Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 06. juli 2010 kl. 19:30

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Medlemmer: Allan Holst (A), Eik Dahl Bidstrup (V), Asger Larsen (I), Svend Mathiasen (Løsgænger), Annette Nyvang (T), Jens Passarge (T), Kenneth Gøtterup (C), Ebbe Kyrø (T), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Birger Larsen (O), Peter Læssøe (T), Jerrik Walløe (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Helle Barth (V)
Bemærkninger: Borgmesteren oplyste, at punkt 8 udgår, da sagen er færdigbehandlet i ØPU.
Borgmesteren oplyste endvidere, at der var en tillægsdagsorden, idet Morten Dreyer (O) havde begæret sagen fra ØPU om besparelsesforslag - skolebudget 2010 op i Kommunalbestyrelsen.
 • 1
  Spørgetid1
  Sagsid.:
 • 2
  Meddelelse
  Sagsid.:
 • 3
  Besparelsesforslag - indførelse af lukkedage i klubberne
  Sagsid.: 10/1164

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler som besparelsesforslag, at der indføres 10 årlige lukkedage i klubberne.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Besparelsen gennemføres med gennemslag i overslagsårene. Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Klubberne har ikke lukkedage. Som led i ændring af serviceniveauet for at opnå besparelser på budget 2011 foreslås det, at klubberne (både fritids- og ungdomsklubberne) lukker i julen, påsken samt fredag efter Kristi Himmelfart ligesom det øvrige daginstitutionsområde. I gennemsnit over en 10-årig årrække giver det i gennemsnit 9,9 lukkedage årligt. Der er ikke mange unge i klubberne i de nævnte dage. Det vurderes, at det er muligt at indføre 10 lukkedage i klubberne uden at det vil opleves som en væsentlig serviceforringelse. Der kan dog være et behov for at kunne have et tilbud til bl.a. anbragte unge, der er hjemme på ferie i disse ferie og helligdagsperioder. Dette kunne i stedet ske ved at fastholde åbning i én klub for disse unge efter aftale. (En sådan ordning ville i givet fald mindske besparelsen med 1/3).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ved at indføre 10 lukkedage er det muligt at spare 355.000 kr. årligt, hvilket, fratrukket 20 % i forældrebetaling, giver en besparelse på 284.000 kr. årligt. Det er muligt at indføre lukkedagene fra julen 2010, hvilket giver en besparelse på netto 71.000 kr. i 2010.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Beslutningen bør inden endelig stillingtagen sendes i høring på institutionsområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 4
  Besparelsesforslag - morgenåbning, fritidshjem
  Sagsid.: 10/1184

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler som besparelsesforslag, at morgenåbningen på fritidshjem spares ved at det kun er tre fritidshjem i kommunen, der holder morgenåbent.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  For stemte 4 (A, C, V) Imod stemte 3 (F, T) Anbefales overfor KB Protokoltilføjelse fra Liste T: Liste T anerkender forvaltningens indsats, men beklager at de foreslåede besparelser på denne og tidligere ØPU møder i år ikke fremtræder som en del af en gennemarbejdet detaljeret flerårig genopretningsplan indeholdende såvel strukturændringer, samt nye initiativer.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  For stemte 10 (A+C+O+V) Imod stemte 4 (F+T) Godkendt Liste T genfremsatte protokoltilføjelse fra ØPU Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Hvert fritidshjem har i dag åbent mellem kl. 06:30/07:00 og kl. 08:00 (tre fritidshjem, der dækker alle fire skoledistrikter, har åbent fra kl. 06:30). Såfremt alle børn med pasningsbehov ml. kl. 06:30/07:00 og kl. 08:00 afleveres på et fritidshjem i distriktet (Strandengens fritidshjem dækker to skoledistrikter), kan de øvrige fritidshjems morgentimer spares. I skoleferier samt i perioden fra 1. maj til skolesommerferiens start (ca. 42 dage), hvor fritidshjemmene modtager maj-børn (kommende 0.-klasses børn) åbnes til normal tid (06:30/07:00), dvs. der fjernes normering til morgenåbning på 158 skoledage. Besparelsen rammer få børn. Besparelsen rammer børnene på serviceniveauet, idet nogle af børnene med et pasningsbehov inden skoletid vil skulle afleveres på et andet fritidshjem, formentlig til voksne, som barnet ikke kender. For at sikre en fortsat kvalitet af morgenåbningen skal der etableres en struktur med enten fast morgenåbner eller på anden vis sikres, at det er en voksen, børnene kender, der åbner. Besparelsen får endvidere betydning for ansættelsesgraden på fritidshjem. Det er således ikke muligt at tilbyde fuldtidsstillinger for andre end leder/souschef. Der bør derfor sikres levebrødsstillinger som kombinationsstillinger med børnehave, klub eller skole for at kunne fastholde/tiltrække kvalificerede medarbejdere. Det er muligt at indføre yderligere en ændring i åbningstid i skoleferier samt fra 1. maj, således at der først åbnes kl. 07.30. Det betyder, at maj-børn først vil kunne blive afleveret på eget fritidshjem på dette tidspunkt, og skal inden da afleveres på et andet fritidshjem. Dette kan være sårbart i en indkøringsfase for nye maj-børn. Ændringen af åbningstiden vil kunne træde i kraft efter sommerferien, men det er først muligt at opnå hovedparten af besparelsen i år 2011, idet der er tale om opsigelsesvarsler for personalet på 4-6 måneder. Dette vil bero på en konkret forhandling.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ved at indføre morgenåbning på kun tre fritidshjem opnås en besparelse på brutto 376.000 kr.. Fratrukket 25 % i forældrebetaling giver det en årlig bruttobesparelse på 282.000 kr.. Såfremt Kommunalbestyrelsen yderligere ønsker at ændre på åbningstidpunktet fra 1. maj og i sommerferien, giver dette yderligere en besparelse på brutto 95.200 kr., hvilket fratrukket forældrebetaling giver 71.400 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Inden endelig stillingtagen sendes sagen i høring på institutionsområdet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 5
  Besparelsesforslag - madordning for vuggestuebørn
  Sagsid.: 10/1177

