anvendelse, som afhænger af det behov, der til enhver tid er for henholdsvis plejeboliger og midlertidigt døgnophold. Forvaltningen foreslår derfor, at en samlet enhed til midlertidigt døgnophold placeres i Saltholm-gruppen. Der er til stadighed en venteliste på 3-4 borgere til midlertidigt døgnophold; i perioder er der op til 10-12 borgere på ventelisten. Det er i stigende grad hospitalsindlagte og færdigbehandlede borgere, som ønsker en plads, enten til afklaring af fremtidige boligforhold eller til rehabilitering. Hidtil er disse borgere hjulpet ved bevilling af mere hjælp i hjemmet, som dog ofte presser en evt. ægtefælle voldsomt. Der er i mindre grad tale om forlængelse af hospitalsophold, hvilket kan ses af regionens ledelsesinformation. Her ligger Dragør Kommune højt på listen over hjemtagning af færdigbehandlede borgere. For fortsat at kunne præstere hjemtagning af færdigbehandlede borgere fra hospitalet og for at imødekomme den stigende efterspørgsel på egentlig rehabilitering, anslår forvaltningen, at der fremadrettet vil være et behov for 10-14 pladser til midlertidigt døgnophold. Forvaltningen foreslår derfor, at der i første omgang sker godkendelse af flytning af aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården, og at forslag til placering af den samlede indsats i Saltholm godkendes. Herudover gøres opmærksom på, at det tidligere godkendte forslag om at erstatte 2 normale aflastningspladser med 2 rehabiliteringspladser på Wiedergårdens aflastningsenhed for 2010’s vedkommende er sat i bero af Kommunalbestyrelsen, men ligger til fornyet vurdering ved det kommende budgetseminar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  En flytning af Aflastningsenheden fra Wiedergården til Enggården koster ca. 20.000 kroner i flytteomkostninger. Omkostningerne er lagt ind, som en del af budgettet på 1.591.000 kr. i 2010 for følgeomkostninger ved udbygning af Enggården.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ældrerådet Ældre og Omsorgs MED

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. august 2010 Økonomi og Planudvalget den 26. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

 • 8
  Nedlæggelse af Klageråd
  Sagsid.: 10/1446

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at lovændringen om nedlæggelse af Klagerådet tages til efterretning, sådan at Klagerådet i Dragør Kommune nedlægges.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-08-2010
  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Som et resultat af regeringens afbureakratiseringsplan har Folketinget den 4. juni 2010 vedtaget et lovforslag om ændring af Lov om Social Service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Sundhedsloven samt om ophævelse af Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre. Lovændringen indeholder flere hovedelementer, herunder nedlæggelse af Klagerådet, der er oprettet efter Retssikkerhedslovens §§ 34-36. Hidtil har klager over afgørelser om hjælp efter Servicelovens §§ 83 og 84 ( hjemmehjælp) været behandlet af Dragør Kommunes Klageråd. Fremover skal sådanne klager behandles som andre klager på det sociale område, dvs. efter en genoptagelse af sagen, og hvis afgørelsen fastholdes, skal den videresendes til Det Sociale Nævn. Til orientering kan det oplyses, at Klagerådet i 2008 og 2009 har behandlet 3 sager om året.

  LOVE/REGLER:
  Lov om ændring af Lov om Social Service, Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og Sundhedsloven samt om ophævelse af Lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ældrerådet, Klagerådet og Handicaprådet er orienteret om lovændringen, da nedlæggelsen af klagerådet er gældende fra 1. juli 2010.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

 • 9
  Kvalitetsstandard indkøb
  Sagsid.: 10/1449

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler, at kvalitetsstandarden "bistand indkøb" godkendes, og at kvalitetsstandarden fremsendes til orientering for Ældreråd og Handicapråd.

  BESLUTNING: Social, Børn og Kulturudvalget den 19-08-2010
  Anbefales med 6 stemmer for (SBKU-T) over for KB. 1 medlem (T) undlod at stemme.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  For stemte 12 (A, C, F, O, V) Imod stemte 3 (T) Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at alle borgere i Dragør Kommune skal have deres indkøb foretaget af et indkøbsfirma. De borgere, der ikke selv kan foretage bestilling af indkøbet, skal have hjælp til det af deres hjemmehjælper. Hjælpen vil blive givet i forbindelse med, at hjemmehjælperen er hos borgeren, f.eks. i forbindelse med at der gives hjælp til at komme op og få tøj på om morgenen. Der afsættes 15 minutter til opgaven. Hidtil er der givet hjælp til bankbesøg hver 2. eller 4. uge. I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsstandard strammes der op på hjælp til bankbesøg, så ydelsen fremover kan gives hver 4. uge og kun i helt særlige situationer, hvor der ikke er pårørende eller andre, der kan gå i banken for den pågældende. Det vurderes at være tilstrækkeligt med mulighed for bankbesøg én gang om måneden, da selve indkøbet kan betales via PBS.

