Skip navigationen

Tilskud til pasning af egne børn

Som forælder, adoptant, plejeforælder samt samlevende til barnets forælder i husstanden kan du få tilskud til at passe egne børn i stedet for at benytte daginstitution, hvis du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet i Dragør Kommune.

Du kan benytte ordningen fra dit barn er 24 uger, og til barnet skal starte i skole.

Tilskudsordningen omfatter også børn, der allerede er optaget i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller integreret institution). Du skal udmelde barnet på Digital Pladsanvisning for at benytte ordningen.

Tilskudsperiodens længde skal være minimum 8 uger og maksimalt et år.

Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to, og tilskudsperioden kan deles mellem barnets forældre, hvis begge forældre har ret til ydelser efter dagtilbudsloven jf. §2 stk. 2.

Tilskud til pasning af eget barn kan gives i henhold til dagtilbudsloven § 86-88.

 • Pasning af eget barn
 • Det får du i tilskud

  Tilskud til børn i alderen 24 uger til 2,10 år:

  • 6455 kr. pr. måned pr. barn i 2018

   

  Tilskud til børn i alderen 2,11 år til skolestart:

  • 4505 kr. pr. måned pr. barn i 2018

   

  • Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige dagpengemaksimum.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og er A-skattepligtigt for den forældre, der modtager tilskuddet.
  • Da der ikke er tale om lønindkomst, beregnes der ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller feriepenge af tilskuddet. Der indberettes automatisk til SKAT.

   

 • Betingelserne for ordningen

  • For at benytte ordningen må du ikke have anden indtægt.

   

  • Du kan tidligst få tilskuddet fra det tidspunkt, hvor kommunen kan tilbyde dagtilbudsplads efter de almindelige optagelsesregler.

   

  • Du kan tidligste få tilskuddet fra den dato, vi har modtaget din ansøgning, under forudsætning af, at Dragør Kommune har godkendt ordningen. Du kan ikke søge om tilskuddet med tilbagevirkende kraft.

   

  • Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns dansksproglige kompetencer.  Dokumentation for dette kan eksempelvis være 9. klasses afgangsprøve i dansk, med minimumskarakteren 2.

   

  • Du skal have opholdt dig i Riget i 7 ud af de sidste 8 år. Kravet gælder ikke for EU/EØS-borgere, i det omfang de efter EU-retten er berettiget til ydelsen.

   

  • Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis fripladstilskud og bortfalder, hvis tilskudsmodtageren flytter til en anden kommune.

   

  • Det er en betingelse, at ansøger ikke er omfattet af §13 stk. 10, og §13 f, stk. 1-4, jf. §26. stk. 4-10, i lov om aktiv socialpolitik.

   

   

  Du kan rette henvendelse til Børn og Pædagogik på telefonnr. 3289 0356 for yderligere information

 • Dagtilbud efter tilskudsperioden

  Når dit barn igen skal optages i dagtilbud, gælder kommunens Regler for pladsanvisning. Der er pasningsgaranti senest tre måneder efter ansøgningsdato.

  Ønsker du at afbryde den bevilgede tilskudsperiode, kan der søges en plads i dagtilbud efter gældende Regler for pladsanvisning.

   

Klagevejledning

Der er ikke fastsat særlig klage adgang i forbindelse med ordningen. Kommunens konkrete afgørelse om godkendelse af tilskud kan indbringes for det sociale nævn, jf. Retssikkerhedslovens § 60.

Kontakt

Børn og Pædagogik - Pladsanvisningen

Åbningstider

 

Mandag 10.00 - 14.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00 - 18.00
Fredag 10.00 - 13.00

Telefon: 32 89 03 72

Du kan også sende en mail til Børn og Pædagogik
BOP@dragoer.dk