Skip navigationen

Projekter på vejene i Dragør

Her kan du læse om de igangværende projekter på vejene i Dragør.

Asfaltarbejde på Kirkevej og Halvejen

Der udføres asfaltarbejde på Kirkevej og Halvejen fra tirsdag den 28/8 og ugen ud.

Afhængig af vejret vil der fra tirsdag den 28/8 blive udlagt ny asfalt på kørebanen på Kirkevej inklusiv Englandsvejskrydset og frem til og med Hartkornsvejskrydset. Der er tale om anvendelse af en såkaldt remix plus løsning, hvor den eksisterende asfalt bliver genanvendt sammen med ny tilsat asfalt i én proces udført af et relativt langt vogntog. Efter Kirkevej fortsættes med tilsvarende ny asfalt på Halvejen, forventeligt om torsdagen eller evt. fredagen.

 Imens arbejderne pågår, vil der være gener for trafikanterne. Strækningen søges hele tiden at være passabel, men der vil forekomme forsinkelser. Vi og vores entreprenør håber på forståelse for generne undervejs. Arbejderne forventes færdige senest fredag den 31/8.

Omlægning af krydset ved Møllevej, Krudttårnsvej og Bachersmindevej

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. april 2018 at igangsætte omlægning af krydset Møllegade, Krudttårnsvej og Bachersmindevej.

Projektet starter i slutningen af juni måned og der vil blive udført vejarbejde frem til ultimo august. 

Strækningerne søges hele tiden at være passable, men der kan periodevis forekomme forsinkelser for trafikanterne. 

Omlægningen er en såkaldt ændret prioritetsløsning, som det kendes fra svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej, hvor vestlig del af Ndr Dragørvej er udformet som en sidevejsudmunding i svinget Hartkornsvej / Ndr Dragørvej. Tilsvarende bliver Bachersmindevejs overgang til Krudttårnsvej omdannet til en sidevej, der udmunder i Møllevej / Krudttårnsvej, idet den primære trafikstrøm forløber ad Møllevej / Krudttårnsvej.

De lette trafikanter sikres ved en cykel- og fodgængerovergang med midterhelle på tværs af Krudttårnsvej og med en samtidig etablering af fællesstien på sydsiden af Krudttårnsvej/Bachersmindevej og en cykelstiforbindelse nord om sidevejsudmundingen, så sydpå kørende cyklisters tværpassage af Bachersmindevej fra Møllevej også sikres. Samtidig etableres vejbump i alle tre tilkørsler for sikring af lav hastighed ind i svinget/krydset.

Løsning sikrer:

  • God oversigt
  • Hastighedsnedsættelse
  • Sikker overgang for lette trafikanter
  • Jævn trafikafvikling (især for de primære trafikstrømme) 

Du kan læse mere i referatet fra kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2018, punkt 9.

Tegning med projektet.

Kabelarbejde 

Dragør Kommunes Vej- og Gartnerafdeling nedgraver nyt el-kabel. For tiden arbejders der på Dragør nord. Det nye kabel er en del af energirenoveringen af kommunens vejbelysning. 

Vejbelysning

I 2016 påbegyndtes nedlægning og udskiftning af vejbelysningen i hele Dragør.
Alle nuværende lyskilder og armaturer udskiftes til LED belysning. De lufthængte ledninger nedtages og erstattes af nedgravet jordkabel. Overflødige master vil blive fjernet.

Energirenoveringen strækker sig over årene 2016-2019 og omfatter al belysning på veje og stier i kommunen. Den nye Led-belysning vil mindske energiforbruget, og besparelsen betaler for renoveringen.
Arbejdet udføres af Eltel Networks der har vundet udbuddet.

Ny vandledning

HOFOR nedlægger nye vandledninger i Dragør Kommune. 2. etape på Kirkevej afventer rene vandprøver, før gravningen kan lukkes. HOFOR arbejder videre på Dragør Nord i 2018.

Bachersmindevej

Vej- og Gartnerafdelingen etablerer ny fællessti på sydsiden af Bachersmindevej.  Der mangler kun etablering af grøfter samt afstribning. Afdelingen fortsætter stien på Krudttårnsvej til Store Magleby Strandvej. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående vejprojekterne kan du kontakte Plan og Teknik, tlf. 32 89 03 12 eller på mail: pt@dragoer.dk

Plan og Teknik og vores entreprenør håber på forståelse for eventuelt opståede gener i forbindelse med udførsel af projekterne.Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk