Skip navigationen

Projekter på vejene i Dragør

Her kan du læse om de igangværende projekter på vejene i Dragør.

Omlægning af krydset Søndre Kinkelgade, Søndergade og Fælledvej

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune har besluttet, at krydset Fælledvej/Søndergade /Brydevej/Søndre Kinkelgade skal omlægges for at forbedre oversigtsforholdene i krydset. Arbejdet er iværksat og forventes færdigudført i løbet af februar 2018. P.t. omlægger HOFOR utæt vandledning i krydset, før det sidste asfaltarbejde kan udføres.

Udover en sideforskydning af krydset er området omdannet til en 40 km/t hastighedszone. Der er etableret 3 asfaltbump for at sikre den lavere hastighed i området.  

I forbindelse med arbejderne bliver det i perioder nødvendigt at afspærre Fælledvej og Søndergade ved krydset, så man ikke kan køre den vej ud. Vi forsøger så vidt muligt at sikre beboerkørsel, men gennemkørende trafik vil alt andet lige ikke være muligt, imens arbejdet pågår.

Omlægning af Jan Timanns Plads

Brolæggerfirmaet P.P. Brolægning er igang med omlægning af pladsen. Arbejdet forventes færdigt medio februar 2018.

Omlægningen omfatter en forlængelse af fortovet på Kongevejen hen til Dragør Biograf, hvorved der etableres 2 ekstra parkeringspladser på Kongevejen / Toldergade.

På selve pladsen skabes to byrum omkring to nye bytræer. Det ene byrum primært til cykelparkering med stativer på række.

Brolægningen er genanvendelse af nuværende bro – men hævet til fortovsniveau – med en skarp kantning mod nord og syd, der forebygger indkørsel til pladsen med biler. Der opsættes steler, som også markerer byrummets afgrænsning. Mod bebyggelsen mod vest sættes udvidet knoldebro (overgang med mindre natursten).

Kabelarbejde 

Dragør Kommune's Vej- og Gartnerafdeling nedgraver nyt el-kabel. For tiden arbejders der på Dragør nord. Det nye kabel er en del af energirenoveringen af kommunens vejbelysning. 

Vejbelysning

I 2016 påbegyndtes nedlægning og udskiftning af vejbelysningen i hele Dragør.
Alle nuværende lyskilder og armaturer udskiftes til LED belysning. De lufthængte ledninger nedtages og erstattes af nedgravet jordkabel. Overflødige master vil blive fjernet.

Energirenoveringen strækker sig over årene 2016-2019 og omfatter al belysning på veje og stier i kommunen. Den nye Led-belysning vil mindske energiforbruget, og besparelsen betaler for renoveringen.
Arbejdet udføres af Eltel Networks der har vundet udbuddet.

Ny vandledning

HOFOR nedlægger ny vandledning på Kirkevej på strækningen mellem Rådhuset og D B Dirchsens Alle. 1. etape mellem Rådhuset og Hartkornsvej forventes færdig i uge 5. 

Bachersmindevej

Vej- og Gartnerafdelingen påbegyndte i januar etablering af ny fællessti på sydsiden af Bachersmindevej.  Arbejdet forventes færdig inden udgangen af marts måned 2018 afhængig af vejret. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående vejprojekterne kan du kontakte Plan og Teknik, tlf. 32 89 03 12 eller på mail: pt@dragoer.dk

Plan og Teknik og vores entreprenør håber på forståelse for eventuelt opståede gener i forbindelse med udførsel af projekterne.Kontakt

Plan og Teknik

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Plan og Teknik
pt@dragoer.dk