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler som besparelsesforslag, 1. at vuggestuemad fra 1. januar 2011 ikke længere er en del af kerneydelsen 2. at forældrene dermed opkræves de fulde bruttodriftsudgifter for frokostmåltidet via særskilt takst

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  For stemte 6 (A, C, T, V) Undlod at stemme 1 (F) Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  For stemte 13 (A+C+O+T+V) Imod stemte 1 (F) Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune skal i august 2010 beslutte, hvorledes loven om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner skal implementeres. Der tilbydes i dag et frokostmåltid til alle vuggestuebørn, og på baggrund heraf opkræves 30 % i forældrebetaling (kun muligt i år 2010). Loven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at frokostmåltidet ikke er en del af kerneydelsen, og dermed opkræves de fulde bruttodriftsudgifter for frokostmåltidet af forældrene via særskilt takst. Det betyder, at den enkelte forældrebestyrelse kan fravælge madordningen, hvilket muligvis får den konsekvens, at den eksisterende madordning i vuggestuerne fravælges og skal nedlægges, hvilket betyder afskedigelse af køkkenpersonalet. Såfremt besparelsen gennemføres, tilbydes der ikke længere fuld forplejning som del af vuggestuens ydelse, men i stedet tilbydes forældrene madordning mod betaling af de fulde bruttodriftsudgifter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Det samlede budget for madordningen (løn og fødevareudgift) er 2.124.000 kr. (2010). Heraf udgør lønudgiften 1.324.700 kr., svarende til 6 stillinger. Opsigelsesvarslet for køkkenpersonalet er 4-6 måneder. Det er således ikke muligt at opnå fuld besparelse i 2011, idet opsigelser skal varsles, men dette vil bero på en konkret forhandling. Den samlede bruttobesparelse skal fratrækkes 25 % i forældrebetaling og giver dermed en besparelse på 1.593.000 kr. årligt.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 6
  Besparelsesforslag - åbningstid i ungdomsklub
  Sagsid.: 10/1162

  ANBEFALING:
  Social, Børn og Kultur anbefaler som besparelsesforslag, 1. at alle ungdomsklubberne lukker kl. 22 i stedet for kl. 23 2. at der indføres en ugentlig lukkedag ud over lørdag, som ikke er ens i de tre ungdomsklubber

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Besparelsen gennemføres med gennemslag i overslagsårene. SBKU orienteres om konsekvenserne ved ændring af åbningstiden. Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt, dog således at forslaget sendes i høring inden endelig stillingtagen SBKU orienteres om konsekvenserne ved ændring af åbningstiden. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Ungdomsklubberne er i dag åbne alle dage (undtagen lørdag) fra kl. 19 til kl. 23. Som led i besparelse på budgettet foreslås det at lukke kl. 22 undtagen fredag, hvor åbningstiden fastholdes til kl. 23. Samtidig indføres en ugentlig lukkedag udover lørdag, som ikke er ens i de tre ungdomsklubber. Medlemmerne er på lukkedagen i egen basisklub velkomne i de øvrige klubber. Mange ungdomsklubber i andre kommuner lukker i dag kl. 22. Besparelsen rammer medlemmerne på serviceniveauet i og med, at der holdes åbent i færre timer. Til gengæld fastholdes normeringen i åbningstiden. At ændre på åbningstiden i ungdomsklub kan have indirekte indflydelse på niveauet af hærværk og kriminalitet, idet de unge ikke har ungdomsklubben at opholde sig i, i de sene aftentimer. Det er ikke muligt at opnå både denne besparelse og besparelse på at samle tre ungdomsklubber til én.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ved at lukke en time tidligere og indføre en ugentlig lukkedag er det muligt at spare 432.000 kr., som skal fratrækkes 20 % i forældrebetaling, og giver dermed en nettobesparelse på 345.500 kr. Besparelsen kan opnås fra og med 2011.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Beslutningen bør inden endelig stillingtagen sendes i høring på institutionsområdet.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 7
  Besparelsesforslag - tilbageholdte driftsudvidelser 2010
  Sagsid.: 10/1190

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, 1. at de ved budgetlægningen 2010-13 godkendte driftsudvidelser for 2010 ikke iværksættes i 2010, svarende til i alt 2.860.000 kr. 2. at driftsudvidelsen til Musikskolen på 90.000 kr. godkendes, da afviklingen af ventelisterne til Musik- og Kulturskolen allerede var iværksat pr. 1. januar 2010, 3. at ønskerne til driftsudvidelserne fremlægges til drøftelse i forbindelse med behandlingen af budget 2011-14.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Ad 1-3 Anbefales overfor KB, dog således at besparelsen (2.860.000 kr.) alene har virkning fra 2010. Virkningen for overslagsårene drøftes igen i forbindelse med budgetseminaret for 2011-2014.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Økonomi- og Planudvalget har på sit møde den 11. marts 2010, punkt 6 ”Tilpasning af budget 2010”, godkendt at nye driftsudvidelser fra 2010 stilles i bero med præcisering af, at sagen genoptages i ØPU i maj 2010. Det drejer sig om følgende udvidelser: Personalegoder 100.000 kr. Busdrift* 2.000.000 kr. Turismeindsats** 200.000 kr. Kulturpulje 300.000 kr. Rehabiliteringspladser*** 260.000 kr. Musikskole**** 90.000 kr. I alt 2.950.000 kr. * Godkendt fuld virkning i overslagsårene med 3.000.000 kr. ** Der var oprindelig afsat 400.000 kr. til turismeindsats. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at 200.000 kr. bruges til ansættelse af turistkoordinator, senest justeret i SBKU den 6. maj 2010. *** Godkendt med opstart den 1. juli 2010, afsat 520.000 kr. i overslagsårene. **** Denne driftsudvidelse var iværksat med virkning fra 1. januar 2010, hvorfor denne bevilling ikke kan stoppes, men bør godkendes. Ad personalegoder Driftsudvidelsen består i iværksættelse af aktiviteter med fokus på rekruttering, fastholdelse og medarbejdervelfærd. Ad busdrift Driftsudvidelsen består i flere tiltag, f.eks. opjustering af lokallinje 32, oprettelse af pendlerlinje i myldretid til Metro, ruteændringer på linje 35. Ad turismeindsats Driftsudvidelsen består i etablering af en langsigtet turismeindsats i Dragør Kommune ved ansættelse af turismekoordinator, guidede ture i by og på havn samt markedsføringsindsats med henblik på at tiltrække turister. Indsatsen skal så forankres i en turistforening, der etableres. Ad Kulturpulje Kommunalbestyrelsen har afsat en pulje, hvor SBKU godkender konkrete projekter/forslag. Ad rehabiliteringspladser Driftsudvidelsen består i en øget normering på 0,88 fuldtidsstillinger til aflastningen og 10 timers træning om ugen til de nye rehabiliteringspladser, som skal bestilles via det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Tiltaget består i at erstatte 2 normale aflastningspladser med 2 rehabiliteringspladser, hvilket kræver mere bemanding. Ved at sætte rehabiliteringsordningen i bero, kan aflastningsenheden i stedet bruge de nuværende pladser til det formål, som de er oprettet til – nemlig planlagte aflastningsophold, akutpladser, ventepladser og vurderingspladser.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