  LOVE/REGLER:
  Det er et lovkrav, at der udarbejdes kvalitetsstandard for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje, m.m. jf. Lov om Social Service, §§ 83, 84 og 86.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ældreråd og Handicapråd er tidligere informeret om, at alle borgere i Dragør skal have indkøb via firma. Kvalitetsstandard sendes til orientering.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Social, Børn og Kulturudvalget den 19. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

 • 10
  Hjemmearbejdsplads med HomeTrio
  Sagsid.: 10/1433

  ANBEFALING:
  Det anbefales, 1. at HomeTrio-forbindelsen for de berørte kommunalbestyrelsesmedlemmer nedlægges med mulighed for at overtage TV-delen privat. 2. at nye bredbåndsløsninger etableres som HomeDuo.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 26-08-2010
  Anbefales over for KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Ad 1-2 Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:
  Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2009 at arbejde videre med en ny bredbåndsløsning for kommunen. Det blev samtidig besluttet at tilbyde kommunalbestyrelsesmedlemmer og medarbejdere med hjemmearbejdsplads muligheden for TV-signal over denne nye bredbåndsløsning som en form for kompensation for den ekstra skat, multimediebeskatningen pr. 1. januar 2010 affødte. I forbindelse med den stadige udvikling af brugen af internettet har KL medio 2010 udtalt, at der ikke er hjemmel i gældende lovgivning til at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan modtage TV-signal over internettet. De goder, der stilles vederlagsfrit til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer, skal have direkte forbindelse til det kommunale hverv. Dette er således også gældende i de tilfælde, hvor TV-signalet er et biprodukt med den internetforbindelse, som benyttes som opkobling til kommunens drev. Der er tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bliver berørt heraf. Øvrige bredbåndsforbindelser, som er blevet etableret som HomeDuo, er ikke berørt, da telefonforbindelse kan stilles til rådighed for kommunalbestyrelsesmedlemmer. De nuværende HomeTrio-forbindelse kan overgå fra erhvervsabonnement til privatabonnement. TDC har i den forbindelse oplyst, at det koster følgende for et privat abonnement pr. måned inkl. moms: · Første TV 179,00 kr. · Leje af digital modtager 66,50 kr. · Plus abonnement (se, optage og/eller spole) 69,00 kr. · Pr. ekstra TV 59,00 kr. · HDTV 79,00 kr. Der synes således ikke at være andre muligheder end at omdanne HomeTrio-forbindelserne til HomeDuo-forbindelser. Sagen er blevet behandles på Direktionsmøde hvor ad. 1 og ad 2 anbefales overfor ØPU/KB

  BESLUTNINGSPROCES:
  Direktionen den 10. august 2010 Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2010 Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

 • 11
  Salg af Kommunale udlejningsejendomme - stillingtagen til mindstepriser
  Sagsid.: 10/747

  ANBEFALING:
  Borgmestersekretariatet anbefaler. 1. at det besluttes at udbyde de kommunale udlejningsejendomme til de skitserede mindstepriser, og 2. at det undersøges i hvilke tilfælde der kan ske udstykning, og at dette oplyses i udbudsvilkårene.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 26-08-2010
  Liste T fremsatte følgende ændringsforslag: Følgende ejendomme sendes ikke i offentligt udbud: Badstuevælen 5/Vestgrønningen 12 Hovedgaden 22 Kongevejen 14 Nyby 17 For stemte 2 (T) Imod stemte 5 (A+C+F+V) Faldet Ad 1 For stemte 5 (A+C+F+V) Imod stemte 2 (T) Godkendt T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23 Ad 2 Godkendt

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  Liste T genfremsatte sit ændringsforslag fra ØPU den 26. august 2010, dog således at Stationsvej 13 erstatter Kongevejen 14. Forslaget er herefter: Følgende ejendomme sendes ikke i offentligt udbud: Badstuevælen 5/vestgrønningen 12 Hovedgaden 22 Stationsvej 13 Nyby 17 For stemte 3 (T) Imod stemte 12 (A, C, F, V, O) Faldet

  SAGSFREMSTILLING:
  Ejendomsmægleren har udarbejdet bilag 1, som er en oversigt over de forventede minimumspriser ved et udbud af ejendommene. Mægler har oplyst, at priserne vil stige for visse ejendomme, såfremt de kan udstykkes. Derfor anbefaler Borgmestersekretariatet, at det undersøges om - og i givet fald hvilke - ejendomme der kan udstykkes, og at dette indføjes i udbudsvilkårene for ejendommene. Kommunalbestyrelsen opfordrede den 17. juni 2010 administrationen til at forhandle et større nedslag i prisen, såfremt der er ejendomme der ikke bliver solgt inden for den aftalte periode. Denne forhandling har været holdt, men mægler har afslået med begrundelse om, at den tilbudte pris er den lavest mulige.