  Bilag

 • 8
  Besparelsesforslag - lukning af caféen i Aktivitetshuset Wiedergården
  Sagsid.: 10/1159

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til lukning af caféen i Aktivitetshuset som besparelsesforslag.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Faldet C foreslår, at takstbladet drøftes på budgetseminaret.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Sagen taget af dagsordenen, da den var færdigbehandlet i ØPU

  SAGSFREMSTILLING:
  I Aktivitetshuset er der en café, der er åben fra kl. 9.30-15.30 alle hverdage året rundt, dog ikke 3 uger i sommerperioden. Der kan købes smørrebrød, varm mad samt i et vist omfang lune retter, salat og sandwich. Derudover kan der købes kaffe, kage og drikkevarer. Der er ca. 1000-2000 ekspeditioner om måneden. Det er også Caféen, der leverer mad/kaffe til møder, fester og arrangementer i huset. Det faste personale, som består af 2.2 medarbejdere, får i dag hjælp af ca. 10 frivillige. De møder ind på skift, 3 frivillige har en fast ugedag, hvor de arbejder mellem 4-5 timer, de øvrige tilkaldes ved behov. De tager sig af opgaver som opvask, ekspedition og opfyldning af varer. De tager sig ikke af fremstilling af mad, da de ikke opfylder kravene fra levnedsmiddelkontrollen. Caféen drives – hvis man ser bort fra lønudgiften til personalet i caféen -med et overskud på ca. 315.000 kr. årligt. Der er årlige lønudgifter på 746.000 kr. Der er i dag en del ældre, der bor i nærområdet, som i stedet for at få madlevering fra Dragør Kommune, spiser deres varme måltid i caféen i Aktivitetshuset. De får på denne måde både mad og et socialt fællesskab. Lukkes caféen vil denne målgruppe kunne benytte kommunens almindelige madleveringsordning. Hvis caféen lukkes, bør det undersøges, om caféen fremover kan drives udelukkende af frivillige i en mindre målestok end i dag, og sådan at vi stadig kan overholde diverse krav fra levnedsmiddelmyndighederne. Der vil ikke være mulighed for at sælge mad.

  LOVE/REGLER:
  Aktivitetshuset drives efter § 79 i Serviceloven. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Der kan opkræves betaling for tilbuddet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der er i dag ansat 2,2 medarbejdere i køkkenet. P.g.a. opsigelsesvarsel på op til 9 måneder kan besparelsen tidligst effektueres medio 2011. Besparelsen er ca. 400.000 kr. årligt, som fremkommer ved, at lønudgiften til personalet i caféen fratrækkes det overskud, som caféen drives med.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Der bør ske høring af Ældrerådet, Handicaprådet og brugerrådet i Aktivitetshuset.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Ældrepolitik og Sundhedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalgsmøde den 1. juli 2010

 • 9
  Besparelsesforslag - forebyggelsespuljen til afholdelse af sundhedsuge
  Sagsid.: 10/1187

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om puljen på 100.000 kr. årligt, der blev givet til arbejdet med en sundhedsuge, fastholdes uændret, således at der afholdes en sundhedsuge 1 gang årligt halveres således at sundhedsugen afholdes hvert 2. år nedlægges, sådan at der ikke afholdes sundhedsuge fremover

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  C forslog at sundhedsugen allerede indstilles fra og med 2010. For stemte 1 (C) Imod stemte 5 (A, F, T) Undlod at stemme 1 (V) Faldet Som det mest vidtgående forslag blev pkt. 3 sat til afstemning C foreslår at "fremover" erstattes med "indtil videre" For stemte 2 (C, V) Imod stemte 5 (A ,F, T) Faldet Ad 1. For stemte 1 (F) Imod stemte 4 (C, T, V) Undlod at stemme 2 (A) Faldet Ad 2. For stemte 5 (A, T, V) Imod stemte 2 (F, C) Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  C genfremsatte forslag fra ØPU om, at sundhedsugen allerede indstilles fra og med 2010. For stemte 3 (C) Imod stemte 11 (A+F+O+T+V) Faldet C foreslår, at "fremover" erstattes med "indtil videre" For stemte 3 (C) Imod stemte 11 (A+F+O+T+V) Faldet Ændringsforslag fra F om ad 1 For stemte 1 (F) Imod stemte 13 (A+C+O+T+V) Faldet Ad 2, anbefaling fra ØPU For stemte 11 (A+F+O+T+V) Imod stemte 3 (C) Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Puljen til afholdelse af sundhedsuge på 100.000 kr., der blev givet i budget 2010 og fremefter, reduceres, således at der afsættes 100.000 kr. hvert 2. år. Alternativt kan puljen helt nedlægges, så der fremover ikke afholdes sundhedsuge. Planlægningen af sundhedsugen i 2010 er så fremskreden, at det afsatte beløbet i 2010 bør bibeholdes. Hvis de to puljer (forebyggelse af overvægt blandt børn og unge og sundhedsuge) der blev givet med budget 2010 til arbejdet med sundhedsområdet, spares væk, resterer et forebyggelsesbudget på 100.000 kr., som blev afsat til hele det forebyggende og sundhedsfremmende område efter sturkturreformen i 2007. Den største del af denne pulje er bundet i rygestopkurser, patientuddannelsen ” lær at leve” og vores samarbejde med kommunallægen. Det vil derfor være meget begrænset hvilke bredere forebyggelsestiltag, der vil kunne løftes på området fremover, da der kun er afsat meget begrænsede personaleressourcer til området.

  LOVE/REGLER:
  Sundhedslovens § 119 beskriver kommunalbestyrelsens ansvar for - ved varetagelse af kommunens opgaver i forhold til borgerne - at skabe rammer for sund levevis, herunder at kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Jf. anbefalingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen høring

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sundhedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 10
  Besparelsesforslag - overdragelse af skolelægens opgaver til sundhedsplejerskerne
  Sagsid.: 10/1169

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om Dragør Kommune fortsat skal have en skolelæge ansat til at varetage ind- og udskolingsopgaver.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Vi har en skolelæge ansat i 8 timer om ugen til at lave ind- og udskolingsundersøgelser sammen med sundhedsplejerskerne. Ligeledes er skolelægen involveret i det forebyggende arbejde omkring børn, der foregår i kommunen, idet lægen jævnligt benyttes som sparringspartner. Det er ikke længere lovpligtigt at have en læge ansat. Således ses det landet over, at mange kommuner enten p.g.a. rekrutteringsproblemer eller som besparelse vælger, at skolelægens opgaver overtages af sundhedsplejen. Det kræver dog, at alle sundhedsplejersker har været på efteruddannelseskursus, så opgaven kan udføres af sundhedsplejerskerne. I Dragør Kommune har 2 ud af 4 fået efteruddannelsen. Efteruddannelsen koster ca. 8.500 pr. sundhedsplejerske. Det er vurderingen, at det vil være praktisk muligt for sundhedsplejerskerne at dække skolelægefunktionen ind fra 2011, når alle er uddannet. Såfremt sundhedsplejerskerne skal overtage skolelægefunktionerne, skal der forhandles et tillæg med Dansk Sygepleje Råd. I andre kommuner er der forhandlet tillæg på mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. sundhedsplejerske årligt. Hvis sundhedsplejerskerne skal forestå ind- og udskolingsøvelserne alene, vil undersøgelsen af hvert enkelte barn tage længere tid, og sundhedsplejen kan eventuelt tilføres ca. 4 timer pr uge (208 timer årligt) svarende til ca. 50.000 kr. årligt.

  LOVE/REGLER:
  I skolealderen har alle danske børn, ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, ret til to lægeundersøgelser: én, når de begynder i skole, og én umiddelbart før undervisningspligtens ophør. I 2008 blev der vedtaget en ændring af sundhedsloven, som gør det muligt for kommunerne at efteruddanne sundhedsplejerskerne, så de kan varetage skolelægens opgaver fremover.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Skolelægens løn udgør 290.708 kr. årligt. Lønudgiften til sundhedsplejerskerne til udvidelse af timeantallet udgør ca. 50.000 kr. Ligeledes skal der forhandles årligt løntillæg til de 4 sundhedsplejersker for varetagelse af opgaven. Besparelsens størrelse forventes at være ca. 190.000 kr. årligt fra og med 2011.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen høring

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 11
  Besparelsesforslag - sundhedsplejen
  Sagsid.: 10/1188

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om sundhedsplejens besøgsprofil skal ændres.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  For stemte 4 (A, C, F) Imod stemte 3 (T, V) Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  For stemte 9 (A+C+F+O) Imod stemte 5 (T+V) Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Sundhedsplejen i Dragør arbejder i dag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til antallet af besøg til småbørn og skolebørn. Sundhedsplejerskerne tilbyder i dag alle familier 6 besøg i barnets 1. leveår samt et fælles møde, når børnene bliver 6 mdr. Sundhedsstyrelsen anbefaler 7 besøg i alt. Stort set alle flergangsfødende føder i dag ambulant, og sundhedsplejerskerne oplever som følge heraf et større arbejdspres, da familierne skal besøges hurtigt efter fødslen. En del får i dag også ekstra besøg, da børnene nogle gange har svært ved at spise, får gulsot, eller på grund af mødrenes efterfødselsreaktioner. Der kan således i visse tilfælde blive behov for ekstra besøg, hvis et af de ordinære besøg spares væk. Hvis der skal spares på sundhedsplejen, kræver det en politisk beslutning om f.eks. at reducere i antallet af besøg, og det er sundhedsplejerskernes vurdering, at det så skal være reduktion i besøgene til de fleregangsfødende. Fremover kunne denne målgruppe tilbydes 4-5 besøg i stedet for 6. I dag ses alle skolebørn en gang årligt, som sundhedsstyrelsen anbefaler. Hvis der skal spares på sundhedsplejen, kan det besluttes politisk, at nogle klassetrin ikke ses af en sundhedsplejerske. Sundhedsplejerskernes vurdering er, at det i så fald skal være 4 kl. og 6.kl., der ikke ses Der ligger en stor styrke i, at den samme sundhedsplejerske ser børnene i hjemmet og derefter i skolen, og der ligger en stor styrke i, at børnene ses hvert år, sådan at sundhedsplejerskerne hurtigt kan opfange mistrivsel hos børnene. Denne kontinuitet mistes, hvis ikke alle klassetrin ses af en sundhedsplejerske. Den besparelse der kan hentes ved at ændre på besøgsfrekvensen er på 65.000 kr.