  LOVE/REGLER:
  Bekendtgørelse om offentligt udbud ved kommuners salg af fast ejendom.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2010

  Bilag

 • 12
  Ansøgning om skattestigning og øget grundskyldspromille
  Sagsid.: 10/1630

  ANBEFALING:
  Sagen fremsendes uden anbefaling

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-09-2010
  For stemte 4 (F, T) Imod stemte 7 (C, O, V) Undlod at stemme 4 (A) Faldet

  SAGSFREMSTILLING:
  Pernille Lundqvist (T) og Kim Grønved Nielsen (F) har jf. styrelseslovens § 11 anmodet om at få en sag på dagsordenen på Kommunalbestyrelsens møde den 2. september 2010. Konkret foreslås det, at Dragør Kommune ansøger puljen til skattestigninger for økonomisk trængte kommuner på 300 mio. kr. om, at personskatten sættes op med 0,1 procent, og grundskylden sættes op med 1 promille. Anslået merprovenu ved en skattestigning på 0,1 procent udgør: Budgetåret 2011 2012 2013 2014 -2.425.863 -2.503.491 -2.586.106 -2.668.861 Anslået merprovenu ved en øget grundskyld på 1 promille udgør: Budgetåret 2011 2012 2013 2014 -4.366.247 -4.636.954 -4.929.082 -5.234.685 Såfremt Dragør Kommune får tilsagn om at gennemføre ovennævnte, vil der ikke ske modregning i kommunens bloktilskud. Omvendt vil manglende tilsagn og en gennemførelse af ovenstående kunne medføre økonomiske sanktioner. Der henvises i øvrigt til Budgetmappen for en nærmere gennemgang. Frist for ansøgning er 7. september 2010.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Kommunalbestyrelsen den 2. september 2010

 • 13
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Pia Osbæck spurgte, hvilke visioner Liste T har for Dragør Kommune. Birgitte Rinhart (T) oplyste, at Liste T vil fremlægge et budgetforslag, og at T´s visioner for Dragør Kommune i øvrigt fremgår af programmet på Liste T´s hjemmeside. Lotte Aabye spurgte ind til proces- og tidsplanen for ændring af skolestrukturen i Dragør Kommune samt indholdet af det kommende høringsmateriale. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at der som sagt endnu ikke er udarbejdet endelige tids- og procesplaner for strukturarbejdet, men at projektperioden – ud fra de kendte projektforudsætninger – formodentlig vil have en varighed på 3-4 år. Høringsmaterialet vil ikke i første omgang indeholde nærmere oplysninger omkring økonomien, men det prioriteres at skabe en åben og demokratisk proces, og at der undervejs bruges tid på dialog, så der kan tages mest mulig hensyn til eleverne, børnefamilierne som sådan samt medarbejderne på de enkelte skoler. Bertha Jensen spurgte ind til sammenhængen mellem genopretningsplanens forslag om nedlæggelse af spor på Skolen ved Vierdiget samt den politiske beslutning om ændring af skolestrukturen i Dragør Kommune, og om der vil kunne tænkes andre løsningsforslag på skoleområdet. Borgmester Allan Holst (A) svarede, at eventuelle ændringsforslag naturligvis vil blive drøftet, og at alle høringssvar til en ændret skolestruktur i Dragør Kommune efterfølgende behandles af Kommunalbestyrelsen. Da Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at vedtage et budget, drøftes budget og skolestruktur i øjeblikket sideløbende. Pia Osbæck spurgte, om det ved en ændring af skolestrukturen vil være muligt at flytte hele klasser i stedet for at splitte klasserne op. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at der vil blive taget vidtrækkende hensyn, men at dette ikke kan garanteres på nuværende tidspunkt. Den nærmere tilrettelæggelse afhænger i sidste ende af de politiske beslutninger og den endelige projektering. Bertha Jensen spurgte, om der vil være mulighed for at omtænke klassesammensætningen på en hel årgang, når strukturen alligevel skal ændres. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at det er vigtigt at have en åben dialog om de kommende strukturændringer og den kommende proces for fordeling af elever, sådan at der tages størst muligt hensyn til den enkelte elev. Dette gælder også i forbindelse med sammensætningen af klasser. Ebbe Kyrø spurgte ind til risikoen for, at tilgangen til privatskoler forøges undervejs i projektforløbet, og hvad omkostningen vil være pr. elev, hvis der sker en øget søgning til privatskoler, eller der oprettes en privatskole her i kommunen. Borgmester Allan Holst (A) oplyste, at beslutningen om at arbejde videre med en ændret skolestruktur er båret af et ønske om at optimere vores skolevæsen i Dragør Kommune og sikre en god kvalitet, og der arbejdes således netop på at fastholde vores børn og unge i Dragørs skoler. Vi har ikke ledige bygninger i Dragør Kommune, der vil egne sig til som privatskole. Forvaltningen kan om nødvendigt eftersende nærmere oplysninger om udgiftsberegningen ved en øget søgning om optagelse på privatskole.