  LOVE/REGLER:
  I sundhedsloven er forpligtelsen til at tilbyde forebyggende sundhedsydelser til børn og unge beskrevet. Der står bl.a., at Kommunalbestyrelsen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse, og at kommunale tilbud skal tilrettelægges, så der dels ydes en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Sundhedsplejen i Dragør Kommune arbejder i dag efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Der vil ved ovennævnte ændring kunne hentes en besparelse på 0,187 stilling (360 timer årligt), svarende til ca. 65.000 kr. årligt.Besparelsen kan først effektueres i 2011, da en sundhedsplejerske skal varsles ned i arbejdstid.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen høring

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Sundhedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 12
  Besparelsesforslag - træning før hjemmehjælp
  Sagsid.: 10/1185

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til om forvaltningen skal arbejde videre med konceptet "træning før hjemmehjælp".

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Anbefales overfor KB Ældrerådet og Handicaprådet orienteres.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Ældrerådet og Handicaprådet orienteres. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Når en borger i dag henvender sig til visitationen for at få hjælp til pleje og praktisk bistand foretager visitator en vurdering af borgerens funktionsniveau og behov for hjælp. Dragør Kommune kunne lægge mere vægt bag ordene, om at give borgerne ”hjælp til selvhjælp”, ved at tilbyde deltagelse i et intensivt rehabiliteringsprogram, hvor borgeren i løbet af 6-8 uger sættes i stand til selv at varetage de opgaver vedkommende har bedt om hjælp til. Gennem øvelser og træning sammen med en hjemmetræner bliver borgeren i stand til at klare de opgaver i dagligdagen, som sygdom eller anden svækkelse har sat en stopper for. Rehabilitering betyder at der sørges for, at et svækket menneske får sine evner og ressourcer tilbage, f.eks. gennem behandling eller træning. Fredericia Kommune har gennem længere tid afprøvet et projekt omkring træning før hjemmehjælp, og denne kommunes resultater er meget lovenende. Efter det intensive program falder borgernes behov for hjælp markant, og flere behøver slet ikke hjælp. Antallet af visiterede ydelser er faldet mærkbart. Udgifterne i Fredericia er således faldet med ca. 500.000 kr. om måneden, hvilket tilskrives den nye indsats. Fredericia er nu i gang med at udbrede programmet til ikke kun at omfatte nyvisiterede, men også alle de personer, der i dag modtager hjælp. Målet er, at 10 pct. bliver helt selvhjulpne og at 40 pct. bliver delvist selvhjulpne. Dragør Kommunes indbyggerantal er ca. ¼ af Fredericia Kommune, omregnet betyder dette en besparelse på hjemmehjælpsområdet på 1.5 mio. kr. årligt. Herfra skal fratrækkes lønudgiften til en hjemmetræner på ca. 400.000 kr., hvilket stadig vil betyde en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt. Hvis Dragør Kommune skal arbejde hen mod en sådan "Fredericia model", skal der i et samarbejde mellem hjemmeplejen og visitationen foretages en beskrivelse af målgruppe og kriterier ligesom der skal ansættes en hjemmetræner. Det vurderes, at forvaltningen i efteråret kan få formuleret målgruppe og kriterier, ligesom stillingen som hjemmetræner kan være besat pr. 1. januar 2011.

  LOVE/REGLER:
  Lov om social service § 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Besparelsen hentes løbende, når nye borgere henvender sig om hjælp. Forudsætter, at der ansættes en hjemmetræner, som kan varetage opgaven i Dragør. Dette er ikke omfattet af det forpligtende samarbejde. Når behovet for hjemmehjælp reduceres, vil det være nødvendigt, at hjemmeplejen tilpasser sin personalenormering. Besparelsens størrelse er udelukkende baseret på et skøn på baggrund af den besparelse, som Fredericia Kommune har opnået på området. Det forventes, at der i 2011 kan indhentes en besparelse på 400.000 kr., herfra er fratrukket udgiften til hjemmetræner på 400.000 kr. årligt. I 2012 forventes en besparelse på 800.000 kr. og i 2013 en besparelse på 1.100.000 kr. Hjemmeplejens normering på hjemmehjælpsområdet, skal reduceres løbende fra 1 stilling i 2011 til 2,75 stilling i 2013.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Der bør ske høring af Ældrerådet og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Ældrepolitik og Sundhedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 13
  Besparelsesforslag - ændring af kvalitetsstandard
  Sagsid.: 10/1186

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny kvalitetsstandard på hjemmehjælpsområdet.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  For stemte 4 (A, C, V) Undlod at stemme 3 (F, T) Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  For stemte 10 (A+C+O+V) Imod stemte 1 (F) Undlod at stemme 3 (T) Godkendt Det præciseres, at regler for ny visitation forelægges på budgetseminaret. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  I et samarbejde mellem visitationen og hjemmeplejen bør der ske en generel opstramning af kriterierne for at få hjemmehjælp, herunder både indenfor pleje og praktisk bistand. Der bør udarbejdes en ny kvalitetsstandard, hvor det klart fremgår, hvornår en borger kan få hjælp, ligesom der bør være mere fokus på, at borgeren kan modtage træning i en periode m.h.p. at blive selvhjulpen igen. I de nye kvalitetsstandarder skal der ligeledes være mere fokus på borgerens eget ansvar for at indkøbe egnede hjælpemidler, så vedkommende fortsat selv kan varetage rengøringen. Egentlig udarbejdelse af ny kvalitetsstandard kan ske i efteråret, så kvalitetsstandarden kan tages i brug fra 1. januar 2011. Følgende er forslag: · Udgår af serviceniveau: gåtur, tilberedning af morgenmad, let tilberedning af frokost (madlevering i stedet). · Kravene krav til, hvornår der kan bevilges rengøring skærpes Kan borgeren f.eks. opnå selvhjulpenhed ved indkøb af korrekt hjælpemiddel til rengøring, gives der ikke hjælp. · Fokus på midlertidig hjælp øges. Visitationen skal foretage revurderinger af alle borgere. Dette vil kræve at den i budget 2010 givne stilling til visitationen, der p.t. ikke er besat, besættes fra 1. januar 2011. Besparelsen vil hentes løbende over 2011 og fremefter, da det kræver en individuel vurdering af hver enkelt borger. Det er vanskeligt at vurdere potentialet i ovennævnte, men det skønnes, at der som minimum kan effektueres en besparelse, svarende til 1 fuldtidsstilling fra 2012, med halv gennemslagskraft i 2011 p.g.a. revurderingsbehovet. En hjemmehjælp fuldtidsstilling anslås til 340.000 kr. årligt

  LOVE/REGLER:
  Lov omSocial service § 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje og hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Serviceniveauet er en kommunal beslutning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Det vil være nødvendigt med en reduktion af hjemmehjælpstimer løbende, skønnet ½ stilling i 2011 og 1 stilling fra 2012 og fremover. Det vurderes, at besparelsen som minimum vil være på 340.000 kr. årligt fra 2012.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Der bør foretages høring af ældreråd og handicapråd.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Ældrepolitik og Sundhedspolitik

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 14
  Besparelsesforslag - ændring af serviceniveau på rengøring
  Sagsid.: 10/1174

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om serviceniveauet på rengøring skal ændres til hver 3. uge eller hver 4. uge

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Ad forslag om ændring af serviceniveauet for rengøring, sådan at dette ændres til hver 3. uge. For stemte 4 (A, C, F) Undlod at stemme 3 (T, V) Det blev præciseret på mødet, at der som hidtil foretages rengøring udfra en individuel vurdering, der er baseret på den enkeltes konkrete behov. Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  For stemte 9 (A+C+F+O) Imod stemte 5 (T+V) Godkendt Det præciseres, at forinden der sker ændringer af serviceniveauet, skal der foretages høring i Ældrerådet og Handicaprådet Protokoltilføjelse fra Liste T: Liste T ønsker et mere detaljeret beslutningsgrundlag før endelig stillingtagen: Hvad er regnestykket bag den anslåede besparelse? Hvor mange får skåret rengøring fra hver anden til hver tredje uge? Hvor mange opretholder hver anden uge pga. særligt behov? Dette ønskes belyst til kommende budgetseminar. Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Serviceniveauet for rengøring er i dag, at der bliver gjort rent hver 2.uge. Omkring 500 borgere modtager hjælp til rengøring, heraf ca. 5 %, som får rengøring hver uge. Der visiteres mellem 60-90 minutter pr. rengøring afhængig af hvor mange opgaver, der skal udføres, samt boligens størrelse. Det foreslås at ændre serviceniveauet, så borgerne tilbydes rengøring hver 3. uge. Det vurderes, at ca. 10 % af borgerne vil have behov for hjælp til rengøring hver 2. uge og enkelte hver uge. Serviceniveauet kan også ændres til rengøring hver 4. uge. Det skønnes at være samme andel, der skal have hjælp til rengøring hver 2. uge og hver uge, som hvis rengøringen tilbydes hver 3. uge. En ændring af rengøringsintervallet vil forudsætte en individuel revisitation af samtlige borgere, som allerede i dag modtager hjælp til rengøring. Det betyder, at en besparelse først vil kunne slå igennem, når samtlige borgere er revisiteret, ca. medio 2011. En forudsætning for at kunne revurdere alle borgere inden for denne periode er, at opnormering af visitationen, der blev givet til budget 2010, fastholdes. Stillingen er endnu ikke opslået, da den bør sammentænkes med de opgaver, der bliver tilbage, når hjælpemiddelopgaven flytter til Tårnby. Bevilling af arbejdsredskaber og betaling af regninger forbliver i Dragør, og disse arbejdsopgaver bør sammentænkes med visitationen.

  LOVE/REGLER:
  Det er en kommunal opgave at fastsætte serviceniveauet for de ydelser, der tilbydes efter Servicelovens § 83 om personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Rengøring hver 3. uge vil i 2011 give en skønnet besparelse på 450.000 kr. I 2012, når besparelsen er slået fuldt igennem, er beløbet på 900.000 kr. årligt. Rengøring hver 4. uge vil i 2011 give en skønnet besparelse på 600.000 kr. I 2012, når besparelsen er slået fuldt igennem, er beløbet på 1.300.000 kr. årligt Hjemmehjælpen skal i samme periode reduceres med et antal stillinger på mellem 2.5 og 3.6 stilling afhængig af serviceniveau. Besparelsens størrelse er beregnet udfra den variable omkostning løn, som hjemmeplejen har, hvor lønudgiften er sat til 171 kr. pr. time. Det er vurderet, at det ikke giver mening at bruge fritvalgsprisen til beregning. Fritvalgsprisen for 2010 er 333 kr. I de tilfælde hver borgeren har valgt en privat leverandør, vil besparelsen dog være fritvalgsprisen. I dag har ca. 45 borgere privat leverandør, hvor der vil være en yderligere besparelse at hente i forhold til den beregning, der er foretaget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ældrerådet og Handicaprådet bør høres, inden der sker ændringer af serviceniveauet

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 15
  Besparelsesforslag - lukning af vaskeri på Plejehjemmet Enggården
  Sagsid.: 10/1166

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag om lukning af vaskeriet på Plejehjemmet Enggården godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Vaskeriet på Plejehjemmet Enggården varetager i dag vask af personligt tøj for de 64 beboere. Der er ansat én medarbejder i vaskeriet 35 timer ugentligt. Vaskeriets fysiske rammer, maskiner og personaleressourcer kræver udvidelse for at kunne opfylde behovet ved den forestående udbygning af plejehjemmet. Denne udvidelse bliver nødvendig primo 2012 og vil koste ca. 280.000 kr. alene i rammer og maskiner. Det foreslås i stedet, at vaskeriet nedlægges, og at Delfinvask overtager vask af personligt tøj fra 1. august 2010. Delfinvask anvendes i forvejen til vask af tøj fra borgere i eget hjem, som ikke har vaskemulighed i hjemmet. Delfinvask tager 152 kr. excl. moms pr. beboer pr. måned for vask af personligt tøj. Tøjet vaskes 1 gang ugentligt. Delfinvask vil kunne overtage opgaven umiddelbart. Brugerbetaling er i 2010 sat til 147 kr. pr. beboer pr. måned. Taksten tilpasses prisen hos Delfinvask excl. moms fra 2011. Den ansatte medarbejder anvendes i plejen og opsiges ikke. Besparelsen, svarende til 5 måneders løn i 2010, trækkes ud af lønbudgettet og opnås derfor umiddelbart. Medarbejderen er social- og sundhedshjælper og er forberedt på en ændring i hendes arbejdsopgaver. Serviceniveau for borgerne er uændret. Udover besparelse på løn vil der være besparelse på strøm, vand, vaskemidler og vedligehold af maskiner. Der er i dag ikke måler på vaskeriet, så det er ikke muligt at angive en præcis besparelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Besparelse 2010: 137.000 kr. Besparelse 2011 og frem: 329.000 kr. årligt. Der vil være en mindre udgift svarende til differencen mellem takst og pris i 2010. Denne udgift rummes i plejehjemmets budget.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1.juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 16
  Besparelsesforslag - administration Hjemmehjælp
  Sagsid.: 10/1178

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til besparelse på administration af hjemmehjælpsordningen godkendes

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Hjemmehjælpens administration består i dag af 1 hjemmehjælpsleder på 37 timer ugentlig og en administrativ medarbejder på 35 timer ugentlig. Hjemmehjælpen er i gang med en strukturændring, som omfatter etablering af en teamlederstruktur for de 5 grupper i hjemmehjælpen. Det vil medføre, at opgaver lægges ud i de enkelte grupper i løbet af 2010. Lønbudgettet for 2011 er sat til 30 timer for den administrative medarbejder. Altså bliver der tale om en nedgang i timetal på 5 timer ugentligt. Det vurderes, at opgaverne allerede den 1. juli 2010 kan klares med 30 timer ugentligt, og medarbejderen er indforstået med denne løsning. Det foreslås derfor, at lønbudgettet 2010 tilpasses, svarende til denne nedgang. Det foreslås og vurderes muligt, at timetallet justeres pr. juli 2010

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Besparelse i 2010 og fremefter: 25.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 17
  Besparelsesforslag - lukning af linnedserviceordningen
  Sagsid.: 10/1182

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til lukning af linnedserviceordningen godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Linnedservice er et tilbud til borgere i eget hjem. Tilbuddet blev etableret for mange år siden, da en del borgere ikke havde rent tøj og linned, der altid kunne tilgodese behovet ved sygdom. I dag får flere af disse borgere vasket tøj på vaskeri, og borgerne har generelt mere tøj at råde over. I dag bruges ordningen navnlig for at undgå at vaske, og fordi tilbuddet er eksisterende. Antallet af borgere i ordningen er de sidste 2 år faldet fra 22 borgere til nu 9 borgere. Der er brugerbetaling på linnedservice i dag, som kun dækker udgiften med ca. 50 %. Linned lejes og vaskes af Institutionsvask. Prisen for leje og vask af linned er igennem årene steget mere end budgettet. Det foreslås, at ordningen ophører med virkning fra 1. august 2010.

  LOVE/REGLER:
  Iflg. Serviceloven må en borger ikke belastes økonomisk på grund af sygdom. I de tilfælde hvor en borger, på grund af sygdom, ikke har tilstrækkeligt med linned eller undertøj og ikke kan hjælpes til at få det vasket, vil der kunne leveres linned og undertøj midlertidigt, som hidtil. Det sker i yderst begrænset omfang.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Budget 2010 67.580 kr. Forventet indtægt 37.700 kr. Der er ikke visiteret tid til ordningen, så der er ikke tale om besparelse på hjemmehjælpstimer. Besparelse i 2010: ca. 12.500 kr. Besparelse i 2011 og overslagsårene: ca. 30.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 18
  Besparelsesforslag - regulering af takst på mad til plejehjemsbeboere
  Sagsid.: 10/1181

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til takstregulering på mad til plejehjemsbeboere godkendes.

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  Med virkning fra den 1. juli 2009 blev der lagt loft på brugerbetaling på mad til plejehjemsbeboere (3000 kr. pr. måned). Ved fastsættelse af takster for 2010 blev denne takst ikke pris- og lønjusteret. Takster for mad kan iflg. Kommunernes Landsforening justeres for både pris- og lønfremskrivning. En justering som følge heraf betyder en takststigning på 111 kr. pr. måned for de 64 plejehjemsbeboere. Det foreslås, at der meddeles en øget brugerbetaling i overensstemmelse med en sådan fremskrivning med virkning fra 1. august 2010. Ordningen skal varsles efter de almindelige regler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Merindtægt i 2010: Ca. 34.000 kr Merindtægt i 2011 og overslagsårene: Ca. 83.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 19
  Besparelsesforslag - rengøring Wiedergården Ældre og Omsorg
  Sagsid.: 10/1176

  ANBEFALING:
  Forvaltningen anbefaler, at forslag til ændret rengøringsniveau på Wiedergården, Ældre og Omsorg, godkendes

  BESLUTNING: Økonomi- og Planudvalget den 01-07-2010
  Anbefales overfor KB

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-07-2010
  Godkendt Morten Juel Hansen (V) var ikke til stede

  SAGSFREMSTILLING:
  De fysiske rammer for Ældre og Omsorg på Wiedergården omfatter Aflastningsenheden, det tidligere daghjem (nu: mor/barn.faciliteterne), kontorer og gangarealer. Rengøringen varetages af Dragør Rengøring. Ældre og Omsorg har, sammen med Dragør Rengøring, gennemgået standarden og har fundet det fagligt forsvarligt at nedjustere serviceniveauet i dele af rammerne. Dragør Rengøring har beregnet ny pris og vil kunne udføre det nye niveau fra august 2010. Besparelsen har ikke konsekvenser for personale i Ældre og Omsorg eller for borgerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Besparelse i 2010: 30.000 kr. Besparelse i 2011 og overslagsårene: 80.000 kr.

  BESLUTNINGSPROCES:
  Økonomi- og Planudvalget den 1. juli 2010 Kommunalbestyrelsen den 6. juli 2010

 • 20
  Spørgetid2
  Sagsid.:

  SAGSFREMSTILLING:
  Pia Osbæck spurgte Kim Grønved Nielsen (F) om han havde overblik over de nødvendige besparelser på baggrund af de dagsordenspunkter, som han havde stemt imod. Kim Grønved Nielsen (F) svarede, at der efter hans opfattelse ikke var stillet krav om, at man fra politisk side skulle nå et bestemt sparemål og i øvrigt var det ikke F’s opgave at fremsætte de kompenserende besparelser. Pia Osbæck spurgte Liste T med henvisning til protokoltilføjelsen i punkt 4 vedrørende besparelsesforslag – morgenåbning fritidshjem, om Liste T havde ændret holdning, idet der for nogle år siden var fremlagt forslag om strukturændringer på dagsinstitutionsområdet. Pernille Lundqvist (T) svarede, at for det første var der ikke råd til gennemførelse af det tidligere fremlagte forslag, og for det andet, at det ikke var Liste T’s overbevisning, at større enheder nødvendigvis ville give en besparelse på driftssiden. Liste T går ind for en genopretningsplan og ikke panikløsninger. Claus Ehlers spurgte til kommunens kassebeholdning ift. overholdelse af kassekreditreglen og til kommunens aktuelle likviditet. Borgmesteren henviste til ØPU i juni, hvor den gennemsnitlige kassebeholdning senest er opgjort, og at den aktuelle likviditet med udgangen af juni måned udgjorde -10,4 mio. kr. Pia Osbæck spurgte Liste T om, hvorfor man ikke i efteråret 2009 i forbindelse med drøftelse af kvalitetsniveauet i rengøringen havde efterspurgt oplysninger om et mere detaljeret beslutningsgrundlag som anført i protokoltilføjelsen, for så havde Liste T et oplyst grundlag for en beslutning. Birgitte Rinhart svarede, at det kunne man ikke vide med sikkerhed. Erik Skovgaard Petersen spurgte, hvorfor man ikke havde foretaget besparelser på det administrative område. Borgmesteren svarede, at der i indeværende år var sparet 1,1 mio. kr. på administrationen, og at der fortsat ses på optimering og effektivisering. Katrine Toft Mikkelsen spurgte til ansættelsesstoppet og ledige stillinger på daginstitutionsområdet. Kan man risikere at komme længere ned i gennemsnit end at mangle 1 person pr. institution? Og hvor længe løber ansættelsesstoppet? Borgmesteren svarede, at selvom spørgsmålene var klare, ville svaret ikke være helt så entydigt forstået på den måde, at ansættelsesstoppet gælder nu og indtil videre. Alle ledige stillinger vil blive vurderet ud fra den konkrete situation, og der vil blive set på alle løsningsmuligheder. Borgmesteren opsummerede således: Ansættelsesstoppet gælder indtil videre, og der kan alene gives garantier for at bemandingssituationen på de enkelte institutioner er forsvarlig Kommunalbestyrelsen vil drøfte ansættelsesstoppet på budgetseminaret, og målet er at skabe tryghed her og nu samt overblik for fremtiden. Katrine Toft Mikkelsen spurgte om det personale, som havde aftale om at vende tilbage til faste ansættelsessted også kunne være sikre på det? Borgmesteren svarede, at hvis der var indgået aftale herom, ville den også blive overholdt. Pia Osbæck spurgte Borgmesteren om hvorledes kommunen agter at informere forældrene om, at ungdomsklubberne fremover lukker kl. 22.00 Borgmesteren svarede, at det eventuelt kunne foregå ved annoncering, hvortil Annette Rahbek bemærkede, at kommunen også i den skriftlige kontakt med forældrene kunne informere herom. Claus Ehlers spurgte om, hvorvidt man i forbindelse med den økonomiske situation havde overvejet en mere bæredygtig fremtid i et samarbejde med en nabokommune. Borgmesteren svarede, at det var der ingen aktuelle planer om. Kenneth Gøtterup og Morten Dreyer supplerede med, at det ikke indgik i overvejelserne. Asger Larsen svarede, at det måtte afvente svaret fra Indenrigs- og Sundhedsministeren. Nina Hemmingsen spurgte om ikke sagen om morgenlukning skulle i høring. Borgmesteren svarede, at det ville være helt naturligt. Nina Hemmingsen spurgte om ikke serviceniveauet kan blive så dårligt i institutionerne at rekruttering af nye medarbejdere kan blive svært? Borgmesteren svarede, at Kommunalbestyrelsen ønsker at fastholde et fornuftigt serviceniveau, men at kommunen er i en særlig økonomisk svær situation, hvor det er nødvendigt at bremse op, hvilket aktuelt medfører en række serviceforringelser. Kommunalbestyrelsen vil som tidligere nævnt ikke bare lade stå til, men forsøge at tage hånd om den økonomiske situation på det kommende budgetseminar. Poul Gjerka oplyste, at vedrørende punkt 8 på dagsordenen havde der været utryghed i Brugerrådet og henstillede til ikke at sætte følsomme sager på dagsordenen, når de ikke skulle behandles i Kommunalbestyrelsen. Borgmesteren beklagede dette forhold, og henviste til, at Wiedergårdens daglige leder burde kunne redegøre for sagen. Hanne Bjørton spurgte til hvorfor der var 3 lukkede besparelsessager på ØPU. Borgmesteren svarede, at der var tale om personsager. Poul Gjerka gentog sin henstilling vedrørende punkt 8 og oplyste, at lederen ikke kunne redegøre for forholdet. Borgmesteren beklagede, at man ikke havde søgt de fornødne oplysninger i forvaltningen hos de, der kendte sagen.